Đề thi học kì II năm học 2015 - 2016 môn hóa học lớp 9 thời gian 60 phút

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì II năm học 2015 - 2016 môn hóa học lớp 9 thời gian 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì II năm học 2015 - 2016 môn hóa học lớp 9 thời gian 60 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
 ĐỀ THI HỌC KÌ II Năm học 2015-2016
 MÔN HÓA HỌC LỚP 9
 Thời gian 60’
I-TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn câu đúng nhất
Câu 1:Cách sắp xếp nào đúng theo chiều tính kim loại giãm dần:
a-Na , Mg ,Al, K
b- K, Na,Mg, Al
c-Al, K, Na, Mg
d- Mg, K, Al, Na
 Câu 2: Silic là chất:
a-Là chất rắn 
b- Màu xám
c-Khó nóng chảy
d-Là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy
Câu 3:Các PTHH trong sản xuất thủy tinh
a- CaCO3 -> CaO + CO2
b- CaO + SiO 2 -> CaSiO3 
c- Na 2CO3 + SiO 2 -> Na2SiO3 + CO2
d- Cả 3 PTHH trên
Câu 4:Thể tích khí CO2(đktc) khi 980g H2SO4 tác dụng hết với dd NaHCO3
a-448 lit
b-348 lit
c-548 lit
d-258 lit
Câu 5: Chất có phần trăm khối lượng của cacbon cao nhất là:
a-CH4 b- CH3Cl
c- CH2Cl2 d- CHCl3
Câu 6:Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1 M đề tác dụng hết 0,224 lit C2H4(đkc):
a- 100 ml b- 150 ml
c-200ml d-250 ml
Câu 7: Rượu etylic phản ứngđược với Natri vì:
a-Trong phân tử có nguyên tử oxi
b-Trong phân tử có nhóm -OH
c-Trong phân tử có nguyên tử oxi và nguyên tử hidro
d-Trong phân tử có nguyên tử oxi, hidro và cacbon
 Câu 8:Axít axetic có tính axit vì trong phân tử có: 
a- Hai nguyên tử oxi
b- Nhóm -OH
c- Nhóm -OH và nhóm =CO
d- Nhóm -OH liên kết nhóm =CO tạo nhóm -COOH
Câu 9: Số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45o là:
a-9 ml
b-22,5 ml
c-45 ml
d-225 ml
Câu 10: Thủy phân CH3COOCH3 trong môi trường KOH thu được những sản phẩm nào?
a- CH3COOK và CH3OH 
b- CH3COOH và C2H5OH
c- CH3-COOK và C2H5OH
d- CH3-COOK và CH4
Câu 11: Những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp?
a- CH4; CH3-CH3 
b- CH4; CH2= CH2 
c- CH2= CH2 ; CH3- CH=CH2 
d- CH3-CH3 ; CH3- CH=CH2 
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon (X) thu được 1,8 g hơi nước và 4,48 lít khí CO2. Biết M ( X) bằng 26g . X có công thức phân tử là:
a- C2H2 b- C2H4 c-CH4 d- C2H6
II-TỰ LUẬN : (7 đ)
Câu 1 :(2đ) Hoàn thành các phướng trình hoá học sau: 
a/ CH4 + Cl2 à ?
b/ C2H2 Br2 + Br2 à ?
c/ C6H6 + Br2 à ?
d/ C2H2 + O2 ? 
Câu 2: (2đ)Trình bày phương pháp hóa học phân biệt hai chất khí CH 4 , CO 2 vàC2H4 ? 
Viết phương trình hóa học ( nếu có)
Câu 3 : (3đ)
Đốt cháy hoàn toàn 18,4 g rượu Êtylic
a/Tính thể tích CO2 tạo ra ( đktc)
b/ Tính thể tích không khí ( đktc) cần dùng cho phản ứng trên?
c/Tính khối lượng axit axetic thu được khi lên men lượng rượu trên, biết hiệu suất phản ứng là 80%?
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP 9
I-TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn câu đúng nhất , mỗi câu 0,25 đ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
b
d
d
a
a
a
b
d
d
a
c
a
II-TỰ LUẬN : (7 đ)
Câu 1: Mỗi pt đúng 0,5 đ
a/ CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
 Metylclorua 
b/ C2H2 Br2 +Br2 à C2H2Br4
c/ C6H6 + Br2 à C6H5 Br + HBr
d/ 2C2H2 + 5 O2 4CO2 + 2H2O 
Câu 2: 
TL:-Lần lượt cho 2 chất khí lội qua dd Brôm ( 0,25 đ)
-Chất nào làm mất màu dd Brôm là C2H4 ( 0,25 đ)
 PTHH : CH2= CH2 + Br2 à Br CH2-CH2Br ( 1 đ)
-Đốt 2 chất còn lại :
 + Chất cháy được là CH4 ( 0,25 đ)
 + Chất không cháy là CO2 ( 0,25 đ)
 Câu 3: 
n C2H6O = 18,4 : 46 = 0,4 mol . ( 0,5 đ)
C2H6O +3O2 2CO2 + 3H2O( 0,5 đ)
1mol 3 mol 2mol
0,4mol 1,2mol 0,8 mol
a/ V CO2 = 0,8 x 22,4 = 17,92 lit ( 0,5 đ)
b/ V O2 = 1,2 x 22,4 = 26,88 lit ( 0,25 đ)
VKK = 26,88 lit x 5 = 134,4 lit ( 0,25 đ)
c/PTHH: C2H5OH + O 2 men giấm> CH3COOH + H2O( 0,25 đ)
 1 mol 1 mol
 0,4 mol 0,4 mol( 0,25 đ)
Khối lượng axit axetic thu được theo lý thuyết = 0,4 x 60 = 24 g ( 0,25 đ)
Vì hiệu suất phản ứng là 80% nên thực tế lượng axit axetic thu được là= (24 x 80) : 100= 19,2 g( 0,25 đ)
ĐỀ CHÍNH THỨC
 ĐỀ THI HỌC KÌ II Năm học 2015-2016
 Môn : SINH HỌC 9
 Thời gian : 60’
I-TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Chọn câu đúng nhất
Câu 1. Các loại môi trường chủ yếu của sinh vật là:
A-Đất, nước, trên mặt đất và không khí và sinh vật. 
