Đề ôn thi vật lý mã đề 401

docx 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 978Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn thi vật lý mã đề 401", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn thi vật lý mã đề 401
Đề 401
Câu 1. Công suất phát xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Hỏi trong một giờ khối lượng Mặt Trời giảm bao nhiêu kg?
	A. 3,12.1013 kg. 	B. 0,78.1013 kg. 	C. 4,68.1021 kg. 	D. 1,56.1013 kg.
Câu 2. Một sóng cơ học lan truyền theo phương x có bước sóng λ, tần số f và có biên độ là A không đổi khi truyền đi. Sóng truyền qua điểm M rồi đến điểm N và hai điểm cách nhau λ/3. Vào một thời điểm nào đó vận tốc dao động của M là 2πfA thì tốc độ dao động tại N là
	A. πf	A. 	B. πfA/2. 	C. πfA/4. 	D. 2πfA.
Câu 3. Có hai hộp kín X và Y. Trong mỗi hộp không có đoạn mạch mắc song song và không có các linh kiện nào khác ngoài các linh kiện như: điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Khi đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào hai đầu X, thì dòng điện có giá trị hiệu dụng 2 A và sớm pha so với điện áp là π/2. Nếu thay X bởi Y thì dòng điện có giá trị hiệu dụng vẫn bằng 2 A nhưng cùng pha với điện áp. Khi đặt điện áp đó vào đoạn mạch gồm X và Y mắc nối tiếp thì dòng điện có giá trị hiệu dụng là
	A. 2 (A) và trễ pha π/4 so với điện áp.
	B. 2 (A) và sớm pha π/4 so với điện áp.
	C. 0,52 (A) và sớm pha π/3 so với điện áp.
	D. 0,52 (A) và trễ pha π/3 so với điện.
Câu 4. Đặt một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1 = 170 V vào cuộn sơ cấp của một máy hạ áp có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 4 lần. Biết rằng cuộn sơ cấp có cảm kháng gấp 13 điện trở thuần của nó. Mạch từ được khép kín, hao phí không đáng kể. Điện áp hiệu dụng U2 ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
	A. 42,375 V. 	B. 42,500 V. 	C. 12,200 V. 	D. 13,200 V.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng?
	A. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số gấp đôi tần số dao động riêng của mạch.
	B. Năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn dây
chuyển hóa lẫn nhau.
	C. Cứ sau thời gian bằng 1/4 chu kì dao động, năng lượng điện trường và năng lượng
từ trường lại bằng nhau.
	D. Năng lượng điện trường cực đại bằng năng lượng từ trường cực đại.
Câu 6. Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa cùng pha nhưng với biên độ lần lượt là là 2A và A. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,6 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,05 J. Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,4 J thì động năng của con lắc thứ 2 là
	A. 0,6 J. 	B. 0,4 J. 	C. 0,24 J. 	D. 0,1 J.
Câu 7. Cần truyền tải một công suất điện xoay chiều từ nơi phát đến nơi tiêu thụ bằng đường dây có tổng điện trở 16 (Ω). Coi dòng điện cùng pha với điện áp và hao phí trên đường dây không vượt quá 10%. Nếu điện áp đưa lên là 8 kV và nơi tiêu thụ nhận được công suất 200 kW thì hiệu suất quá trình truyền tải là
	A. 80%. 	B. 94,7%. 	C. 95,0%. 	D. 98,5%.
Câu 8. Đối với trường hợp hai nguồn kết hợp bất kì (không cùng pha), trong miền
giao thoa của hai sóng, những điểm có biên độ dao động cực tiểu thì
	A. hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm đó bằng một số nguyên lần bước sóng.
	B. hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm đó bằng một số bán nguyên lần bước sóng. 
	C. độ lệch pha của hai sóng kết hợp tại điểm đó bằng một số nguyên lần 2π.
	D. độ lệch pha của hai sóng kết hợp tại điểm đó bằng một số bán nguyên lần 2π.
Câu 9. Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Quan sát tại 2 điểm M và N trên dây cho thấy, khi điểm M ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất thì điểm N qua vị trí cân bằng và ngược lại khi N ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất thì điểm M qua vị trí cân bằng. Độ lệch pha giữa hai điểm đó là
	A. số nguyên 2π. 	B. số lẻ lần π.	C. số lẻ lần π/2. 	D. số nguyên lần π/2.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều một pha? 
	A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.
	B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.
	C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.
