Môn : Hóa học – Đề thi học sinh giỏi khối 9 thời gian làm bài : 150 phút

doc 7 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1306Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Môn : Hóa học – Đề thi học sinh giỏi khối 9 thời gian làm bài : 150 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Hóa học – Đề thi học sinh giỏi khối 9 thời gian làm bài : 150 phút
ĐỀ 1
Môn : Hóa học – ĐỀ THI HS GIỎI KHỐI 9
Thời gian làm bài : 150 phút
Câu 1 : ( 5 điểm)
	a) Tìm các chất kí hiệu bằng chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành sơ đồ bằng phương trình phản ứng :
	A
	Fe2O3 FeCl2
	B 
 	b) Nung nóng dây sắt trong không khí, phản ứng xong cho sản phẩm vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau đó cho toàn bộ vào NaOH. giải thích các hiện tượng xảy ra.
Câu 2 : ( 4 điểm) Nhiệt phân một lượng MgCO3 sau một thời gian thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ hết khí B bằng dung dịch NaOH cho ra dung dịch C. Dung dịch C vừa tác dụng với BaCl2 vừa tác dụng với KOH. Hòa tan chất rắn A bằng Axit HCl dư thu được khí B và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được muối khan E. Điện phân E nóng chảy được kim loại M. Hoàn thành các phương trình phản ứng trên.
Câu 3 : (6 điểm) 
	a) Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp gồm CO2 ; SO2 ; 	N2.
	b) Hòa tan hoàn toàn 3,78(g) một kim loại X vào dung dịch HCl, thu đ ược 4,704(l) 	H2 ở đktc. 
	Xác định kim loại X. 
Câu 4 : (5 điểm) Hòa tan 1,42 (g) h ỗn h ợp Mg ; Al ; Cu bằng dung d ịch HCl thì thu được dung dịch A v à kh í B + chất rắn D. Cho A tác dụng v ới NaOH dư v à lọc k ết tủa nung ở nhi ệt độ cao đến lượng không đổi thu được 0,4 (g) chất r ắn E. Đốt nóng chất rắn D trong không khí đến lượng không đổi thu được 0,8 (g) chất r ắn F.
	Tính khối lượng mỗi kim loại.
.......................................Hết.........................................
ĐỀ 2 
®Ò thi häc sinh giái m«n ho¸ häc líp 9
 Thêi gian: 150phót
 C©u1: H·y chän § ( nÕu lµ ®óng ); chän S ( nÕu cho lµ sai )
1. Hoµ tan hoµn toµn 20,4 gam Al2O3 vµ 8 gam MgO trong 122,5 gam dung dÞch H2SO4. §Ó trung hoµ l­îng axit cßn d­ ph¶i dïng 400 ml dung dÞch NaOH 0,5M. Nång ®é phÇn tr¨m dung dÞch H2SO4 ban ®Çu lµ:
A. 65% B. 75% C.72% D.70%
2. Cho hçn hîp Al vµ Fe t¸c dông víi hçn hîp dung dÞch AgNO3 vµ Cu(NO3)2 thu ®­îc dung dÞch B vµ chÊt r¾n D gåm 3 kim lo¹i. Cho D t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ cã khÝ bay lªn. Thµnh phÇn chÊt r¾n D lµ:
A. Al,Fe vµ Cu B. Fe, Cu vµ Ag 
C. Al, Cu vµ Ag D. KÕt qu¶ kh¸c
 C©u2:
1. Cã 4 lä mÊt nh·n A, B, C,D chøa NaI, AgNO3, HI, K2CO3.
- Cho chÊt trong lä A vµo c¸c lä: B,C,D ®Òu thÊy cã kÕt tña
- ChÊt trong lä B chØ t¹o 1 kÕt tña víi 1 trong 3 chÊt cßn l¹i
- ChÊt C t¹o 1 kÕt tña vµ 1 khÝ bay ra víi 2 trong 3 chÊt cßn l¹i.
X¸c ®Þnh chÊt chøa trong mçi lä. Gi¶i thÝch
2. ViÕt 6 ph­¬ng tr×nh ph¶n øng kh¸c nhau ®Î thùc hiÖn ph¶n øng.
PbCl2 + ? = NaCl + ?
