Đề kiểm tra học kỳ II môn học: Hóa học lớp (khối): 9

docx 5 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1060Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn học: Hóa học lớp (khối): 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn học: Hóa học lớp (khối): 9
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CS, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 -2016
Môn học: HÓA HỌC Lớp(Khối): 9Thời gian làm bài: 15 phút
Ngày kiểm tra: 22/4/2016Giờ kiểm tra:  Hình thức thi: TN x TL
Đề có 02trang Trắc nghiệm (và 1 trang tự luận )
HỌ ,TÊN HỌC SINH :  .LỚP :  ĐIỂM TN :
NỘI DUNG ĐỀ THI : (PHẦN TRẮC NGHIỆM)
( Học sinh làm bài trên tờ đề thi ):
A. TRẮC NGHIỆM : ( 4 đ )
 Khoanh tròn một trong các phương án a,b,c, hoặc d :
 1/ Nhóm muối không bị nhiệt phân hủy là :
	a. K2CO3, Na2CO3, 	b. NaHCO3, MgCO3
	c. Ca(HCO3)2, CaCO3	d. K2CO3, CaCO3
 2/ Để so sánh độ mạnh, yếu của phi kim người ta thường xét khả năng phản ứng của chúng với :
	a.Muối 	b. Oxi
	c. Hidro hoặc kim loại	d. Kiềm
 3/ Các cặp chất nào tác dụng được với nhau :
	a. K2CO3 và NaCl	b. Ba(OH)2 và K2CO3
	c. MgCO3 và NaOH	d. CaCO3 và KOH
 4/ Nguyên tố A có điện tích hạt nhân 20+, có 4 lớp electron, có 2 electron ngoài cùng. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là :
	a. Ô 20, Chu kì 2, nhóm IV	b. Ô 20, chu kỳ 4, nhóm II
	c. Ô 2, chu kỳ 20, nhóm IV	d. Ô 4, chu kỳ 20, nhóm II
 5/ Hỗn hợp metan- oxi là hỗn hợp nổ mạnh khi có tỉ lệ thể tích :
	a. V metan : V Oxi = 1 : 1	b. V metan : V Oxi = 2 : 1.
 	c. . V metan : V Oxi = 1 : 2	d. . V metan : V Oxi = 1 : 3
 6/ Đặc điểm nào không phải của khí etilen :
	a. Có liên kết đôi	b. Làm mất mà dung dịch Brom.
	c. Có 1 liên kết kém bền.	d. Chỉ tham gia phản ứng thế.
 7/ Hợp chất hữu cơ X cháy trong Oxi theo sơ đồ phản ứng :
	2X + 5O2 ------ > 4CO2 + 2H2O
	Vậy X là :
	a. CH4	b. C2H4 	c. C2H2	d. C6H6
 8/ Biết 0,01 mol Hidro cacbon A có thể tác dụng hết với 200 ml dung dịch Brom 0,1M.
 Vậy A là :
 	a. CH4	b. C2H4	c. C2H2	d. C6H6
 9/ Chất có thể vừa tham gia phản ứng cộng vừa tham gia phản ứng thế với Clo là :
	a. CH4	b. C2H4	c. C2H2	d. C6H6
 10/ Cho kim loại Natri vào rượu etylic 450 . Có mấy phản ứng xảy ra :
	a. 1	b. 2	c. 3	d. 4
 11/ Axit axetic không thể tác dụng với chất :
	a. K2SO4	b. Ca(OH)2	c.Na2CO3	d. Al
 12/ Chất béo có những tính chất hóa học quan trọng là :
	a. Thủy phân trong dung dịch axit	b. Thủy phân trong dung dịch kiềm
	c. Cả a và b đúng	d. Cả a, b sai
 13/ Ghép nội dung thí nghiệm ở cột A với hiện tượng ở cột B cho phù hợp :
CỘT A
CỘT B
KẾT QUẢ GHÉP
1. Đun nóng dung dich glucozo với dung dịch AgNO3/NH3
a. Khí thoát ra làm đục nước vôi trong.
1.
