Đề kiểm tra môn Toán Học Lớp 10 - Chương IV: Biểu thức đại số

doc 2 trang Người đăng hapt7398 Lượt xem 623Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán Học Lớp 10 - Chương IV: Biểu thức đại số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Toán Học Lớp 10 - Chương IV: Biểu thức đại số
ĐỀ KIỂM TRA 45’
CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1. (1,5 điểm) 
Tính giá trị của biểu thức tại x = 2
Bài 2. (1,0 điểm) 
Cho các đơn thức sau. Tìm và nhóm các đơn thức đồng dạng
5x2y3 ; -5x3y2 ; 10x3y2 ;  ; x2y3 ;  ; -x2y2z
Bài 3. (2,0 điểm) 
Tính tích các đơn thức sau và xác định phần hệ số, phần biến của đơn thức đó.
a) và -
b) và 
Bài 4. (4,5 điểm) 
Cho các đa thức : 
 P(x) = 5 + x3 – 2x + 4x3 + 3x2 – 10
	 Q(x) = 4 – 5x3 + 2x2 – x3 + 6x + 11x3 – 8x 
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến .
b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) .
c) Tìm nghiệm của đa thức P(x) – Q(x).
Bài 5. (1,0 điểm) 
Cho hai đa thức f(x) = -3x2 + 2x + 1; g(x) = -3x2 – 2 + x. Với giá trị nào của x thì f(x) = g(x) ?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
Thay x = 2 vào biểu thức ta có 
 = 4
1
0,5
Câu 2
Nhóm 1: 5x2y3  ; x2y3  
Nhóm 2: -5x3y2 ; 10x3y2 ; 
Nhóm 3: ; -x2y2z
0,25
0,5
0,25
Câu 3
a) ().(-) = -
Phần hệ số là: - 10
Phần biến là 
b) ().() = 
Phần hệ số là: 
Phần biến là : 
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
Câu 4
a)
P(x) = 5x3 + 3x2 – 2x - 5
Q(x) = 5x3 + 2x2 – 2x + 4
b)
P(x) + Q(x) = 10x3 + 5x2 - 4x -1
P(x) - Q(x) = x2 - 9 
c) 
(Thiếu một nghiệm không cho điểm )
0,75
0,75
1,0
1,0
1,0
Câu 5
 x = -3
1,0

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_on_tap_kiem_tra_1_tiet_Chuong_IV_Bieu_thuc_dai_so.doc