Đề kiểm tra Hóa học 9

doc 4 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1669Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Hóa học 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Hóa học 9
5509
Họ và tên: .
Lớp 9/ 
ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM: 
 Điền vào bảng một trong các chữ cái A hoặc B, C, D là phương án trả lời đúng: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Câu 1: Khí CH4 lẫn khí CO2. Để làm sạch khí CH4 ta dẫn hỗn hợp khí qua:
 	A. Dung dịch Ca(OH)2; 	B. Dung dịch Br2; 
C. Khí Cl2; 	D. Dung dịch H2SO4.
Câu 2:Những chất nào sau đây đều là hidrocacbon:
 A. C2H4 , C2H6 , C2H2 , C6H6	 B. C6H5OH , CH4O , HNO3 , C6H6 
 C. FeCl2 ,C2H2O , CH4 , NaHCO3	 D. CH3NO2 , CH3Br , NaOH
Câu 3:. Hỗn hợp nổ mạnh giữa khí Mêtan và Oxi diễn ra khi tỉ lệ thể tích là:
A. Một thể tích Mêtan và một thể tích Oxi	
B. Một thể tích Mêtan và hai thể tích Oxi
C. Hai thể tích Mêtan và ba thể tích Oxi	
C. Một thể tích Mêtan và ba thể tích Oxi
Câu 4: Phương trình hóa học nào đúng trong các phương trình hóa học sau:
	A. C2H6 + Cl2 	C2H4 + 2HCl 	 
B. C2H6 + 2Cl2 	C2H4Cl2 + 2HCl
	C. 2C2H6 + Cl2 	2C2H3Cl + 3H2	 
D. C2H6 + Cl2 	C2H5Cl + HCl
Câu 5: Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ gồm toàn liên kết đơn:
	A. Phản ứng cháy	 	B. Phản ứng thế 	 
C. Phản ứng cộng 	D. Phản ứng trùng hợp
Câu 6: Trong số các chất hữu cơ sau, chất nào tác dụng với dung dịch Brom:
	A. CH2 = CH – CH3 B. CH3 – CH2 – CH3 C. CH3- CH3	 D. CH3-CH2-OH
Câu 7:Đốt cháy 5,2g khí axetilen, thể tích CO2 sinh ra (ở đktc) là: 
 A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. 	C. 3,36 lít. 	D. 8,98 lít.
Câu 8: Trong thực tế, khi lội xuống ao thấy có bọt khí sủi lên mặt nước. Vậy, khí đó là:
A. Metan; 	B. Oxi; 	C. Cacbonic; 	D. Hiđro
Câu 9:Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brom là
A. CH4, C6H6. 	B. C2H4, C2H2. 	 C. CH4, C2H2.	 D. C6H6, C2H2.
Câu 10: 14 g khí etilen có thể tích ở đktc là: 
A. 11,21it. 	B. 5,61it. 	C. 2,81it. 	D. 1,41it
Câu 11: Benzen không phản ứng với chất nào sau đây ? 
A. Br2/Fe ; 	B. O2 ; 	C. H2 ; 	D. Na.
Câu 12: .Nhiªn liÖu ®­îc chia lµm mÊy lo¹i ?
A.R¨n, láng.	B. R¾n, KhÝ.	C.R¾n, Láng, KhÝ.	D.Láng, KhÝ. 
PHẦN 2: TỰ LUẬN: 
 Câu 1: Propan có công thức phân tử: C3H8
a.Viết công thức cấu tạo có thể có của propan.
b.Viết PTPƯ cháy của propan
c.Propan có tham gia phản ứng với clo khi có ánh sáng không? Viết PTPƯ (nếu có)
d.Propan có tham gia phản ứng với dung dịch brom không? Viết PTPƯ (nếu có)
Câu 2: Thực hiện biến đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có)
CaC2 	C2H2 C2H2Br4 
 3 4
CH4	C2H4 C2H6	C2H5Cl
 Câu 3: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí sau: CO2, C2H4, C2H2, CH4. Viết PTHH (nếu có)
 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 13,1 gam hỗm hợp gồm CH4 và C2H6 cần vừa đủ 50,4 gam oxi.
a.Xác định thành phần % theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu?
b.Tính thể tích khí CO2 thu được ở đktc?
BÀI LÀM
1654
ĐỀ KIỂM TRA
Họ và tên: .
