Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 khối 12

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 29Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 khối 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 khối 12
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 KHỐI 12
Câu 1: Có những cách tạo bảng nào? Trình bày các bước tạo bảng bằng 1 trong các cách đó?
Câu 2: Hãy phân biết hai cách lọc dữ liệu?
Câu 3: a) Nêu cách sắp xếp tên theo chiều tăng?
b)Lọc ra những học sinh nữ có điểm toán lớn hơn 6.5
Câu 4: Nếu các phép toán, hàm và ý nghĩa của chúng?
Hướng dẫn và biểu điểm chấm điểm
Môn thi: TIN học - LỚP 12
NĂM HỌC 2014-2015
(Hướng dẫn và biểu điểm gồm 02trang)
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1. 3.0 điểm
Hỏi
Có những cách tạo bảng nào? Trình bày các bước tạo bảng bằng 1 trong các cách đó?
Trả lời
Cách 1: Nháy đúp Create table in Design view.
Cách 2: Nháy nút lệnh , rồi nháy đúp Design View
Cách 2: Nháy nút lệnh , rồi nháy đúp Design View.
Xuất hiện thanh công cụ thiết kế bảng Table Design và cửa sổ cấu trúc bảng.
Trong cửa số thiết kế gồm 2 phần : Định nghĩa trường và các tính chất của trường
Phần định nghĩa trường gồm: 
+ Field name : cho ta gõ tên trường cần tạo 
+ Data type : cho ta chọn kiểu dữ liệu tương ứng của trường
+ Description : Cho ta mô tả trường
1
1
1
Câu 2. 2.0 điểm
Hỏi
Hãy phân biết hai cách lọc dữ liệu?
Trả lời
Access cho phép lọc ra những bản ghi thoả mãn điều kiện nào đó bằng cách sử dụng các nút lệnh sau đây trên thanh công cụ Table Datasheet (h. 25):
Lọc theo ô dữ liệu đang chọn
Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu
Lọc / Huỷ bỏ lọc
+ Lọc theo ô dữ liệu đang chọn: Chọn ô rồi nháy nút , Access sẽ lọc ra tất cả các bản ghi có giá trị của trường tương ứng bằng với giá trị trong ô được chọn.
+ Lọc theo mẫu: Nháy nút , rồi nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu, sau đó nháy nút để lọc ra tất cả các bản ghi thoả mãn điều kiện 
1
1
Câu 3. 3.0 điểm
Hỏi
a) Nêu cách sắp xếp tên theo chiều tăng?
b)Lọc ra những học sinh nữ có điểm toán lớn hơn 6.5
Trả lời
. a) Sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái.
- Chọn trường Ten; 
- Nháy nút . Các bản ghi sẽ được sắp xếp tên tăng dần theo bảng chữ cái.
b) 1. Nháy nút ;
2. Trong hộp thoại Filter by Form, nhập điều kiện lọc: nhập “Nữ” trong cột gioitinh; nhập >6.5 trong cột điểm toan.s
3. Nháy nút để thực hiện 
Câu 4. 2.0 điểm
Hỏi
Nếu các phép toán, hàm và ý nghĩa của chúng?
Trả lời
* Các phép toán thường dùng
- Phép toán số học: + - * /
- Phép so sánh: , =, =, 
- Phép toán lôgic: AND, OR, NOT
+ sum: tính tổng
+ Avg: Tính giá trị trung bình
+ Min: Tìm giá trị nhỏ nhất
+ Max: Tìm giá trị lớn nhất
+ Count: Đếm số giá trị khác trống (Null)
Các hàm sum, avg, min, max chỉ thực hiện trên các trường kiểu số
1
1

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_45_phut_hoc_ky_2.doc