Khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn môn Tin học Khối 10, 11, 12 (Theo CV 4040) - Năm học 2021-2022

docx 39 trang Người đăng hoaian2 Ngày đăng 07/01/2023 Lượt xem 344Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn môn Tin học Khối 10, 11, 12 (Theo CV 4040) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn môn Tin học Khối 10, 11, 12 (Theo CV 4040) - Năm học 2021-2022
TRƯỜNG: ..................................................................
TỔ: ..............................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 
MÔN HỌC: TIN HỌC, KHỐI LỚP 10
(Năm học 2021 - 2022)
HKI: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết
HKII: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
TUẦN 8 VÀ TUẦN 26 KTĐG GIỮA KỲ, TUẦN 18 VÀ TUẦN 35 KTĐG CUỐI KỲ
STT
Bài học
(1)
Số tiết
(2)
Nội dung mạch kiến thức
và điều chỉnh
Yêu cầu cần đạt
(3)
Hình thức/địa điểm dạy học
Gợi ý
Hướng dẫn thực hiện
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
1
Bài 1: Tin học là một ngành khoa học. 
1
1. Sự hình thành và phát triển của Tin học.
2. Đặc tính và vai trò máy tính điện tử.
3. Thuật ngữ “Tin học”.
* Kiến thức
Biết Tin học là một ngành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng. Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.
Biết được sự phát triển mạnh mẽ của Tin học do nhu cầu của xã hội.
Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính
Biết được một số ứng dụng của Tin học và máy tính điện tử trong các họat động của đời sống.
Phẩm chất và năng lực:
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
2
Bài 2: Thông tin và dữ liệu.
2
3
1. Khái niệm thông tin và dữ liệu.
2. Đơn vị đo lượng thông tin.
3. Các dạng thông tin
4. Mã hóa thông tin.
5. Biểu diễn thông tin trong máy tính.
Kiến thức
Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính.
Biết một số dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.
Biết đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit. 
Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin.
Kỹ năng 
Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành dãy bit.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Mục 2. Đơn vị đo lượng thông tin
GV chỉ giới thiệu bit là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin, chỉ có thể nhận một trong hai trạng thái kí hiệu là “0” và “1” và các bội của bit.
Mục 5, điểm a, dấu tròn thứ nhất
Chỉ giới thiệu hệ đếm La Mã sử dụng một nhóm các chữ cái để biểu thị số
Mục 5. Biểu diễn số nguyên, số thực
GV chỉ giới thiệu nội dung 3 câu sau dấu tròn thứ 2; không giới thiệu bản biễu diễn số nguyên; Chỉ giới thiệu nội dung khổ đầu của dấu tròn thứ ba. Nội dung còn lại HS tự đọc
3
BTTH 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin.
4
5
Cả bài
Kiến thức
Củng cố hiểu biết ban đầu về Tin học, máy tính.
Sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa xâu ký tự, số nguyên.
Kỹ năng 
Biết mã hóa những thông tin đơn giản thành dãy bit
Viết được số thực dấu phảy động
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
Hướng dẫn HS tự thực hiện.
- Nội dung BTTH.
- Có thể mở rộng hướng dẫn thêm cách chuyển đổi giữa các hệ đếm
4
Bài 3: Giới thiệu về máy tính.
6
7
1. Khái niệm hệ thống tin học.
2. Sơ đồ cấu trúc máy tính
3. Bộ xử lý trung tâm
4. Bộ nhớ trong
5. Bộ nhớ ngoài
6. Thiết bị vào
7. Thiết bị ra
8. Hoạt động của máy tính
Kiến thức
Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính . 
Biết máy tính làm việc theo nguyên lí J. Von Neuman 
Kỹ năng 
Nhận biết được các bộ phận chính của máy tính.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Dạy học theo dự án.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Cập nhật các linh kiện, thiết bị mới hiện nay thông qua hình ảnh và giá cả.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Các mục 3,4,5,6,7
Cập nhật các thiết bị mới, thông dụng để giới thiệu.
