Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Tin – Lớp 12 ( chương trình chuẩn) thời gian làm bài: 45 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 40Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Tin – Lớp 12 ( chương trình chuẩn) thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Tin – Lớp 12 ( chương trình chuẩn) thời gian làm bài: 45 phút
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
Môn: TIN – Lớp 12 ( Chương trình chuẩn)
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề số: 01
Câu 1 (2đ): Hãy nêu các công việc cần thực hiện khi tạo một bảng trong CSDL quan hệ?
Câu 2 (2đ) Hãy nêu các đặc trưng của mô hình dữ liệu quan hệ? nêu các thuật ngữ mới?
Câu 3(3 điểm: Trong mô hình dữ liệu quan hệ, khoá là gì và tại sao cần có khoá?
Câu 4(3 điểm) Cho một mẫu hỏi được thiết kế như ở hình dưới đây:
Hãy mô tả bằng lời yêu cầu của mẫu hỏi được thiết kế ở hình trên là gì(đưa ra câu truy vấn)?
Tạo báo cáo để in danh sách học sinh và đếm số học sinh nam và học sinh nữ. Theo em ta sử dụng hàm nào? Em đưa ra cách thực hiện.
--------------HẾT----------------
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
Môn: TIN – Lớp 12 ( Chương trình chuẩn)
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề số: 02
Câu 1(2điểm): Hãy nêu các chức năng của một hệ QTCSDL.
Câu 2(2điểm): Trong mô hình dữ liệu quan hệ, khoá là gì và tại sao cần có khoá.
Câu 3(3điểm): Hãy cho biết cách :
+ Mở 1 bảng có tên HOC_SINH trong CSDL
+ Xoá 1 bản ghi trong bảng HOC_SINH
+ Xắp xếp cột tên theo thứ tự giảm dần trong bảng HOC_SINH
Câu 4 (3điểm): Cho một mẫu hỏi được thiết kế như hình dưới đây:
Điều kiện lọc dữ liệu của mẫu hỏi được thiết kế ở hình trên là gì?
Hãy nêu bằng lời ý nghĩa của mẫu hỏi trên(đưa ra câu truy vấn bằng lời)?
--------------HẾT----------------
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2015-2016
Môn: TIN – Lớp 12 ( Chương trình chuẩn)
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề số: 02
Câu 1: Các chức năng của hệ QTCSDL:
- Cung cấp khả năng tạo lập, cập nhật và khai thác thông tin.(0,5đ)
- Cung cấp các công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL. (0,5đ)
Nói chung, mọi hệ QTCSDL đều có thể cung cấp các dịch vụ nêu trên, nhưng các hệ QTCSDL khác nhau có chất lượng và khả năng khác nhau khi đáp ứng nhu cầu thực tế. (0,5đ)
Câu 2: 
KN Khoá: Là một tập hợp gồm 1 hay một số thuộc tính trong một bảng có tính chất vừa đủ để " Phân biệt được" các bộ hay không thể loại bớt một thuộc tính nào được gọi là khoá của bảng đó(2đ)
- Cần có khoá vì khoá dùng để phân biệt các bộ dữ liệu và phục vụ cho việc tạo mối liên kết giữa các bảng.(1đ)
Câu 3: 
a. Cách mở 1 bảng tên HOC_SINH trong CSDL
- Nháy đúp vào bảng có tên HOC_SINH trong CSDL
b.Cách Xoá 1 bản ghi trong bảng HOC_SINH
- Chọn bản ghi cần xoá.
- Nhấn Delete.
- Chọn yes.
c. Xắp xếp cột tên theo thứ tự giảm dần trong bảng HOC_SINH
Z
A 
- Chọn cột tên.
- Nháy vào nút có chữ
Câu 4:
a.(1.5đ)Điều kiện lọc dữ liệu của mẫu hỏi : Lọc ra học sinh Nam có diểm trung bình từ 6.5 trở lên.
b.(1.5) Nêu được ý nghĩa của mẫu hỏi: Tính tuổi của học sinh 
--------------HẾT----------------
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2015-2016
Môn: TIN – Lớp 12 ( Chương trình chuẩn)
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề số: 01
Câu 1 (2điểm): Các công việc cần thực hiện khi tạo một bảng trong CSDL quan hệ:
Để thực hiện điều đó ta cần phải xác định và khai báo cấu trúc bảng bao gồm:
- Đặt tên trường;
- Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trườn;
- Khai báo kích thước của mỗi trường;
- Chọn khóa chính;
- Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng.
Câu 2 (1điểm) Các đặc trưng của mô hình dữ liệu quan hệ:
- Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác.
- Các bộ là phân biệt và thứ tự của các bộ là không quan trọng.
- Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự của các thuộc tính là không quan trọng.
- Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp.
* Thuật nghữ mới (1điểm):
Trong mô hình dữ liệu quan hệ ta dùng thuật nghữ miền để chỉ kiểu dữ liệu của thuộc tính.
Câu 3(3 điểm): Trong mô hình dữ liệu quan hệ: 
KN Khoá: Là một tập hợp gồm 1 hay một số thuộc tính trong một bảng có tính chất vừa đủ để " Phân biệt được" các bộ hay không thể loại bớt một thuộc tính nào được gọi là khoá của bảng đó(2đ)
- Cần có khoá vì khoá dùng để phân biệt các bộ dữ liệu và phục vụ cho việc tạo mối liên kết giữa các bảng.(1đ)
Câu 4 (3 điểm): 
a.(1.5đ) Điều kiện lọc dữ liệu của mẫu hỏi : Tạo mẫu hỏi cho danh sách học sinh có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.
b. (1.5đ)Tạo báo cáo để in danh sách học sinh và đếm số học sinh nam và học sinh nữ. Ta sử dụng hàm Count nhóm theo giới tính.
----------HẾT-----------

Tài liệu đính kèm:

  • docthi tin 12.doc