Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 621 (Kèm đáp án)

pdf 3 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 320Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 621 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 621 (Kèm đáp án)
Trang 1/3 - Mã đề thi 621
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
.....................................................................
..........................................................................
Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 
Mã đề thi 621
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 1: Phiên âm đúng của từ là: 分配 f______pèi.
. A ān . B ū . C ā . D ēn
Câu 2: Phiên âm đúng của từ là: 天使 ______iānshǐ.
. A d . B t . C j . D q
Câu 3: 我今天下午要参加汉语阅______考试。
. A 渎 . B 卖 . C 读 . D 犊
Câu 4: 近日,50位医务、教育等______的青年去河江省参加志愿工作。
. A 领域 . B 范围 . C 区域 . D 范畴
Câu 5: 今天我们在这里欢聚一堂,共同庆祝双方______合作关系30周年。
. A 建设 . B 建立 . C 树立 . D 创立
Câu 6: 下课前,大家要把练习本______给老师。
. A 交 . B 问 . C 回 . D 答
Câu 7: 这个专业以前受欢迎,但现在变______了,很少人学了。
. A 冷 . B 红 . C 热 . D 甜
Câu 8: 北京的冬天很冷,常常刮______,我不太习惯。
. A 风 . B 雪 . C 雨 . D 水
Câu 9: ______王兰及时提醒我们,______我们早就把这件事忘得一干二净了。
. A 宁可也要 . B 由于因此
. C 幸亏要不 . D 既然那么
Câu 10: 这______是你个人要处理的事,______是大家要处理的事。
. A 与其不如 . B 不但反而
. C 不仅也 . D 只有才
Câu 11: 这样做,好______好,______太浪费时间了,最好另想办法吧!
. A 即使也 . B 因为所以
. C 固然但是 . D 尽管也
Câu 12: 去年我去______美国,今年想再去一次。
. A 地 . B 着 . C 得 . D 过
Câu 13: 这______漂亮的衣服是法国朋友送给我的。
. A 只 . B 张 . C 把 . D 件
Câu 14: 我觉得你很面熟,好像在______地方见过了。
. A 怎么 . B 那儿 . C 什么 . D 这儿
Câu 15: 这家商店的东西不便宜,别买______。
. A 呢 . B 了 . C 过 . D 吗
Câu 16: 王明说在他心______,亲情是生活中最宝贵的财富。
. A 下 . B 外 . C 前 . D 里
Câu 17: 科学研究发现,用音乐来刺激神经______。
. A 使幼儿得到健康成长的身心 . B 成长使幼儿得到健康的身心
. C 使幼儿身心得到健康的成长 . D 得到的健康身心使幼儿成长
Câu 18: 妈妈刚打扫干净的房间______被小黄弄脏了。
. A 再 . B 又 . C 还 . D 更
Câu 19: 看着孩子们______地在草地上玩耍,我们什么烦恼都没有了。
. A 开开心心 . B 开心开心 . C 开开心 . D 心开开
Câu 20: 企业实施改革以后,职工工作更热情了,生活也富裕______了。
. A 起来 . B 过来 . C 上来 . D 出来
Câu 21: 在领导人的指导下,我们______勤俭建国的方针,节约了大量资金。
. A 本着 . B 沿着 . C 凭着 . D 顺着
Câu 22: 专家估计,城市生活垃圾的数量会______非常惊人的速度不断增多。
. A 按 . B 凭 . C 以 . D 由
Câu 23: 我深深感谢老师当时没有批评我,而是______。
. A 先让我下来缓和冷静心情 . B 让我先冷静缓和心情下来
. C 让我先冷静下来缓和心情 . D 冷静让我心情先缓和下来
Câu 24: 我______不愿意陪你去,只是这几天忙得团团转,去不了。
. A 无非 . B 未必 . C 并非 . D 不妨
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ câu 25 đến
câu 34.
有个年轻人将所遭遇的不顺利情形,一五一十地对老师尽情倾诉。老师说:“看来你的近
况
老师
老师微笑指着天上的星星:“你可以数得清,有多少星星吗?”年轻人抓了抓头:“当然
数不清了,这和我有什么
______
(25)______ 不是十分理想;不过,你有没有想过要改变这种现况,让自己过得好一点儿
呢?”年轻人急忙说:“我当然想要过得更好(26)______!您有什么诀窍吗?”
(27)______地笑了笑:“的确有诀窍。你明天晚上若有空儿,到这个地址来找
我!”第二天晚上,年轻人来到老师的住处。老师要年轻人坐下来(28)______他聊天、看星
星。老师言不及义地和年轻人聊了半晌,年轻人毛躁了起来,急着要老师告诉他,如何
(29)______能使自己过得更好。
(30)______?”老师望着年轻人,语重心长地说道:“孩子,在白
天,我们所能看到最远的(31)______,是太阳;但在夜里,我们却可以见到超过太阳亿万倍
距离以外的星体,(32)______数量是多到数不清的。”年轻人若有所悟,时而抬头看星星,
时而低头(33)______,想着老师所说的话。老师继续说道:“我知道你的处境不顺利,但若
是年轻时(34) 一帆风顺,终其一生,你也只不过看到一个太阳;重点是,当你的人生
进入黑夜时,你是否看到更远、更多的星星呢?”