5
BTTH 2: Làm quen với máy tính
8
Cả bài
Kiến thức
Quan sát và nhận biết được các bộ phận chính của máy tính và một số thiết bị khác như máy in, bàn phím, ổ đĩa, cổng USB; 
Kỹ năng: 
Làm quen và tập một số thao tác sử dụng bàn phím, chuột.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Dạy học trải nghiệm.
- Hình thức tự học và thảo luận.
- Địa điểm trên phòng máy.
Hướng dẫn HS tự thực hiện.
- Hs tìm hiểu linh kiện, thiết bị để lắp ráp máy tính bàn.
- Hs tìm hiểu cấu hình, giá cả máy tính laptop của các hãng.
CHỦ ĐỂ 1: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN
6
1. Khái niệm bài toán và thuật toán.
9
Kiến thức: 
HS cần biết cả hai cách biểu diễn thuật toán là sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê;
Kỹ năng: 
HS chỉ cần sử dụng được một trong hai cách (sơ đồ khối hoặc liệt kê) để mô tả thuật toán.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Cho 2 ví dụ đơn giản, gần gủi để nắm khái niệm.
- Từ đó nắm cách biểu diễn thuật toán qua vd trên.
Mục 1 Khái niệm bài toán
Chỉ dạy 2 ví dụ để minh họa khái niệm thuật toán
2. Bài toán và thuật toán tìm giá trị lớn nhất.
10
Kiến thức
Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng chính của thuật toán.
Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê. 
Hiểu một số thuật toán thông dụng.
Kỹ năng 
Xây dựng được thuật toán giải tìm giá trị lớn nhất của 3 số nguyên.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Mô phỏng thuật toán qua ppt, video,...
- Không bắt buộc biểu diễn thuật toán bằng cả 2 cách.
3. Bài toán và thuật toán kiểm tra tính nguyên tố.
11
Kiến thức
Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng chính của thuật toán.
Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê. 
Hiểu một số thuật toán thông dụng.
Kỹ năng 
Xây dựng được thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của 1 số nguyên dương.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Mô phỏng thuật toán qua ppt, video,...
- Không bắt buộc biểu diễn thuật toán bằng cả 2 cách.
- GV có thể thay đổi nội dung câu hỏi bài toán tùy thuộc vào đối tượng HS.
4. Bài toán và thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi.
12
Kiến thức
Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng chính của thuật toán.
Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê. 
Hiểu một số thuật toán thông dụng.
Kỹ năng 
Xây dựng được thuật toán sắp xếp bằng cách tráo đổi.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Mô phỏng thuật toán qua ppt, video,...
- Không bắt buộc biểu diễn thuật toán bằng cả 2 cách.
- GV có thể thay đổi nội dung câu hỏi bài toán tùy thuộc vào đối tượng HS.
Mục 3 Một số ví dụ về thuật toán
Chỉ dạy 2 ví dụ, không bắt buộc biểu diễn thuật toán bằng cả 2 cách. Có thể sử dụng ví dụ khác phù hợp đối tượng HS
7
Bài tập chủ đề 1
13
14
Ôn bài 1->4
Hệ thống kiến thức đã học.
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
Hướng dẫn HS tự thực hiện.
- Cho một số bài toán cơ bản, xây dựng thuật toán thông dụng (số, ước số, bội số, gtln, gtnn, )
8
Bài 5: Ngôn ngữ lập trình
15
1. Ngôn ngữ máy.
2. Hợp ngữ.
3. Ngôn ngữ bậc cao.
Kiến thức
Biết được khái niệm ng2 máy, hợp ngữ và ng2 bậc cao.
Kỹ năng
Phân biệt được khái niệm ng2 máy, hợp ngữ và ngôn ngữ lập trình bậc cao.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Chọn NNLT bậc cao thông dụng để giới thiệu HS (pascal, python, C++,..)