 C©u3:
1. §èt hçn hîp C vµ S trong Oxi d­ _ hçn hîp A.
- Cho 1/2 A léi qua dung dÞch NaOH thu ®­îc dung dich B vµ khÝ C.
- Cho khÝ C qua hçn hîp chøa CuO, MgO nung nãng thu ®­îc chÊt r¾n D vµ khÝ E.
- Cho khÝ E léi qua dung dÞch Ca(OH)2 thu ®­îc kÕt tña F vµ dung dÞch G thªm dung dÞch KOH vµo G l¹i thÊy cã kÕt tña F xuÊt hiÖn. §un nãng G còng thÊy kÕt tña F.
Cho 1/2 khÝ A cßn l¹i qua xóc t¸c nãng thu ®­îc khÝ M. DÉn M qua dung dÞch BaCl2 thÊy cã kÕt tña N.
X¸c ®Þnh thµnh phÇn A,B,C,D,E,F,G,M,N vµ viÕt tÊt c¶ c¸c ph¶n øng x¶y ra.
2. Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p t¸ch riªng tõng chÊt nguyªn chÊt tõ hçn hîp: §¸ v«i, v«i sèng, th¹ch cao vµ muèi ¨n.
 C©u4:Trén 50ml dung dÞch Al2(SO4)3 4M víi 200ml Ba(OH)2 1,5M thu ®­îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. Nung kÕt tña A trong kh«ng khÝ ®Õn l­îng kh«ng ®æi thu ®­îc chÊt r¾n D. Thªm BaCl2 d­ vµo dung dÞch B th× t¸ch ra kÕt tña E.
a. ViÕt ptp­. TÝnh l­îng D vµ E
b. TÝnh nång ®é mol chÊt tan trong dung dÞch B ( coi thÓ tÝch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ khi x¶y ra ph¶n øng)
§Ề 3
C©u I: (2 ®iÓm)
1. Khi cho luång khÝ hidro cã d­ ®i qua c¸c èng nghiÖm chøa Al2O3, FeO, CuO; MgO nung nãng ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. ChÊt r¾n cßn l¹i «ng nghiÖm gåm.
A. FeO; Al2O3; CuO; MgO	B. Al, Fe, Cu, Mg
C. Al2O3; Fe; Cu; MgO	C. Al, Fe; Cu, MgO
2. Hoµ tan 1 l­îng muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng dung dÞch H2SO4 16%. Sau khi khÝ kh«ng tho¸t ra n÷a th× thu ®­îc dung dÞch chøa 22,2% muèi sunfat. C«ng thøc ph©n tö cña muèi lµ c«ng thøc nµo sau ®©y:
A. CaCO3	B. FeCO3
C. MgCO3	D. CuCO3
C©u II: (3 ®iÓm)
1. Cho c¸c dung dÞch bÞ mÊt nh·n sau:
AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4
Thuèc thö ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞchl trªn lµ:
A. Quú tÝm 	B. Dung dÞch HCl	C. Dung dÞch NaOH	 D.Dung dÞch BaCl2
2. Tõ NaCl, MnO2, H2SO4 ®Æc, Fe, Cu, H2O.
ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ FeCl2, FeCl3, CuSO4.
3. Nªu hiÖn t­îng cã thÓ x¶y ra vµ viÕt c¸c PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng:
a. Sôc khÝ CO2 tõ tõ vµo dung dÞch n­íc v«i.
b. K + dd FeCl3 
c. MnO2 + ddHCl
to
d. dd Ca(OH) 2 + dd NaHCO3
C©u III: (2,5 ®iÓm)
KhuÊy kÜ m gam bét kim lo¹i M (ho¸ trÞ II) víi V ml dd CuSO4 0,2 mol/l. Ph¶n øng xong läc t¸ch ®­îc 18,8 g chÊt d¾n A.
 Cho 3,76 g A t¸c dông víi l­îng d­ axit HCl thÊy tho¸t ra 224 ml khÝ (®o ë ®ktc).
Cho 15,04 g A t¸c dông víi l­îngd­ dd AgNO3 thu ®­îc 51,84g chÊt r¾n.
H·y tÝnh m, V vµ x¸c ®Þnh kim lo¹i M biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.
