Bài tập ôn tập vật lý lớp 10 - Đoạn mạch RLC có R thay đổi

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1614Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập vật lý lớp 10 - Đoạn mạch RLC có R thay đổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập ôn tập vật lý lớp 10 - Đoạn mạch RLC có R thay đổi
Đoạn mạch RLC có R thay đổi
Câu 1 Đặt hiệu điện thế u = U0 cosωt V (Uo, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi, điều chỉnh trị số R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ công suất của đoạn mạch bằng: 
A. 0,5 B. 0,85 C. /2 D. 1
Câu 2 Mạch RLC nối tiếp có điện áp đặt vào hai đầu mạch u =100cos 100π t(V) R0 = 30 Ω ;C=31,8μF; L=14/10 π (H) Khi R thay đổi, công suất của mạch cực đại và có giá trị
A. Pmax = 250W 	 B. Pmax = 125W C. Pmax = 375W D. Pmax = 750W
Câu 3 Mạch như hình vẽ UAB ổn định, f = 60 Hz,Ro = 30 Ω ; L =7/6 π(H); C =10-2/12 π(F)
Khi công suất tiêu thụ trên điện trở R là cực đại thì điện trở R có giá trị 
A. 60 Ω 	B. 50 Ω C. 40 Ω D. 30 Ω
Câu 4. Một đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L = 0,08H và điện trở thuần r = 32W. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà ổn định có tần số góc 300 rad/s. Để công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị lớn nhất thì điện trở của biến trở phải có giá trị bằng?
	A. 56W.	B. 24W.	C. 32W.	D. 40W.
Câu 5. Cho một đoạn mạch điện RLC nối tiếp. Biết L = 0,5/p H, C = 10-4/p F, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế ổn định có biểu thức: u = U0cos(100pt). Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì R bằng bao nhiêu? 
A. R = 0. 	 B. R = 100W.	C. R = 50 W. 	 D. R = 75W.
Câu 6. Cho một đoạn mạch điện RLC nối tiếp. Biết L = 0,5/p H, C = 10-4/p F, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế ổn định có biểu thức: u = Usin 100pt (V). Khi thay đổi R, ta thấy có hai giá trị khác nhau của biến trở là R1 và R2 ứng với cùng một công suất tiêu thụ P của mạch. Kết luận nào sau đây là không đúng với các giá trị khả dĩ của P? 
 A. R1.R2 = 5000 W2.	 B. R1 + R2 = U2/P.	
 C. |R1 – R2| = 50. D. P < U2/100.
Câu 7 : Cho mạch điện như câu 70 có uAB = 120cos(100πt)V. Khi điện trở R có các giá trị là R1 = 18Ω hoặc R2 = 32Ω thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là như nhau. Công suất P của mạch ứng với hai giá trị điện trở đó là: 
	A. 40W.	B. 120W. 	C. 288W. 	D. 400W. 
Câu 8: Cho một mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một tụ C = (10-4/π)F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng ổn định. Thay đổi R thấy rằng có hai giá trị R1 ≠ R2 thì công suất của đoạn mạch đều bằng nhau. Tích R1R2 bằng bao nhiêu? 
 A. 10	B. 100. 	C. 1000.	 D. 10000.
R
B
C
r, L
A
Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ, (H), (F), r = 30(W), 
uAB = 100cos100pt(V). 
R
B
C
L
A
Công suất trên R lớn nhất khi R có giá trị: A. 40(W) B. 50(W) 
 C. 30(W) D. 20(W)
Câu 10: Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ, 
 uAB = 100cos100pt(V). Thay đổi R đến R0 thì 
 Pmax = 200(W). Giá trị R0 bằng:
A. 75(W) B. 50(W) C. 25(W) D. 100(W)
Câu 11 Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C = (F) mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi. Đặt vào hai dầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200cos(100t) V. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở phải có giá trị là
 A. R = 200 B. R = 150 C. R = 50 D. R = 100
Câu 12: Mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. L = , C = , f = 50Hz. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = 80V. Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 80W thì giá trị điện trở R là
 A. 40W. B. 80W. C. 20W. D. 30W.
Câu 13: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm kháng, R có giá trị thay đổi được. Điều chỉnh R ở hai giá trị R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100W thì thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch ứng với hai trường hợp này như nhau. Công suất này có giá trị là A. 50W.	B. 100W.	C. 400W.	D. 200W.
