Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học 9

doc 4 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 2088Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học 9
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 9
NĂM HỌC 2015-2016
Nội dung
Mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1.Các lọai HCVC
Biết tính chất hóa học của ba zơ tan
-Biết tính chất hóa học của muối.
-Biết phương pháp điều chế khí SO2 trong phòng thí nghiệm
Viết được các PTHH biểu diễn sơ đồ chuyển hóa.
Nhận biết dung dịch axit , bazơ, muối
Vận dụng tính chất hóa học của muối giải tích hiện tượng thực tế
6(4,75đ)
 47,5%
Số câu
3
1
1
1
Số điểm
0,75
2
1
1
2.Phân bón hóa học
biết được CTHH phân đạm (Urê)
1(0,25đ)
17,5%
Số câu
1
Số điểm
0,25
3.Kim lọai
-Biết dãy HĐHH của kim loại. 
-Biết tính chất hóa học của sắt
Vận dụng tính tóan xác định tên kim lọai
3(0,75đ)
 7,5%
Số câu
2
1
Số điểm
0,5
0,25
 4.Phi kim
Biết tính chất của Clo
1(0,25đ)
2,5%
Số câu 
1
Số điểm
0,25
5.Thực hành hóa học
Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng TN và viết các PTHH.
 4(1 đ)
 10%
Số câu
4
Số điểm
1
6.Tính tóan hóa học
Tìm nồng độ, khối lượng của các chất tham gia và tạo thành sau phản ứng.
 1(3 đ)
 30%
Số câu 
 1
Số điểm
 3 đ
Tổng
7
 5
 3
 1
 10 đ
100%
1,75 đ 17,5 %
3 đ
30%
4,25 đ
42,5%
1 đ
10%
PHÒNG GD-ĐT MANG THÍT KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 -2016
TRƯỜNG THCS CHÁNH AN MÔN : HÓA HỌC 9
 THỜI GIAN : 60 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
I: TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )	ĐỀ A
	A. ( 2 điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng, mỗi câu đúng 0.25 điểm
Câu 1: Nhóm bazơ mà dung dịch của nó làm quỳ tím chuyển sang màu xanh:
 	A. Ba(OH)2, NaOH, KOH 
 	B. NaOH, KOH, Mg(OH)2
 	C. Mg(OH)2 , Ba(OH)2, KOH 
 	D. Mg(OH)2 , Ba(OH)2, Fe(OH)3
Câu 2:Trong phòng thí nghiệm điều chế khí SO2 bằng cách :
 A. Cho muối sunfit tác dụng với dd axit.
 B. Cho muối sunfit tác dụng với dd bazơ
 C. Cho muối sunfat tác dụng với dd axit
 D. Cho muối sunfat tác dụng với ddbazơ
Câu 3: Chất nào sau đây là phân urê?
 	A. NH4Cl 	B. (NH4)2SO4 	C. N2 	D. CO(NH2)2
Câu 4: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:
 A. K, Mg, Cu, Al, Zn B. Fe ,Mg,Cu, K, Na C.Cu, Fe, Zn, Al, Mg D. Zn, K, Mg, Cu, Al
Câu 5: Sắt không tác dụng với chất nào sau đây?