C©u IV: (2,5 ®iÓm)
§èt ch¸y hoµn toµn 1 hçn hîp khÝ gåm 2 hidrocacbon cã c«ng thøc tæng qu¸t CnH2n vµ C mH2m + 2. (4 ³ m ³ 1);(4 ³ n³ 2) cÇn dïng 35,2g khÝ O2.
Sau ph¶n øng thu ®­îc 14,4g H2O vµ l­îng khÝ CO2 cã thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña hçn hîp khÝ ban ®Çu.
a. TÝnh % thÓ tÝch cña hçn hîp khÝ ban ®Çu.
b. X¸c ®Þnh CTPT vµ CTCT c¬ thÓ cã cña c¸c hidrocacbonat nãi trªn.
ĐỀ 4
C©u I: (5 ®iÓm)
1. Tõ c¸c nguyªn liÖu ban ®Çu lµ quÆng S¾t Pirit FeS2, muèi ¨n, kh«ng khÝ, n­íc, c¸c thiÕt bÞ vµ ho¸ chÊt cÇn thiÕt, cã thÓ ®iÒu chÕ ®­îc FeSO4, Fe(OH)3, NaHSO4. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc ®iÒu chÕ c¸c chÊt ®ã?
2. B»ng ph­¬ng ph¸p hãa häc, h·y t¸ch riªng Al2O3 ra khái hçn hîp gåm Al2O3,Fe2O3,SiO2.
C©u II: (5 ®iÓm )
1. ChØ ®­îc dïng thªm mét thuèc thö; h·y ph©n biÖt 4 dung dÞch sau ®©y b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc : KCl, NH4NO3, Ca(H2PO4)2, (NH4)2SO4.
2 . Cho s¬ ®å biÕn ho¸ sau: Cu
H·y x¸c ®Þnh c¸c Èn chÊt A, B, C råi 
hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng? CuCl2 A
 C B
C©u III: (5 ®iÓm)
1. Cho 44,2 gam hçn hîp hai muèi sunfat cña mét kim lo¹i ho¸ trÞ I vµ mét kim lo¹i ho¸ trÞ II t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl2, thu ®­îc 69,9gam mét chÊt kÕt tña. TÝnh khèi l­îng c¸c muèi thu ®­îc trong dung dÞch sau ph¶n øng?
2. Hai l¸ KÏm cã khèi l­îng b»ng nhau, mét l¸ ®­îc ng©m trong dung dÞch Cu(NO3)2, mét l¸ ®­îc ng©m trong dung dÞch Pb(NO3)2. Sau mét thêi gian ph¶n øng, khèi l­îng l¸ thø nhÊt gi¶m 0,05gam.
a. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra?
b. Khèi l­îng l¸ kÏm thø hai t¨ng hay gi¶m bao nhiªu gam?
BiÕt r»ng trong c¶ hai tr­êng hîp l­îng kÏm bÞ hoµ tan nh­ nhau.
C©u IV: (5 ®iÓm)
1. Cho m gam bét S¾t vµo dung dÞch hçn hîp chøa 0,16mol Cu(NO3)2 vµ 0,4mol HCl. L¾c ®Òu cho ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. Sau ph¶n øng thu ®­îc hçn hîp kim lo¹i cã khèi l­îng b»ng 0,7m gam vµ V lÝt khÝ (®ktc). TÝnh V vµ m?
2. Nung ®Õn hoµn toµn 30gam CaCO3 råi dÉn toµn bé khÝ thu ®­îc vµo 800ml dung dÞch Ba(OH)2, thÊy thu ®­îc 31,08gam muèi axÝt. H·y tÝnh nång ®é mol cña dung dÞch Ba(OH)2?
®Ò 5
MOÂN THI: HOÙA HOÏC_Lôùp 9
(Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt, khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)
ÑEÀ:
Caâu 1: (5 ñieåm)
1- Trong hôïp chaát khí vôùi Hiñroâ cuûa nguyeân toá R coù hoùa trò IV, Hiñroâ chieám 25% veà khoái löôïng. Xaùc ñònh nguyeân toá ñoù 
2- Ngöôøi ta duøng moät dung dòch chöùa 20 gam NaOH ñeå haáp thu hoaøn toaøn 22 gam CO2. Vieát phöông trình phaûn öùng vaø goïi teân muoái taïo thaønh.
