Tuyển tập Đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 - Đề 10

doc 3 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 952Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tuyển tập Đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 - Đề 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuyển tập Đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 - Đề 10
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 BÌNH PHƯỚC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
ĐỀ CHÍNH THỨC TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể phát đề)
Câu1. (4, 0 điểm)
 Viết phương trình phản ứng có thể xảy ra của các trường hợp sau:
Trộn dung dịch KHCO3 với dung dịch Ba(OH)2
Cho mẫu Al2O3 vào dung dịch KHSO4.
Cho hỗn hợp chứa Fe và Fe3O4 vào dung dịch HCl.
Cho từ từ nước vôi trong vào bình chứa khí CO2.
Câu 2. (2, 0 điểm)
 Hỗn hợp A chứa Al2O3, Fe3O4 và CuO. Hòa tan A trong dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch C và chấy rắn D. Thêm từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch C cho đến khi phản ứng kết thúc. Nung D trong ống chứa khí H2 (dư) ở nhiệt độ cao được chất rắn E. Hòa tan E trong axit H2SO4 đặc, nóng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 3. (4, 0 điểm)
 Cho hỗn hợp X có thành phần khối lượng như sau: %MgSO4 = %Na2SO4 = 40%, phần còn lại là MgCl2. Hòa tan a gam X vào nước được dung dịch Y, thêm tiếp Ba(OH)2 vào Y cho đến dư thu được (a+17, 962) gam kết tủa T.
Tìm giá trị a.
Nung T ngòai không khí đến khối lượng không đổi được b gam chất rắn Z. Tìm b.
Câu 4. (4, 0 điểm)
 Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây (viết phương trình phản ứng, xác định các chất ứng với mỗi chữ cái (A), (B), (C) . . .)
 (A) + (B) " (D) + Ag $
 (E) + HNO3 " (D) + H2O
 (D) + (G) " (A) 
 (B) + HCl " (L)$ + HNO3
 (G) + HCl " (M) + H2 #
 (M) + (B) " (L)$ + Fe(NO3)2
Câu 5. (3, 0 điểm)
 Đốt cháy hòan tòan chất hữu cơ A chỉ thu được CO2 và hơi H2O. Khối lượng của 0, 05 mol A bằng với khối lượng của 0, 1125 mol khí oxi. Xác định công thức phân tử của A.
Câu 6. (3 điểm)
 Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5. trong hợp chất với hiđro, R chiếm 91, 17% về khối lượng.
Xác định công thức hóa học oxit cao nhất của R.
Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho oxit trên vào dung dịch KOH.
Cho: H = 1, C = 12, N = 14, Cl = 35, 5, S = 32, P = 31, Br = 80, Na = 23, Mg = 24. K = 39, Fe = 56,
 Zn = 65, Ag = 108, Ba = 137.
 Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hòan.
 Hết 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 BÌNH PHƯỚC
 HƯỚNG DẪN CHẤM
 THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH
 NĂM HỌC 2009 – 2010
 Môn: HOÁ HỌC
Câu
Nội dung
Điểm
1
(4đ)
1. 2KHCO3 + Ba(OH)2 K2CO3 + BaCO3 
 KHCO3 + Ba(OH)2 KOH + BaCO3 + H2O
2. Al2O3 + 6KHSO4 3K2SO4 + Al2 (SO 4)3 + 3H2O
3. Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 
 Fe + 2FeCl3 3FeCl2
4. CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
 CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2
 (nếu Ca(OH)2 khơng dư so với CO2)
0, 5
0, 5
1,0
0, 25
0, 25
0, 5
0, 5
0, 5
2
(2đ)đđ
Al2O3 + 2NaOH NaAlO2 + H2O
D: Fe3O4, CuO, C: NaAlO2, NaOH dư
2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2H2O
2NaAlO2 + 4H2SO4 Al2(SO4)3 + Na2SO4 + 4H2O
Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2O
CuO + H2 Cu + H2O
E: Fe, Cu
Cu +H2SO4 CuSO4 + SO2 + H2O
2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
0, 25
0, 25
0, 5
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
3.
(4đ)
1. MgSO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + Mg(OH)2 
 Na2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + 2NaOH 
 MgCl2 + Ba(OH)2 BaCl2 + Mg(OH)2 
 m BaSO4 + mMg(OH)2 = a + 17, 962
 2, 33a (40/12000 + 40/142000 + 20/ 9500 = a + 17, 962
 Giải phương trình, ta có: a = 24 gam
2. Mg(OH)2 MgO + H2O
 B = (24 + 17, 962) – 18, 24 (40/12000 + 20/9500) = 39, 6 (gam)
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
1,0
0,5
0,5
1,0
4
(4đ)
Fe(NO3)2 + 2AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag 
 (A) (B) (D)
Fe2O3 + 6HNO3 2Fe(NO3)3 + 3H2O
 (E)
Fe + 2Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2
 (G)
HCl + AgNO3 AgCl + HNO3
 (L)
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
 (M)
FeCl2 + 2AgNO3 2AgCl + Fe(NO3)2
 Đúng các chữ cái: A, B, C  
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
1,0
5
(3đ)
A: CxHyOz (z 0)
CxHyOz + (x+y/4 – z/2) O2 xCO2 + y/2H2O
MA = 0,1125 x 32/0,05 = 72
 12x + y + 16z = 72
z
0
1
2
3
12x + y
72
56
40
24
x
5
4
3
2
y
12
8
4
0
CTPT
C5H12
C4H8O
C3H4O2
lọai
0,25
0,25
0, 25
0, 25
4x0,5
6
(3đ)
1. Hợp chất với hiđro: RH3
 R/3 = 91, 17/ 100 – 91, 17
 R = 31 (P)
Oxiyt cao nhất: P2O5 
2. P2O5 + 6KOH 2K3PO4 + 3H2O
 P2O5 + 4KOH 2K2HPO4 + H2O
 P2O5 + 2KOH + H2O 2KH2PO4 
0, 25
0, 25
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ 10.doc