Bài tập ôn tập học kì 2 môn Vật lý Lớp 11 - Từ trường & cảm ứng điện từ

doc 9 trang Người đăng khanhhuyenbt22 Ngày đăng 24/06/2022 Lượt xem 310Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập học kì 2 môn Vật lý Lớp 11 - Từ trường & cảm ứng điện từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập ôn tập học kì 2 môn Vật lý Lớp 11 - Từ trường & cảm ứng điện từ
Bài Tập 	TỪ TRƯỜNG & CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Câu 1: Từ trường không tác dụng lực lên:
a) nam châm khác đặt trong nó	b) dây dẫn tích điện đặt trong nó
b) hạt mang điện chuyển động có hướng đặt trong nó	d) một vòng dạy mang dòng điện đặt trong nó
Câu 2: Tương tác từ là tương tác giữa:
a) nam châm với nam châm	b) dòng điện với dòng điện
c) nam châm với dòng điện	d) cả a, b và c đúng
Câu 3: Trong chân không, dòng điện I sinh ra từ trường B0. Nếu đặt dòng điện này trong môi trường đồng chất có độ từ thẩm µ thì cảm ứng từ B do dòng điện I sinh ra tính bằng công thức:
	a) B = B0/ µ	b) B = µ2. B0	c) B = B0/ µ2	d) B = µ.B0
Câu 4: Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động có hướng trong từ trường đều bằng 0 khi:
	a) Hạt chuyển động song song với đường cảm ứng từ.
	b) Hạt chuyển động theo một đường thẳng hợp với đường cảm ứng từ một góc bất kì.
	c) Hạt chuyển động theo một quỹ đạo tròn vuông góc với đường cảm ứng từ.
	d) Hạt chuyển động vuông góc với đường cảm ứng từ.
Câu 5: Một dây dẫn thẳng dài uốn thành dạng như hình vẽ có dòng điện cường độ 
I chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại tâm của vòng dây có độ lớn:
	a) 2(+1)10-7.I/R	b) 2(-1)10-7.I/R	c) 2.10-7.I/R	d) 2.10-7.I/R
Câu 6: Cho hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I chạy qua đặt trong không khí (như hình vẽ). Dây thứ nhất đặt trong mặt phẳng giấy, dây thứ hai đặt vuông góc với mặt phẳng giấy. Tính độ lớn vector cảm ứng từ tại điểm D. Biết các điểm ABCD tạo thành hình vuông cạnh a = 0,5m, I = 10A.
	a) 40.10-7 (T)	b) 80.10-7 (T)	
	c) 40.10-7 (T)	d) 0 (T)
Câu 7: Trong các thiết bị điện tử, những dây điện mang dòng điện bằng nhau, ngược chiều thường được cuốn lại với nhau nhằm mục đích chính là:
a) Làm tăng hiệu ứng từ	b) Làm giảm hiệu ứng từ	c) Làm tăng hiệu ứng điện	d) Một lí do khác
Câu 8: Ống dây có chiều dài L, có dòng điện I chạy qua thì trong lòng ống dây có cảm ứng tử B. Nếu kéo giãn cho chiều dài ống dây tăng lên 2 lần thì:
	a) B tăng 2 lần	b) B giảm 2 lần	c) B tăng lần	d) B giảm lần
Câu 9: Khung dây tròn có diện tích S, có dòng điện I chạy qua thì tại tâm vòng dây có cảm ứng tử B. Nếu giảm diện tích khung dây xuống 2 lần thì cảm ứng từ B tại tâm vòng dây sẽ:
	a) B tăng 2 lần	b) B giảm 2 lần	c) B tăng lần	d) B giảm lần
Câu 10: Khi một hạt mang điện chuyển động vào trong một từ trường có phương vuông góc với vactor vận tốc thì quỹ đạo của nó có dạng:
	a) Một đường thẳng	b) Một đường tròn	c) Một nhánh Parabol	d) không xác định
Câu 11: Cho hai dây dẫn đặt song song với nhau trong cùng một mặt phẳng, mang hai dòng điện ngược chièu có cường độ lần lượt là I1 và I2. Lực do dây dẫn 2 tác dụng lên 1m chièu dài dây dẫn 1 được tính theo biểu thức nào sau đây?
a) F = B2I2	b) F = B1I1	c) F = B2I1	d) F = B1I2
Câu 12: Trong công thức tính lực Lorentz F = qBvsinθ. Hãy chỉ ra câu sai trong những nhận xét sau:
	a) luôn vuông góc với .	b) luôn vuông góc với .
	c) luôn vuông góc với .	d) có thể hợp với góc tùy ý.
Câu 13: Công thức B = 2.10-7.I/R là công thức tính cảm ứng từ do khung dây tròn sinh ra tại:
	a) Tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua tâm và vuông góc với khung dây.
	b) Tại một điểm bất kì trong mặt phẳng của khung dây.
	c) Tại một điểm ngoài khung dây.
	d) Tại tâm khung dây.	