 	A. Khí oxi 
 	B. Dung dịch H2SO4 đặc nguội
 	C. Dung dịch CuSO4 	D. Dung dịch HCl
Câu 6: Bazơ nào sau đây bị nhiệt phân hủy :
A. Fe(OH)3 	B. KOH 	C. NaOH 	D. Ca(OH)2
Câu 7: Cho 9,2 g một kim loại A có hoá trị I phản ứng với clo dư tạo thành 23,4 g muối. A là kim loại:
A. Ka li 	B. Na tri 	C. Magie 	D. Bari
Câu 8: Thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để hòa tan hết 2,4 gam Mg là :
A. 50ml 	B. 100ml C. 200ml 	D. 400ml
B. (1 điểm) : Hãy ghép các chữ cái A, B, C, D chỉ các thí nghiệm với các số 1, 2, 3, 4 chỉ các hiện tượng cho thích hợp:
Thí nghiệm
Hiện tượng
Ghép ý
A. Cho đinh sắt vào cốc đựng dung dịch CuSO4 
1 . Xuất hiện kết tủa màu xanh lam
 A -
B. Cho dd CuSO4 tác dụng với dd NaOH
2. Có chất khí thoát ra
 B -
C. Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào dd Na2SO4
3. Có chất rắn màu đỏ bám ngòai đinh sắt
 C -
D. Cho viên kẽm vào dd HCl
4 . Xuất hiện kết tủa trắng
 D -:
5. Không có hiện tượng gì
 II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm) Hãy nhận biết các dung dịch: NaOH; Na2SO4; NaCl , HCl bị mất nhãn đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết các PTHH (nếu có).
Câu 2 .(2 điểm) Hãy thực hiện chuyển đổi hoá học sau bằng cách viết các PTPƯ (ghi điều kiện nếu có): Fe(OH)3Fe2O3 Fe FeCl3 -> Fe(OH)3
Câu 3.(3 điểm) Trộn 40 ml dd có chứa 16 gam CuSO4 với 60ml dd chứa 12 gam NaOH .
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra
b. Tinh khối lượng chất rắn thu được sau phảu ứng.
c. Tính CM của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng (coi V không đổi).
 Biết Cu = 64; , S = 32 Na = 23 ; O = 16; H = 1
Câu 4:( 1 điểm) Trong nước thải nhà máy có các muối Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2 là những chất độc.hãy nêu phương pháp hóa học xử lí nước thải trước khi thải vào sông ngòi?
----------HẾT----------
PHÒNG GD-ĐT MANG THÍT KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 -2016
TRƯỜNG THCS CHÁNH AN MÔN : HÓA HỌC 9
 THỜI GIAN : 60 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
I: TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )	ĐỀ B
	A. ( 2 điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng, mỗi câu đúng 0.25 điểm
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm điều chế khí SO2 bằng cách :
 A. Cho muối sunfit tác dụng với dd axit.
 B. Cho muối sunfit tác dụng với dd bazơ
 C. Cho muối sunfat tác dụng với dd axit
 D. Cho muối sunfat tác dụng với ddbazơ
Câu 2: Nhóm bazơ mà dung dịch của nó làm quỳ tím chuyển sang màu xanh:
 	A. Ba(OH)2, NaOH, KOH 
 	B. NaOH, KOH, Mg(OH)2
 	C. Mg(OH)2, Ba(OH)2, KOH 
 	D. Mg(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)3
Câu 3: Chất nào sau đây là phân urê?
 	A. NH4Cl 	B. CO(NH2)2 
C. (NH4)2SO4 	D. N2
Câu 4 :Sắt không tác dụng với chất nào sau đây?
A. Khí oxi 	B. Dung dịch H2SO4 đặc nguội
C. Dung dịch CuSO4 	D. Dung dịch HCl
Câu 5: Dãy kim lọai được sắp xếp theo chiều họat động hóa học tăng dần:
 A. K, Mg, Cu, Al, Zn B. Fe, Mg, Cu, K, Na C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg D. Zn, K, Mg, Cu, Al
Câu 6: Bazơ nào sau đây bị nhiệt phân hủy :
A. Fe(OH)3 	B. KOH 	C. NaOH 	D. Ca(OH)2
Câu 7: Thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để hòa tan hết 2,4 gam Mg là :
 	A. 50ml 	B. 100ml 	C. 200ml 	D. 400ml 
Câu 8: Cho 9,2 g một kim loại A có hoá trị I phản ứng với clo dư tạo thành 23,4 g muối. A là kim loại:
A. Na li 	B. Ka li 	C. Magie 	D. Bari
B. (1 điểm) : Hãy ghép các chữ cái A,B,C,D chỉ các thí nghiệm với các số 1,2,3,4 chỉ các hiện tượng cho thích hợp:
Thí nghiệm
Hiện tượng
Ghép ý
A.Cho đinh sắt vào cốc đựng dung dịch CuSO4 
1. Có chất khí thoát ra
 A -
B.Cho dd CuSO4 tác dụng với dd NaOH
2. Xuất hiện kết tủa màu xanh lam 
 B -
C.Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào dd Na2SO4
3. Không có hiện tượng gì
 C -
D.Cho viên kẽm vào dd HCl
4 .Xuất hiện kết tủa trắng
 D -
5. Có chất rắn màu đỏ bám ngòai đinh sắt 
II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm) Hãy nhận biết các dung dịch: NaOH; Na2SO4; NaCl , HCl bị mất nhãn đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết các PTHH (nếu có).