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 W. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R=R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là:
	A. R1 = 50W, R2 = 100 W.	B. R1 = 40W, R2 = 250 W.
	C. R1 = 50W, R2 = 200 W.	D. R1 = 25W, R2 = 100 W.
Đoạn mạch RLC có L thay đổi
Câu 15 Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80Ω cuộn dây có điện trở trong 20Ω có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung C= 50/π(μF) . Hiệu điện thế hai đầu mạch điện có biểu thức u = 200cos(100πt- π /6)V.Khi công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm của cuộn dây và côngsuất sẽ là:
A. L =2/10π(H) và 400W. B. L =2/π(H) và 400W.C. L= 2/π (H) và 500W. D.L =2/π(H) và 2000W.
Câu 16 Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, điện áp hai đầu mạch điện có : u=200cos(100πt-p/6)V, R = 100Ω, tụ điện có C = 50/p(μF) , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm của cuộn dây là:
AL =5/p (H). B.L =50/p (H). C.L = 25/10p(H). D.L =25/p (H)
Câu 17 Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, điện áp hai đầu mạch điện có biểu thức:u = 200 cos(100πt-p/6)V R=100Ω cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ có C= 50/p(μF) .Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm của cuộn dây và giá trị cực đại đó sẽ là:
A.L = 2,5/p(H) và ULMax.= 447,2 V. B.L =25/p(H) và ULMax.= 447,2 V.
C.L= 2,5/p(H) và ULMax.= 632,5 V. D.L =50/p(H) và ULMax= 447,2 V.
Câu 18: Đặt một điện áp xoay chiều u = 220cos100pt) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110W. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
a. 440W. 	b. 115W. c. 172.7W	d. 460W. 
Câu 19: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm L có thể thay đồi được. Biết biểu thức hđt giữa hai đầu đoạn mạch uAB = 100cos(100πt + π/6)V, R = 100Ω và C = (10-4/2π)F. Tìm giá trị của L để điện áp giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại : 
A. H.	B. H.	C. H.	D. H. 
Câu 20: Cho mạch RLC có R=100; Ccuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. đặt vào Hai đầu mạch điện áp Tính L để ULC cực tiểu
 A. 	B. 	C. 	D. 
Đoạn mạch RLC có C thay đổi
Câu 21: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung có thể thay đồi được. Biết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch uAB = 100cos(100πt)V, R = 100Ω và L = (/π)H. Tìm giá trị cực đại của điện áp giữa hai đầu tụ điện: 
A. 200V. 	B. 150V. 	C. 100V. 	D. 250V. 
Câu 22: Cho mạch mắc theo thứ tự RLC mắc nối tiếp, đặt và hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ,biết R và L không đổi cho C thay đổi .Khi UC đạt giá trị cức đại thì hệ thức nào sau đây là đúng
A. U2Cmax= U2 + U2(RL) B. UCmax = UR + UL C. UCmax = UL	D. UCmax = UR.
Câu 23 Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 50Ω cuộn dây có điện trở trong r = 10Ω , L= 0,8/p(H) , tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch điện có biểu thức u = 220cos(100πt+p/6)V.Thay đổi điện dung của tụ để điện áp hiệu dụng hai đầu bản tụ đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ sẽ là:
A. C = 80/p (μF) B. C = 8/p(μF) C.C = 10/125p(μF) D. C = 89,9/p(μF)
Câu 24 Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 60Ω cuộn dây thuần cảm có L =0,8/p(H) , tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch điện có biểu thức u = 220cos(100πt+p/6)V.Thay đổi điện dung của tụ để điện áp hiệu dụng hai đầu bản tụ đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ và giá trị cực đaị đó sẽ là:
A. C =8/p(μF) và UCMax= 366,7 V. B. C =10/125p(μF) và UCMax= 518,5 V.
C. C = 80/p(μF) và UCMax= 518,5 V. D. C =80/p(μF) và UCMax= 366,7 V.
Câu 25 Mắc vào 2 điểm A và B của mạch điện xoay chiều có điện áp uAB = 120cos 100 πt(V) một tụ điện có điện dung C và 1 cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω; độ tự cảm L. Người ta thấy rằng cường độ dòng điện qua mạch sớm pha hơn uAB và UC cực đại. Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị
A. L =1/p(H) và C =100/6p(μF) B. L =1/p(H) và C = 100/p(μF)
C. L =1/p(H) và C =100/6p(μF) D. Tất cả đều sai
Câu 26: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số 50Hz, cuộn dây thuần cảm có L = (1/10π)H và tụ điện C thay đổi được. Để điện áp giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở thì giá trị của C là: 
	A. F	B. F	C. F D. F
Câu 27: Mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần R = 50Ω, độ tự cảm L = (/2π)H và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc mạch trên vào điện áp u = 200cos(100πt + π/2)V. Giá trị cực đại của điện áp giữa hai đầu ống dây là bao nhiêu?
