Kiểm tra 1 tiết Môn Sinh học 7 - Đề 1

docx 3 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 791Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết Môn Sinh học 7 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết Môn Sinh học 7 - Đề 1
Họ và tên:. Kiểm tra 1 tiết
Điểm
Lời phê của cô giáo
Lớp: 7.. Môn sinh học 
Đề số 1
Phần trắc nghiệm: Khoanh trũn vào đỏp ỏn đỳng
Cõu 1. Thõn cỏ chộp hỡnh thoi đầu thuụn nhọn gắn chặt vào thõn cú ý nghĩa gỡ?
A. Giảm sức cản của nước	B. Dễ phỏt hiện con mồi và kẻ thự
C. Vỡ cỏ chộp là động vật biến nhiệt ở nước	D. Để giỳp cỏ chộp đẻ nhiều trứng
Cõu 2. Tim của cỏ chộp cú
A. 3 ngăn	B. 4 ngăn	C. 2 ngăn	 D. 3 ngăn cú vỏch ngăn hụt tõm thất
Cõu 3. Cơ quan hụ hấp của ếch
A. Tim và phổi	B. Phổi và da 	C. Phổi và mang	D. Phổi
Cõu 4. Đõu khụng phải đặc điểm bộ xương Thằn lằn búng đuụi dài
A. Xương nhẹ , xốp	B. Xương sọ bảo vệ bộ nóo
C. Xương chi yếu	D. Xương cột sống cổ cú 8 đốt
Cõu 5. Đặc điểm thõn nhiệt của chim bồ cõu
A. Rất thấp khi trời lạnh 	C. Khụng phụ thuộc vào mụi trường
B. Rất cao khi trời núng	D. Phụ thuộc vào mụi trường
Cõu 6. Bộ răng của Hổ
A. Bộ răng phỏt triển răng cửa dài
B. Mừm kộo dài, răng nhọn, răng hàm cú 3,4 mấu nhọn
C. Răng nanh nhọn sắc, răng hàm khỏe,nhiều mấu dẹp, răng cửa ngắn và sắc
D. Thiếu răng nanh, răng hàm khỏe,nhiều mấu dẹp, răng cửa ngắn và sắc
Phần tự luận 
Cõu 1. (1,5đ) Trỡnh bày đặc điểm chung của Lớp Bũ sỏt?
Cõu 2. (3,5 đ) Phõn tớch đặc điểm cấu tạo của chim bồ cõu thớch nghi với đời sống bay lượn?
Cõu 3. (2đ) Nờu đặc điểm về hỡnh thức sinh sản của cỏc lớp thuộc Ngành Động vật cú xương sống? Theo em hỡnh thức sinh sản nào tiến húa nhất, vỡ sao?
Bài làm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxde 1.docx