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Cả bài
Chỉ giới thiệu sơ lược NN máy và họp ngữ. Chọn NNLT bậc cao thông dụng để giới thiệu.
9
KTĐG GIỮA KỲ 1
16
Tuần 8 (bài 1 -> bài 5)
Theo ma trận, bảng đặc tả chung của Tổ
Hoàn thành bài kiểm tra
- Kiểm tra trên lớp.
(theo lịch của trường và Sở GDĐT )
10
Bài 6: Giải bài toán trên máy tính.
17
1. Xác định bài toán.
2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán
3. Viết chương trình.
4. Hiệu chỉnh.
5. Viết tài liệu.
Kiến thức
Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải toán trên máy tính: xác định bài toán, xây dựng thuật toán, lựa chọn cấu trúc dữ liệu, viết chương trình, hiệu chỉnh, đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng.
Kỹ năng
- Nhận biết được các bước cơ bản khi tiến hành giải bài toán trên máy tính.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Mục 2 điểm b, Diễn tả thuật toán phần sơ đồ khối và ví dụ mô phỏng
Hs tự học
11
Bài 7: Phần mềm máy tính.
18
1. Phần mềm hệ thống.
2. Phần mềm ứng dụng.
Kiến thức
Biết khái niệm phần mềm máy tính. 
Phân biệt được phần mềm hệ thống và pm ứng dụng.
Kỹ năng
- Phân biệt được phần mềm hệ thống và pm ứng dụng.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Giới thiệu một số PM thông dụng như liên quan đến quản lý trường, dạy học và học tập.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Cả bài
GV cần cập nhật nội dung mới trong các ví dụ và chọn các phần mềm ứng dụng thông dụng để giới thiệu.
12
Bài 8: Những ứng dụng của Tin học.
19
1. Giải các bài toán KHKT
2. Hỗ trợ việc quản lí
3. Tự động hóa và điều khiển
4. Truyền thông.
5. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng.
6. Trí tuệ nhân tạo
7. Giáo dục
8. Giải trí.
Kiến thức
Biết được ứng dụng chủ yếu của MTĐT trong các lĩnh vực đời sống xã hội.
Biết rằng có thể sử dụng một số chương trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập, làm việc và giải trí.
Kỹ năng
- Có thể biết ứng dụng một số phần mềm vào cuộc sống.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Dạy học trải nghiệm.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Cập nhật lựa chọn những ứng dụng mới hiện nay để thay thế các nội dung đã cũ.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Cả bài
GV lựa chọn thông tin mới thay các nội dung lạc hậu để để giới thiệu.
13
Bài 9: Tin học và xã hội.
20
1. Ảnh hưởng của Tin học đối với sự phát triển của xã hội
2. Xã hội tin học hóa.
3. Văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa.
Kiến thức
Biết được ảnh hưởng của Tin học đối với sự phát triển của xã hội.
Biết được những vấn đề thuộc văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá 
Kỹ năng
- Thấy được tin học có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển mọi mặt của XH.
- Kể được những thành tựu trong xã hội tin học hóa
Phẩm chất và năng lực:
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Giáo dục học sinh có ý thức sử dụng mạng Internet, zalo, facebook,
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Cả bài
Cần cập nhât những ảnh hưởng của Tin học trong xã hội hiện nay để trình bày.
14
Ôn tập chủ đề 1
21
Ôn lại Bài 1 ->9
Hệ thống kiến thức đã học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Dạy học trải nghiệm.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Hướng dẫn HS tự thực hiện.
CHỦ ĐỀ 2: HỆ ĐIỀU HÀNH
15
Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành.
22
1. Khái niệm HĐH.
2. Các chức năng và thành phần của HĐH.
3. Phân loại HĐH
Kiến thức
Biết khái niệm hệ điều hành.
Biết chức năng và các thành phần chính của hđh.
