Đề kiểm tra học kì II môn: Lịch sử 9 (thời gian: 45 phút) năm học: 2014 - 2015

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 314Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn: Lịch sử 9 (thời gian: 45 phút) năm học: 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II môn: Lịch sử 9 (thời gian: 45 phút) năm học: 2014 - 2015
UBND HUYỆN HOÀI NHƠN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: LỊCH SỬ 9 (thời gian: 45 phút)
Năm học: 2014-2015
Trường THCS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp:. . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . . 
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách
"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Đường cắt phách- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Mã phách
A- PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 đ):
 + Câu I (2.0 đ): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu đáp án đúng. 
 1- Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin vào thời gian nào?
 A. 06 - 1919 B. 07 - 1920
 C. 12 - 1920 D. 06 – 1925
 2- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của những yếu tố nào?
 A. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân. 
 B. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào yêu nước.
 C. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
 D. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào Cộng sản quốc tế.
 3- Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?
 A- 01-09-1945 B- 02-09-1945
 C- 03-09-1945 D- 04-09-1945 
 4- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa:
 A. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va.
 B. Buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán và kí Hiệp định Pari.
 C. Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam từ đây sụp đổ.
 D. Buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 
 5- Những thắng lợi quân sự nào sau đây là thắng lợi quân sự của ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ? 
 A. Chiến thắng Vạn Tường (8-1965).
 B. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) ngày 02-01-1963.
 C. Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)
 D. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 
 6- Chiến dịch nào được xem là thắng lợi quyết định của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?
 A. Chiến dịch Việt Bắc – 1947 B. Chiến dịch Biên Giới - 1950 
 C. Chiến dịch Tây Bắc – 1953 D- Chiến dịch Điện Biên Phủ - 1954
 7- Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí chính thức vào thời gian nào?
 A. 27 – 01 - 1973 B. 27 – 01 - 1974 
 C. 27 – 01 - 1975 D. 27 – 01 - 1976 
 8- Chiến dịch kết thúc thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi nổi dậy Xuân 1975 là: 
 A- Chiến dịch Tây Nguyên	 B. Chiến dịch Hồ Chí Minh 
 C. Chiến dịch Huế- Đà Nẵng D. Giải phóng tỉnh Phước Long 
 + Câu II (1.0 đ): Hãy ghép một ô ở cột I (Thời gian) với một ô ở cột II (Sự kiện lịch sử) sao cho phù hợp.
 Cột I
 ( Thời gian )
 Cột II
 ( Sự kiện lịch sử )
Kết quả ghép
a) 06-03-1946
1- Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời
a +
b) 19-12-1946
2- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ.
b +
c) 07-05-1954
3- Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ bộ.
c +
d) 20-12-1960
4- Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi
d +
5- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
 B-PHẦN TỰ LUẬN (7.0 đ):
 + Câu 1 (3.5 đ): Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp (1945-1954).
 + Câu 2 (2.0 đ): Trình bày những nét chính về diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975).
 + Câu 3 (1.5 đ): Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng ta?
BÀI LÀM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI MÔN LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ II –ĐỀ I
 A- PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 đ):
 +Câu I (2.0 đ): Học sinh chọn đúng mỗi câu được 0.25 đ. Riêng những câu có 2 đáp án đúng thì phải chọn đúng cả 2 mới được điểm (Chọn đúng 1 đáp án không có điểm; chọn 3 hoặc 4 đáp án trong đó có 2 câu đúng không có điểm)
 Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
C
B
A,D
A,C
D
A
B
 +Câu II (1.0 đ): 0.25 đ cho một cặp ghép đúng.
a + 3
b + 2
c + 4
d + 1
 B-PHẦN TỰ LUẬN(7.0 đ):
 + Câu 1 (3.5 đ): Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp (1945-1954).:
 +Ý nghĩa lịch sử: 
 (1.0 đ) - Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta trong gần một thế kỷ. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
 (1.0 đ) - Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 + Nguyên nhân thắng lợi: 
 (0.5đ) - Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo
 (0.5đ) - Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc. 
 (0.5đ) - Tinh thần đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt – Miên – Lào; sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN, cùng các lực lượng tiến bộ khác.
 + Câu 2 (2.0 đ): Trình bày những nét chính về diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975):
 (0.25đ)- Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.
 (1.0 đ) - 5 giờ chiều 26-04, quân ta nổ súng mở đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh.10 giờ 45 phút ngày 30-04, xe tăng của ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.
 (0.75đ) - 11 giờ 30 phút ngày 30-04, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
 + Câu 3 (1.5 đ): Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng ta trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam:
 (0.75đ) - Tính đúng đắn của kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam được đề ra trên cơ sở nhận định đúng tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng (thời cơ), tranh thủ thời cơ đánh nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hoá
 (0.75đ) - Tình linh hoạt thể hiện sự linh hoạt trong khi thực hiện chủ trương, kế hoạch. Kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam được đề ra là 2 năm (1975-1976), nhưng nếu thời cơ đến thì giải phóng sớm trong năm 1975.

Tài liệu đính kèm:

  • docKTHK2_1415_SU_9.doc