Câu 2 .(2 điểm) Hãy thực hiện chuyển đổi hoá học sau bằng cách viết các PTPƯ (ghi điều kiện nếu có): 
 Fe(OH)3Fe2O3 Fe FeCl3 -> Fe(OH)3
Câu 3: (3 điểm) Trộn 40 ml dd có chứa 16 gam CuSO4 với 60ml dd chứa 12 gam NaOH .
a. Viết phương trính phản ứng xảy ra
b. Tinh khối lượng chất rắn thu được sau phảu ứng.
c. Tính CM của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng (coi V không đổi).
 Biết Cu = 64; , S = 32 Na = 23 ; O = 16; H = 1
Câu 4: ( 1 điểm)Trong nước thải nhà máy có các muối Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2 là những chất độc.hãy nêu phương pháp hóa học xử lí nước thải trước khi thải vào sông ngòi?
---------HẾT---------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM HÓA 9
I. TRẮC NGHIỆM 
 	A. Mỗi câu đúng 0,25 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
ĐỀ A
A
A
D
C
B
C
A
A
ĐỀ B
A
A
B
B
C
A
A
B
`	B. Mỗi câu đúng 0,25 đ
THÍ NGHIỆM
A
B
C
D
ĐỀ A
3
1
4
2
ĐỀ B
5
2
4
1
II.TỰ LUẬN:
 Câu 1:( 1 đ)
 - Dùng quỳ tím nhận biết được dd HCl và NaOH :0,25 điểm
 - Dùng dd Ba(OH)2 nhận biết Na2SO4 : 0,25 điểm
 -Còn lại là NaCl 0,25 điểm
PTHH :
 Ba(OH)2 + Na2SO4 -> BaSO4 + 2NaOH 0,25 điểm
 (HS làm cách khác đúng vẫn đạt điểm)
Câu 2( 2 điểm)
 Viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm
Câu 3 ( 3 điểm)
 -Tính đúng số mol CuSO4 : 0,25 đ
 - Tính đúng số mol NaOH : 0,25 đ
 - Lập tỉ lệ suy ra chất dư là NaOH , tính theo số mol CuSO4 :0,5 đ
 - Viết PTHH : 0,5 đ
 - Dựa vào PTHH tính đúng số mol Cu(OH)2 : 0,25 đ
 - Tính đúng khối lượng Cu(OH)2 : 0,25 đ
 - Tính đúng số mol chất sau phản ứng là Na2SO4 và NaOH dư : 0,5 đ
 - Tính đúng nồng độ mol Na2SO4 :0,25 đ
 - Tính đúng nồng độ mol NaOH dư :0,25 đ
Câu 4: 1 điểm 
Dẫn nước thải nhà máy vào bể xử lí nước vôi , các muối Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2 sẽ chuyển thành chất không tan lắng xuống đáy bể 0,5 đ
PTHH:
 Pb(NO3)2 + Ca(OH)2 -> Pb(OH)2 + Ca(NO3)2 0,25 đ
 Cu(NO3)2 + Ca(OH)2 -> Cu(OH)2 + Ca(NO3)2 0,25 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docHOA 9.doc