Đề thi chọn học sinh dự thi HSG huyện năm học 2015-2016 Môn: Hóa Học 9

docx 2 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 860Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh dự thi HSG huyện năm học 2015-2016 Môn: Hóa Học 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh dự thi HSG huyện năm học 2015-2016 Môn: Hóa Học 9
ĐỀ THI CHỌN HS DỰ THI HSG HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Hóa học 9 ( thời gian làm bài 150 phút)
.............................................
Câu I:1) Có các mẫu phân bón hóa học rắn sau: Ca(H2PO4)2, Ca3(PO4)2 , KNO3, NH4NO3, NH4H2PO4. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các mẫu phân bón trên?
2) Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra cho các thí nghiệm sau:
a) Cho 1 mẫu Na vào cốc dd CuSO4
b) Cho mẫu kim loại Cu vào ống nghiệm đựng dd FeCl3
c) Cho dd AgNO3 dư vào dd FeCl2 
d) Nhỏ từ từ từng giọt đến dư dd HCl vào dd NaAlO2
Câu II: Cho hỗn hợp kim loại Mg và Fe vào dd chứa hỗn hợp muối Cu(NO3)2 và AgNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn A gồm 3 kim loại và dd chứa 2 muối. Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp A mà không làm thay đổi khối lượng của chúng? Viết các PTHH xảy ra?
Câu III : Nhỏ từ từ 3V1 ml dd Ba(OH)2 (dd X) vào V1 ml dd Al2(SO4)3 (dd Y) thì phản ứng vừa đủ để thu được kết tủa lớn nhất là m (gam). Nếu trộn V2 ml dung dịch X ở trên vào V1 ml dd Y thì kết tủa thu được có khối lượng bằng 0,9.m ( gam). Tìm mối quan hệ V1 với m và giữa V1 và V2?
Câu IV: 1) Nung nóng 11,6 g hỗn hợp kim loại Al, Mg, Zn với khí O2 thì thu được 15,6 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong V(ml) dd HCl 2M vừa đủ thì sinh ra 2,24 lít khí H2 đktc. Tính V và khối lượng muối clorua sinh ra?
2) Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 ( đktc) vào 100ml dd gồm K2CO3 0,2 M và KOH 1,4 M . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd X. Cho toàn bộ X tác dụng với dd BaCl2 dư thu được 11,82 gam kết tủa trắng. Tính giá trị của V?
Câu V: Cho 3,72 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 200ml dd Y gồm HCl 0,5 M và H2SO4 0,15 M( loãng) thu được dd A.
Hỗn hợp X có tan hết trong dd Y hay không?
Nếu lượng khí H2 thoát ra là 0,12 gam thì sau khi cô cạn dd sẽ thu được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan?
 Cho dd Z gồm hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1 M tác dụng với dd A để cho kết tủa bé nhất. Hãy tính khối lượng kết tủa đó và thể tích dd Z đã dùng?

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_khao_sat_chat_luong_hoc_sinh_gioi_Hoa_8_nam_hoc_20152016.docx