Câu 14: Một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều B. Để lực điện từ tác dụng lên dây cực tiểu thì góc α giữa dây dẫn và phải bằng:
	a) 00	b) 300	c) 600	 d) 900
Câu 15: Khung dây MNPQ mang dòng điện I đặt trong cùng mặt phẳng với dòng điện I1 như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng?
	a) hai lực và làm thành một ngẫu lực.	
	b) hai lực và làm thành một ngẫu lực.	
	c) hai lực và cân bằng nhau.	
	d) hai lực và cân bằng nhau.
Câu 16: Nam châm điện có cấu tạo như hình vẽ trên. Các cực N, S của nam châm lần lượt ở các vị trí:
	a) A, B	b) B, C	c) A,C	d) B, D 
Câu 17: Cho ba dây dẫn thẳng mang dòng điện có cùng cường độ đặt vuông góc với mặt phẳng giấy tại ba vị trí A, B, C tạo thành tam giác vuông cân tại A. Hình vẽ nào sau đây xa1 định đúng phương, chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thứ ba đặt tại A?
	a)	b)	c)	d)
Câu 18: Hai dây dẫn thẳng song song, có dòng điện cùng cường độ I nhưng ngược chiều chạy qua đặt vuông góc với mặt phẳng giấy tại hai điểm A B. Dây dẫn thứ ba có cùng cường độ I chạy qua và cũg đặt vuông góc với mặt phẳng giấy. Hải dây thứ ba phải đặt ở đâu và có chiều như thế nào để lực từ tác dụng lên nó bằng 0?
	a) Trong khoảng AB	b) Ngoài khoảng AB	c) Không có vị trí nào	d) Giữa AB và có chiều đi vào
Câu 19: Khung dây ABCD nằm cân bằng trong từ trường đều B nếu:
	a) Cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây	b) Cảm ứng từ song song với cạnh AB
	c) Cảm ứng từ song song với cạnh AD	d) Cảm ứng từ song song mặt phẳng khung
Câu 20: Cảm ứng từ trong lòng ống dây không phụ thuộc trực tiếp vào:
	a) mật độ vòng dây cuốn	b) độ từ thẩm của môi trường trong lòng ống dây
	c) số vòng dây	d) cường độ dòng điện qua ống dây
Câu 21: Ống dây mang dòng điện và dang hút nam châm như hình vẽ.	
	Xác định chiều dòng điện qua ống dây?
Câu 22: Có bốn đoạn dây điện cùng mang dòng điện có cường độ I. Lực tác dụng lên mỗi đoạn dây có độ lớn được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như thế nào?
	a) F1 F2 > F3 > F4	c) F1 = F2 = F3 = F4	d) F4 < F1 < F2 < F3
Câu 23: Nhận xét nào đúng lực do từ trường B1 và B2 
tác dụng lên 1m chiều dài dây điện mang dòng điện I
	a) F1 = 2F2	b) F2 = 2F1
	c) F1 = F2	d) F1 = F2
Câu 24: Hạt mang điện khối lượng 1g, điện tích q = 160C được bắn vuông góc với đường cảm ứng từ vào một từ trường đều có B = 1T thì hạt chuyển động theo một quỹ đạo là một nửa đường tròn bán kính 20m.
Tính vận tốc hạt lúc được bắn vào trong từ trường?
i (A)
t (s)
0
1,2
3
2
1
0,6
	A. 3,2.106(m/s)	B. 1,6.106(m/s)
	C. 6,4.106(m/s)	D. 0,8.106(m/s)
Câu 25: Cường độ i của dòng điện chạy qua một ống dây có độ tự cảm L = 0,1 H biến đổi theo thời gian t được mô tả bằng đồ thị bên. Trong thời gian từ 1 s đến 3 s, suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây có độ lớn bằng
A. 0,02 V.	B. 0,06 V.	
C. 0,03 V.	D. 0,04 V 
Câu 26: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về từ trường của dòng điện chạy trong ống dây thẳng dài ?
A. Đường sức từ tại những điểm bên trong ống dây là những đường tròn.
B. Độ lớn cảm ứng từ tại mọi điểm bên trong ống dây là như nhau và tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy trong mỗi vòng dây.
C. Đường sức từ tại những điểm bên trong ống dây có chiều xác định theo quy tắc nắm tay phải.
D. Đường sức từ tại những điểm bên trong ống dây là những đoạn thẳng song song cách đều nhau.
Câu 27: Trong một từ trường đều , một electron bay với vận tốc theo phương vuông với đường sức từ. Hình vẽ nào sau đây mô tả chính xác lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron ?
-
-
-
-
Hình 1.
Hình 2.
Hình 3.
Hình 4.
