Đề kiểm tra giữa kì I môn Giáo dục công dân Lớp 8 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

 

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời em cho là đúng nhất.

 

Câu 1: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ

 

A. thế hệ này sang thế hệ khác.                  B. đất nước này sang đất nước khác.

 

C. vùng miền này sang vùng miền khác.    D. địa phương này sang địa phương khác.

 

Câu 2: Đối với sự phát triển của con người, truyền thống dân tộc góp phần vào quá trình

 

A. phát triển của mỗi cá nhân.                   B. hội nhập của đất nước.

 

C. duy trì hạnh phúc gia đình.                   D. thúc đẩy kinh tế - xã hội.

 

Câu 3: Hành động nào sau đây không góp phần kế thừa và phát huy những truyền thống của dân tộc?

 

A. Quảng bá các làng nghề truyền thống.   B. Tôn tạo và chăm sóc di tích lịch sử.

 

C. Thi tìm hiểu về lễ hội truyền thống.      D. Mặc cảm về trang phục dân tộc mình.

 

Câu 4: Hành vi nào dưới đây vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam?

 

A. Con cái đánh chửi cha mẹ.                    B. Con cháu kính trọng ông bà.

 

C. Thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau.               D. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

 

Câu 5: Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc?

 

A. Kỳ thị dân tộc các quốc gia chậm phát triển

 

B. Học hỏi giá trị tốt đẹp từ các dân tộc khác nhau.

 

C. Tiếp thu mọi giá trị của các dân tộc trên thế giới.

 

D. Từ chối học hỏi giá trị tốt đẹp từ các dân tộc.

 

Câu 6: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng

 

A. truyền thống của các dân tộc.                B. hủ tục của các dân tộc.

 

C. vũ khí của các dân tộc.                         D. tiền bạc của mỗi dân tộc.

 

Câu 7: Bên cạnh việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, chúng ta cần phê phán hành vi nào dưới đây?

 

A. Kỳ thị giữa các dân tộc.                        B. Học hỏi giữa các dân tộc.

 

C. Giao lưu giữa các dân tộc.                    D. Học tập giữa các dân tộc.

 

Câu 8: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc thể hiện ở việc chúng ta tiếp thu những đặc trưng nào của các dân tộc?

 

A. Giá trị tốt đẹp.     B. Mọi hệ giá trị.      C. Hủ tục lạc hậu.     D. Phong tục lỗi thời.

docx 7 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 14/05/2024 Lượt xem 53Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì I môn Giáo dục công dân Lớp 8 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa kì I môn Giáo dục công dân Lớp 8 (Cánh diều) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 8
 I. I.IIMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
TT
Mạch nội dung
Nội dung 
Mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Số câu
Tổng điểm
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1
Giáo dục đạo đức
1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
4 câu


1 câu
4 câu
1 câu
3.0
2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
4 câu


1 câu
4 câu
1 câu
3.0
3. Lao động cần cù, sáng tạo
4 câu
1/2 câu

1/2 câu
4 câu
1 câu
4.0
Tổng
12 


2

1/2 

1/2
12 
3 
10

Tỉ lệ %
30%
40%
20%
10%
30%
70%
100%
Tỉ lệ chung
70%
30%
100%

Lưu ý: 
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận. Số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong các nội dung (1), (2) được chọn ra 2 câu ở mức độ thông hiểu.
- Trong nội dung (3) được chọn ra 1/2 câu mức độ vận dụng và 1/2 câu mức độ vận dụng cao. 
II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA :
TT
Mạch nội dung
Nội dung
Mức độ đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
1

Giáo dục đạo đức
1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
Nhận biết:
Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền
thống của dân tộc Việt Nam.
Thông hiểu:
Nhận diện được giá trị của các truyền thống dân tộc Việt Nam.
Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
4 câu
1 câu

 

2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
Nhận biết:
Nêu được một số biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
Thông hiểu:
Giải thích được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
4 câu
1 câu3. Lao động cần cù, sáng tạo
Nhận biết:
- Nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo trong lao động.
Nêu được một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.
Vận dụng:
Trân trọng những thành quả lao động; quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động.
Phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.
Vận dụng cao:
Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân.
4 câu

1/2 câu
1/2 câu
Tổng

12
2
1/2
1/2
Tỉ lệ %

30
40
20
10
Tỉ lệ chung

70
30

Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận. Số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong các nội dung (1), (2) được chọn ra 2 câu mức độ thông hiểu.
- Trong nội dung (3) được chọn ra 1/2 câu mức độ vận dụng và 1/2 câu mức độ vận dụng cao. 
TRƯỜNG THCS ...............

