Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 huyện Phù Ninh năm học 2013-2014 Môn: Hóa Học

doc 4 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 2413Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 huyện Phù Ninh năm học 2013-2014 Môn: Hóa Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 huyện Phù Ninh năm học 2013-2014 Môn: Hóa Học
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Hóa học
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3,0 điểm): Viết các phương trình phản ứng bởi chuỗi biến hóa sau:
 (2) (3) 
 	FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3
 (1)
Fe 
 (4) (5) (6)
	 FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4
Câu 2 (4,0 điểm): 
a) Chỉ dùng 1 hóa chất nhận biết 4 dung dịch đựng riêng trong 4 lọ không dán nhãn: Na2SO3, Na2SO4, Na2CO3, AgNO3. Viết phương trình hóa học xảy ra nếu có. 
b) Trình bày phương pháp hóa học:
- Tách Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp gồm Fe2O3, SiO2, Al2O3 ở dạng bột.
- Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp gồm: NaCl, Na2CO3, Na2S.
(Mỗi trường hợp chỉ được dùng duy nhất một dung dịch chứa một hoá chất)
Câu 3 (4,0 điểm): 
1. Dung dịch A có chứa 1 gam NaOH, dung dịch B có chứa 1 gam HCl. Đổ dung dịch A vào dung dịch B thì thu được dung dịch C. Hãy cho biết pH của dung dịch C nằm trong khoảng nào? Giải thích.
2. Cho 2,08 gam MxOy tan hoàn toàn vào 100 gam dung dịch H2SO4 4,9%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y có nồng độ axit là 1,056%. Xác định công thức hóa học của oxit (MxOy) đó.
Câu 4 (4,5 điểm)
Hòa tan 49,6 gam hỗn hợp gồm một muối sunfat và một muối cacbonat của cùng một kim loại hóa trị I vào nước ta thu được dung dịch A. Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 (lấy dư) thu được 2,24 lít CO2 (đktc).
- Phần 2: Cho phản ứng với dung dịch BaCl2 (lấy dư) thu được 43 gam kết tủa trắng.
a) Tìm công thức của 2 muối ban đầu.
b) Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu.
Câu 5 (4,5 điểm): 
	a) Hòa tan 6,2 gam hoàn toàn Na2O vào trong 193,8 gam nước thu được dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.
	b) Cho 50 gam dung dịch CuSO4 16% vào dung dịch A trên, thì thấy xuất hiện chất kết tủa. Lọc lấy kết tủa đem đun nóng đến khối lượng không đổi được chất rắn B, sau đó hòa tan hết chất rắn B vào trong dung dịch axit HCl 2M. Tính thể tích dung dịch axit HCl đã dùng.
Cho biết: Cu = 64; S = 32; O = 16; Ag = 108; N = 14; Na = 23; H = 1; Cl = 35,5.
_____________ Hết _____________
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH
HƯỚNG DẪN CHẤM 
THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Hóa học
Câu 1 (3,0 điểm): 
t0
Viết phương trình hoá học: 
+ 2Fe + 3Cl2 2FeCl3
+ FeCl3 + 3 NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl
t0
 
+ 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O 
+ Fe + 2HCl FeCl2 + H2
+ FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 + 2NaCl
+ Fe(OH)2 + H2SO4 FeSO4 + 2H2O 
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 2 (4,0 điểm): 
a) (2,0 điểm):
Chất thử
Na2SO3
Na2CO3
AgNO3
Na2SO4
HCl
Có khí mùi hắc bay lên
Có khí không mùi bay lên
Kết tủa trắng
Không có hiện tượng
 2HCl + Na2CO3 2NaCl + H2O + CO2
 2HCl + Na2SO3 2NaCl + H2O + SO2
 HCl + AgNO3 AgCl + HNO3
1,0 
 0,25
0,5
 0,25
b) (2,0 điểm)
- Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH đặc, đun nóng Fe2O3 không tan, lọc tách được Fe2O3 . Còn Al2O3 và SiO2 tan theo PT:
 Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 +2H2O
 SiO2 + 2NaOH(đ) Na2SiO3 + H2O
- Cho dung dịch HCl vào hỗn hợp sau đó cô cạn dung dịch thu được NaCl
 Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O
 Na2S + 2HCl 2NaCl + H2S
0,5
0,25
0,25
0.5
0,25
0,25
Câu 3 (4,0 điểm): 
1. (1,5 điểm)
 Theo đề bài: nNaOH = 1/40 (mol) < nHCl = 1/36,5 ( mol) 
PTHH: NaOH + HCl NaCl + H2O
Theo PTHH : nNaOH = nHCl => HCl dư . Vây dung dịch C có pH < 7
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
2. (2,5 điểm)
nH2SO4=100.4,9100.98=0,05 mol 
ndd sau pư=100+2,08+102,08 g
nH2SO4dư=102,08.1,056100.98=0,011 mol
nH2SO4pư=0,039 mol
PTHH
MxOy+ yH2SO4 xM(SO4)yx+ yH2O (1)
1 mol y mol
0,039y 0,039 mol
 Từ PTHH ta có:
0,039y xM+16y= 2,08 M=18,667.2yx
 Chỉ có 2yx=3 ;M=56 thỏa mãn M là Fe; CTHH của oxit là Fe2O3
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
 0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
Câu 4 (4,5 điểm)
 Gọi Công thức là R2SO4 và R2CO3 với số mol lần lược là x, y có trong hỗn hợp ban đầu. 
Phần 1: R2CO3 + H2SO4 R2SO4 + H2O + CO2 (1)
 y y
Phần 2: R2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2RCl (2)
 x x
 R2CO3 + BaCl2 BaCO3 + 2RCl (3)
 y y
Từ 3 phương trình ta có:
Giải ta được : x = y = 0,1mol và R = 23 Vậy R là Na
Hai muối là : Na2SO4 ; Na2CO3
Khối lượng của Na2SO4 là 0,1 x 142 = 14,2g
 và 
0,5 đ
0,5 đ 
0,5 đ 
0,5 đ 
1,5 đ 
0,5 đ
 0,5 đ
Câu 5 (4,5 điểm): 
 nNa2O = 0,1
a) Hòa tan Na2O vào H2O xảy ra phản ứng:
 Na2O + H2O 2 NaOH (1)
 0,1 0,2
 mNaOH = 0,2 x 40 = 8g
 mddA = 193,8 + 6,2 = 200g
 C% ddA
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5 đ
b) mCuSO4 = = 8g
 nCuSO4 = = 0,05 (mol)
 CuSO4 + 2 NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 (2)
 0,05 0,2
 0,05 0,1 0,05
 Cu(OH)2 CuO + H2O (3)
 0,05 0,05
 CuO + 2HCl CuCl2 + H2O (4)
 0,05 0,1
 nHCl = 0,1 (mol)
Thể tích dung dịch HCl cần dùng: 0,1: 2 = 0,05 (l) = 50ml
0,25đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25đ
0,25đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi HSG Hoa hoc lop 9 cap huyen 20132014.doc