Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 608 (Kèm đáp án)

pdf 3 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 272Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 608 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 608 (Kèm đáp án)
Trang 1/3 - Mã đề thi 608
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
.....................................................................
..........................................................................
Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 
Mã đề thi 608
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 1: 。我们要一起努力让这里发展成一个世界著名的旅游______
. A 风景 . B 景物 . C 景点 . D 景色
Câu 2: 由英国人19世纪初发明的钢笔现在已成为人们______使用的书写工具。
. A 普及 . B 遍及 . C 普遍 . D 普通
Câu 3: 王兰,你今天______得这么漂亮,要去哪儿啊?
. A 跑 . B 买 . C 穿 . D 拿
Câu 4: 小黄又聪明又努力,学习______一直很好。
. A 地方 . B 成绩 . C 时间 . D 时候
Câu 5: 我是公司里年纪最______的,所以同事们都很照顾我。
. A 大 . B 深 . C 浅 . D 高
Câu 6: 你的人生路该______怎样的方向走全由你自己决定,没人能时时提醒你。
. A 跟着 . B 随着 . C 靠着 . D 沿着
Câu 7: 这位韩国歌星______一种全新的形象面对支持她的广大热情歌迷。
. A 为 . B 以 . C 把 . D 凭
Câu 8: ______就要到开学典礼了,大家都忙着为学校的演出做准备呢。
. A 终于 . B 赶快 . C 立刻 . D 眼看
Câu 9: 科学家的研究表明:______会变得更聪明、敏捷。
. A 在大脑的刺激下新鲜知识 . B 大脑在新鲜知识的刺激下
. C 大脑的刺激在新鲜知识下 . D 在大脑新鲜知识的刺激下
Câu 10: 小王在信里说他毕业______ 仍然在胡志明市工作。
. A 内 . B 外 . C 上 . D 后
Câu 11: 我费了半天的口舌哄了这个调皮的孩子,他这才安静______。
. A 过来 . B 过去 . C 下来 . D 下去
Câu 12: 一系列______的数字表明这个车间的生产有了明显的进步。
. A 实实确确 . B 确实确实 . C 实确实确 . D 确确实实
Câu 13: 该题目让学生自由发挥了想象力,并______。
. A 充分展示了自己的知识积累 . B 展示了充分自己的知识积累
. C 充分积累了自己展示的知识 . D 展示充分自己积累了的知识
Câu 14: 小李______上中学,你们不要对他要求那么高。
. A 却 . B 全 . C 都 . D 才
Câu 15: 我们______还不能说服他,接下来的工作______会出现问题。
. A 哪怕也 . B 不管还
. C 如果就 . D 尽管但
Câu 16: 工厂发生事故,这______是厂长的责任,______是大家的责任。
. A 不仅也 . B 只有才
. C 假如就 . D 即使也
Câu 17: 听众______在节目播出时打电话订购或预约,______可享受上门服务。
. A 不但而且 . B 不管都
. C 与其不如 . D 只要就
Câu 18: 你这么关心照顾我,我______谢你才好呢?
. A 什么 . B 怎么 . C 多少 . D 哪儿
Câu 19: 你真的不跟我们一起去爬山______?
. A 呢 . B 着 . C 过 . D 吗
Câu 20: 小芳正在校门口等______妈妈来接她呢。
. A 着 . B 过 . C 得 . D 的
Câu 21: 收到老朋友寄来的那______信,他高兴极了。
. A 只 . B 封 . C 件 . D 把
Câu 22: 领导人的任务是保障人民的身体______康。
. A 建 . B 健 . C 键 . D 楗
Câu 23: Phiên âm đúng của từ là: 地球 d______qi .ú
. A à . B àn . C ì . D uì
Câu 24: Phiên âm đúng của từ là: 生产 ______ēnɡchǎn.
. A sh . B zh . C m . D t
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong các
câu sau.
Câu 25: 你在这儿人生地不熟,需要我帮忙时,请早点儿 。打招呼
. A 通知 . B 询问 . C 问候 . D 打听
Câu 26: 玛丽,刚才老师说什么我都不 。清楚
. A 漂亮 . B 明白 . C 喜欢 . D 高兴
Câu 27: 你怎么这么没出息,遇到这么点儿困难就 了。灰心
. A 着急 . B 不愉快 . C 生气 . D 没信心
Câu 28: 这道题我们全班的同学都不会做,经老师 ,我们才恍然大悟。指点
. A 指导 . B 指令 . C 指正 . D 指示
Câu 29: 听到这个消息,林师傅心里 ,不知如何是好。七上八下
. A 很生气 . B 难过 . C 不安 . D 不舒服
Câu 30: 在每一家 的日式餐馆,你都会享受到这种温馨的服务。地道
. A 著名 . B 传统 . C 正宗 . D 正派
Câu 31: 这些摄影作品反映了旧河内的社会 和百姓生活。面貌
. A 景色 . B 情景 . C 情况 . D 面色
Câu 32: 我们公司的那个 总是舍不得花钱,怎么今天突然设宴请客呢?铁公鸡
. A 十分固执的人 . B 特别小气的人 . C 格外坚强的人 . D 非常谨慎的人
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 33 đến câu 37.