Lớp 9/ 
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 Điền vào bảng một trong các chữ cái A hoặc B, C, D là phương án trả lời đúng: 
Câu 1: Các chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ:
 	A. C2H3O2Na, C2H5OH, CH3Cl 	B. C6H6 , CO2, CH4, 
C. CO, C2H6O, CH2Br2 	D. C2H5OH, CH2Br2 ,CaCO3
Câu 2 :Câu nào sau đây đúng
A .Dầu mỏ là một đơn chất . 	B .Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều hiđrocacbon.
C .Dầu mỏ có nhiệt độ sôi nhất định . 	D.Dầu mỏ là một hợp chất hữu cơ.
Câu 3:Etilen không tác dụng với chất nào sau đây? 
A. CH4 ; 	B. Br2 ; 	C. H2 ; 	D. O2 ;
Câu 4: Trong cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ thì
A. liên kết ba bền hơn gấp ba lần liên kết đơn.	
B. liên kết đôi bền gấp hai lần liên kết đơn.
C. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền hơn liên kết đơn.
D. Liên kết đôi và liên kết đơn đều rất bền vững.
Câu 5:Dẫn 0,1mol khí C2H4 (đktc) sục vào dung dịch chứa 10 gam brom. Màu da cam của dung dịch brom sẽ
A. chuyển thành vàng nhạt. B. chuyển thành không màu
C. chuyển thành vàng đậm hơn. D. không thay đổi gì. 
Câu 6:Cho dung dÞch Benzen vµo N­íc l¾c nhÑ råi ®Ó yªn hiÖn t­îng xÈy ra lµ :
A.Dung dÞch chuyÓn thµnh kh«ng mµu.	B.Dung dÞch cã mµu da cam.
C.Dung dÞch cã mµu n©u.	D.Kh«ng ph¶n øng, dung dÞch chia lµm hai líp.
Câu 7: Đốt cháy 32g khí mêtan, thể tích CO2 sinh ra (ở đktc) là: 
 A. 11,2 lít. B. 22,4 lít. 	C. 33,6 lít. 	D. 44,8 lít.
Câu 8: Dẫn 1 mol khí axetilen vào dung dịch chứa 2 mol brom. Hiện tượng nào sau đây đúng?
A. Không có hiện tượng gì xảy ra. 
B. Màu da cam của dung dịch brom nhạt hơn so với ban đầu.
C. Màu da cam của dung dịch brom đậm hơn so với ban đầu.
D. Màu da cam của dung dịch brom chuyển thành không màu.
Câu 9: Trong số các chất hữu cơ sau, chất nào tác dụng với dung dịch Brom:
 A. CH2 = CH – CH3 	B. CH3 – CH2 – CH3 	C. CH3- CH3	 D. CH3-CH2-OH
Câu 10: Phân tử HCHC A có 2 nguyên tố, tỉ khối của A so với hiđro là 22. Hợp chất A là :
 A. C2H6. 	B. C3H8. 	C. C3H6. D. C4H6.
Câu 11: Phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ chỉ gồm toàn liên kết đơn:
 A. Phản ứng cháy	 	B. Phản ứng thế 	 	C. Phản ứng cộng D. Phản ứng trùng hợp
Câu 12:Phương pháp hoá học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan ?
 A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí ;	B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư ;
 C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn ;	D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.
PHẦN 2: TỰ LUẬN: 
 Câu 1: Propin có công thức phân tử: C3H4
a.Viết công thức cấu tạo có thể có của propin.
b.Viết PTPƯ cháy của propin
c.Propin có tham gia phản ứng với clo khi có ánh sáng không? Viết PTPƯ (nếu có)
d.Propin có tham gia phản ứng với dung dịch brom không? Viết PTPƯ (nếu có)
Câu 2: Thực hiện biến đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có)
CaC2 	C2H2 C2H2Br4 
 3 4
CH4	C2H4 C2H6 C2H5Cl
 Câu 3: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí sau: H2, C2H4, C2H2, CH4. Viết PTHH (nếu có)
 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,94 gam hỗn hợp gồm CH4 và C2H2 cần vừa đủ 2,352 lít khí oxi ở đktc.
a.Xác định thành phần % theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu?
b.Tính thể tích khí CO2 thu được ở đktc?
BÀI LÀM

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kt_tiet_hoa_9_20152016.doc