2. Nhỏ axit axetic lên cục đá vôi
b. Không cò hiện tượng gì.
2.
3. Cho vài giọt dd iot vào hồ tinh bột 
c. Xuất hiện kết tủa bạc.
3.
4. Dẫn khí metan vào dd Brom
d. Mất màu dung dịch Brom.
4..
e. Xuất hiện màu xanh lam.
 (Các em kết thúc phần trắc nghiệm đúng giờ, chuyển sang làm phần TỰ LUẬN)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CS, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 -2016
Môn học: HÓA HỌC Lớp(Khối): 9Thời gian làm bài: 30 phút
Ngày kiểm tra: 22/4/2016Giờ kiểm tra: .Hình thức thi: TL x TN
Đề có 01trang Tự luận ( và 2 trang trắc nghiệm)
HỌ, TÊN HỌC SINH : . .LỚP :  ĐIỂM TL :
ĐIỂM TOÀN BÀI :
NỘI DUNG ĐỀ THI : (PHẦN TỰ LUẬN)
( học sinh làm bài trên tờ đề thi )
Câu 1 : Bằng phương pháp hóa học , nêu cách nhận biết các chất lỏng sau . C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6 , Viết PTHH ( nếu có ). 
Câu 2 : Viết các PTHH cho dãy chuyển hóa sau :
 (1)	 (2) 	 (3)	 (4)
C6H12O6 à C2H5OH à CH3COOH à CH3COOC2H5 à CH3COONa
Câu 3 : Cho 16,6 gam hỗn hợp A gồm axit axetic và rượu etylic. Để trung hòa hỗn hợp A cần dùng 200 ml dung dịch NaOH nồng độ 1M.
	a/ Viết PTHH.
	b/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.
	c/ Đem A thực hiện phản ứng este hóa. Tính khối lượng este thu được nếu hiệu suất phản ứng là 90% ?
	 BÀI LÀM :
....
....
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TH. CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ QUÝ ĐÔN
ĐÁP ÁN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
Môn học: HÓA HỌC Lớp(Khối): 9Thời gian làm bài: 45phút.
Ngày kiểm tra: 22 / 04 / 2016. Giờ kiểm tra:   .Hình thức thi: TL x,TN 
Đáp án có 01trang. 	
NỘI DUNG ĐÁP ÁN
ĐIỂM
I. TN : 1 a - 2 c - 3 b – 4 b – 5 c – 6 d – 7 c – 8 c – 9 d – 10 b – 11 a – 12 c 
 13/ ghép 1 c ; 2 a ; 3 e ; 4 b.
3 đ
1 đ
II. TL : 
Câu 1/ 
- Dùng quì tím à CH3COOH
- Dùng phản ứng tráng gương à C6H12O6
PTHH : C6H12O6 + Ag2O AgNO3/ NH3 C6H12O7 + 2Ag 
 -Còn lại : C2H5OH
 Câu 2/ C6H12O6 men rượu 2C2H5OH + 2CO2
 C2H5OH + O2 men giấm CH3COOH + H2O
 CH3COOH + C2H5OH H2SO4 đ/nóng CH3COOC2H5 + H2O
 CH3COOC2H5 + NaOH à CH3COONa + C2H5OH
Câu 3/ 
 CH3COOH + NaOH à CH3COONa + H2O
 1 mol 1mol
 0,2 mol 0,2mol
 n NaOH = 1 x 0,2 = 0,2 mol
 mCH3COOH = 0,2 x 60 = 12g
 mC2H5OH = 16,6 – 12 = 4,6g
 CH3COOH + C2H5OH H2SO4 đ/nóng CH3COOC2H5 + H2O 
 1mol 1mol 1mol 
 (dư) 0,1mol 0,1mol
 n C2H5OH = 4,6 : 46 = 0,1 mol
 KL este theo lý thuyết : 0,1 x 88 = 8,8g
 KL este thu được khi HS 90% : 8,8 x 90/100 = 7,92g
0,25 đ
0,25 đ
0.25 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
 0,25 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_KT_hoa_9_HOC_KY_II.docx