Caâu 2: (5 ñieåm)
1- Boå tuùc chuoãi phaûn öùng vaø cho bieát A, B, C, D, E, F laø nhöõng chaát gì?
	A + B	C + H2
	C + Cl2	D
to
	D + dd NaOH	E + F
	E	Fe2O3 	H2O
 C©u 2: ( 2, 0 ®iÓm )
 Trong thµnh phÇn 3 mol l­u huúnh ¤ xÝt cã 3,6 1024 nguyªn tö ¤ xy vµ 
1,8 1024 nguyªn tö l­u huúnh . §­a ra c«ng thøc ph©n tö ¤ xÝt l­u huúnh ?
Caâu 3: (5 ñieåm)
Cho a gam dung dòch H2SO4 24,5% vaø b gam dung dòch NaOH 8% thì taïo ñöôïc 3,6 gam muoái axít vaø 2,84 gam muoái trung hoøa.
1- Tính a vaø b
2- Tính thaønh phaàn traêm cuûa dung dòch sau phaûn öùng
 C©u 4: ( 4, 0 ®iÓm ) 
 ChÊt r¾n A mÇu xanh lam ,tan ®­îc trong n­íc t¹o thµnh dung dÞch , khi cho thªm NaOH vµo dung dÞch ®ã t¹o ra kÕt tña B mÇu xanh lam . Khi nung nãng ,chÊt B bÞ ho¸ ®en . NÕu sau ®ã tiÕp tôc nung nãng s¶n phÈm trong dßng Hy®r« th× t¹o ra chÊt C mÇu ®á . ChÊt C t­¬ng t¸c víi mét A xÝt v« c¬ ®Ëm ®Æc t¹o ra dung dÞch cña chÊt A ban ®Çu . H·y cho biÕt chÊt A lµ chÊt nµo , viÕt tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc t­¬ng øng	 
ĐỀ 6
C©u 1(2®iÓm): ViÕt 4 ph¶n øng ho¸ häc kh¸c nhau ®Ó ®iÒu chÕ trùc tiÕp ra:
dung dÞch NaOH b. dung dÞch CuCl2
C©u 2( 4®iÓm): Hoµn thµnh s¬ ®å ph¶n øng b»ng c¸ch thay c¸c chÊt thÝch hîp vµo c¸c ch÷ c¸i A,B,C,D,E,H,G ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã):
 B (2) H (3) E
 A (1) (5) (4) G
 C (6) D (7) E
 BiÕt A lµ mét hîp chÊt cña Fe
C©u 3(4®iÓm): Cã 5 mÉu ph©n bãn ho¸ häc kh¸c nhau ë d¹ng r¾n bÞ mÊt nh·n gåm :
 NH4NO3 , Ca3(PO4)2 , KCl , K3PO4 vµ Ca(H2PO4)2 .H·y tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt c¸c mÉu ph©n bãn ho¸ häc nãi trªn b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc .
C©u 4(5®iÓm): Hoµ tan hoµn toµn m1 gam Na vµo m2 gam H2O thu ®­îc dung dÞch B cã tØ khèi d.
ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng 
TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B theo m1 vµ m2
Cho C% = 5% , d =1,2g/ml. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch thu ®­îc. 
C©u 5(5®iÓm): Hoµ tan hoµn toµn 4gam hçn hîp gåm 1 kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ 1 kim lo¹i ho¸ trÞ III cÇn dïng hÕt 170ml dung dÞch HCl 2M
TÝnh thÓ tÝch H2 tho¸t ra (ë §KTC).
C« c¹n dung dÞch thu ®­îc bao nhiªu gam muèi kh«.
NÕu biÕt kim lo¹i ho¸ trÞ III lµ Al vµ sè mol b»ng 5 lÇn sè mol kim lo¹i ho¸ trÞ II th× kim lo¹i ho¸ trÞ II lµ nguyªn tè nµo .
