Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử - Lớp 7 năm học 2014 - 2015 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 348Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử - Lớp 7 năm học 2014 - 2015 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử - Lớp 7 năm học 2014 - 2015 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
ĐỀ CHÍNH THỨC
	 	 MÔN LỊCH SỬ - LỚP 7 
 NĂM HỌC 2014- 2015
	 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1.(2,5 điểm) 
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn ?
Câu 2.(2 điểm) 
Vì sao từ thế kỷ XVI - XVIII kinh tế nông nghiệp ở Đàng Ngoài kém phát triển còn kinh tế nông nghiệp Đàng Trong lại phát triển mạnh ?
Câu 3. (2 điểm) 
 Kể tên các danh nhân văn hoá nước ta ở thế kỷ XV ?
Câu 4. (3,5 điểm) 
Lập niên biểu những hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1792 theo mẫu sau:
Thời gian
Hoạt động
1771
1777
1785
1786
1788
1789
1789-1792
--------------------
PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ
HƯỚNG DẪN 
CHẤM MÔN LỊCH SỬ - LỚP 7 - KỲ II
Năm học 2014- 2015
Câu
ĐÁP ÁN
Điểm
1
(2,5 điểm)
* Nguyên nhân:
- Lòng yêu nước của nhân dân ta, ý chí quyết tâm giành độc lập.
- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia kháng chiến.
- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của Bộ chỉ huy, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.
* Ý nghĩa:	
- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh.
- Mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam-thời Lê sơ.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
(2,0 điểm)
 - Ở Đàng Trong: 
 + Chúa Nguyễn có những biện pháp thúc đầy kinh tế phát triển: Tổ chức khẩn hoang, cấp lương ăn, nông cụ,... 
 + Điều kiện tự nhiên thuận lợi...
- Ở Đàng Ngoài: 
 + Do các cuộc chiến tranh của các tập đoàn phong kiến, đời sống nhân dân khổ cực.
 + Nhà nước không quan tâm đến sản xuất, cường hào, địa chủ cướp đoạt ruộng đất của nông dân..
0,5
0,5
0,5
0,5
3
(2,0 điểm)
 Nguyễn Trãi
 Lê Thánh Tông
 Lương Thế Vinh
 Ngô Sỹ Liên
0,5
0,5
0,5
0,5
4
(3,5 điểm)
Thời gian
Hoạt động
1771
Dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn
0,5
1777
Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong
0,5
1785
Đánh tan quân xâm lược Xiêm
0,5
1786
Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài
0,5
1788
Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế - Niên hiệu là Quang Trung
0,5
1789
Đánh tan 29 vạn quân xâm lược Thanh
0,5
1789-1792
Quang Trung đưa ra các chính sách để khôi phục và xây dựng đất nước.
0,5
------------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kt_hk2_su_7.doc