Đề thi Tiết 17: Kiểm tra học kì I lớp 7 - Năm học: 2015 – 2016 môn: Vật lý thời gian làm bài: 45 phút

doc 7 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 666Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Tiết 17: Kiểm tra học kì I lớp 7 - Năm học: 2015 – 2016 môn: Vật lý thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Tiết 17: Kiểm tra học kì I lớp 7 - Năm học: 2015 – 2016 môn: Vật lý thời gian làm bài: 45 phút
 PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
 Tiết 17: KIỂM TRA HỌC KÌ I 
 LỚP 7 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
 Môn: VẬT LÝ
 Thời gian làm bài: 45 phút
Phương án kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận(30% TNKQ; 70% TL)
I. Trọng số nội dung kiểm tra theo phân phối chương trình:
Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số
LT
(Cấp độ 1, 2)
VD
(Cấp độ 3, 4)
LT
(Cấp độ 1, 2)
VD
(Cấp độ 3, 4)
1. Ánh sáng- ĐL truyền thẳng và ĐL phản xạ ánh sáng
4
4
2,8
1,2
16,5
7,1
2. Gương phẳng- gc lồi- gc lõm
6
3
2,1
3,9
12,4
22,9
3. Âm học
7
6
4,2
2,8
24,6
16,5
Tổng
17
13
9,1
7,9
53,5
46,5
II. Bảng tính số câu hỏi và điểm số:
Cấp độ
Nội dung
Trọng số
Số lượng câu
Điểm
Tổng số
TNKQ
TL
Cấp độ 1,2 (lý thuyết)
1. Ánh sáng- ĐL truyền thẳng và ĐL phản xạ ánh sáng
16,5
3
2 câu
(0,5điểm)
1 câu
(3,0điểm)
3,5
2. Gương phẳng- gc lồi- gc lõm
12,4
2
2 câu
(0,5điểm)
0
0,5
3. Âm học
24,6
4
4 câu
(1,0điểm)
0
1,0
Cấp độ 3,4
1. Ánh sáng- ĐL truyền thẳng và ĐL phản xạ ánh sáng
7,1
1
1 câu
(0,25điểm)
0
0,25
2. Gương phẳng- gc lồi- gc lõm
22,9
3
2 câu
(0,5điểm)
1 câu
(2,0điểm)
2,5
3. Âm học
16,5
2
1 câu
(0,25điểm)
1 câu
(2,0điểm)
2,25
Tổng
100
15
12 câu
(3điểm)
3 câu
(7điểm)
10đ
 PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
 Tiết 17: KIỂM TRA HỌC KÌ I 
 LỚP 7 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
 Môn: VẬT LÝ
 Thời gian làm bài: 45 phút
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông Hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Ánh sáng- ĐL truyền thẳng và ĐL phản xạ ánh sáng
- Biết được khi nào mắt ta nhìn thấy một vật?
- Định luật truyền thẳng của ánh sáng.
Vẽ được tia phản xạ, tính được góc phản xạ
Tính được góc phản xạ dựa vào đl pxas 
Số câu
Điểm
Tỉ lệ
2
0,5
5%
1
3,0
30%
1
0,25
2,5%
4
3,75
37,5%
2. Gương phẳng- gc lồi- gc lõm
Nhận biết được đặc điểm của ảnh tạo bởi 3 loại gương.
Đặc điểm và ứng dụng của ảnh tạo bởi 3 loại gương.
Giải thích được lợi ích của các loại gương trong thực tế qua đó gdục ý thức bảo vệ của công
Số câu
Điểm
Tỉ lệ
2
0,5
5%
2
0,5
5%
1
2,0
20%
5
3,0
30%
3. Âm học
- Biết sự truyền trong các môi trường,độ to của âm
- Biết được đặc điểm của các loại âm và vật px âm tốt, kém
Tần số dao động, độ to của âm
Tính được khoảng cách từ vật phát ra âm tới vật cản âm dựa vào vận tốc truyền âm trong các môi trường.