 ( Cho Fe =56, Na =23, O =16, Cl =35,5, Cu =64, Zn =65 , Al =27 H =1, Ba =137)
ĐỀ 7
Thêi gian : 150 phót
C©u 1 : (1,5 ®)
1, §iÒn ch÷ § (nÕu ®óng), S (nÕu sai) vµo « vu«ng ®Çu mçi c©u sau :
 a, 	 Kim lo¹i Ba t¸c dông víi dung dÞch AlCl3 t¹o BaCl2 vµ Al 
b, 	 Muèi Na2CO3 ph©n huû t¹o ra Na2O vµ CO2 
c, 	 Kim lo¹i Cu tan trong dung dÞch HNO3 
d, 	 Muèi BaCO3 kh«ng thÓ ph¶n øng víi a xÝt HCl .
2, Nung hçn hîp gåm 2 muèi CaCO3 vµ MgCO3 thu ®­îc 76 h hçn hîp 2 oxÝt vµ 33,6 lÝt khÝ CO2 (®ktc). HiÖu suÊt cña ph¶n øng lµ 96 %. Khèi l­îng hçn hîp ban ®Çu lµ : 
	A. 142 (g) 	C. 147,9 (g) 
	B. 147 (g) 	D. 136,32 (g) 
C©u 2 : (4,5®)
1, H·y dïng mét ho¸ chÊt ®Ó nhËn biÕt 6 lä ho¸ chÊt bÞ mÊt nh·n ®ùng c¸c dung dÞch sau : K2CO3 ; (NH4)2SO4 ; MgSO4 ; Al2(SO4)3; FeCl3 
2, T×m c«ng thøc ho¸ häc cña c¸c ch÷ c¸i A, B, C , D, E, G vµ viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn c¸c biÕn ho¸ sau : 
 a, Al A B C A NaAlO2 
 b, Fe D E Fe2O3 D F G FeO 
C©u 3 : (3,5®)
1, H·y cho biÕt c¸c hiÖn t­îng cã thÓ x¶y ra vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong nh÷ng thÝ nghiÖm sau : 
a, Cho tõ tõ dung dÞch Ba(OH)2vµo dung dÞch (NH4)2SO4 
b, Cho mÉu kim lo¹i Na vµo dung dÞch Al(NO3)3 
c, Nhá tõ tõ dung dÞch H2SO4 ®Æc vµo ®­êng gluc«z¬ (C6H12O6) 
2, Trong n­íc th¶i cña mét nhµ m¸y cã chøa a xÝt H2SO4. B»ng thÝ nghiÖm thÊy r»ng cø 5 lÝt n­íc th¶i cÇn dïng 1g Ca(OH)2 ®Ó trung hoµ. Mçi giê nhµ m¸y th¶i ra 250 m3 n­íc th¶i .
 a, TÝnh khèi l­îng Ca(OH)2 cÇn dïng ®Ó trung hoµ l­îng n­íc th¶i trong 1 giê. 
 b, TÝnh khèi l­îng CaO cÇn dïng trong 1 ngµy. BiÕt nhµ m¸y ho¹t ®éng 24giê/ngµy.
C©u 4 (5®): Hoµ tan 5,94 g kim lo¹i ho¸ trÞ III trong 564 ml dung dÞch HNO3 10% (d=1,05 g/ml) thu ®­îc dung dÞch A vµ 2,688 lÝt hçn hîp khÝ B (gåm N2O vµ NO) ë ®ktc. TØ khèi cña khÝ B ®èi víi Hi®r« lµ 18,5 .
 a, T×m kim lo¹i ho¸ trÞ III . TÝnh C % cña chÊt trong dd A .
 b, Cho 800 ml dung dÞch KOH 1M vµo ddA. TÝnh khèi l­îng kÕt tña t¹o thµnh sau ph¶n øng .
C©u 5(4®) : Nung 178 g hçn hîp gåm c¸c muèi Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3 thu ®­îc hçn hîp chÊt r¾n A vµ 5.600 cm3 khÝ CO2 .
Cho hçn hîp A vµo 150 cm3 dung dÞch a xÝt HCl 
(d = 1,08 g/cm3) thu ®­îc 12320 cm3 khÝ CO2 .
a,viÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra .
b, TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m khèi l­îng c¸c muèi trong hçn hîp ban ®Çu.
ĐỀ 8
(Thêi gian: 150 phót)
C©u1: (4 ®iÓm) 
Cho nh÷ng chÊt sau: Na2O, Na, NaOH, Na2CO3, AgCl, NaCl.