	D. Nếu phần cảm là nam châm điện thì nam châm đó được nuôi bởi dòng điện xoay chiều.
Câu 11. Khi nam châm rơi qua một vòng dây dẫn kín A thì trong đó sẽ xuất hiện một dòng điện. Đặt trên vòng dây A một vòng dây kín B cùng hình dạng và kích thước nhưng làm bằng chất liệu khác thì trong vòng B không có dòng điện. Nếu đổi vị trí hai vòng dây cho nhau rồi cho nam châm rơi qua hai vòng dây thì
	A. không có dòng điện trong cả hai.
	B. không có dòng điện trong A, nhưng có dòng trong B. 
	C. có dòng điện trong cả hai dây.
	D. không có dòng điện trong B, nhưng có dòng trong A.
Câu 12. ChọnCâu đúng với nội dung giả thuyết Bo khi nói về nguyên tử hiđrô?
	A. Nếu chỉ có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ ba sau đó nó bức xạ tối đa sáu phôtôn.
	B. Nếu chỉ có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ hai sau đó nó bức xạ tối đa hai phôtôn.
	C. Nếu khối khí hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ hai sau đó nó bức xạ hai vạch quang phổ.
	D. Nếu khối khí hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ ba sau đó nó bức xạ năm vạch quang phổ.
Câu 13. Chùm sáng khi đi qua các môi trường cường độ bị giảm đi là do
	A. năng lượng của từng phôtôn giảm. 
	B. mật độ phôtôn giảm.
	C. năng lượng từng phôtôn và mật độ photon giảm. 
	D. tốc độ truyền giảm.
Câu 14. Điện trường ở lớp chuyển tiếp p – n của pin quang điện
	A. chỉ đẩy các lỗ trống về phía bán dẫn loại p.
	B. đẩy các lỗ trống về phía bán dẫn loại n và đẩy các êlectron về phía bán dẫn loại p. 
	C. đẩy các lỗ trống về phía bán dẫn loại p và đẩy các êlectron về phía bán dẫn loại n. 
	D. chỉ đẩy các êlectron về phía bán dẫn loại p.
Câu 15. Mạch điện xoay chiều không phân nhánh theo đúng thứ tự gồm điện trở R,
tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng
trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hai đầu mạch
	A. lệch pha π/2 với điện áp trên đoạn LC. 	B. lệch pha π/2 với điện áp trên L.
	C. lệch pha π/2 với điện áp trên C. 	D. lệch pha π/2 với điện áp trên đoạn RC.
Câu 16. Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ tăng tần số một lượng rất nhỏ thì
	A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi.	B. điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi.
	C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.	D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm.
Câu 17. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 22 lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc π/2. Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB khi chưa thay đổi L.
	A. 50 V. 	B. 1002 V. 	C. 70 V. 	D. 452 V.
Câu 18. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp là t1 = 7/6 (s), t2 = 17/12 (s). Tại thời điểm t = 0 vật đi theo chiều dương. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 29/24 (s), chất điểm đã đi qua vị trí x = 2,8 (cm)
	A. 4 lần. 	B. 5 lần. 	C. 6 lần. 	D. 3 lần.
Câu 19. Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC có chu kì 2,0.10–4 s. Điện trường trong tụ biến đổi với chu kì là
	A. 0,5.10–4 s. 	B. 4,0.10–4 s. 	C. 2,0.10–4 s. 	D. 1,0.10–4 s.
Câu 20. Mạch dao động LC lí tưởng, ở thời điểm ban đầu t = 0, dòng điện trong mạch đi theo chiều dương và cường độ đạt giá trị cực đại, đến thời điểm gần nhất cường độ dòng điện chỉ còn một nửa là t = 1,2 μs. Chu kì dao động của mạch là
	A. 3,6 μs. 	B. 4,8 μs. 	C. 14,4 μs. 	D. 7,2 μs.
Câu 21. Một mạch dao động LC lí tưởng có chu kì T = 10-3 s. Tại một thời điểm điện tích trên tụ bằng 6.10-7 C, sau đó 5.10-4 s cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,6π.10-3 A. Tìm điện tích cực đại trên tụ.
	A. 10-6 C. 	B. 10-5 C. 	C. 5.10-5 C. 	D. 10-4 C.
Câu 22. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 (Ω), có cảm kháng 60 (Ω), tụ điện có dung kháng 80 (Ω) và một biến trở R (0 ≤ R < ¥) mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định 200 V – 50 Hz. Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là
	A. 1000 (W). 	B. 144 (W). 	C. 800 (W). 	D. 125 (W).
Câu 23. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình: x = 6cos(4πt - π/3) cm (t đo bằng giây). Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 13/6 (s) đến thời điểm t2 = 37/12 (s) là
	A. 34,5 cm. 	B. 45 cm. 	C. 69 cm. 	D. 21 cm.
Câu 24. Đặt điện áp u = 100 2 cosωt (V), có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 25/(36π) H và tụ điện có điện dung 10-4/π (F) mắc nối tiếp. Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch là 0,5A. Giá trị của ω là
	A. 150π rad/s. 	B. 50π rad/s. 	C. 100π rad/s. 	D. 120π rad/s.
Câu 25. Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 15% điện áp hiệu dụng giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây.
