Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Hóa học Lớp 9 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Cát Thành

docx 1 trang Người đăng daohongloan2k Ngày đăng 24/12/2022 Lượt xem 40Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Hóa học Lớp 9 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Cát Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Hóa học Lớp 9 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Cát Thành
PHÒNG GD - ĐT PHÙ CÁT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
TRƯỜNG THCS CÁT THÀNH	 NĂM HỌC: 2022 – 2023 
MÃ ĐỀ:
Môn: Hóa học – Lớp: 9 
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 	Ngày kiểm tra: 04/11/2022
	(Đề kiểm tra gồm 01 trang)
I. TRẮC NGHIỆM: (5.0điểm) Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
 A. CO2, 	B. Na2O. 	C. SO2,	 D. P2O5
Câu 2: Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là:
 A. CaO và CO B. CaO và CO2 	C. CaO và SO2 D. CaO và P2O5
Câu 3: Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí:
 A. CO2.	 	B. SO2.	C. SO3.	 D. H2S.
 Câu 4: Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:
 A. CO2 và BaO.	 	B. K2O và NO.
 C. Fe2O3 và SO3.	D. MgO và CO.
Câu 5: Tinh chế CO ra khỏi hỗn hợp (CO, CO2) bằng cách dẫn hỗn hợp qua dung dịch?
 A. Ca(OH)2 dư 	B. HCl dư
 C. NaCl.dư 	D. Cu(NO3)2 dư
Câu 6: Để phân biệt hai chất rằn CaO và MgO ta dùng? 
 A. HCl 	B. NaOH 	C. HNO3 	 D. Quỳ tím ẩm
Câu 7: Dãy gồm các oxit axit?
 A. CO2, SO2, NO, P2O5. 	B. CO2, SO3, Na2O, NO2.
 C. SO2, P2O5, CO2, SO3. 	D. H2O, CO, NO, Al2O3.
Câu 8 : Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng ?
 A. Zn, ZnO, Zn(OH)2. 	B. Cu, CuO, Cu(OH)2. 
 C. Na2O, NaOH, Na2CO3. 	D. MgO, MgCO3, Mg(OH)2.
Câu 9: Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua?
 A. H2SO4 đặc B. NaOH rắn 	C. CaO D. KOH rắn
Câu 10: Thuốc thử nào dùng để phân biệt dung dịch HCl và dung dịch H2SO4?
 A. K2SO4 	B. Ba(OH)2 	C. NaCl D. NaNO3
II. TỰ LUẬN: (5.0 điểm)
Câu 1: (2.0 điểm) Nêu hiện tượng gì xảy ra và viết PTHH :
 a. Cho đinh sắt vào dd axitsunfuric loãng .
 b. Nhỏ dd axitclohidric vào bột sắt (III) oxit .
Câu 2: (2.0 điểm) Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các dung dịch sau: NaCl, Na2CO3, NaOH, HCl (Viết các PTHH xảy ra)
Câu 3: (1.0 điểm):): Lập công thức hóa học của một oxit kim loai hóa trị II , biết rằng 2,4 gam oxit đó tác dụng vừa đủ với 30 gam dung dịch axit clohidric nồng độ 7,3% .
(Biết: H=1; Cl = 35,5; Cu =64)

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_hoa_hoc_lop_9_nam_hoc_2022_202.docx