Đề thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên ĐHSP năm 2016 môn thi: Hóa học

pdf 1 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1173Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên ĐHSP năm 2016 môn thi: Hóa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên ĐHSP năm 2016 môn thi: Hóa học
Nguyễn Đình Hành – THCS Chu Văn An, Đak Pơ, Gia Lai 
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
.. 
ĐỀ THI TUYỂN SINH 
VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM 2016 
Môn thi: Hóa Học 
(dùng riêng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa học) 
Thời gian làm bài: 120 phút 
Câu I.(2.0 điểm) 
1. Nung hoàn toàn chất rắn A thu được chất rắn B màu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng 
mãnh liệt với nước tạo thành dung dịch D làm đỏ phenolphtalein. Khí C làm đục dung dịch D. Khi cho B 
tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thu được chất rắn E và giải phóng khí F. Cho E phản ứng với nước thu 
được khí không màu G. Khí G cháy cho nước và khí C. Xác định công thức các chất A,B,C,D,E,F,G và 
viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
2. Trong một bình kín chứa đồng thời các khí SO2, CO2, SO4, CO. Bằng phương pháp hóa học, hãy 
nhận biết từng khí trong hỗn hợp trên. 
Câu II.(2.0 điểm) 
1. Cho sơ đồ chuyển hóa trực tiếp sau: 
CH4 A B 
E D C 
Biết rằng A,B,C,D,E là kí hiệu của các chất hữu cơ. Xác định các chất có trong sơ đồ trên và viết 
phương trình phản ứng. 
2. Ba chất hữu cơ X,Y,Z có thành phần C,H,O và kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. A là hỗn hợp 
của ba chất trên, khối lượng mol phân tử trung bình của A là 67. Trong A, Y chiếm 29,85% về khối 
lượng, số mol của Y là trung bình cộng số mol của X và Z. Xác định công thức phân tử và công thức cấu 
tạo của ba chất trên, biết rằng Z có 4 đồng phân cùng chức. 
Câu III.(3.0 điểm) 
1. Hòa tan hoàn toàn m gam Al2(SO4)3 vào nước thu được dung dịch X. Nếu cho 90ml dung dịch 
NaOH 1M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Còn nếu cho 140 gam dung dịch NaOH 1M vào X thì thu 
được 2a gam kết tủa. Xác định giá trị của m. 
2. Để đốt cháy hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp gồm C2H3COOC2H5, CH2=C(CH3)COOH, 
CH3COOC2H3 và CH2=C(CH3)COOCH3 rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. 
Sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa và dung dịch X, dung dịch X có khối lượng giảm 3,97 gam so 
với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Tính thể tích hơi của sản phẩm cháy ở 0
0C và 1atm. 
Câu IV.(3.0 điểm) 
1. Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2 vào nước, thu được dung dịch X. Cho một 
lượng Cu dư vào X, thu được dung dịch Y có chứa b gam muối. Cho một lượng Fe dư vào Y, thu được 
dung dịch Z có chứa c gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 3b = a + 2c. Tính thành phần % 
về khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu? 
2. A là hỗn hợp gồm Al,Zn và Fe. Khi cho 20,4 gam A tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 
10,08 lít H2 (đktc). Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với 6,16 lít Cl2 (đktc). Tính thành phần 
% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A. 
 Cho: H =1; C =12; O =16; Na =23; Mg =24; Al =27; P =31; S =32; Cl =35,5; Ca =40; Fe =56 
 Cu =64 ; Zn =65 ; Ag = 108; Ba = 137 
------HẾT------ 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe_thi_vao_lop_10_chuyen_hoa_DHSP_Ha_Noi_2016.pdf