	A. 8,515 lần. 	B. 6,25 lần. 	C. 10 lần. 	D. 8,25 lần.
Câu 26. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ lớn hơn 0,5 tốc độ cực đại là 
	A. T/3. 	B. 2T/3. 	C. T/6. 	D. T/2.
Câu 27. Vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), với chu kì 2 (s), với biên độ A. Sau khi dao động được 4,25 (s) vật ở li độ cực tiểu. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều
	A. dương qua vị trí có li độ A/2. 	B. âm qua vị trí có li độ -A/2 .
	C. dương qua vị trí có li độ A/2. 	D. âm qua vị trí có li độ A/2.
Câu 28. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí có li độ x = A/2 đến vị trí x = -A/2, chất điểm có tốc độ trung bình là
	A. 6A/T. 	B. 4,5A/T. 	C. 1,5A/T. 	D. 4A/T.
Câu 29. Mạch điện áp xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 90 Ω, đoạn MB là cuộn dây có điện trở thuần r và có cảm kháng ZL. Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là: uAM = 1802 cos(100πt - π/2) (V) và uMB = 2002 cos100πt (V). Chọn kết quả đúng.
	A. r = 100/3 Ω. 	B. r = 150 Ω. 	C. ZL = 100 Ω. 	D. ZL = 500/9 Ω.
Câu 30. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc 2π rad/s. Biết khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí x1 = 1,8 cm theo chiều dương đến x2 = 2 cm theo chiều âm là 1/6 s. Biên độ dao động là
	A. 2,433 cm. 	B. 2,122 cm. 	C. 2,203 cm. 	D. 2,834 cm.
Câu 31. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi một phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường 8 cm thì sóng truyền thêm được quãng đường
	A. 4 cm. 	B. 10 cm. 	C. 8 cm. 	D. 5 cm.
Câu 32. Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2 s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2 cm/s. Tại điểm M trên dây cách O một khoảng 1,4 cm thì thời điểm đầu tiên để M lên đến điểm cao nhất là
	A. 1,5 s. 	B. 1 s. 	C. 0,25 s. 	D. 1,2 s.
Câu 33. Một đoạn mạch không phân nhánh gồm: điện trở thuần 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 15 mH và tụ điện có điện dung 1 μF. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều mà chỉ tần số thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại thì tần số góc có giá trị là
	A. 20000/3 (rad/s). 	B. 20000 (rad/s). 	C. 10000/3 (rad/s). 	D. 10000 (rad/s).
Câu 34. Đặt điện áp xoay chiều u = U2cos2πft (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C thì điện áp hiệu dụng trên R, trên L và trên C lần lượt là 136 V, 136 V và 34 V. Nếu chỉ tăng tần số của nguồn 2 lần thì điện áp hiệu dụng trên điện trở là
	A. 25 V. 	B. 50 V. 	C. 502 V. 	D. 80 V.
Câu 35. Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện C và điện trở R. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 1006.cos100πt (V). Khi điện áp hiệu dụng trên cuộn dây đạt giá trị cực đại ULMax thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 200 (V). Giá trị ULMax là
	A. 100 (V). 	B. 150 (V). 	C. 300 (V). 	D. 200 (V).
Câu 36. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 1 MHz. Khi dao động âm tần có tần số 5 kHz thực hiện ba dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là
	A. 200. 	B. 625. 	C. 600. 	D. 1200.
Câu 37. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là i1 = 0,5 mm và i2 = 0,4 mm. Hai điểm M và N trên màn mà tại các điểm đó hệ 1 cho vân sáng và hệ 2 cho vân tối. Khoảng cách MN nhỏ nhất là
	A. 2 mm. 	B. 1,2 mm. 	C. 0,8 mm. 	D. 0,6 mm.
Câu 38. Xét phản ứng: 1H1 + 3Li7 → 2.X. Cho khối lượng: mX = 4,0015u; mH = 1,0073u; mLi = 7,0012u; 1uc2 = 931 (MeV) và số Avôgađrô NA = 6,02.1023. Tính năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1 (g) chất X.
