Đề thi học kì 2 năm 2015 - 2016 môn: Hoá học 9 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 875Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 năm 2015 - 2016 môn: Hoá học 9 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 2 năm 2015 - 2016 môn: Hoá học 9 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Trường THCS Lê Văn Hoàng 
 ------------------------------
 ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM 2015-2016
MÔN: HOÁ HỌC 9
 THỜI GIAN: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
I-PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 * Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu 1: Chất khí nào dùng để kích thích quả mau chín ?
 A) SO2	B) CH4	C) C2H4	D) CO2
Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?
 A) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon	B) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp	
 C) Dầu mỏ là một đơn chất	D) Dầu mỏ là một hiđrocacbon
Câu 3: Những cặp chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?
 A) CH4, C6H6	B) C2H2, C2H4	C) C2H4, CH4	D) C2H4, C6H6	
Câu 4: Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp sản xuất gì ?
 A) Hiđrocacbon	B) Thạch anh, đất đèn
 C) Đá vôi, đất sét	D) Đồ gốm, xi măng, thủy tinh
Câu 5: Chất nào sau đây có tính axit?
 A) HO-CH2-CHO	B) CH3-O-CH3	C) CH3-CH2-COOH	D) CH3-CHO
Câu 6: Những chất nào sau đây là chất lỏng không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước?
 A) Rượu etylic	B) Dầu hỏa	C) Benzen	D) Axit axetic
Câu 7: Cần bao nhiêu lít dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với 0,1 mol khí etilen?
 A) 1 lít	 B) 1,5 lít	C) 0,1 lít	D) 0,5 lít
Câu 8: Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục vào dung dịch nào?
 A) Dung dịch H2SO4	B) Dung dịch NaOH	
 C) Dung dịch NaCl	D) Dung dịch HCl
Câu 9: Công thức cấu tạo nào sau đây là của axetilen?
 A) CH3-CH3	B) CH2=CH-CH3	C) CH2= CH2	D) CH CH
Câu 10: Khi cho mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic, ta thấy:
 A) Không có hiện tượng gì xảy ra B) Rượu etylic cháy tỏa nhiều nhiệt
 C) Có bọt khí thoát ra, mẫu natri tan dần D) Mẫu natri tan dần, dung dịch có màu hồng. 
Câu 11: Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần cung cấp không khí hoặc oxi như thế nào?
 A) Thiếu	B) Vừa đủ	C) Vừa đủ hoặc thiếu	D) Dư
Câu 12: Số ml rượu etylic có trong 25 ml rượu 20 0 là : 	(kiểm tra lại)
 A) 50 ml	B) 40 ml C) 30 ml 	D) 20 ml
II-PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm) Viết các phương trình phản ứng hóa học thực hiện chuỗi chuyển hóa sau:
	C2H4C2H5OHCH3COOHCH3COOC2H5
 (CH3COO)2Cu	 	
Câu 2: ( 2 điểm) Có 3 lọ không nhãn đựng riêng biệt các chất khí sau: CH4, C2H4, CO2. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt chất khí đựng trong mỗi lọ?
Câu 3: ( 3 điểm) 
 Đốt cháy hoàn toàn 11,5g rượu etylic.
 a) Viết phương trình hóa học của phản ứng ?
 b) Tính thể tích khí cacbonic sinh ra ở đktc?
 c) Tính thể tích không khí (ở đktc) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích không khí ?
 d) Dẫn khí cacbonic sinh ra đi qua dung dịch Ca(OH)2. Tính khối lượng kết tủa tạo thành?
(Biết : C =12 ; H =1 ; O = 16 ; Ca = 40 ; C = 12 )
-----Hết-----
Trường THCS Lê Văn Hoàng	
 ------------------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HOÁ HỌC 9 HỌC KÌ II NĂM 2015-2016
I-PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
C
A
B
D
C
D
A
B
D
C
B
A
II-PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
 Câu 1: (2 điểm) 
 Mỗi phương trình đúng 0,5 điểm
	C2H4 + H2O C2H5OH	(0,5 điểm)
	C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O	(0,5 điểm)
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O	(0,5 điểm)
2 CH3COOH + CuO (CH3COO)2Cu + H2O	 (0,5 điểm)
 Câu 2: (2 điểm)
 Lấy 1 ít các chất trên làm mẫu thử:
 * Dùng nước vôi trong nhận ra khí CO2( nước vôi trong vẩn đục)
	CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O	
 	 * Dùng dung dịch Br2 nhận ra khí C2H4 ( dd Br2 mất màu ) 
C2H4 + Br2 C2H4Br2 	 	 
 * Còn lại là CH4.	
 (Nhận biết cách khác, đúng đạt 2 điểm)
 Câu 3: a) C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O	 ( 0,5 điểm ) 
 b) Số mol rượu (0,25 điểm )
 C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O	 
 1mol 3mol 2mol
 0,25mol 0,75mol 0,5mol	(0,25 điểm)
	 	 (0,25 điểm)
 c)	(0,5 điểm)
	 	(0,5 điểm)
 d) CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O	(0,5 điểm)
 1mol 1mol
 0,5mol 0,5mol	(0,25 điểm)
(HS giải cách khác, đúng đạt đủ điểm)
 	Giáo viên bộ môn
 LÂM THỊ CÚC

Tài liệu đính kèm:

  • docDT HOA 9 hk 2.doc