Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 môn: Hóa học 9 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 734Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 môn: Hóa học 9 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 môn: Hóa học 9 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học 2014-2015
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MÔN: HÓA HỌC 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
I/LÍ THUYẾT (7điểm)
Câu 1: (2 điểm) 
	Thực hiện chuỗi phản ứng sau :
(4)
(3)
(2)
(1)
 Zn ZnSO4 Zn(OH)2	 ZnCl2	 Zn(NO3)2	
Câu 2: (2 điểm) 
	Mô tả và viết phương trình phản ứng (nếu có) các thí nghiệm sau:
Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4
 Dẫn khí SO2 vào ống nghiệm chứa dung dịch Ca(OH)2 
c ) Cho dây sắt vào ống nghiệm chứa axit nitric đặc nguội. 	
Câu 3: (1,5 điểm) 
	Cho các kim loại gồm: Ag, Mg, Al, Cu.
Hãy sắp xếp các kim loại trên theo chiều hoạt động hóa học tăng dần.
Kim loại nào tác dụng được với dung dịch CuCl2. Hãy viết phương trình phản ứng.
Câu 4: (1,5đ) 
 	Có 4 lọ không nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch sau: KOH, K2SO4, H2SO4, KCl. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết từng lọ.
 II/ BÀI TOÁN (3đ)	
 	Cho150ml dung dịch Ba(OH)2 1M tác dụng vừa đủ với một lượng dung dịch Na2CO3 10% 
 	a/ Tính khối lượng kết tủa sinh ra.
b/ Tính khối lượng dung dịch Na2CO3 10 % đã dùng.
c/ Nếu cho toàn bộ lượng dung dịch Na2CO3 10% nói trên phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng. Biết khối lượng riêng của dung dịch HCl 0,5M là 1,05g/ml. 
 ( Ba= 137; Na=23; Cl= 35,5 ;C=12; O = 16; H = 1)	
 ---------------------- Hết ---------------------
 Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tính tan và bảng hệ thống tuần hoàn.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
HƯỚNG DẪN CHẤM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Năm học 2014-2015
MÔN : HÓA HỌC – Lớp 9
I/LÍ THUYẾT (7đ)
Câu 1: (2đ) Viết đúng mỗi phương trình 0,5đ 
 ( Cân bằng sai hoặc không cân bằng -0,25đ)
Câu 2:(2đ) a) Xuất hiện kết tủa màu xanh. 0,25đ
 Viết đúng phương trình 0,5đ 
 ( Cân bằng sai hoặc không cân bằng -0,25đ) 	
 b) Có xuất hiện kết tủa trắng 0,25 đ	
 Viết đúng phương trình 0,5 đ ( Cân bằng sai hoặc không cân bằng -0,25đ) 	
 c) Không có hiện tượng 0,5đ 
Câu 3: (1,5đ) a) Sắp xếp đúng 0,5đ
 b) Mg + CuCl2 à MgCl2 + Cu 0,5đ
 2Al + 3CuCl2 à 2AlCl3 + 3Cu 0,5đ
 ( Cân bằng sai hoặc không cân bằng -0,25đ) 	
Câu 4: (1,5đ) - Nhúng quỳ tím lần lượt vào 4 mẫu thử
 Mẫu thử làm : + Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4 	0,25đ 
 + Quỳ tím hóa xanh: KOH 	0,25đ 
 + Quỳ tím không đổi màu: KCl và K2SO4 	0,25đ 
Cho BaCl2 vào 2 dd muối:
 + Có kết tủa trắng là K2SO4 	0,25đ
 + Không có hiện tượng là KCl 	0,25đ
 BaCl2 + K2SO4 à 2KCl + BaSO4â	0,25đ
II/ BÀI TOÁN (3đ)	
nBa(OH)2 = 0,15 x1 = 0,15 (mol) 0,25đ đ	
0,5đ
 Ba(OH)2 + Na2CO3à BaCO3 â + 2NaOH	
 1mol 1mol 1mol 2mol
 0,15mol à 0,15mol à 0,15mol à 0,3mol	
m BaCO3 = 0,15x 197 = 29,55(g) 0,25đ
m Na2CO3 = 0,15x 106 = 15,9 (g) 0,25đ
mdd Na2CO3 = 15,9 x100/10= 159 (g) 0,25đ 
0,5đ
 Na2CO3 + 2HCl à 2NaCl + H2O + CO2 
 1mol 2mol 2mol 1mol
 0,15 mol à 0,3mol à 0,3mol à 0,15mol
Vdd HCl = 0,3/0,5 = 0,6(l) = 600(ml) 
mddHCl = 600 x1,05= 630 (g) 0,25đ
m CO2 = 0,15 x44= 6,6 (g) 0,25đ 
m NaCl = 0,3x 58,5= 17,55 (g) 
mdd NaCl= 159 +630 - 6,6 = 782,4 (g) 0,25đ
C% NaCl = 17,55 x 100 : 782,4 = 2,24 (%) 0.25đ 

Tài liệu đính kèm:

  • docHOA 9.doc