	A. 3,85.1023 (MeV).	B. 1,84.1019 (MeV). 	C. 4,00.1020 (MeV).	D. 7,80.1023 (MeV).
Câu 39. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời vào hai khe hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,42 μm và λ2 = 0,525 μm. Hệ thống vân giao thoa được thu trên màn, tại điểm M trên màn là vân sáng bậc 4 của bức xạ λ2, và điểm N là vân sáng bậc 10 của bức xạ λ1. Biết M và N nằm cùng về một phía so với vân sáng trung tâm. Trừ hai vạch sáng tại hai điểm M, N thì trong đoạn MN có
	A. 10 vạch sáng. 	B. 9 vạch sáng. 	C. 8 vạch sáng. 	D. 7 vạch sáng.
Câu 40. Cho hạt proton có động năng 1,2 (MeV) bắn phá hạt nhân 3Li7 đang đứng yên tạo ra 2 hạt nhân X giống nhau nhưng tốc độ chuyển động thì gấp đôi nhau. Cho biết phản ứng tỏa ra một năng lượng 17,4 (MeV) và không sinh ra bức xạ γ. Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là
	A. 3,72 MeV. 	B. 6,2 MeV. 	C. 12,4 MeV. 	D. 5,8 MeV.
Câu 41. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1 = 100 g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng m2 = 400 g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang μ = 0,05. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng lại là:
	A. 2,16 s. 	B. 0,31 s. 	C. 2,21 s. 	D. 2,06 s.
Câu 42. Trong thí nghiệm I-âng với bước sóng 0,64 μm với hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 0,9 mm, các vân được quan sát qua một kính lúp (khi người mắt tốt ngắm chừng vô cực), tiêu cự f = 6 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 60 cm. Tính góc trông khoảng vân.
	A. 3,5.10-3 rad. 	B. 6,40.10-3 rad. 	C. 6,75.10-3 rad. 	D. 3,25.10-3 rad.
Câu 43. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe là 1 mm. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thì tại điểm M có tọa độ 1,2 mm là vị trí vân sáng bậc 4. Nếu dịch màn xa thêm một đoạn 25 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe thì tại M là vị trí vân sáng bậc 3. Xác định bước sóng.
	A. 0,4 μm. 	B. 0,48 μm. 	C. 0,45 μm. 	D. 0,44 μm.
Câu 44. Một con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng 100 (g), tại nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Khi vật ở li độ bằng 1/4 biên độ thì lực kéo về có độ lớn là
	A. 1 N. 	B. 0,1 N. 	C. 0,025 N. 	D. 0,05 N.
Câu 45. Cường độ dòng điện trong ống Rơnghen là 0,64 mA. Biết rằng chỉ có 0,8% electron đập vào đối catot là làm bức xạ ra phôtôn Rơnghen. Tính số phôtôn Rơnghen phát ra trong một phút.
	A. 1,92.1015. 	B. 2,4.1017. 	C. 2,4.1015. 	D. 1,92.1017.
Câu 46. Xét phản ứng 6C12 + γ → 3α, lượng tử γ có năng lượng 4,7895 MeV và hạt 6C12 trước phản ứng đứng yên. Cho biết mC = 12u; mα = 4,0015u; 1uc2 = 931 MeV. Nếu các hạt hêli có cùng động năng thì động năng mỗi hạt hêli là
	A. 0,56 MeV. 	B. 0,44 MeV. 	C. 0,6 MeV. 	D. 0,2 MeV.
Câu 47. Trong một mạch dao động LC lí tưởng, tụ điện có điện dung C. Sau khi tích điện đến điện áp cực đại Uo, tụ điện phóng điện qua cuộn dây có độ tự cảm L. Sau 1/6 chu kì kể từ lúc phóng điện, điện lượng đã phóng qua cuộn dây là
	A. CUo. 	B. 2CUo. 	C. 0,5CUo. 	D. CUo/4.
Câu 48. Một động cơ điện xoay chiều có công suất tiêu thụ là 473 W, điện trở trong 7,568 Ω và hệ số công suất là 0,86. Mắc nó vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V thì động cơ hoạt động bình thường. Hiệu suất động cơ là
	A. 86%. 	B. 90%. 	C. 87%. 	D. 77%.
Câu 49. Một vật nhỏ khối lượng 1 kg thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = Acos4t cm, với t tính bằng giây. Biết quãng đường đi vật được tối đa trong một phần tư chu kì là 0,12 m. Cơ năng của vật bằng
	A. 0,16 J. 	B. 0,72 J. 	C. 0,045 J. 	D. 0,08 J.
Câu 50. Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra dòng điện có tần số 50 Hz. Nếu thay roto của nó bằng một roto khác có ít hơn năm cặp cực, muốn tần số máy phát ra vẫn là 50 Hz thì số vòng quay của roto trong một giây thay đổi 5 vòng. Tính số cặp cực của roto cũ.
	A. 10. 	B. 4. 	C. 15. 	D. 5.
Đáp án đề 401
1D	2A	3B	4A	5A	6D	7B	8D	9C	10A
11D 	12B 	13B 	14C 	15D 	16A 	17D 	18B 	19C 	20D
21A 	22C 	23B 	24D 	25A 	26B 	27B 	28A 	29D 	30D
31D 	32D 	33A 	34D 	35C 	36C 	37A 	38A 	39D 	40A
41D 	42B 	43A 	44C 	45A 	46D 	47C 	48B 	49D 	50A

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_DA_MD_401.docx