Đề thi học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 môn toán lớp 6 thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 6 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 800Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 môn toán lớp 6 thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 môn toán lớp 6 thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1) (3 điểm). Tính:
Bài 2) (3 điểm). Tìm x biết:
Bài 3) (1.5 điểm). Bạn An đọc quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc 20% số trang, ngày thứ hai đọc số trang, ngày thứ ba đọc hết 34 trang còn lại.
Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?
Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất và ngày thứ hai.
Bài 4) (2 điểm). Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xÔy = 200 và xÔz = 450.
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính yÔz.
Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Tính tÔz.
Gọi Om là tia phân giác của tÔz. Trong ba tia Ox, Oy, Om tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính yÔm.
Bài 5) (0.5 điểm). Tính 
UBND QUẬN BÌNH THẠNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐÁP ÁN
MÔN TOÁN LỚP 6
Bài 1) (3 điểm). Tính:	3
	0.75
= 
= 	0.5
= 	
= 	0.25
	0.75
= 	0.25
= 	
= 	0.25
= 0	0.25
	0.75
=	0.25
= (– 1) + 1 + 2015	0.25
= 2015	0.25
	0.75
= 	0.25
= 	
= 	0.25
= 
= 1	0.25
Bài 2) (3 điểm). Tìm x biết:	3
	0.75
	0.25
	0.25
	0.25
	0.75
 hoặc 	0.25
 hoặc 	0.25
 hoặc 	
 hoặc 	0.25
	0.75
	0.25
	0.25
	0.25
	0.75
	0.25
	0.25
	0.25
Bài 3) 	1.5
Phân số chỉ 34 trang:
 (tổng số trang)	0.5 
Số trang quyển sách có:
(trang)	0.5
Ngày thứ nhất An đọc:
(trang)	0.25
Ngày thứ hai An đọc:
 (trang)	0.25
Bài 4) 	2
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính yÔz.	0.75
Chứng minh được Oy nằm giữa Ox và Oz	0.25
Viết hệ thức	0.25
Tính yÔz	0.25
Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Tính tÔz.	0.5
Nêu được xÔz, zÔt là hai góc kề bù	0.25
Tính tÔz	0.25
Gọi Om là tia phân giác của tÔz. Trong ba tia Ox, Oy, Om tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính yÔm.	0.75
Tính tÔm, xÔm	0.25
Chứng tỏ Oy nằm giữa Ox, Om	0.25
Tính yÔm	0.25	
Bài 5) (0.5 điểm). Tính 
	0.25
.
	0.25
	HS giải bằng cách khác nếu đúng vẫn chấm theo thang điểm trên.

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN_6_HK21415_Q_BThanh_TP_HCM.doc