Kỹ năng
- Chưa đòi hỏi phải biết các thao tác cụ thể.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Trình chiếu một số HĐH phổ biến hiện nay.
Mục 3. Phân loại hệ điều hành
HS tự học
Bài 11: Tệp và thư mục
23
1. Tệp và thư mục.
2. Hệ thống quản lí tệp.
Kiến thức
Hiểu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp.
Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục. 
Kỹ năng
Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn.
Đặt được tên tệp, thư mục
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp hoặc phòng máy.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Mục 1. Tệp và thư mục
GV chỉ cần minh họa tệp, thư mục, cây thư mục trong HĐH thông dụng được lựa chọn
Mục 2. Hệ thống quản lí Tệp
HS tự đọc
Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành.
24
25
1. Nạp HĐH
2. Cách làm việc với HĐH
3. Ra khỏi hệ thống.
Kiến thức
Hiểu được quy trình nạp hệ điều hành, làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống. 
Hiểu được các thao tác xử lý: sao chép tệp; xoá tệp, đổi tên tệp; tạo và xoá thư mục.
Kỹ năng
Thực hiện được một số lệnh thông dụng 
Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo, xóa, di chuyển, đổi tên thư mục và tệp Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp hoặc phòng máy.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Giới thiệu các chế độ ra khỏi hệ thống trong HĐH thông dụng được lựa chọn.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Mục 3. Ra khỏi hệ thống
Giới thiệu các chế độ ra khỏi hệ thống trong HĐH thông dụng được lựa chọn
Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng.
26
1. HĐH MS_DOS
2. HĐH Windows
3. Các HĐH Unix và Linux
Kiến thức
lịch sử phát triển của hệ điều hành. 
Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hđh hiện nay.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp hoặc phòng máy.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Mục 1 Hệ điều hành MS DOS
HS tự học
Mục 3 Hệ điều hành UNIX và LINUX
Giới thiệu tóm tắt cập nhật UNIX và LINUX.
16
BTTH 3: Làm quen với HĐH
BTTH 4: Giao tiếp với HĐH Windows
27
Kiến thức
Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống một cách an toàn.
Làm quen với các thiết bị như bàn phím, chuột, dây nối, nút khởi động, 
Kỹ năng 
Biết thực hiện các thao tác với chuột một cách chính xác và dứt khoát. 
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân 
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên phòng máy.
Sử dụng HĐH Windows thông dụng hiện nay để hs thực hành.
17
BTTH 5: Thao tác với tệp và thư mục
28
29
Bài tập và thực hành 3,4,5
Kiến thức
Nắm được ý nghĩa các thành phần chủ yếu của một cửa sổ và màn hình nền.
Kỹ năng 
Làm quen với các thao tác cơ bản tác động lên cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn trong Windows 2000/XP/ 10/16
Biết cách kích hoạt chương trình thông qua nút Start.
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên phòng máy.
- Tích hợp 03 bài thành 2 bài tập và thực hành, sử dụng HĐH thông dụng được lựa chọn để HS thực hành
- Hướng dẫn HS tự thực hành:
+ HS có máy tính xem hướng dẫn trên video để thực hành.
+ HS không có máy thì sẽ học bù khi quay lại trường.
18
BTTH tổng hợp.
30
31
Ôn bài 10->12.
Hệ thống kiến thức đã học.
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên phòng máy.
Hướng dẫn HS tự thực hiện.
19
Ôn tập chủ đề 2
32
33
Ôn bài 10->12.
Hệ thống kiến thức đã học.
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
Hướng dẫn HS tự thực hiện.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
20
Ôn tập cuối kỳ 1
34
35
Ôn nội dung bài từ bài 1->13.
Hệ thống kiến thức đã học.
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
21
KTĐG CUỐI KỲ 1
36
Tuần 18 (bài 1 -> bài 13)
Theo ma trận, bảng đặc tả chung của Tổ
- Kiểm tra trên lớp.
