Đề thi trắc nghiệm môn Hóa Học 12

doc 3 trang Người đăng duthien27 Ngày đăng 21/09/2021 Lượt xem 89Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi trắc nghiệm môn Hóa Học 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi trắc nghiệm môn Hóa Học 12
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN HOA HOC
Thời gian làm bài: phút; 
(32 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 209
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là
A. 0,090 mol	B. 0,06 mol	C. 0,095 mol	D. 0,12 mol
Câu 2: Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là:
A. 37,21%	B. 53,33%	C. 43,24%	D. 36,36%
Câu 3: Nhận xét đúng là:
Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối nhỏ.
Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.
Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.
Câu 4: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, to), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là:
A. glucozơ, saccarozơ.	B. glucozơ, sobitol.	C. glucozơ, etanol.	D. glucozơ, fructozơ.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình chứa 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M. Sau thí nghiệm, khối lượng bình tăng 18,6 gam và có 0,1mol kết tủa. Lọc lấy dung dịch và đem đun nóng lại thấy xuất hiện kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 2a mol Ag. Công thức của X là
A. CH3CHO	B. HOC2H4CHO.	C. C6H12O6	D. C12H22O11
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Saccarozơ làm mất màu nước brom
B. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh
C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh
D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3
Câu 7: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể tích axit nitric 67,5% có khối lượng riêng 1,4 g/ml tối thiểu cần dùng để sản xuất 53,46 kg xenlulozơ trinitrat với hiệu suất 90% là
A. 40,00 lít	B. 13,12 lít	C. 33,85 lít	D. 32,57 lít
Câu 8: Chất nào sau đây không phải là xà phòng
A. C17H35COOK.	B. C17H35COONa.	C. C10H21COONa.	D. C15H31COONa.
Câu 9: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?
A. CH3COO−[CH2]2−OOCCH2CH3.	B. CH3OOC−COOCH3.
C. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat).	D. CH3COOC6H5 (phenyl axetat).
Câu 10: Tính chất nào sau đây không thuộc về este?
A. Liên kết hiđro giữa este với các phân tử nước bền vững.
B. Nhiệt độ sôi thấp hơn ancol hay axit cacboxylic có cùng số nguyên tử C
C. Dễ bị thuỷ phân trong môi trường axit hoặc bazơ.
D. Hầu như không tan trong nước
Câu 11: Để đốt cháy hoàn toàn 6,24 gam một este X (MA < 180) cần 6,272 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có m gam kết tủa, khối lượng dung dịch nước vôi trong giảm 12,8 gam. Công thức phân tử của X là:
A. C7H10O4	B. C7H8O4	C. C4H6O2	D. C7H10O2
Câu 12: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của
A. amin.	B. anđehit.	C. ancol.	D. xeton.
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X cần 10,08 lít O2 (đktc) thu được 5,4 gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm còn lại vào bình đựng Ca(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 20 gam	B. 10 gam	C. 30 gam	D. 40 gam
Câu 14: Giải thích nào sau đây là không đúng?
A. Tinh bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử hầu như không có nhóm -OH hemiaxetal tự do.
B. Rớt HCl đặc vào vải sợi bông, vải mủn dần rồi mới bục ra là do phản ứng:
C. Tinh bột có phản ứng màu với I2 vì có cấu trúc mạch không phân nhánh.
D. Rớt H2SO4 đặc vào vải sợi bông, vải bị đen và thủng ngay là do phản ứng:
Câu 15: Xenlulozơ hợp thành từ các mắc xích β - glucozơ với nhau bởi các liên kết
A. α - 1,4 - glucozit và β - 1,4 - glucozit.	B. β - 1,4 - glucozit.
C. β -1,6 - glucozit.	D. α - 1,4 - glucozit.
Câu 16: Trong một nhà máy rượu, người ta sử dụng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol etylic, với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%. Để sản xuất 1,0 tấn ancol etylic thì lượng mùn cưa cần dung là:
A. 1,76 tấn	B. 4,4 tấn	C. 3,52 tấn	D. 2,2 tấn
Câu 17: Phenyl axetat được điều chế trực tiếp từ
A. anhiđrit axetic và phenol.	B. anhiđrit axetic và ancol benzylic.
C. axit axetic và phenol.	D. axit axetic và ancol benzylic.
Câu 18: Khi thuỷ phân hoàn toàn saccarozơ, thu được 270 gam hỗn hợp fructozơ và glucozơ. Khối lượng của saccarozơ đã tham gia phản ứng đó là
A. 256,5 gam	B. 258,0 gam.	C. 260,2 gam	D. 177,5 gam
Câu 19: Cho các phát biểu sau:
	(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
	(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
	(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
	(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
	Số phát biểu đúng là
A. 1.	B. 3.	C. 2.	D. 4.
Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng:
	Este X (C4H6O2) Y Z C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là
A. CH3COOCH2CH3.	B. CH3COOCH=CH2.	C. CH2=CHCOOCH3.	D. HCOOCH2CH2CH3.
Câu 21: Nhận định nào không đúng về saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ?
(1) Saccarozơ giống với glucozơ là đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch phức đồng màu xanh lam.
(2) Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều có phản ứng thuỷ phân.
(3) Saccarozơ và tinh bột khi bị thuỷ phân tạo ra glucozơ có phản ứng tráng gương nên saccarozơ cũng như tinh bột đều có phản ứng tráng gương.
(4) Tinh bột khác xenlulozơ ở chỗ nó có phản ứng màu với I2.
(5) Giống như xenlulozơ, tinh bột chỉ có cấu tạo mạch không phân nhánh.
A. 1,4	B. 2,5	C. 1,3	D. 3,5
Câu 22: Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70%, hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (d = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ là 12,27%. Khối lương glucozơ đã dùng là
A. 129,68 gam	B. 186,92 gam	C. 168,29 gam	D. 192,86 gam
Câu 23: Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng
A. NaCl.	B. Na.	C. AgNO3/NH3.	D. CaCO3.
Câu 24: Cho 7,4 gam hỗn hợp metyl axetat và etyl fomiat tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch KOH nồng độ c%. Giá trị của c là
A. 4,7	B. 6,5	C. 5,6	D. 7,4
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20g kết tủa. công thức phân tử của X là:
A. CH3COOCH3	B. HCOOC2H5	C. HCOOCH3	D. CH3COOC2H5
Câu 26: Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh được cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch cacbon hở ?
A. Khử hoàn toàn glucozơ bằng HI cho n-hexan.
B. Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men cho ancol etylic.
C. Glucozơ có phản ứng tráng gương
D. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh.
Câu 27: Chất X có CTPT C4H8O2. Khi tác dụng với NaOH sinh ra chất Y có CTPT C3H5O2Na. CTCT của X là
A. CH3COOC2H5.	B. C2H5COOCH3.	C. HCOOC3H5.	D. HCOOC3H7.
Câu 28: Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm -OH, có vị ngọt, hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là:
A. saccarozơ .	B. xenlulozơ.	C. glucozơ .	D. mantozơ.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến vai trò của H2SO4 trong phản ứng este hóa là:
A. Xúc tác làm phản ứng đạt trạng thái cân bằng nhanh
B. Xúc tác làm tốc độ phản ứng thuận tăng
C. Xúc tác làm cân bằng phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận
D. Hút nước làm chuyển dịch cân bằng theo chiều thuận
Câu 30: Các chất : glucozơ (C6H12O6), anđehit fomic (HCHO), axit fomic (HCOOH), anđehit axetic (CH3CHO) đều tham gia phản ứng tráng gương nhưng trong thực tế để tráng phích, gương người ta chỉ dùng
A. HCOOH.	B. CH3CHO	C. C6H12O6	D. HCHO
Câu 31: Tinh bột thuộc loại
A. polisaccarit.	B. đisaccarit.	C. monosaccarit.	D. lipit.
Câu 32: Thuỷ phân hoàn toàn 100 g sợi bông chứa 97,2% xenlulozơ trong môi trường axit, trung hoà axit, cho AgNO3 trong NH3 dư vào dung dịch thu được, đun nóng. Sau khi phản ứng xong, khối lượng bạc thu được là
A. 64,8 g.	B. 129,6 g.	C. 259,2g	D. 1,296 g.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_trac_nghiem_mon_hoa_hoc_12.doc