Số câu
Điểm
Tỉ lệ
4
1,0
10%
1
0,25
2,5%
1
2,0
20%
6
3,25
32,5%
Tổng số câu
Điểm
Tỉ lệ
8
2,0
20%
1
3,0
30%
5
3,0
30%
1
2,0
20%
15
10,0
100%
 PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
 Tiết 17: KIỂM TRA HỌC KÌ I 
 LỚP 7 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
 Môn: VẬT LÝ
 Thời gian làm bài: 45 phút
Đề chính thức
 I. TRẮC NGHIỆM:
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời em cho là đúng nhất. (3 điểm)
C©u 1: Ta nh×n thÊy d©y tãc bãng ®Ìn v×:
A: Gi÷a m¾t vµ d©y tãc kh«ng cã vËt ch¾n s¸ng	 B: Cã dßng ®iÖn ch¹y qua d©y tãc.
C: Cã ¸nh s¸ng tõ m¾t truyÒn ®Õn d©y tãc.	 D: Cã ¸nh s¸ng tõ d©y tãc truyÒn tíi m¾t.
C©u 2: T×m c©u ®óng trong c¸c c©u kÕt luËn sau:
A: Trong m«i trưêng trong suèt, ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn theo ®ưêng th¼ng.
B: Trong m«i trưêng trong suèt, ¸nh s¸ng truyÒn theo ®ưêng th¼ng.
C: Trong m«i trưêng ®ång tÝnh ,¸nh s¸ng truyÒn theo ®ưêng th¼ng. 
D: ¸nh s¸ng lu«n truyÒn theo ®ưêng th¼ng.
C©u 3: ChiÕu mét tia s¸ng lªn gư¬ng ph¼ng. BiÕt tia ph¶n x¹ hîp víi mÆt gư¬ng mét gãc b»ng 20o. Hái gãc tíi b»ng bao nhiªu?
 A: 20o	 B: 70o C:40o D: 10o
C©u 4: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi gư¬ng ph¼ng cã tÝnh chÊt sau: 
. A : lµ ¶nh ¶o lín h¬n vËt B : lµ ¶nh ¶o nhá h¬n vËt
 C : Lµ ¶nh ¶o lín b»ng vËt D : Lµ ¶nh thËt b»ng vËt 
C©u 5: §Æc ®iÓm nµo sau ®©y kh«ng ®óng víi gư¬ng cÇu låi?
 A: Lµ mÆt cÇu ph¶n x¹ tèt ¸nh s¸ng, mÆt ph¶n x¹ lµ mÆt låi
 B: Cho ¶nh ¶o nhá h¬n vËt 
 C: Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi gư¬ng b»ng kho¶ng c¸ch tõ ¶nh tíi gư¬ng
C©u 6: Trong pha ®Ìn pin ngưêi ta l¾p mét gư¬ng cÇu lâm ®Ó ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ph¸t ra tõ d©y tãc ®Ìn . VËy chïm s¸ng ph¶n x¹ lµ chïm g× ®Ó ¸nh s¸ng ®ưîc chiÕu ®i xa mµ vÉn râ?
 A: Chïm tia héi tô 	 B: Chïm tia ph©n k× C: Chïm tia song song	
C©u 7: Cïng mét vËt ®Æt trưíc ba gư¬ng , c¸ch gư¬ng cïng mét kho¶ng. Gư¬ng nµo t¹o ¶nh ¶o lín nhÊt?
 A: Gư¬ng ph¼ng	 B: Gư¬ng cÇu låi
 C: Gư¬ng cÇu lâm	 D: Ba gư¬ng cho ¶nh b»ng nhau.
C©u 8: VËt ph¸t ra ©m khi nµo?
 A: Khi lµm vËt dao ®éng	B: Khi uèn cong vËt 
 C: Khi nÐn vËt 	 D: Khi kÐo c¨ng vËt
C©u 9: TÇn sè dao ®éng cµng nhá th×:
 A: ©m nghe cµng trÇm 	B: ©m nghe cµng bæng
 C: ©m nghe cµng to	D: ©m nghe cµng vang
C©u 10: Ngưìng ®au cã thÓ lµm ®iÕc tai lµ:
 A: 60dB	B: 100dB	
 C: 130dB	D: 150dB
C©u 11 : Khi cã mưa d«ng vµ sÊm chíp, ta nh×n thÊy tia chíp loÐ lªn råi mét lóc sau míi nghe tiÕng sÐt.HiÖn tưîng nµy chøng tá ®iÒu g× vÒ sù truyÒn ¸nh s¸ng vµ sù truyÒn ©m:
 A: ¸nh ¸ng truyÒn ®i nhanh h¬n ©m thanh B: ¸nh s¸ng vµ ©m thanh truyÒn ®i như nhau.
