Kỳ thi học kỳ I năm học 2014 - 2015 thời gian :45 phút

docx 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi học kỳ I năm học 2014 - 2015 thời gian :45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỳ thi học kỳ I năm học 2014 - 2015 thời gian :45 phút
Ñieåm
Teân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..	 Ngaøy / / 
Lôùp:. . . . . . . . Maõ soá: . . . . . . .	 KỲ THI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2014-2015
	 Thời gian :45 phút
Traéc nghieäm (8ñ)
Toâ ñen caâu traû lôøi em ñaõ choïn (ñoái vôùi moãi caâu hoûi, chæ toâ 1 löïa choïn):
Caâu 1 : Ñôn vò ño dung löôïng nhôù laø: 
A. Bit
B. Byte
C. soá 0
D. soá 1
Caâu 2 : Moâ hình cuûa quaù trình ba böôùc: 
A. Nhaäpàxöû lyùàxuaát
B. Xöû lyùàxuaátànhaäp
C. xuaátà nhaäpàxöû lyù
D. nhaäpàxuaátà xöû lyù
Caâu 3 : Boä nhôù trong cuûa maùy tính goàm: 
A. Ram vaø oå ñóa cöùng
B. Rom vaø oå ñóa cöùng
C. Ram vaø Rom 
D. Ram, Rom vaø oå ñóa cöùng
Caâu 4 :Trong moät teäp tin, phaàn teân vaø phaàn môû roäng cuûa noù ñöôïc phaân caùch bôûi:
A. Daáu chaám (.)
B. Daáu gaïch cheùo(\)
C. Daáu chaám than (!)
D. Daáu lôùn hôn(>)
Caâu 5: Caùc thieát bò ñöa döõ lieäu vaøo maùy tính laø:
A. Loa vaø baøn phím 
B. Maøn hình, maùy in.
C. Baøn phím, chuoät
D. Ñóa meàm, chuoät, loa
Caâu 6: Heä ñieàu haønh laø:
A. Phaàn meàm heä thoáng. 
B. Phaàn meàm vaên phoøng. 
C. Phaàn meàm öùng duïng. 
D. Caû 3 ñeàu sai.
Caâu 7: Hoa ñang xem baøi laøm vaên cuûa Mai. Daïng thoâng tin Hoa nhaän ñöôc laø:
A. Vaên baûn
B. Aâm thanh 
C. Hình aûnh
D. Caû 3 caâu treân
Caâu 8 : Nhaùy chuoät laø : 
A. Nhaán nhanh moäït laàn chuoät traùi thaû tay
B. Nhaán nhanh moäït laàn chuoät phaûi thaû tay
C. Nhaán nhanh 2 laøn lieân tieáp chuoät traùi thaû tay
D. Thao taùc khaùc
Caâu 9: Moät thö muïc coù theå coù bao nhieâu teäp tin
A. 5
B. 20
C. Khoâng haïn cheá soá löôïng chæ phuï thuoäc vaøo dung löôïng nhôù
D. 215
Caâu 10: Thö muïc coù theå : 
A. Chöùa caùc thö muïc con khoâng cuøng teân.
B. chöùa caùc taäp tin khoâng cuøng teân
C. Caû hai ñeàu sai.
D. Caû hai ñeàu ñuùng
Caâu 11: Muoán xoùa teäp tin caàn phaûi thöïc hieän:
A. Nhaùy chuoät phaûi, choïn leänh Delete.
B. Choïn teäp tin, nhaán phím Delete.
C. Caâu A vaø B ñuùng.
D. Taát caû ñeàu sai.
Caâu 12: Phaàn meàm naøo ñöôïc caøi ñaët ñaàu tieân vaøo maùy tính?
Troø chôi	
Taäp goõ baøn phím
Heä ñieàu haønh
Soaïn thaûo vaên baûn.
Caâu 13: Teân phaàn meàm heä ñieàu haønh em ñang hoïc laø:
Mouse skill
Mario
Windows 
Microsoft Office
Caâu 14: Ñeå khôûi ñoäng phaàn meàm moâ phoûng Heä Maët Trôøi ta laøm theá naøo ?
Nhaùy chuoät vaøo bieåu töôïng 
Nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng ;
Nhaùy chuoät vaøo bieåu töôïng ;
Nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng 
Caâu 15: Thoâng tin trong maùy tính ñöôïc toå chöùc theo caáu truùc
Hình caây
Hình Sao
Hình voøng
Hình Bus
Caâu 16: Tai ngöôøi khoâng theå tieáp nhaän thoâng tin naøo döôùi ñaây?
A. Tieáng chim hoùt buoåi sôùm mai;
B. Tieáng ñaøn voïng töø nhaø beân;
C. Tieáng chuoâng reo goïi cöûa;
D. Tieáng suoái chaûy treân ñænh nuùi ôû caùch xa haøng traêm caây soá
Töï luaän: (2 điểm)
Caáu truùc chung cuûa moät maùy tính ñieän töû theo Von Neumann goàm caùc khoái chöùc naêng naøo?(1.5ñ) Theo em trong caùc khoái chöùc naêng treân, khoái naøo laø quan troïng nhaát (0.5ñ)?
Đáp án : đề 1
I \ Phần trắc nghiệm ( 8 đ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B
A
C
A
C
A
A
A
C
D
C
C
C
B
A
D
II \ Phần tự luận (2 đ)
Cấu trúc chung của máy tính gồm ba khối chức năng chủ yếu : bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào /ra (1.5 đ)
Bộ xử lí trung tâm là quan trọng nhất (0.5 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docxTinhoc6.docx