Đề thi học sinh giỏi cấp thị xã năm học 2015-2016 môn thi: Hóa học 9 Trường Thcs T.Long Hòa

doc 5 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 851Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp thị xã năm học 2015-2016 môn thi: Hóa học 9 Trường Thcs T.Long Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi cấp thị xã năm học 2015-2016 môn thi: Hóa học 9 Trường Thcs T.Long Hòa
PHÒNG GD & ĐT TX DUYÊN HẢI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ
TRƯỜNG THCS T.LONG HÒA NĂM HỌC 2015-2016 
 MÔN THI :HÓAHỌC 9
 Thời gian: 150 phút(không kể thời gian phát đề)
 ..
Đề:
Câu 1: ( 4 điểm)
 Viết các phương trình hóa học ( ghi rõ điều kiện nếu có) để thực hiện các chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau:
 a. Al (1) AlCl3 (2) Al(OH)3 (3) Al2O3 (4) Al2(SO4)3 
 b. Tinh bột (1) glucozơ (2) rượu etylic (3) axit axetic (4) etyl axetat
Câu 2( 4 điểm)
 Có 5 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu trắng: CaSO4 , CaCO3 , CaCl2 , Ca(NO3)2 , CaO. Làm thế nào nhận biết chất rắn đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học ? Viết phương trình hóa học.
Câu 3( 5 điểm)
 Đốt cháy hoàn toàn 1,4gam chất hữu cơ A sinh ra 1,8 gam nước và 2,24 lít khí CO2 ( ở đktc).
Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?
Biết chất hữu cơ A có tỉ khối đối với hi đro là 14. Xác định công thức phân tử của A.
Cho 1,4 gam chất hữu cơ A trên đi qua dung dịch nước brom. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành và khối lượng dung dịch nước brom tham gia phản ứng.
Câu 4( 2 điểm)
 Cho 2,8gam oxit của kim loại X có hóa trị II phản ứng với dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được muối XCl2 và 0,9gam nước. Xác định tên kim loại X.
Câu 5 ( 5 điểm)
 Hỗn hợp A gồm kim loại Fe, Al, Cu nặng 17,4 gam. Nếu hòa tan hỗn hợp A bằng axit sunfuric loãng dư thì thoát ra 8,96 dm3 H2 ( ở đktc). Còn nếu hòa tan hỗn hợp a bằng axit H2SO4 đặc nóng, dư thì thoát ra 12,32 dm3 SO2 ( ở đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A ban đầu.
 ( Biết : C = 12, H = 1, Fe = 56, Cu = 64, Al = 27, S = 32, O = 16 , Cl = 35,5)
 HẾT
 GVBM
 Nguyễn Thanh Thúy
HƯỚNG DẪN CHẤM-THANG ĐIỂM
MÔN HÓA HỌC 9
NĂM HỌC 2015 - 2016
Câu 
Đáp án
Biểu điểm
Câu 1
a.
(1) 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2
(2)AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl
(3) 2Al(OH)3 T0 Al2O3 + 3H2O
(4) Al2O3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2O
b.
(1) (- C6H10O5)n + nH2O axit,T0 nC6H12O6
(2) C6H12O6 men rượu30-320 2C2H5OH + 2CO2
(3) C2H5OH + O2 men giấm CH3COOH + H2O
(4) CH3COOH + C2H5OH H2SO4 đ CH3COOC2H5 + H2O
0,5 đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 2
- Dùng nước ta sẽ nhận biết được:
+ Chất tác dụng với nước, phản ứng tỏa nhiệt là CaO
CaO + H2O Ca(OH)2
+ Chất không tan trong nước là CaSO4 và CaCO3
+ Chất tan trong nước là CaCl2 và Ca(NO3)2
- Phân biệt 2 chất không tan trong nước bằng cách dùng dung dịch axit, tan trong axit có sủi bọt là CaCO3, không tan trong axit là CaSO4
CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O
- Phân biệt 2 chất tan trong nước bằng AgNO3, tạo kết tủa trắng là dung dịch CaCl2, không tạo kết tủa là Ca(NO3)2.
CaCl2 + 2AgNO3 2AgCl + Ca(NO3)2
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1đ
Câu 3
a. Khối lượng các nguyên tố trong chất hữu cơ A
mO = 1,4 – ( 1,2 + 0,2) = 0
Vậy chất hữu cơ A có 2 nguyên tố C và H.
b.d / H = 
suy ra MA = d / Hx MH2 = 14 x 2 = 28
Đặt công thức chất hữu cơ A là: CxHy
Ta có:
12x : mC = y : mH = MA : mA
Suy ra:
Vậy công thức phân tử của A là: C2H4
Số mol chất hữu cơ a là:
Phương trình phản ứng:
C2H4 + Br2 C2H4Br2
1mol 1mol 1 mol
0,05mol 0,05mol 0,05mol
Khối lượng chất tạo thành:
m = n x M = 0,05 x 188 = 9,4g
Khối lượng dung dịch brom là:
m = n x M = 0,05 x 80 = 4g
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
Câu 4
XO + 2HCl XCl2 + H2O
1mol 1mol
 0,05mol
Số mol của nước là:
Theo đề bài ta có:
(X + 16) . 0,05 = 2,8
Suy ra X = 40
 Vậy X là canxi
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 5
Cu không tan trong H2SO4 loãng
Fe + H2SO4 FeSO4 + H2
1mol 1mol
xmol xmol
2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2
2mol 3mol
ymol 1,5mol
H2SO4 đặc, nóng hòa tan cả 3 kim loại
2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 +3SO2 + 6H2O
2mol 3mol
xmol 1,5mol
2Al + 6H2SO4 Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
2mol 3mol
ymol 1,5mol
Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O
1mol 1mol
 zmol z mol
Số mol của 8,96dm3 khí H2
Số mol của 12,32 dm3 khí SO2
Đặt x, y , z lần lượt là số mol của Fe, Al, Cu.
Ta có hệ 3 phương trình:
 56x + 27y + 64z = 17,4
 x + 1,5y = 0,4
 1,5x + 1,5y + z = 0,55
Giải hệ PT ta có:
 x = 0,1, y = 0,2 , z = 0,1
Khối lượng của Fe là:
m = n x M = 0,1 x 56 = 5,6 g
Khối lượng của Al:
m = n x M = 0,2 x 27 = 5,4 g
Khối lượng của Cu:
m = n x M = 0,1 x 64 = 6,4 g
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
GVBM
Nguyễn Thanh Thúy
MA TRẬN ĐỀ MÔN HÓA HỌC 9
NĂM HỌC 2015 -2016
Nội dung
 Các mức độ
Tổng cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chương1:Các loại hợp chất vô cơ
1 câu
4đ
1 câu
4đ
1 câu
2đ
3 câu
10đ
100%
Chương 2: Kim loại
1 câu
5đ
1 câu
5đ
50%
Chương4: Hidrocacbon. Nhiên liệu
1 câu
5đ
1 câu
5đ
50%
Tổng số câu
Tổng số điểm
1 câu
4,0đ
40%
1 câu
4,0đ
40%
1 câu
7,0đ
70%
1 câu
5,0đ
50%
5 câu
20đ
200%
GVBM
Nguyễn Thanh Thúy

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tham_khao_HSG_20152016.doc