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: GDCD 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề bài gồm 02 trang)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời em cho là đúng nhất.
Câu 1: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ
A. thế hệ này sang thế hệ khác.	B. đất nước này sang đất nước khác.
C. vùng miền này sang vùng miền khác.	D. địa phương này sang địa phương khác.
Câu 2: Đối với sự phát triển của con người, truyền thống dân tộc góp phần vào quá trình
A. phát triển của mỗi cá nhân.	B. hội nhập của đất nước.
C. duy trì hạnh phúc gia đình.	D. thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Câu 3: Hành động nào sau đây không góp phần kế thừa và phát huy những truyền thống của dân tộc?
A. Quảng bá các làng nghề truyền thống.	B. Tôn tạo và chăm sóc di tích lịch sử.
C. Thi tìm hiểu về lễ hội truyền thống.	D. Mặc cảm về trang phục dân tộc mình.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam?
A. Con cái đánh chửi cha mẹ.	B. Con cháu kính trọng ông bà.
C. Thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau.	D. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
Câu 5: Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc?
A. Kỳ thị dân tộc các quốc gia chậm phát triển
B. Học hỏi giá trị tốt đẹp từ các dân tộc khác nhau.
C. Tiếp thu mọi giá trị của các dân tộc trên thế giới.
D. Từ chối học hỏi giá trị tốt đẹp từ các dân tộc.
Câu 6: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng
A. truyền thống của các dân tộc.	B. hủ tục của các dân tộc.
C. vũ khí của các dân tộc.	D. tiền bạc của mỗi dân tộc.
Câu 7: Bên cạnh việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, chúng ta cần phê phán hành vi nào dưới đây?
A. Kỳ thị giữa các dân tộc.	B. Học hỏi giữa các dân tộc.
C. Giao lưu giữa các dân tộc.	D. Học tập giữa các dân tộc.
Câu 8: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc thể hiện ở việc chúng ta tiếp thu những đặc trưng nào của các dân tộc?
A. Giá trị tốt đẹp.	B. Mọi hệ giá trị.	C. Hủ tục lạc hậu.	D. Phong tục lỗi thời.
Câu 9: Một trong những biểu hiện của lao động sáng tạo là luôn luôn
A. suy nghĩ, tìm tòi.	B. lười biếng, ỷ nại.
C. ỷ nại, dựa dẫm.	D. dựa dẫm, lười nhác.
Câu 10: Tại sao mỗi chúng ta cần phải lao động cần cù và sáng tạo?
A.  Để vừa lòng bố mẹ và người thân.	B. Hoàn thiện và phát triển bản thân.
C.  Do hoàn cảnh xô đẩy phải làm việc.	D.  Do áp lực gia đình và bạn bè.
Câu 11: Một trong những biểu hiện sáng tạo trong học tập là
A. làm bài tập kiểu đối phó.	B. dựa vào bạn bè để chép bài.
C. cải tiến phương pháp học tập.	D. làm qua loa đại khái cho xong.
Câu 12: Một trong những biểu hiện của lao động không có tính sáng tạo là
A.  làm việc qua loa đại khái.	B.  luôn suy nghĩ và tìm tòi.
C.  luôn tìm kiếm ý tưởng mới.	D.  say mê nghiên cứu và tìm tòi
II.PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp nào? Bản thân em và gia đình đã giữ gìn và phát huy được những truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc?
Câu 2 (2,0 điểm)
 Thông tin. Tuyên ngôn thế giới về đa dạng văn hóa năm 2001
 Điều 7 (Trích)
 Sáng tạo nảy mầm từ truyền thống văn hóa, nhưng chỉ thăng hoa khi tiếp xúc với các nền văn hóa khác. Vì lý do này mà di sản dù ở dạng nào cũng cần được bảo tồn, tăng cường và chuyển giao cho các thế hệ tương lai như là bản ghi kinh nghiệm và khát vọng của nhân loại, để đẩy mạnh tính sáng tạo ở mọi hình thức đa dạng của nó và để khơi dậy cảm hứng đối thoại đích thực giữa các nền văn hóa.
Từ thông tin trên, em hãy phân tích ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới?
Câu 3 (3,0 điểm)
  Tình huống: Bạn V là học sinh lớp 8A và khá năng nổ trong học tập. Dù học trực tiếp hay trực tuyến, bạn V vẫn tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Trong thời gian học trực tuyến, bạn V đã tự tìm hiểu các phần mềm ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập và chia sẻ với các bạn. Trong khi đó, bạn M là bạn học cùng lớp với bạn V, lại thường xuyên chơi điện tử trong các giờ học trực tuyến. Khi bạn V góp ý thì bạn M cho rằng: “Mình thấy bạn tốn thời gian tìm hiểu vô ích. Không cần thiết phải áp dụng các phần mềm thì vẫn học được mà. Học trực tuyến có ai kiểm tra kĩ đâu mà lo”.
Câu hỏi:
a) Em có đồng ý với đánh giá của bạn M về bạn V không? Vì sao?
b) Nếu em là V, em sẽ nói gì với M?
------Hết------
TRƯỜNG THCS ...............
HƯỚNG DẪN CHẤM 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GDCD 8 
Hướng dẫn chấm gồm:02 trang

