Đề kiểm tra kì II vật lý 10

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 894Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra kì II vật lý 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra kì II vật lý 10
ĐỀ KIỂM TRA KÌ II VẬT LÝ 10
Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Học sinh chọn đáp án bằng cách đánh dấu X vào bảng sau( không cho chọn lại 1)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
B
C
D
I/ Trắc nghiệm :
Câu 1: Hệ thức nào sau đây phù hợp không phù hợp với định luật Sác lơ ?
A. p ~ T	B. p ~ t	C. P/T = hằng số	D. P1/T1 = P2/T2
Câu 2: Tính chất nào sau dây không phải là của phân tử ?
A. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.B. giữa các phân tử có khoảng cách.
C. Chuyển động không ngừng.D. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
Câu 3: Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 270C, ở áp suất 105Pa. Khi tăng áp suất của chất khí lên gấp đôi thì nhiệt độ lúc đó là:A. 3200C.	B. 4200C.	C. 6000C.	D. 5200C.
Câu 4: Chọn câu sai: Động năng của vật không đổi khi vật:
A. chuyển động với gia tốc không đổi.	B. chuyển động tròn đều.
C. Chuyển động thẳng đều.	D. chuyển động cong đều.
Câu 5: Trong hệ tọa độ (V,T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp :
A. Đường thẳng song song với trục hoành.	B. Đường thẳng song song với trục tung.
C. Đường Hypebol.	D. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
Câu 6: Chọn câu đúng : Nội năng của một vật là :
A. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. B. tổng động năng và thế năng của vật.
C. nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
D. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
Câu 7: Một máy bay có khối lượng 160000kg, bay với vận tốc 870km/h. Động lượng của may bay là :
A. 48,66.106 kg.m/s.	B. 68,66.106 kg.m/s.	C. 58,66.106 kg.m/s.	D. 38,66.106 kg.m/s.
Câu 8: Mét lß xo cã ®é cøng k = 200N/m mét ®Çu cè ®Þnh, ®Çu kia g¾n víi vËt nhá. Khi lß xo bÞ nÐn 2cm th× thÕ n¨ng ®µn håi cña hÖ b»ng bao nhiªu?A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Công có thể biểu thị bằng tích của :
A. lực và quảng đường đi.	B. năng lượng và khoảng thời gian.
C. lực và vận tốc.	D. lực, quảng đường và khoảng thời gian.
Câu 10: Một vật có khối lượng m = 400g, chuyển động với vận tốc 36km/h. Khi đó động năng của vật là:
A. 20 J.	B. 10 J.	C. 0,32J	D. 36J.
p2
p1
T
V
Câu 11: Chọn câu sai: Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì: 
A. Công của trọng lực bằng nhau.	B. độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.
C. thời gian rơi bằng nhau. D. gia tốc rơi bằng nhau.
Câu 12: Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình đẳng áp ở hai áp suất khác nhau được biểu diễn trên hình vẽ. Quan hệ giữa p1 và p2 là:A. p1 > p2.	B. p1 < p2.	C. p1 = p2.	D. không so sánh được.
Câu 13: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức U = A +Q phải có giá trị nào sau đây ? A. Q 0	B. Q > 0 và A > 0	C. Q > 0 và A < 0	D. Q < 0 và A < 0
Câu 14: Cơ năng là một đại lượng:
A. uôn luôn dương.B.luôn luôn khác không.C.luôn luôn dương hoặc bằng không.D.có thể dương,âm hoặc bằngkhông
Câu 15: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi Lơi – Ma ri ốt ?
A. P1/V1 = P2/V2	B. P1.V1 = P2.V2	C. P1/P2 = V1/V2	D. p ~ v
II/ Tự Luận :
Bài 1 : Từ độ cao 5m, một vật có khối lượng 100g được ném lên cao với vật tốc 10m/s, lấy g = 10m/s2. Hãy tính :
a.Cơ năng của vật tại vị trí ném.b.Độ cao cực đại mà vật lên được. c.Vận tốc của vật khi động năng bằng thế năng.
Bài 2: Người ta truyền cho khí trong xi lanh nhiệt lượng 200J. Khí nở thực hiện công 140J đẩy pittong đi lên. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí.
Bài 3: Một khối khí thực hiện 1 chu trình như hình vẽ :
 Cho : p1 = 3.105Pa,V1 = 1 lít, T2 =4 50K ,p3 = 105Pa,
a. Xác định từng quá trình biến đổi trạng thái của khí trên.
b. Tính V2, T3 ? -BÀI LÀM
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_HKII_VAT_LY_10.doc