Đề đề nghị kiểm tra học kỳ II môn: Ngữ văn 9 thời gian: 90 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 2319Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề đề nghị kiểm tra học kỳ II môn: Ngữ văn 9 thời gian: 90 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề đề nghị kiểm tra học kỳ II môn: Ngữ văn 9 thời gian: 90 phút
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	 
GV: Trương Thị Quốc Nga
 ĐỀ ĐỀ NGHỊ 
 KIỂM TRA H ỌC K Ỳ II 
 Môn: Ngữ văn 9
 Thời gian: 90 phút
I/ MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA 
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức- kĩ năng trong chương trình học kì II môn Ngữ văn lớp 9 theo 3 nội dung văn học, Tiềng Việt, tập làm văn với mục đích đánh giá năng lực đọc- hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức đề kiểm tra: Tự luận
- Cách tổ chức kiểm tra: cho HS làm bài kiểm tra tự luận trong 90 phút
III/ THIẾT LẬP MA TRẬN
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
I.Tiếng việt:
-Các thành phần của câu: Khởi ngữ, TPBL
-Liên kết câu và liên kết đoạn văn.
-Nhận biết khởi ngữ
-Tạo câu có khởi ngữ phù hợp với tình huống giao tiếp.
-Nhận diện một số phép liên kết trong một đoạn văn cụ thể
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1
 1
1
1
2
2 điểm
=20% 
2.Văn bản:
-Thơ hiện đại Việt Nam.
-Truyện nước ngoài
-Thuộc thơ, hiểu biết về giá trị nội dung, nghệ thuật bài thơ (Viếng lăng Bác)
-Từ việc cảm thụ văn bản (Bố của Xi-mông), liên hệ rút ra bài học cho bản thân
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1
2
1
1
2
3 điểm
= 30% 
3.Tập làm văn:
Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Biết viết, trình bày bài văn nghị luận về một đoạn trích (Những ngôi sao xa xôi).
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
5
1
5điểm
=50.% 
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
3
30 %
2
2
20 %
1
5
50%
5
10
100%
IV.Nội dung đề kiểm tra:
I. Văn- Tiếng Việt (5,0điểm):
Câu 1 (1.0 điểm): 
Thế nào là khởi ngữ? Cho ví dụ minh họa.
 Câu 2 (1,0 điểm):
	Chỉ ra phép lặp từ ngữ và phép thế để liên kết câu trong đoạn trích sau đây:
“Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước, vừa khom người đưa tay đón chờ con. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động”
 (Nguyễn Quang Sáng – Chiếc lược ngà)
C©u 3 (2 điểm): Chép thuộc lòng khổ thơ thứ 2 của bài thơ Viếng lăng Bác. Em có nhận xét gì về nội dung, nghệ thuật của bài thơ?
Câu 4 (1 điểm): Qua truyện ngắn Bố của Xi-mông (Guy đơ Mô-pa-xăng), em rút ra được bài học gì cho bản thân?
II.Tập làm văn (5,0 điểm):
Cảm nhận của em về nhận vật Phương Định trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê).
V. Hướng dẫn chấm- Biểu điểm
I. Văn- Tiếng Việt (5,0điểm)
Câu 1 (1 điểm):
-Trình bày khái niệm (0,5đ)
-Cho ví dụ (0,5đ) .
Câu 2 (1 điểm):
-Phép lặp từ ngữ: từ “anh”(câu 1) – “Anh” (câu 2) – “anh” (câu 5)
Từ “con”(câu 1) – “con” (câu 2).
- Phép thế: “con”(câu 2) – “con bé”(câu 3)	“con bé”(câu 3) – “Nó” (câu 4).	 	 
Câu 3 (2 điểm): 
 -Chép khổ 2 (0,5đ)
-Bài thơ Viếng lăng Bác thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ và mọi người đối với Bác Hồ khi vào lăng viếng Bác. (0,75đ)
 - Bµi th¬ cã giäng ®iÖu tha thiÕt, trang träng; nhiÒu h×nh ¶nh Èn dô ®Ñp vµ gîi c¶m; ng«n ng÷ b×nh dÞ mµ c« ®óc. (0,75đ)
Câu 4 (1 điểm):
Bài học: Lòng cảm thông và tình yêu thương bạn bè, nhất là những bạn co hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tật nguyền, không nên xa lánh, trêu chọc
II.Tập làm văn (5,0 điểm)
 I.MB: Giới thiệu tác phẩm (0,5đ) 
 II.TB (4.0 điểm) 
1.Toùm taét noäi dung truyeän- giới thiệu nhân vật: 
 	 2. Nội dung: Nhân vật Phương Định (2điểm)
a/Cô gái Hà Nội xinh đẹp vào chiến trường,hồn nhiên yêu đời giàu cá tính (thích hát)
b/Dũng cảm trong lửa đạn, giàu yêu thương đồng đội (thể hiện trong một lần phá bom)
c/Thích làm duyên, trong sáng mơ mộng
 	 3.Cảm nghĩ về thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ (1,0 điểm)
+ Đánh giá chung, tác dụng giáo dục của truyện
 	 4.NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt: (1,0 điểm)
- Miªu t¶ ch©n thùc vµ sinh ®éng t©m lý nh©n vËt
- Chän ng«i kÓ x­ng “T«i”T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¸c gi¶ tËp trung miªu t¶ thÕ giíi néi t©m nh©n vËt, lµm cho nh÷ng ®iÒu ®­îc kÓ 
®¸ng tin cËy h¬n.
- Ng«n ng÷ trÇn thuËt phï hîp víi nh©n vËt ®­îc kÓ
 III.KB (0,5đ) 
- Kh¸i qu¸t vÒ gi¸ trÞ, ý nghÜa cña nh©n vËt 
- C¶m nghÜ cña b¶n th©n vÒ nh©n vËt, t¸c phÈm
	----------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_NGU_VAN_9_HKII.doc