A. 200V. 	B. 250V. 	C. 400V. 	D. 500V.
Câu 28: Cho mạch điện gồm RLC nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch u = 120cos100t (V). Điện trở R = 50, L là cuộn dây thuần cảm có L = , điện dung C thay đổi được. Thay đổi C cho điện áp hai đầu đoạn mạch nhanh pha hơn hai đầu tụ một góc . Tìm C . 
A. C=, B. C= , C. C=, D. C=
Câu 29: Cho mạch điện xoay chiều RLC có: R=100; L=, điện dung C của tụ điện biến thiên. Đặt vào hai đầu mạch điện áp . Tính C để điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại
 A 	B.	
C. 	D. 
Đoạn mạch RLC có f thay đổi
Câu 30 Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80Ω cuộn dây có điện trở trong 20Ω có độ tự cảm L =0,318H, tụ điện có điện dung 15,9μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một dòng điện xoay chiều có tần số f thay đổi được có điện áp hiệu dụng là 200V. Khi cường độ dòng điện chạy qua mạch mạch đạt giá trị cực đại thì giá trị của f và I là:
A. 70,78Hz và 2,5A. B. 70,78Hz và 2,0A.. C. 444,7Hz và 10A. D. 31,48Hz và 2A..
Câu 31 Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 100Ω cuộn dây có thuần cảm, có độ tự cảm L = 1,59H, tụ điện có điện dung 31,8 μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một dòng điện xoay chiều có tần số f thay đổi được có hiệu điện thế hiệu dụng là 200V. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì tần số f có giá trị là
A. f = 148,2Hz B. f = 7,11Hz C. f = 44,696Hz D. f = 23,6Hz.
Câu 32 Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80Ω cuộn dây có điện trở trong 20Ω có độ tự cảm L = 0,318H, tụ điện có điện dung 15,9μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một dòng điện xoay chiều có tần số f thay đổi được có hiệu điện thế hiệu dụng là 200V. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ C đạt giá trị cực đại thì tần số f có giá trị là:
A. f = 70,45Hz. B. f = 192,6Hz. D f = 61,3Hz. D. f = 385,1Hz.
Câu 33: Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 3,6A thì tần số của dòng điện phải bằng:
 A. 25 Hz 	B. 75 Hz 	C. 100 Hz 	D. 50Hz 
Câu 34: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện ápdao động điều hoà có biểu thức u = 220cosωt (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100Ω . Khi ω thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là: 
a. 220W. 	b. 242W	c. 440W	d. 484W. 
Câu 35. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng w0 thì cảm kháng và dung kháng có giá trị ZL = 100W và ZC = 25W. Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc của dòng điện đến giá trị w bằng
	A. 4w0.	B. 2w0.	C. 0,25w0.	D. 0,5w0.
Câu36. Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết L, C không đổi và tần số dòng điện thay đổi được. Biết rằng ứng với tần số f1 thì ZL =50 W và ZC = 100 W. Tần số f của dòng điện ứng với lúc xảy ra cộng hưởng điện phải thoả mãn điều kiện nào sau đây:
 A. f > f1.	B. f < f1.
 C. f = f1.	D. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn f1 tuỳ thuộc vào giá trị của R.
Bài toán tính các đại lượng
Câu 37. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R nối tiếp cuộn dây thuần cảm L. Khi tần số dòng điện bằng 100Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng UR = 10V, UAB = 20V và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là I = 0,1A. R và L có giá trị nào sau đây? 
A. R = 100; L = /(2p) H. B. R = 100; L = /p H. 
C. R = 200 ; L = 2/p H. D. R = 200; L = /p H.
Câu38. Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L = 1/p H, C = 2.10-4/p F, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế có biểu thức: u = U0sin(100pt). Để uC chậm pha 3p/4 so với uAB thì R phải có giá trị 
A. R = 50 . B. R = 150 C. R = 100 D. R = 100
Câu 39. Cường độ dòng điện luôn luôn trễ pha so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi
A. Đoạn mạch chỉ có tụ điện C.	B Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp.
C. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.	C. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp.