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0điểm)
 Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
A
A
D
A
B
A
A
A
A
B
C
A
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).
Câu
Nội dung đạt được
Điểm
1
(2,0 điểm)

Học sinh nêu được các truyền thống tốt đẹp của dân tộc:
+ Yêu nước, kiên cường, bất khuất chống ngoại xâm.
+ Yêu chuộng hòa bình
+ Cần cù, sáng tạo
+ Tôn sư trọng đạo
+ Hiếu thảo, hiếu học
+ Yêu thương con người
+ Khoan dung
1,0

- Học sinh nêu được những việc làm cụ thể của bản thân thân và gia đình đã giữ gìn và phát huy được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam như: hiếu thảo, hiếu học, yêu nước, nhân ái...
1,0
2
(2,0 điểm)
Học sinh dựa vào phần thông tin nêu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng các dân tộc, các nền văn hóa trên thế giới:
- Làm cho nền văn hóa nhân loại thêm phong phú, đặc sắc; tạo nền tảng để các dân tộc trên thế giới giao lưu, học hỏi, hợp tác với nhau.
- Giúp cho các nước có cơ hội vươn lên phát triển, góp phần thực hiện bình đẳng, tăng cường tình hữu nghị, hòa bình, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới.
1,0
1,0
3
(3,0 điểm)
a. Nhận xét: 
Em không đồng tình với đánh giá của bạn M về bạn V. Vì:
 - Những việc làm của bạn V cho thấy bạn V đã có thái độ tích cực, luôn chăm chỉ, cần cù và sáng tạo trong học tập. Thái độ học tập đúng đắn ấy đã giúp bạn V đạt được kết quả cao, được thầy cô và bạn bè quý mến, đồng thời cũng giúp đỡ được nhiều bạn học sinh khác. Vì vậy, chúng ta nên cổ vũ, khuyến khích và học tập theo bạn V.
- Những hành động và lời đánh giá của bạn M cho thấy, bạn M còn lười biếng, chưa chăm chỉ, nỗ lực và sáng tạo trong học tập.
2,0
b. Nếu là V, em sẽ nói với M rằng: Việc bạn không tập trung và còn chơi điện tử trong giờ học là vi phạm nội quy nhà trường và khiến bạn học tập sút kém. Ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập sẽ giúp bạn học tập hiệu quả hơn. Tự giác học tập giúp bản thân mình nắm chắc kiến thức chứ không phải học để đối phó với thầy cô. Bạn nên chăm chỉ, tích cực sáng tạo trong học tập, không nên dựa dẫm, ỷ lại vào người khác...
(HS có thể có cách trả lời khác phù hợp vẫn được điểm tối đa)
1,0

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ki_i_mon_giao_duc_cong_dan_lop_8_canh_dieu.docx