C: ¸nh s¸ng truyÒn ®i chËm h¬n ©m thanh.
C©u 12: Vật nào sau đây phản xạ âm tốt?
A: Miếng gỗ B: Tấm gỗ
C: Mặt gương D: Đệm cao su
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 13:(3 điểm) Chiếu một tia sáng lên gương phẳng (H1). 
Tia tới SI tạo với mặt phẳng gương một góc 400 . Hãy : 	
a/ Vẽ tiếp tia phản xạ.	
b/ Tính góc phản xạ ? 
	 S	
 400
Câu 14: (2 điểm) 
 a/ Trong nha khoa, để khám chữa răng người ta thường sử dụng loại gương nào? Tại sao?
 b/ Phía trước xe ôtô, xe máy người ta thường lắp loại gương nào? Tại sao?
Câu 15: (2 điểm) Một người đứng trong một phòng kín, rộng nói thật to. Người đó nghe được tiếng vang chậm hơn so với âm trực tiếp là 0,1giây. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Tính khoảng cách từ người đó đến bức tường.
ĐÁP ÁN( Đề chính thức)
I/TRẮC NHIỆM KHÁCH QUAN (3đ) Mỗi câu đúng được 0,25đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
D
A
B
C
C
C
C
A
A
C
A
C
II/ TỰ LUẬN:
CÂU
Đáp án
Biểu điểm
13
(3,0)
a/ Vẽ đúng 	 N
	 S	 R
 500 500
 400
	 I
Chỉ vẽ được tia phản xạ cho 0,5đ
1,5
b/ Tính đúng (1,5đ) = 900 - 400 = 500 	
0,5
Theo định luật phản xạ a’s’: = 
0,5
Do đó: = 500 
0,5
14
(2,0)
- Đặt gương cầu lõm - Ảnh to hơn vật, bác sĩ dễ quan sát
1,0
- Đặt gương cầu lồi – Vùng nhìn thấy rộng, người lái xe dễ quan sát phía sau mà không cần quay đầu lại.
1,0
15
(2,0)
 d = ?m
Toùm taét: v = 340m/s 
 t = 0,1s
Quaõng ñöôøng “ñi” cuûa tieáng vang:
 s = v.t = 340.0,1 = 34 (m)	(0,5 ñieåm)
Khoaûng caùch töø ngöôøi noùi ñeán böùc töôøng:
 d = s : 2 = 34 : 2 = 17 (m)
1,0
1,0
 BGH duyệt TT duyệt Nhơn Sơn, ngày 04/11/2015 
 	 Người ra đề
 Trần Thị Loan Nguyễn Tấn Hiệp ..............
 Nguyễn Tấn Hiệp Phan Thị Thơm ............... 
 PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
 Tiết 17: KIỂM TRA HỌC KÌ I 
 LỚP 7 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
 Môn: VẬT LÝ
 Thời gian làm bài: 45 phút
Đề dự bị
 I/ Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời em cho là đúng nhất. (3 điểm) 
Câu 1: Vật không phải nguồn sáng là:
 	a. ngọn nến đang cháy. b. Mặt trời.
 	c. vỏ chai sáng chói dưới trời nắng. d. đèn ống đang sáng.
 Câu 2: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi:
 	a. theo nhiều đường khác nhau b. theo đường thẳng
 	c. theo đường cong d. theo đường gấp khúc
 Câu 3: Ta nhìn thấy một vật khi: 
 a. có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta . b. có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào 
 c. vật đó là nguồn phát ra ánh sáng . d. vật đó đặt trong vùng có ánh sáng 
 Câu 4:. Cho hình vẽ biểu diễn định luật phản xạ ánh sáng. Nhìn vào hình vẽ ta thấy tia tới, tia 
phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến là:
a. tia tới SI, tia ph. xạ IR, pháp tuyến IN; góc tới i, góc phản xạ i’.
b. tia tới SI, tia ph xạ IR, pháp tuyến IN; góc phản xạ i, góc tới i’.
c. tia tới SI, tia phxạ IN, pháp tuyến IR; góc tới i, góc phản xạ i’.
d. tia tới IN, tia phxạ IR, pháp tuyến IS; góc tới i, góc phản xạ i’.