B-Đất, trên mặt đất và không khí.
C-Đất, nước và sinh vật.
D-Đất, nước, trên mặt đất và không khí.
Câu 2. Nhân tố sinh thái của môi trường là:
A-Vô sinh
B-Hữu sinh
C-Hữu sinh và vô sinh
D-Các sinh vật khác và ánh sáng 
Câu 3:Phiến lá của cây nơi có nhiều ánh sáng khác với nơi bị che ánh sáng là:
A-Phiến lá to, dày, màu xanh nhạt 
B-Phiến lá nhỏ, mỏng, màu xanh thẩm
C-Phiến lá nhỏ,dày,cứng màu xanh nhạt tầng cutin dày
D-Phiến lá to,dày,cứng,màu xanh nhạt ,tầng cutin dày
Câu4. Tác nhân gây đột biến nhân tạo nào sau đây thuộc tác nhân vật lý . 
A-Sốc nhiệt . B-Dùng metyl ure
C-Dùng côsixin D-Cả A, B và C
Câu 5 :Trong chọn giống cây trồng người ta sử dụng các phương pháp chính nào :
A-Gây đột biến nhân tạo 
B-Lai hữu tính
C-Tạo giống ưu thế F1
D-Cả A , B và C
Câu 6. Phép lai nào sau đây tạo được ưu thế lai ở F1
A- AA x Aa B- Aa x Aa
C- AaBb x aabb D- AAbb x aabb
Câu 7. Ưu điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt là :
A-Cách làm đơn giản , ít tốn kém
B-Có thể áp dụng rộng rãi
C-Tạo được nhiều giống địa phương quí
D-Cả A , B và C đúng
Câu 8. Yếu tố ánh sáng thuộc nhân tố sinh thái
A-Vô sinh
B-Hữu sinh
C-Vô cơ
D-Chất hữu cơ
Câu 9 . Trong quần xã loài ưu thế là loài :
A-Có số lượng ít nhất
B-Có số lượng nhiều nhất
C-Phân bố nhiều nơi
D-Có vai trò quan trọng trong quần xã
Câu 10. Hệ sinh thái bao gôm các thành phần
A-Thành phần không sống và sinh vật
B-Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ
C-Sinh vật phân giải
D-Cả A, B và C đúng
Câu 11. Hoạt động nào sau đây của con người không ảnh hưởng đến môi trường
A-Hái lượm B-Săn bắn
C-Chiến tranh D-Cả A, B và C sai
Câu 12. Diện tích rừng thu hẹp là do những nguyên nhân nào sau đây : 
A-Con người săn bắn
B-Con người biết chăn nuôi và trồng trọt
C-Khai thác hải sản
D-Cả A, B và C 
II/TỰ LUẬN(7 điểm) 
Câu 1:Ô nhiễm môi trường là gì ? Nêu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường ? (2 điểm)
Câu 2:Ưu thế lai là gì ?Nguyên nhân của hiên tượng ưu thế lai là gì ? Cho ví dụ ? (2 điểm)
Câu 3:Thế nào là chuỗi thức ăn ? Thế nào là lưới thức ăn ?Hãy vẽ sơ đồ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật sau:Cỏ,Châu chấu,Ếch,Rắn,Thỏ,Hổ,Cáo,Gà,Vi khuẩn.(2 điểm).
Câu 4: Nêu một tác nhân gây ô nhiễm ở địa phương em ? Theo em phải khắc phục như thế nào ? ( 1 điểm )
HƯỚNG DẪN CHẤM- SINH HỌC 9
I/TRẮC NGHIỆM:	
Câu 1:A ,Câu 2:B , Câu 3:C ; Câu 4 :A , Câu 5 :D , Câu 6:D
Câu 7:D , Câu 8:A, Câu 9:D , Câu 10:A , Câu 11:D , Câu 12 : B
II/TỰ LUẬN:
 Câu 1 :-Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị nhiễm bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học , sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại đến đời sống con người và các sinh vật khác(0.75 điểm)
Câu2:-Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh, chống chịu tốt, Các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trọi cả 2 bố mẹ. (1 điểm)
 -Nguyên nhân của ưu thế lai:
 * Ở cơ thế F1 phần lớn các cặp gen ở trạng thái dị hợp do đó các cặp gen có hại sẽ không được biểu hiện( 0.25 điểm)
 *Các thế hệ lai ở F1 tập trung được nhiều gen trọi có lợi và được biểu hiện(0.25 điểm)
 - Ví dụ : P : AAbbCC x aaBBcc
 F1: AaBbCc (0.5 điểm)
Câu 2:Nêu được chuỗi thức ăn(0.5điểm) , lưới thức ăn.(0.5 điểm).
Vẽ dược sơ đồ lưới thức ăn(1 điểm).
 -Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường (1.25 điểm)
Câu 4 :-Nêu đúng 1 tác nhân gây ô nhiễm ở địa phương(0.5 điểm)
 -Biện pháp khắc phục(0.5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI HỌC KÌ II - hÓA-sINH K9.doc