(王素梅,《新HSK应试全解析》,北京语言大学出版社,2014年)
:Câu 25 . A 似乎 . B 毕竟 . C 未必 . D 从来
:Câu 26 . A 呢 . B 呀 . C 吧 . D 吗
:Câu 27 . A 神秘 . B 愉快 . C 乐意 . D 秘密
:Câu 28 . A 听 . B 望 . C 陪 . D 问
:Câu 29 . A 还 . B 更 . C 才 . D 也
:Câu 30 . A 关涉 . B 联合 . C 关系 . D 联络
:Câu 31 . A 方向 . B 东西 . C 位置 . D 事情
:Câu 32 . A 而且 . B 然而 . C 尚且 . D 反而
:Câu 33 . A 焦虑 . B 沉思 . C 思念 . D 忧虑
:Câu 34 . A 再 . B 便 . C 也 . D 还
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) của từ/cụm từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
Câu 35: 我看见过A展览馆里展出的B由王先生所收集的C古旧的D汽车模型。(价值极高的)
Câu 36: 你们俩已经看A了B书了,C应该出去D走走了。(半天)
Câu 37: 听说A他B从十岁到十五岁C一直跟父母D生活。(在河内)
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 38 đến câu 42.
你是否常常感到情绪紧张、忧郁、烦闷或痛苦不堪?你是否对此感到无能为力?其实,如
果想要转变自己的情绪,只需要改变一下你的饮食习惯就可以了。
Trang 2/3 - Mã đề thi 621
如果你感到压抑,最好的食品是菠菜,因为菠菜含有丰富的镁,能让人的头脑和身体放
松。菠菜和其他一些墨绿色、多叶的蔬菜都是镁的主要来源。菠菜还含有另一种降血压的营养
物质
如果遇上堵车,可能要迟到,这时你千万不要发火,可以拿出瓜子吃上一点儿。瓜子中含
有消除火气的维生素
如果由于种种原因,你久久不能入睡,这时候可以在早上喝一碗燕麦粥。燕麦含有丰富的
维生素
如果你大脑反应慢,无法集中注意力,就应该吃几个鸡蛋吧。鸡蛋中含有一种维生素
当你委屈、情绪不好的时候,最好的食品是香蕉。香蕉里含有大量的色胺酸,可以调节不
好的情绪。
——维生素C。所以血压高的人应该多吃点儿菠菜。
B和镁,可以使你的心情平静舒畅。
B,有助于平衡大脑神经系统。燕麦粥还能缓慢地释放能量,所以不会让你出现血糖忽
高忽低的情况。
B的复
合体,可以提高你的记忆力,并且使注意力更加集中。此外,鸡蛋中还含有人体正常活动所需
要的蛋白质,能让你轻松度过每一天。
(周鹂,《新汉语水平考试全真模拟试题》,北京大学出版社,2013年,有删改)
:Câu 38 根据本文,吃菠菜有什么作用?
. A 放松身体 . B 稳定情绪 . C 使心情舒畅 . D 提高记忆力
:Câu 39 维生素B的作用是:
. A 平衡大脑的神经系统 . B 为人提供大量蛋白质
. C 可以降低人们的血压 . D 让人的头脑能够放松
:Câu 40 当你感觉大脑反应慢时,应该吃:
. A 鸡蛋 . B 瓜子 . C 菠菜 . D 香蕉
:Câu 41 瓜子、香蕉分别含有:
. A 色胺酸、镁 . B 镁、色胺酸 . C 维生素B、镁 . D 维生素C、镁
:Câu 42 根据上文,下面哪一项正确?
. A 食物起着调节人们情绪的作用 . B 饮食习惯与人的情绪毫无关系
. C 情绪不好时非吃食物不可 . D 情绪的好坏全由食物决定
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong các
câu sau.
Câu 43: 日本的汽车遍布全世界,更 地说,只要有车的地方,就有日本车。确切
. A 切实 . B 准确 . C 坦率 . D 简单
Câu 44: 我们大家只管站在门外看厂,没有老板的 ,谁也不能进去。吩咐
. A 命令 . B 请求 . C 建议 . D 催促
Câu 45: 无论是过去还是现在,领导干部都应该同群众 。打成一片
. A 感情深刻 . B 关系密切 . C 一起生活 . D 互相商量
Câu 46: 我们全家人都不同意小红这桩婚事,可她 了。铁了心
. A 心事很重 . B 做好了准备 . C 下定了决心 . D 心都凉了
Câu 47: 小王去找我们集团的总经理要求加薪,结果 。碰了一鼻子灰
. A 被解雇 . B 被批准 . C 被拒绝 . D 被表扬
Câu 48: 这种品牌的彩电外形美观,价格合理,市场上卖得很 。抢手
. A 畅通 . B 畅销 . C 拿手 . D 顺手
Câu 49: 在生活中,不经历 怎么能取得成功呢?风雨
. A 幸福 . B 艰苦 . C 着急 . D 愉快
Câu 50: 你愿意不愿意和我 个朋友?做
. A 去 . B 开 . C 交 . D 学
------------------------ HẾT ------------------------
Trang 3/3 - Mã đề thi 621

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2018_mon_tieng_trung.pdf
  • pdfĐáp án 24 Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc.pdf