H·y s¾p xÕp c¸c chÊt trªn thµnh hai d·y biÕn hãa?
ViÕt c¸c PTHH cña c¸c ph¶n øng trong mçi d·y biÕn hãa?
Nªu hiÖn t­îng vµ viÕt PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n tøng trong c¸c tr­êng hîp sau:
Cho kim lo¹i Bari vµo tõng dung dÞch: NaHCO3, NH4Cl, Al(NO3)3.
Cho kim lo¹i ®ång vµo dung dÞch H2SO4 96%.
ViÕt 4 PTHH thÓ hiÖn 4 c¸ch kh¸c nhau ®Ó ®iÒu chÕ khÝ clo.
Cho hçn hîp bét gåm: Al; Fe; Cu. Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p t¸ch tõng kim lo¹i ra khái hçn hîp trªn?
 C©u 2: (2 ®iÓm)
Hîp chÊt A cã c«ng thøc CxHyOz.
§èt ch¸y hoµn toµn 0,01 moll A th× thu ®­îc 448 cm2 khi CO2 (®ktc).
TØ khèi h¬n cña A so víi heli b»ng 11,5/
T×m CTPT cña A.
C©u 3: ( 1,5 ®iÓm) Cho mét luån CO ®i qua 3,6 gam FeO ®un nãng. Sau mét thêi gian thu ®­îc chÊt r¾n nÆng 3,2 g. TÝnh sè nguyªn tö oxi cã trong chÊt r¾n thu ®­îc?
C©u 4: ( 2,5 ®iÓm) Hoµ tan hoµn toµn 25,2 g mét muèi cacbonat cña kim lo¹i hãa trÞ II b»ng dung dÞch HCl 7,3% ( D = 1,038 g/ml). Cho toµn bé khÝ CO2 thu ®­îc vµo 500 ml dung dÞch NaOH 1M th× thu ®­îc29,6 g muèi.
X¸c ®Þnh CTHH cña muèi cacbonat.
TÝnh thÓ tÝch cña dung dÞch HCl ®· dïng.
 ----------------------------HÕt-------------------------------
ĐỀ 9
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: HOÁ HỌC 9
THỜI GIAN:150 PHÚT (không kể thời gian giao đề)
CÂU I: (4 điểm)
+ X, t0
+ Y, t0
+ Z, t0
 +B 
 +E 
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
A 
A Fe → D → G (Biết A + B → D + G + H2O )
A	
Tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm CaO, NaCl, CaCl2.
CÂU II: (4,5điểm)
Nêu hiện tượng và viết PTHH (nếu có) cho mỗi thí nghiệm sau:
Cho kim loại Natri vào dd CuCl2.
Sục từ từ đến dư khí CO2 vào nước vôi trong.
Nhỏ từ từ đến dư dd HCl đặc vào cốc đựng thuốc tím.
Cho lá kim loại đồng vào dd sắt (III) sunfat.
Không dùng thuốc thử nào khác hãy phân biệt các dd đựng trong các lọ riêng biệt: NaHCO3, Na2CO3, BaCl2, Na3PO4, H2SO4.
CÂU III: (6 điểm)
Cho 0,2 mol Zn vào 100g dung dịch X chứa 0,1 mol CuSO4 và 0,2 mol FeSO4 được dung dịch Y chứa 2 muối tan. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch Y.
Người ta dùng 200 tấn quặng có hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang thu được chứa 80% Fe. Tính lượng gang thu được biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%.
CÂU IV: (5,5điểm)
 Cho 14,8 gam gồm kim loại hoá trị II, oxit và muối sunfat của kim loại đó tan vào dd H2SO4 loãng dư thu được dd A và 4,48 lít khí ở đktc. Cho NaOH dư vào dd A thu được kết tủa B. Nung B đến nhiệt độ cao thì còn lại 14 gam chất rắn. 
Mặt khác, cho 14,8 gam hỗn hợp vào 0,2 lít dd CuSO4 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, tách bỏ chất kết tủa rồi đem cô cạn dd thì thu được 62 gam chất rắn.
 Xác định kim loại.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HOC_SINH_GIOI_VONG_HUYEN_MON_HOA_HOC.doc