生活中,我们每个人都可以拥有快乐,这个快乐就是现在。如果现在我们每个人都可以吃
饱穿暖,又可以具有容身的房屋,晚上可以轻松地躺在自己心爱的床上进入梦乡,白天有事儿
可做,那么我们有什么理由不快乐呢?有什么理由不感到幸福呢?又何乐而不为呢?
可是,事实上很多人都认为现在还不是享受快乐的时候,要等明天成功了,挣来了很多
钱,有了很高的地位,出了名,成就了大业这样以后,再尽情地享受快乐与幸福。这样的
想法其实错了。钱在生活中虽说是不可缺少,可它并不是万能的,不能决定一切。也许你现在
没有太多的金钱,但是即使是有限的收入,只要你会合理使用,它同样可以给你带来快乐。
一笔有限的收入有两种安排的方法:一种是小心地将衣食住行考虑进去,虽然事事顾全
了,但最终仍然一无所获。另一种是把钱花在自己喜好的事情上,如果难以兼顾的话,就先满
足重要的方面,在其他方面牺牲一下。有些人对于把钱花在为家庭和自己的生活增加乐趣的事
情上,总是犹犹豫豫的,有些舍不得,他们只想着存钱以防不测,这样就浪费了人生的许多大
好时光,实在是 。捡了芝麻,丢了西瓜
(杨颖,《新HSK五级模拟试题集》,北京语言大学出版社,2010年,有删改)
:Câu 33 根据第一段,让人拥有快乐的事情 有提到:没
. A 可以吃饱穿暖 . B 躺在心爱的床上睡觉
. C 可以拥有容身的房屋 . D 白天要做的事
Trang 2/3 - Mã đề thi 608
:Câu 34 第二段中,很多人认为:
. A 钱一定要用来享受 . B 有金钱就有地位 . C 钱永远是赚不够的 . D 要先赚钱后享受
:Câu 35 作者认为,对于收入有限的人:
. A 不要将钱花在亲朋好友身上 . B 不要将钱花在有趣的事情上
. C 应该先考虑衣食住行 . D 也有可能享受到快乐
:Câu 36 文中“捡了芝麻,丢了西瓜”的意思是:
. A 反复挑拣不必要的 . B 怎么想就该怎么做
. C 因贪图小利而遭受很大的损失 . D 根据具体情况选择合适的办法
:Câu 37 通过上文,作者想告诉我们:
. A 收入有限的人就应存钱以防不测 . B 舍不得花钱就具有美好的时光
. C 生活中是否有快乐全取决于金钱 . D 生活中是否有快乐由自己决定
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ câu 38 đến
câu 47.
有一位部分经理,在一次外出时,手提包
宽容是人和人之间必不可少的润滑剂。它和诚实、勤奋、乐观等价值指标
宽容
(38)______盗走了。里面除了常用的钱物外,
还有公司的公章。当她又内疚又担忧地站在总经理面前讲完所(39)______的事变后,总经理
笑(40)______说:“我再送你一只手袋好吗?你的工作一直非常精彩。公司早就想对你有所
表示,但一直没有机会,现在机会终于来了。”那位总经理用宽容的态度处理了这
(41)______事,使部分经理心怀感激,后来听凭其他公司有多么(42)______的待遇聘请
她,她都不为之所动。这就是宽容的气力。
(43)______,
是衡量一个人气质涵养、道德水准的(44)______。宽容别人是对对方的一种尊重、一种接
受、一种爱心。
(45)______也是一种沟通、一种美德。如果生活中,我们受到了不公正的待遇或自
己身边的人做错了什么,(46)______不要生气愤怒,而应学会宽容。生气愤怒是人类最坏的
毛病之一,它是在用别人的过错处罚自己,是一种白费的、于己于人无益的活动。宽容并不
(47)______懦弱,这是在用爱心净化世界,而绝不是含着眼泪退避三舍。宽容不是天平一端
的砝码,而是人世间永恒的爱与被爱。
(王冶,《快速通过HSK(初、中等)》,外文出版社,2010年)
:Câu 38 . A 被 . B 使 . C 为 . D 让
:Câu 39 . A 生长 . B 发生 . C 生产 . D 产生
:Câu 40 . A 着 . B 过 . C 的 . D 得
:Câu 41 . A 件 . B 枝 . C 条 . D 本
:Câu 42 . A 优异 . B 优厚 . C 优越 . D 优良
:Câu 43 . A 像样 . B 同样 . C 同等 . D 一样
:Câu 44 . A 基础 . B 规矩 . C 标准 . D 高低
:Câu 45 . A 本身 . B 原先 . C 原来 . D 本人
:Câu 46 . A 万分 . B 千万 . C 万万 . D 万一
:Câu 47 . A 高于 . B 等于 . C 在于 . D 处于
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) của từ/cụm từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
Câu 48: A昨天我B坐火车C到广州参加D国际贸易展览会。(从上海)
Câu 49: 桌上A放着一台B公司领导为我们提供的C黑色的D联想牌笔记本电脑。(中国产的)
Câu 50: 上午A我去B找他的时候,看C他正在和小美D说话。(到)
------------------------ HẾT ------------------------
Trang 3/3 - Mã đề thi 608

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2018_mon_tieng_trung.pdf
  • pdfĐáp án 24 Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc.pdf