 Câu 5: Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một 
góc 600. Góc tới có giá trị là:
 a. 100	 b. 200	 c. 300	 d. 400
Câu 6: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:
 a. ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật.
 b. ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bẳng khoảng cách từ vật đến gương.
 c. ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật.
 d. ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật 
Câu 7: Chọn câu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
 	a. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
 	b. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
 	c. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
 	d. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. 
Câu 8: Một vật dao động càng chậm thì âm phát ra càng:
a. To b. Trầm c.Bổng d. Vang
Câu 9: Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng:
a. To b. Trầm c.Bổng d. Vang
Câu 10: Khi biên độ dao động càng nhỏ thì:
a. Âm phát ra càng trầm 	c. Âm phát ra càng to.
b. Âm phát ra càng xa. 	d. Âm phát ra càng nhỏ.
Câu 11: Khi biên độ dao động càng lớn thì:
a. Âm phát ra càng trầm 	c. Âm phát ra càng to.
b. Âm phát ra càng xa. 	d. Âm phát ra càng nhỏ.
Câu 12: Vật nào sau đây phản xạ âm kém?
A: Miếng gỗ B: Tường nhà phẳng, nhẵn
C: Mặt gương D: Trần nhà nhựa phẳng
II/Tự luận: (7 điểm) 
Câu 13: (2đ) Nêu nội dung của định luật phản xạ ánh sáng? Để trang trí phòng đồng thời làm cho phòng có cảm giác rộng hơn người ta thường lắp đặt loại gương nào?
Câu 14: (3đ) Nêu tác dụng của gương cầu lõm? Ứng dụng của gương cầu lõm trong cuộc sống?
Câu 15: (2đ) Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó sau 2 giây. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500 m/s. 
ĐÁP ÁN: (Đề dự bị)
I/ TRẮC NHIỆM KHÁCH QUAN (3đ) Mỗi câu đúng được 0,25đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
c
b
a
a
b
c
c
b
c
d
c
a
II/ TỰ LUẬN:
CÂU
Đáp án
Biểu điểm
13
- Định luật phản xạ ánh sáng: tia phản nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến ở cùng một điểm trên gương. 
1,0
- Góc phản xạ bằng góc tới : i’ = i
0,5
- Để trang trí phòng đồng thời làm cho phòng có cảm giác 
rộng hơn người ta thường lắp đặt loại gương phẳng.
0,5
14
 - Tác dụng của gương cầu lõm: Có thể biến đổi một chùm tia song song thành chùm tia hội tụ và biến đổi một chùm phân kì thành chùm tia song song 
1,0
- Ứng dụng của gương cầu lõm
 + Lắp ở đèn pha xe máy để biến đổi một chùm phân kì thành chùm tia song song để chiếu xa hơn 
1,0
+ Dùng để tập trung lượng nhiệt vào một điểm: Gương cầu của Ac-si-met thời cổ đôt thuyền giặc. Ngày nay dùng gương cầu lõm trong hệ thống điện dùng năng lượng mặt trời
1,0
15
Độ sâu của đáy biển: 
 1500 m/s x 2/2 s = 1500 m 
1,5
(vì thời gian âm truyền từ tàu tới đáy biển trong 1s và âm phản xạ cũng 1s)
0,5
	BGH duyệt TT duyệt Nhơn Sơn, ngày 04/11/2015 
 	Người ra đề
 Trần Thị Loan
 Nguyễn Tấn Hiệp Nguyễn Tấn Hiệp
 Phan Thị Thơm
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI VẬT LÍ 7
1/ Khi nào mắt ta nhìn thấy 1 vật?
2/ Phát biểu định luật truyền thẳng và định luật phản xạ ánh sáng.
3/ Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.
4/ Người ta dùng gương cầu lồi, gương cầu lõm trong những dụng cụ gì, để làm gì?
5/ Tại các vùng núi cao, đường quanh co người ta lắp đặt loại gương nào,gương đó có tác dụng gì? Em phải làm gì để bảo vệ gương đó
6/ Âm cao (âm thấp) , âm to (âm nhỏ) liên quan đến gì?
7/ Ô nhiễm tiếng ồn là gì? Âm truyền tốt nhất trong môi trường nào?
8/ Tiếng vang là gì? Tính khoảng cách ngắn nhất từ vật phát âm trực tiếp đến vật cản âm khi biết vận tốc truyền âm trong không khí và nước (Làm lại câu C3b/40 và câu C7/42/SGK)

Tài liệu đính kèm:

  • docKT HKI LY 7 HIEP 15-16.doc