(theo lịch của trường và Sở GDĐT )
CHƯƠNG III: SOẠN THẢO VĂN BẢN
22
Bài 14: Khái niệm về soạn thảo văn bản
37
38
1. Các chức năng chung của Hệ STVB
2. Một số quy ước trong việc gõ văn bản.
3. Chữ Việt trong STVB.
Kiến thức
Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.
Biết các đơn vị xử lý trong văn bản (ký tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang).
Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt
Kỹ năng:
Sử dụng được bảng chọn, thanh công cụ
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân 
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Mục 1, điểm d. Một số chức năng khác
Chỉ giới thiệu, liệt kê một số chức năng thông dụng.
Mục 2. Một số qui ước trong việc gõ văn bản
HS tự học.
Mục 3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản. điểm b) Gõ chữ việt, Cách gõ TELEX và VNI
Chỉ dạy một cách gõ tiếng Việt.
Mục 3, các điểm c) và d)
Chỉ cần giới thiệu về bộ mã Unicode và bộ phông tương ứng
Mục 3, điểm e)
Hướng dẫn HS tự học
Câu hỏi và bài tập: Bài 4, bài 6
HS chỉ thực hiện bài tập tương ứng cách gõ chữ Việt được lựa chọn
CHỦ ĐỀ 3: HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD
23
Bài 15: Làm quen với Microsoft Word. Mục 1 và mục 2
39
40
1. Màn hình làm việc Word.
2. Kết thúc phiên làm việc Word.
3. Soạn thảo VB đơn giản.
Kiến thức
Biết màn hình làm việc của hệ soạn thảo văn bản
Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp.
Kỹ năng
Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản.
Thực hiện được các thao tác mở tệp, đóng tệp, tạo tệp mới, ghi tệp văn bản.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, Phẩm chất và năng lực hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy
, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- GV sử dụng Office thông dụng hiện nay để giới thiệu cho HS (2007 trở lên)
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Bài 16: Định dạng văn bản.
41
1. Định dạng kí tự.
2. Định dạng đoạn văn bản.
3. Định dạng trang.
Kiến thức
Hiểu nội dung việc định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang.
Kỹ năng 
Thực hiện được đ.dạng k.tự, định dạng đoạn văn bản.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, Phẩm chất và năng lực hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy
, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Mục 1) và 2)
Chỉ dạy một trong hai cách. Cách còn lại HS tự học.
BTTH 6: Làm quen với Word.
42
43
Mục 2 Nội dung
Kiến thức	
Củng cố các khái niệm về soạn thảo văn bản và bước đầu làm quen với Microsoft word
Kỹ năng
Nắm được chữ Việt trong soạn thảo văn bản, biết soạn thảo một văn bản đơn giản, biết mở một tệp, sao chép, xoá một văn bản.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, Phẩm chất và năng lực hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy
, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên phòng máy.
-Hướng dẫn HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh cho những HS có thiết bị.
- HS không có thiết bị thì được dạy khi quay trở lại trường.
BTTH 7: Định dạng văn bản
44
45
Mục 2 phần b)
Kiến thức
Nắm được các thuộc tính định dạng văn bản.
Kỹ năng
Luyện tập các kĩ năng định dạng đoạn văn bản, gõ tiếng Việt.
Biết soạn và trình bày một văn bản hành chính thông thường.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, Phẩm chất và năng lực hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy
, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên phòng máy.
Chỉ yêu cầu HS soạn đoạn văn bản ngắn để thực hiện định dạng.
Bài 17: Một số chức năng khác
46
1. Định dạng kiểu danh sách
2. Ngắt trang và đánh số trang.
3. In văn bản.
Kiến thức
Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản, danh sách liệt kê, chèn số thứ tự trang.
Biết cách in văn bản. 
Kỹ năng
Định dạng được văn bản theo mẫu
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, Phẩm chất và năng lực hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy
, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Mục 1. Định dạng kiểu danh sách.
