Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu khóa ngày: 15/6/2011 môn thi: Hóa học (dành cho lớp chuyên hóa)

docx 1 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 3677Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu khóa ngày: 15/6/2011 môn thi: Hóa học (dành cho lớp chuyên hóa)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu khóa ngày: 15/6/2011 môn thi: Hóa học (dành cho lớp chuyên hóa)
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Gồm có 1 trang)
----------------------
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU
KHÓA NGÀY: 15/6/2011
MÔN THI: HÓA HỌC (Dành cho lớp chuyên Hóa)
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (1 điểm)
	Hoàn thành các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) của chuỗi chuyển hóa sau:
	FeS2š SO2 š SO3 š H2SO4 š SO2
Bài 2: (2 điểm)
Viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) để chứng minh: metan, benzen đều có thể cho phản ứng thế; etilen, axetilen, benzen đều có thể cho phản ứng cộng. (1,25 đ)
Từ glucozo viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) để điều chế etylaxetat? (0,75 đ)
Bài 3: (1,0 điểm)
	Từ những chất đã cho là H2O, Cu, NaCl. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế Cu(OH)2, nước Javel (Gia-ven)?
Bài 4: (1,0 điểm)
	Có 4 cốc đựng 4 chất sau: H2O, dung dịch NaCl,dung dịch HCl,dung dịch Na2CO3, không dùng hóa chất nào khác, hãy nhận biết từng chất? (được dùng các biện pháp kĩ thuật thông thường khác).
Bài 5: (1,0 điểm)
	Xác định khối lượng của FeSO4.7H2O cần dùng để hòa tan vào 372,2 gam nước để điều chế được dung dịch FeSO4 3,8%.
Bài 6: (2,0 điểm)
	Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có công thức CmH2m+1COOH tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 150ml.
Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ lệ số mol của axit axetic và A trong hỗn hợp là 2:1. (1,5 điểm)
Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. (0,5 điểm)
Bài 7: (2,0 điểm)
	Hòa tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp A gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại M vào dung dịch HCl 7,3% vừa đủ, thu được dung dịch B và 3,36 lít khí CO2 (đktc). Nồng độ MgCl2trong dung dịch B bằng 6,028%. Xác định kim loại M. Biết rằng hóa trị kim loại M có giá trị từ 1 š 3.
--------Hết-------
(Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào)

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_THI_CHUYEN_HOA_2011_THPT_CHUYEN_THOAI_NGOC_HAU.docx