Kiểm tra 1 tiết môn: Hóa học - Lớp 9 - Tiết 53

docx 4 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 2416Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Hóa học - Lớp 9 - Tiết 53", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết môn: Hóa học - Lớp 9 - Tiết 53
Tiết 53: 	KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: HÓA HỌC - LỚP 9
Năm học: 2015 - 2016
A-MỤC TIÊU:
– Kiến thức: Chương III: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các NTHH.
	Chương IV: Hidrocacbon. Nhiên liệu
– Kỹ năng: 	Giải câu hỏi TNKQ
	Viết PTHH và giải thích.
	Xác định CTPT của hợp chất hữu cơ. 
– Thái độ: 	Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề.
	Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
*MA TRẬN
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
 Chủ đế 1:
Chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các NTHH.
- Tính chất vật lí của phi kim
- Dạng thù hình của một nguyên tố
- Tính chất hóa học của khí clo
- Viết được các PTHH thể hiện tính chất hóa học của clo, axit của C và muối cacbonnat
 Câu
Điềm 
Tỉ lệ % 
2(C1;2)
1đ
 1(C7)
0,5đ 
 1(C9)
2đ 
4
3,5đ
35%
 Chủ đề 2
Chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu
- Khái niệm về hợp chất hữu cơ
- Tính chất của metan
Tính chất hóa học của etilen và axetilen
Nhận biết các khí CH4, C2H4
Xác định CTPT của hợp chất hữu cơ
Câu
Điềm 
Tỉ lệ %
2(C3;4)
1đ
 1(C8)
0,5đ 
2(C5;6)
1đ
2(C10)
1,5đ
2(C11)
2,5đ
7
6,5đ
65%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3,0đ
30%
3
3,0đ
30%
2
4,0đ
40%
11
10đ
100%
	 	Tiết 53: KIỂM TRA 1 TIẾT
	Họ và tên : 	Môn: HÓA HỌC
	Lớp: 9 ..	Năm học: 2015 - 2016
ĐIỂM
LỜI PHÊ
ĐỀ:
I.Trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1: Hãy chọn câu đúng:
A. Phi kim chỉ tồn tại ở trạng thái rắn, khí.	B. Phi kim có ánh kim. 
 	C. Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.	D. Phi kim dẫn điện kém.
Câu 2: Sau khi làm thí nghiệm khí clo dư được loại bỏ bằng cách nào?
 A: ddHCl B:dd NaOH C: dd NaCl D:dd BaCl2.
 Câu 3: Dãy các chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
A. CH4, CH4O, CH3Cl, C4H10 	B. CH4, CH4O, CH3Cl, NaHCO3 
C. CH4, CO2, C4H10, CH3Cl 	D. C4H10, CH4O, NaCl, CH4 
Câu 4: Hợp chất hữu cơ là chất khí, ít tan trong nước, tham gia phản ứng thế, không tham gia phản ứng cộng, hợp chất đó là:
 	A. Metan 	B. Etilen 	C. Axetilen 	D. Benzen
Câu 5: Hợp chất hữu cơ có số nguyên tử H gấp đôi số nguyên tử C và làm mất màu dd Brom là:
Metan B.Etilen C.Axetilen D.Benzen
Câu 6: Trong nhóm các hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng?
A. C2H4,CH4 	B. C2H4, C6H6 	C. C2H2, C6H6 D. C2H2, C2H4 
Câu 7: Hợp chất hữu cơ dùng để điều chế nhựa PVC là:
 CH4 B. C2H4 C.C2H2 D.C6H6
Câu 8: Hợp chất hữu cơ là chất khí ít tan trong nước, làm mất màu ddBrom, đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí này sinh ra khí CO2 và 1 mol hơi nước. Hợp chất đó là:
 	A.CH4 	B. Etilen 	C. Axetilen 	 D. Benzen 
 II. Tự luận: (8 điểm) 
Câu 7: Vì sao nước clo có tính tẩy màu: (1 điểm)
Câu 8:Viết công thức cấu tạo đầy đủ và công thức cấu tạo thu gọn của hợp chất có công thức phân tử : C3H8 (gồm dạng mạch thẳng và mạch vòng)(1 điểm) 
Câu 9: (2 điểm) Hoàn thành các PTHH sau:
	a) Cl2 + Na 
	b) CO + CuO 
	c) CO2 + K2O 
	d) Na2CO3 + HCl 
Câu 10: (1,5điểm) Có 3 bình không nhãn đựng các khí sau: CH4 , CO2, C2H4. bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết chúng.
 Câu 11: (2,5 điểm) Đốt cháy 8,8gam chất hữu cơ A, thu được 17,6g CO2 và 7,2g H2O.
Trong A có những nguyên tố nào?
Biết phân tử khối của A là 60. Tìm công thức phân tử của A 
 	(C = 12, O = 16, H = 1) 
C/ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I.Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
B
A
A
D
C
Biểu điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
II. Tự luận:
Câu
Lời giải
Điểm
7
(0,5đ)
 Vì nước clo là dd hỗn hợp các chất: Clo, HCl, HClO nên có tính tẩy màu do tác dụng oxi hóa mạnh của HClO
1
8
(0,5đ)
 */Mạch thẳng H H H 
 H C C C H 
 H H H	 
 Viết gọn CH3- CH2 – CH3 
*/ Mạch vòng
 H H
 H C C	H
 C 
 H H
Viết gọn: 
0,25
0,25
0,25
0,25
9
(2,0đ)
a) Cl2 + Na 2NaCl 
b) CO + CuO Cu + CO2 
c) CO2 + K2O K2CO3 
d) Na2CO3 + HCl 2NaCl + CO2 + H2O
0,5
0,5
0,5
0,5
10
(1,5đ)
- Dùng ddBrom nhận biết C2H2:
 C2H2 + Br2 C2H4Br2 
- Dùng nước vôi trong nhận biết CO2, khí còn lại là CH4:
 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
0,5
0,5
0,5
11
(2,5đ)
a) mC = 17,644 = 0,4(mol)->nC=0,4(mol)->mC=0,4.12=4,8(g)
 mH = 7,218=0,4 (mol)->nH=0,4.2=0,8(mol)->mH=0,8(g)
Có mC+mH=4,8+0,8=5,6(g)<mA
=>trong A có nguyên tố oxi
Vậy trong A có các nguyên tố :C,H,O.
b)Ta có :
mO=mA-(mA+mC)=8,8-5,6=3,2(g)
=>nO=3,216=0,2(mol)
Gọi chất hữu cơ A có công thức là :CxHyOz(x,y,z∈N*)
Ta có tỉ lệ : x :y :z=4,812 :0,81 :3,216
 = 0,4 :0,8 :0,2=2 :4 :1
->Công thức đơn giản của A là C2H4O
->Công thức thực nghiệm của A là :(C2H4O)n
Theo đề bài : 
 MA=60
->44n=60->n ≈ 1
->Công thức phân tử cần tìm là C2H4O.
 Phần này giáo viên tự chia thang điểm chấm của mình sao cho thích hợp với bài làm của học sinh.

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_KIEM_TRA_HOA_9_LAN_3.docx