Câu 40. Cho một mạch điện RLC nối tiếp. Biết R thay đổi được, L = 0,8/p H, C = 10-3/(6p) F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế có biểu thức: u = Uocos(100pt). Để uRL lệch pha p/2 so với u thì phải có 
 A. R = 20W.	B. R = 40W. 	C. R = 48W.	D. R = 140W.
Câu 41. Chọn câu nhận định sai 
A. Hệ số công suất của các thiết bị điện quy định phải ³ 0,85. 
B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớn.
C. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng lớn. 
D. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, ta phải nâng cao hệ số công suất.
Câu 42. Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là: u = 220cos (100pt - p/6) (V) và cường độ dòng điện qua mạch là: i = 2cos(100pt + p/6 ) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao nhiêu? 
A. 220 W B. 440 W 
C. 880 W D. Chưa thể tính được vì chưa biết R.
Câu 43. Cho một nguồn xoay chiều ổn định (giá trị hiệu dụng không đổi). Nếu mắc vào nguồn một điện trở thuần R thì dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng I1 = 3A. Nếu mắc tụ C vào nguồn thì được dòng điện có cường độ hiệu dụng I2 = 4A. Nếu mắc R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn trên thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là
A. 1A. B. 2,4A.	 	C. 5A.	 D. 7A.
Câu 44. Một mạch điện RLC nối tiếp có tính dung kháng. Để trong mạch có thể xảy ra hiện tượng cộng hưởng, người ta ghép thêm tụ phù hợp C0 vào đoạn chứa C. Hỏi bộ tụ (C,C0) được ghép theo kiểu nào?
	A. Nối tiếp.	B. song song.	
C. A hay B còn tuỳ thuộc vào ZL. 	D. A hay B còn tuỳ thuộc vào R.
Câu 45. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị của R đã biết, L cố định. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha p/3 so với hiệu điện thế trên đoạn RL. Để trong mạch có cộng hưởng thì dung kháng ZC của tụ phải có giá trị bằng
 A. R/.	B. R.	C. R	D. 3R.
Câu 46. Khi mắc lần lượt R, L, C vào một hiệu điện thế xoay chiều ổn định thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua của chúng lần lượt là 2A, 1A, 3A. Khi mắc mạch gồm R,L,C nối tiếp vào hiệu điện thế trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng
	A. 1,25A B. 1,20A. C. 3A.	D. 6A.	
Câu 47. Cho mạch điện LRC nối tiếp. Điện trở R có thể thay đổi được, cuộn dây thuần cảm có L = 4/p(H), tụ có điện dung C = 10-4/p(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U0.sin100pt (V). Để hiệu điện thế uRL lệch pha p/2 so với uRC thì giá trị của R bằng? 
 A. R = 300W. B. R = 100W. C. R = 100W. D. R = 200W.
Câu 48. Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L = 1/p H và C = 25/p mF, hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch ổn định và có biểu thức u = U0cos(100pt). Ghép thêm tụ C’ vào đoạn chứa tụ C. Để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch lệch pha p/2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu bộ tụ thì phải ghép thế nào và giá trị của C’ bằng bao nhiêu?
	A. Ghép C’//C, C’ = 75/p mF.	B. Ghép C’ntC, C’ = 75/p mF.
A
M
B
R
L
C
	C. Ghép C’//C, C’ = 25 mF.	D. Ghép C’ntC, C’ = 100 mF.
Câu 49: Mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần R = 50Ω, độ tự cảm L = (/2π)H và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc mạch trên vào hđt u = 200cos(100πt + π/2)V. Giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai đầu ống dây là bao nhiêu?
A. 200V. 	B. 250V. 	C. 400V. 	D. 500V.
Câu 50 : Cho mạch điện như câu 70 có uAB = 120cos(100πt)V. Khi điện trở R có các giá trị là R1 = 18Ω hoặc R2 = 32Ω thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là như nhau. Công suất P của mạch ứng với hai giá trị điện trở đó là: 
	A. 40W.	B. 120W. 	C. 288W. 	D. 400W. 

Tài liệu đính kèm:

  • docon_thi_quoc_gia_DDXC.doc