Đề kiểm tra môn Khoa học tự nhiên 7 - Chủ đề 1

: Phát biểu nào sau đây không mô tả đúng mô hình nguyên tử của Rơ-dơ-pho - Bo?

 

A. Nguyên tử có cấu tạo rỗng, gồm hạt nhân ở tâm nguyên tử và các electron ở vỏ nguyên tử

 

B. Nguyên tử có cấu tạo đặc khít, gồm hạt nhân nguyên tử và các electron.

 

C. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo xác định tạo thành các lớp electron.

 

D. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, electron mang điện tích âm.

 

Kí hiệu hoá học của nguyên tố carbon là

 

A. Fe.    B. Cu.                         C. C.                                D. Al.

 

Sulfur là tên nguyên tố hóa học được kí hiệu là:

 

A. S       B. Cl                           C. Si                                D. Ca

 

Cho mô hình cấu tạo nguyên tử aluminium:

 

Nguyên tử aluminium có bao nhiêu lớp electron và có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

 

A. Có 3 lớp electron và có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

 

B. Có 3 lớp electron và có 3 electron ở lớp ngoài cùng.

 

C. Có 3 lớp electron và có 2 electron ở lớp ngoài cùng.

 

D. Có 4 lớp electron và có 3 electron ở lớp ngoài cùng.

 

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được cấu tạo từ

 

A. Ô nguyên tố, chu kì, nhóm.                                         B. Chu kì, nhóm.

 

C. Ô nguyên tố.                                                                D. Chu kì.

 

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 

A. Bảng tuần hoàn gồm 116 nguyên tố hoá học.

 

B. Bảng tuần hoàn gồm 6 chu kì.

 

C. Bảng tuần hoàn gồm 8 nhóm A và 8 nhómB.

 

D. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.

 

Kí hiệu hóa học của các nguyên tố sau: Sodium, Auminium, Nitrogen lần lượt là các KHHH nào?

 

A. Na, Al, H.                            B. Na, Al, N.                   C. Al, Ba, N                    D. Ba, Al, H

 

Ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học không cho biết

 

A. số hiệu nguyên tử.  B. kí hiệu hóa học.

 