Chỉ dạy một cách. Cách còn lại HS tự học.
Mục 2. Ngắt trang và đánh số trang.
Hướng dẫn HS tự học.
Mục 3, điểm a, xem trước khi in
Giới thiệu chế độ xem trước khi in được thể hiện khi tiến hành lệnh in văn bản
Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo.
47
1. Tìm kiếm và thay thế.
2. Gõ tắt và sửa lỗi.
Kiến thức
Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm và thay thế. 
Kỹ năng
Thực hiện được tìm kiếm, thay thế một từ hay một câu
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, Phẩm chất và năng lực hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy
, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Mục 1 điểm c)
HS tự học.
Mục 2 Gõ tắt và sửa lỗi
HS tự học.
BTTH 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo.
48
49
Mục 2, các câu b, c, d, e.
Kiến thức
Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản, danh sách liệt kê, chèn số thứ tự trang.
Biết cách in văn bản. 
Kỹ năng
- Định dạng được kiểu danh sách liệt kê dạng kí hiệu và dạng số thứ tự.
- Đánh số trang và in văn bản.
- Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo của Word để nâng cao hiệu quả khi soạn thảo văn bản.
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, Phẩm chất và năng lực hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy
, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên phòng máy.
Không yêu cầu HS thực hiện.
Bài 19: Tạo và làm việc với bảng.
50
1. Tạo bảng.
2. Các thao tác với bảng
Kiến thức
Biết các thao tác: tạo bảng; chèn, xoá, tách, gộp các ô, hàng và cột.
Biết soạn thảo và định dạng bảng.
Kỹ năng
Thực hiện được tạo bảng, các thao tác trên bảng và soạn thảo văn bản trong bảng. 
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, Phẩm chất và năng lực hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy
, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên lớp.
- Hướng dẫn hs tự tìm hiểu từng nội dung bài học thông qua phiếu học tập, câu hỏi, trò chơi,... để học sinh trình bày nội dung hiểu được.
- Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn lại kiến thức (phần mềm .ppt, mindmap, ...)
Mục 1. Tạo bảng
Chỉ dạy một cách. Cách còn lại hướng dẫn HS tự học
Mục 2 điểm b, c, d
Hướng dẫn HS tự học.
KTĐG GIỮA KỲ 2
51
Tuần 26 (Bài 14 ->bài 19)
Theo ma trận, bảng đặc tả chung của Tổ
Hoàn thành nội dung bài kiểm tra
- Kiểm tra trên lớp.
(theo lịch của trường và Sở GDĐT )
BTTH 9: BTTH tổng hợp
52
53
Cả bài
Kiến thức
- Thực hành làm việc với bảng: tạo bảng, căn chỉnh các ô, tách và gộp ô, trình bày bảng
Kỹ năng
- Vận dụng tổng hợp các kỹ năng đã học trong soạn thảo để soạn một văn bản hoàn chỉnh, cụ thể
- Gõ văn bản chữ Việt
- Định dạng ký tự và định dạng đoạn văn
- Định đạng kiểu danh sách
Sử dụng bảng trong soạn thảo
Phẩm chất và năng lực
Phát triển Phẩm chất và năng lực giải quyết vấn đề, Phẩm chất và năng lực hợp tác và giao tiếp, làm chủ bản thân
Phẩm chất và năng lực tự học, tư duy
, năng lực Tin học
- Dạy học theo nhóm kết hợp với dạy học cá nhân.
- Hình thức thảo luận.
- Địa điểm trên phòng máy.
- Hướng dẫn HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh cho những HS có thiết bị.
- HS không có thiết bị thì được dạy khi quay trở lại trường.
24
Ôn tập chủ đề 3
54
Ôn bài 14->19.
Hệ thống kiến thức đã học.
- Dạy học theo nhóm k

Tài liệu đính kèm:

  • docxkhung_ke_hoach_day_hoc_mon_hoc_cua_to_chuyen_mon_mon_tin_hoc.docx