Kiểm tra 45 phút môn: Hóa học 9

docx 4 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1245Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút môn: Hóa học 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút môn: Hóa học 9
Trường:.........................................................
Họ và tên:..................................................
Lớp:9...........
KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN:HÓA HỌC 9
-----------------------
Ngày kiểm tra ...../04/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm:
Lời phê của giáo viên:
 ĐỀ BÀI:
Phần I:TRẮC NGHIỆM:(2điểm)
Câu 1: Độ rượu là gì:
A- Là số gam rượu etylic có trong 100 gam hỗn hợp rượu và nước.
C- Là số gam rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu và nước 
. B-Cả A và B đúng.
D-Cả A và B sai.
Câu 2:Dãy nào sau đây đều tác dụng với Na:
A-CH3COOH ;C2H5OH 
B-C2H5OH;CH3COOC2H5 
C- CH3COOH;CH3COOC2H5
D- CH3COOH;C2H5OH;
CH3COOC2H5
Câu 3:Dãy chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH:
A-CH3COOH;C2H5OH
B-CH3COOH;CH3COOC2H5
C-C2H5OH;CH3COOC2H5
D-CH3COOH;C2H5OH;
CH3COOC2H5
Câu 4:Để tẩy vết dầu ăn dính trên quần áo thì chọn cách làm nào sau đây?
A-Chỉ dung nước
C-Giặt bằng xăng.
B-Giặt xà phòng thông thường.
D.Tẩy bằng xăng trước rồi giặt bằng xà phòng.
Câu 5: Hợp chất nào sau đây được dùng để làm giấm ăn:
A. HCOOH 	
B. CH3COOH
C. HCOOC2H5
D. C2H5OH
Câu 6: Hãy chỉ ra công thức thu gọn của rược etylic:
A/CH3-O-CH3
B.CH3-CH2-CH2-CH3
C.CH3-CH3
D.CH3-CH2-OH
Câu 7: Trong các chất sau chất nào có tính axit:
(I) O
CH3-C
 OH
(II) O
CH3-CH2-C
 OH
(III) O
CH2-C
 H
OH
(IV) O
CH3-C
 H
(I) và (II) C. (I);(IV).
(I);(II) và (III) D.(I);(II);(III)và(IV).
Câu 8: Cho Na dư vào rượu 90o thì có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra:
A/1 phản ứng. C/3 phản ứng.
B/2 phản ứng. D/Không có phản ứng nào xảy ra.
Phần II:TỰ LUẬN(8điểm):
Câu 1: (1,0 điểm) Trên nhãn của một chai rượu có ghi 30o. Giải thích ý nghĩa của số trên.
Câu 2: ( 2,0 điểm) Viết phương trình hóa học của các phản ứng để thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng). 
 C2H4 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5 CH3COONa
Câu 3: ( 2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ đã bị mất nhãn gồm: etyl axetat; axit axetic; rượu etylic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có).
Câu 4: (3,0điểm) Cho 9,2 gam natri tác dụng hết với axit axetic.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng axit axetic cần dùng?
c) Tính thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn?
(Cho Na = 23 ; C = 12 ; H = 1 ; O = 16)
 BÀI LÀM :
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ĐÁP ÁN :
I/Trắc nhiệm:Mỗi câu đúng 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
A
B
D
B
D
A
B
II/Tự luận:
Câu 1
Trong 100ml rượu 30o chứa 30 ml rượu etylic nguyên chất
1điểm
Câu 2
(1) C2 H4 + H2O C2H5OH 
(2) C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
(3) CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
(4) CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH
 ( Viết thiếu điều kiện, thiếu cân bằng hoặc cân bằng sai đạt 0,25 điểm)
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 3
+ Nhúng quỳ tím vào 3 mẫu thử. Mẫu thử làm quì tím hóa đỏ là CH3COOH. Hai mẫu còn lại không hiện tượng.
+ Cho Na vào 2 mẫu thử còn lại. Mẫu thử nào có khí thoát ra là C2H5OH
+ Còn lại không hiện tượng là CH3COOC2H5 
+ PT: 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2
 ( Học sinh làm cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa)
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 4
a. PTHH xảy ra:
 2CH3COOH + 2Na 2CH3COONa + H2 
b. Số mol của 9,2g Na: = = 0,4 mol
Theo PTHH, ta có: = = 0,4 mol 
 Khối lượng CH3COOH cần dùng là:
 = 0,4 x 60 = 2,4 gam
c. Theo PTHH, ta có: = = x 0,4 = 0,2 mol
 Thể tích khí H2 ở đktc: = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít
 ( Học sinh giải cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa) 
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docxKIEM_TRA_HOA_9_TIET_60hay.docx