C. tên nguyên tố.  D. số lớp electron.

docx 2 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 07/07/2024 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Khoa học tự nhiên 7 - Chủ đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Khoa học tự nhiên 7 - Chủ đề 1
B. TRẮC NGHIỆM
: Phát biểu nào sau đây không mô tả đúng mô hình nguyên tử của Rơ-dơ-pho - Bo?
A. Nguyên tử có cấu tạo rỗng, gồm hạt nhân ở tâm nguyên tử và các electron ở vỏ nguyên tử
B. Nguyên tử có cấu tạo đặc khít, gồm hạt nhân nguyên tử và các electron.
C. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo xác định tạo thành các lớp electron.
D. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, electron mang điện tích âm.
Kí hiệu hoá học của nguyên tố carbon là
A. Fe.	B. Cu.	C. C.	D. Al.
Sulfur là tên nguyên tố hóa học được kí hiệu là:
A. S	B. Cl	C. Si	D. Ca
Cho mô hình cấu tạo nguyên tử aluminium:
Nguyên tử aluminium có bao nhiêu lớp electron và có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?
A. Có 3 lớp electron và có 6 electron ở lớp ngoài cùng.
B. Có 3 lớp electron và có 3 electron ở lớp ngoài cùng.
C. Có 3 lớp electron và có 2 electron ở lớp ngoài cùng.
D. Có 4 lớp electron và có 3 electron ở lớp ngoài cùng.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được cấu tạo từ
A. Ô nguyên tố, chu kì, nhóm.	B. Chu kì, nhóm.
C. Ô nguyên tố.	D. Chu kì.
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bảng tuần hoàn gồm 116 nguyên tố hoá học.
B. Bảng tuần hoàn gồm 6 chu kì.
C. Bảng tuần hoàn gồm 8 nhóm A và 8 nhómB.
D. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.
Kí hiệu hóa học của các nguyên tố sau: Sodium, Auminium, Nitrogen lần lượt là các KHHH nào?
A. Na, Al, H.	B. Na, Al, N.	C. Al, Ba, N	D. Ba, Al, H
Ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học không cho biết 
A. số hiệu nguyên tử. B. kí hiệu hóa học.
C. tên nguyên tố. D. số lớp electron. 
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của
A. điện tích hạt nhân. B. khối lượng nguyên tử 
C. hóa trị D. kí hiêu hóa học.
Biết số thứ tự của nguyên tố X là 13. Nguyên tố này thuộc nhóm nào dưới đây?
A. IA. B. IIA. C. IIIA. D. IVA.
Các nguyên tố trong cùng một nhóm A có tính chất gần giống nhau vì
A.	vỏ electron nguyên tử của các nguyên tố có số electron như nhau.
B.	có số lớp electron như nhau. 
C.	có số electron ở lớp ngoài cùng như nhau.
D.	có số nơtron như nhau.
Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng
A. khối lượng nguyên tử.	B. số nơtron 	
C. số proton 	D. số nơtron và proton.
Nguyên tố X có Z=15. Nguyên tố đó thuộc chu kỳ mấy?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Cho thành phần các nguyên tử như sau: X (17p, 17e, 18n); Y (20p, 20e, 19n); Z (17p, 17e, 16n), T (19p, 19e, 20n). Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Cho mô hình cấu tạo nguyên tử magnesium: 
Nguyên tử magnesium là kim loại hay phi kim và có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?
A. Kim loại và có 3 electron ở lớp ngoài cùng.
B. Phi kim và có 2 electron ở lớp ngoài cùng.
C. Kim loại và có 2 electron ở lớp ngoài cùng.
D. Kim loại và có 12 electron ở lớp ngoài cùng.
Đến nay con người đã tìm ra bao nhiêu nguyên tố hóa học
A. 90.	B. 100.	C. 118.	D. 1180.
Các kim loại kiềm trong nhóm IA đều có số electron lớp ngoài cùng là 
A. 1e.	B. 2e.	C. 3e.	D. 7e.
Trong các phát biểu sau phát biểu nào là đúng ?
Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chức neutron và proton
Khối lượng nguyên tử phần lớn tập trung ở phần vỏ
Trong nguyên tử, số electron bằng số proton
Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là hạt proton và electron
 Trong nguyên tử, hạt e có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại
Số phát biểu đúng là?
A.1 B.2 C.3 D.4
II. TỰ LUẬN 
Viết ký hiệu hoá học của các nguyên tố hoá học sau: Hydrogen; Oxygen; Iron;Aluminium.Carbon; Helium; Potassium; Sodium.
Điền từ vào chỗ trống
.. là hạt vô cùng nhỏ tạo nên các chất. 
Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích .. và vỏ nguyên tử mang điện tích ...
Nguyên tử .. về điện nên tổng số hạt proton .. tổng số hạt electron.
Quan sát ô nguyên tố và trả lời các câu hỏi sau:
a) Em biết được thông tin gì trong ô nguyên tố calcium?
b) Nguyên tố calcium này nằm ở vị trí nào (ô, nhóm, chu kì) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
X là một nguyên tố ở ô số 13, thuộc chu kì 3, nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn. Hãy xác định điện tích hạt nhân, số electron, số lớp electron, số electron ở lớp ngoài cùng của X. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X.
Tổng số proton, neutron và electron của nguyên tử X là 10. Xác định số proton, số neutron và số electron của nguyên tử X. Biết trong nguyên tử X, số neutron lớn hơn số electron và nhỏ hơn 1,5 lần số electron.

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_mon_khoa_hoc_tu_nhien_7_chu_de_1.docx