Đề thi môn Hóa Học Lớp 9 - Khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2015-2016 - Sở GD & ĐT Thanh Hóa

doc 2 trang Người đăng hapt7398 Lượt xem 719Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn Hóa Học Lớp 9 - Khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2015-2016 - Sở GD & ĐT Thanh Hóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi môn Hóa Học Lớp 9 - Khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2015-2016 - Sở GD & ĐT Thanh Hóa
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 THANH HểA
 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC Kè I NĂM HỌC 2015- 2016
 Mụn: HOÁ HỌC-Lớp 9
 Thời gian: 45 phỳt (khụng kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh: .............................................................................. Lớp:................. Trường:.............................................................
Số báo danh
Giám thị 1
Giám thị 2
Số phách
Điểm
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số phách
Đề A
Cõu 1: (3,0 điểm)
 a- Cho cỏc chất: O2; Na2O, Cl2; CO2. Chỉ ra chất nào là đơn chất, hợp chất.
 b- Viết cụng thức của đồng hiđroxit.
 c- Gọi tờn của BaCl2? 
 d- Cho dung dịch NaOH tỏc dụng với dung dịch HCl, viết phương trỡnh hoỏ học xảy ra?
Cõu 2: (3,0 điểm)
 Viết phương trỡnh hoỏ học theo sơ đồ chuyển hoỏ sau:
Na2CO3 CO2BaCO3BaSO4
Cõu 3: (2,0 điểm)
 Lấy m gam Zn tỏc dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,2M thu được 0,224 lớt khớ đo ở đktc. Viết phương trỡnh hoỏ học. Xỏc định m và V. Cho Zn =65; H=1; Cl=35,5.
Cõu 4: (2,0 điểm)
 a. Một người làm vườn đó dựng 500g (NH4)2SO4 để bún rau. Xỏc định nguyờn tố dinh dưỡng nào cú trong loại phõn trờn? Tớnh % khối lượng nguyờn tố dinh dưỡng trong phõn bún. 
 b. Nhỳm thanh sắt cú khối lượng 50 gam vào 500ml dung dịch CuSO4. Sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng 4%. Xỏc định lượng Cu thoỏt ra và nồng độ mol/lit của dung dịch sắt sunfat. Coi thể tớch dung dịch thay đổi khụng đỏng kể. Cho Fe = 56; Cu =64; S=32; O=16; 
-------Hết-------
- Học sinh chỉ được sử dụng thờm mỏy tớnh cỏ nhõn. 
- Cỏn bộ coi thi khụng giải thớch gỡ thờm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 THANH HểA
 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC Kè I NĂM HỌC 2015- 2016
 Mụn: HOÁ HỌC-Lớp 9
 Thời gian: 45 phỳt (khụng kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh: .............................................................................. Lớp:................. Trường:.............................................................
Số báo danh
Giám thị 1
Giám thị 2
Số phách
Điểm
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số phách
Đề B
Cõu 1: (3,0 điểm)
 a- Cho cỏc chất: N2; CO, H2; MgO. Chỉ ra chất nào là đơn chất, hợp chất.
 b- Viết cụng thức của Magie hiđroxit.
 c- Gọi tờn của NaNO3? 
 d- Cho Ca(OH)2 tỏc dụng với dung dịch HCl, viết phương trỡnh hoỏ học xảy ra?
Cõu 2: (3,0 điểm)
 Viết phương trỡnh hoỏ học theo sơ đồ chuyển hoỏ sau:
Na NaOHMg(OH)2MgSO4
Cõu 3: (2,0 điểm)
 Lấy 1,3 gam Zn tỏc dụng vừa đủ với V1 ml dung dịch HCl 0,1M thu được V2 lớt khớ đo ở đktc. Viết phương trỡnh hoỏ học. Xỏc định V1 và V2. Cho Zn =65; H=1; Cl=35,5.
Cõu 4: (2,0 điểm)
 a. Một người làm vườn đó dựng 600g (NH2)2CO để bún rau. Xỏc định nguyờn tố dinh dưỡng nào cú trong loại phõn trờn? Tớnh % khối lượng nguyờn tố dinh dưỡng trong phõn bún. 
 b. Nhỳm thanh sắt cú khối lượng 50 gam vào 500ml dung dịch CuSO4. Sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng a % và cú 0,64 gam Cu sinh ra. Xỏc định a và nồng độ mol/lit của dung dịch sắt sunfat. Coi thể tớch dung dịch thay đổi khụng đỏng kể. Cho Fe = 56; Cu =64; S=32; O=16; 
-------Hết-------
- Học sinh chỉ được sử dụng thờm mỏy tớnh cỏ nhõn. 
- Cỏn bộ coi thi khụng giải thớch gỡ thờm

Tài liệu đính kèm:

  • docde hoa cac p.doc