Đề thi Toán 6 học kỳ 2

doc 2 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 989Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Toán 6 học kỳ 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Toán 6 học kỳ 2
ĐỀ 1 Câu 1: Hai phân số và bằng nhau khi nào?
A. ad = bc 
B. ad = dc
C. ab = dc
D. bc = ad
Câu 2: Cho biết: , vậy x bằng A. 1 B. 2 C. 3 D. -2
Câu 3: được kết quả là: A. B. C. D. 
Câu 4: Sắp xếp các số nguyên sau: 5; -12; 8; -4; 2; 0. theo thứ tự tăng dần ta được:
A. 12;-4;0;2;5;8
B. 0 ;-12 ;-4 ;2 ;5 ;8
C. -12 ;-4 ;0 ;2 ;5 ;8
D. 8 ;5 ;2 ;0 ;-4 ;-12
Câu 5: Kết quả của phép tính : 5. 2016 – 5. 2015 bằng:
A. - 1
B. 1
C. - 5
D. 5
Câu 6 : Góc có số đo bằng 650 là góc gì ?
A. Góc nhọn
B. Góc vuông
C. Góc tù
D. Góc bẹt 
Bài 3: 
Thực hiện phép tính: b. 	
Tìm x, biết: 	
Bài 4: Sơ kết Học kỳ I, lớp 6A có 32 học sinh gồm có ba loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại.
 	a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.
 	b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.
Bài 5: a) Tính b) So sánh với 1
ĐỀ 2 PGD Châu thành 2014 - 2015

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_Toan_6_hoc_ky_2.doc