A. Hình 4.	B. Hình 2.	C. Hình 1.	D. Hình 3.
Câu 28: Một ống dây thẳng dài 10 cm, có 500 vòng dây quấn nối tiếp nhau thành một lớp, đặt trong không khí và không có lõi sắt từ. Dòng điện không đổi chạy qua ống dây có cường độ 0,318 A. Độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây (không kể từ trường của Trái Đất) là
A. 10-3 T.	B. 2. 10-3 T.	C. 10-5 T.	D. 2. 10-5 T.
Câu 29: Hai vòng dây dẫn tròn có bán kính R1 = 10 cm và R2 = 20 cm, có tâm O1 và O2 trùng nhau, mang các dòng điện có cường độ lần lượt là I1 = 1 A và I2 = 2 A, được đặt sao cho mặt phẳng hai vòng dây vuông góc với nhau trong không khí. Cảm ứng từ tổng hợp tại tâm của hai vòng dây có độ lớn là
A. 0 T.	B. 12,56. 10-6 T.	C. 6,28. 10-6 T.	D. 8,88. 10-6 T.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
Lực từ là lực tương tác
A. giữa hai dòng điện.	B. giữa hai điện tích đứng yên.
C. giữa hai nam châm.	D. giữa một nam châm và một dòng điện.
Câu 31: Một khung dây tròn có bán kính 3,14 cm gồm 5 vòng dây được đặt trong không khí. Dòng điện chạy qua mỗi vòng dây có cường độ 0,1 A và cùng chiều nhau. Cảm ứng từ tổng hợp tại tâm của khung dây có độ lớn là
A. 10-5 T.	B. 10-8 T.	C. 10-7 T.	D. 10-6 T.
Câu 32: Dòng điện không đổi cường độ 2 A chạy trong một dây dẫn thẳng dài vô hạn được đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn đoạn 10 cm có độ lớn là
A. 1,3. 10-7 T.	B. 4. 10-8 T.	C. 1,3. 10-5 T.	D. 4. 10-6 T.
Câu 33: Một vòng dây bằng đồng nhẹ được treo bằng một sợi dây vào giá cố định. Vòng dây đang đứng yên. Một nam châm thẳng chuyển động lại gần vòng dây (hình vẽ). Hỏi trong quá trình nam châm tiến lại gần vòng dây thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có chiều như thế nào và vòng dây chuyển động về phía nào ?
N
S
(Trái)
(Phải)
M
Q
P
A. Dòng điện cảm ứng có chiều MQPM, vòng dây chuyển động sang phải.
B. Dòng điện cảm ứng có chiều MPQM, vòng dây chuyển động sang trái.
C. Dòng điện cảm ứng có chiều MQPM, vòng dây chuyển động sang trái.
D. Dòng điện cảm ứng có chiều MPQM, vòng dây chuyển động sang phải.
Câu 34: Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện cường độ I được đặt trong không khí. Những điểm cách dây dẫn khoảng r có cảm ứng từ bằng 1,2. 10-6 T. Những điểm cách dây dẫn khoảng 4r có cảm ứng từ bằng bao nhiêu ?
A. 0,6. 10-6 T.	B. 2,4. 10-6 T.	C. 0,3. 10-6 T.	D. 4,8. 10-6 T.
Câu 35: Một ống dây có độ tự cảm L = 50 mH. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây biến thiên theo thời gian t theo quy luật i = 0,4(3 - 2t), trong đó i tính bằng ampe (A) và t tính bằng giây (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây có độ lớn bằng
A. 2. 10-3 V.	B. 4. 10-3 V.	C. 2. 10-2 V.	D. 4. 10-2 V.
Câu 36: Cho dòng điện không đổi cường độ 0,4 A chạy trong một vòng dây tròn có bán kính 6,28 cm được đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của vòng dây này là
A. 4. 10-6 T.	B. 4. 10-8 T.	C. 1,3. 10-6 T.	D. 1,3. 10-8 T.
Câu 37: Một vòng dây dẫn tròn tâm O, bán kính R = 3,14 cm, mang dòng điện cường độ I = 0,15 A, được đặt trong một từ trường đều B = 4. 10-6 T sao cho mặt phẳng vòng dây song song với đường sức từ của từ trường đều . Cảm ứng từ tổng hợp tại O có độ lớn là
A. 5. 10-6 T.	B. 3,5. 10-6 T.	C. 10-6 T.	D. 7. 10-6 T.
Câu 38: Trong một từ trường đều có cảm ứng từ 4. 10-2 T, một prôton bay với vận tốc 2 000 km/s theo phương hợp với đường sức từ góc 300. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên prôton có độ lớn bằng
A. 6,4. 10-18 N.	B. 1,28. 10-17 N.	C. 6,4. 10-15 N.	D. 1,28. 10-14 N.
Câu 39: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 10 cm có dòng điện không đổi cường độ 2 A chạy qua được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T. Biết đoạn dây dẫn hợp với phương của vectơ cảm ứng từ một góc 300. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có độ lớn là
A. 0,4 N.	B. 0,04 N.	C. 0,08 N.	D. 4 N.
Câu 40: Một ống dây thẳng dài có độ tự cảm L = 100 mH. Cho dòng điện không đổi cường độ i = 2 A chạy qua ống dây. Năng lượng từ trường tập trung trong lòng ống dây là
A. 1 J.	B. 0,1 J.	C. 0,2 J.	D. 2 J.
Câu 41: Ống dây thẳng dài l = 10 cm, có N = 500 vòng dây, bán kính mỗi vòng dây là r = 2 cm, được đặt trong không khí. Ống dây không có lõi sắt từ. Độ tự cảm của ống dây này là
A. 3,95 mH.	B. 395 mH.	C. 127 mH.	D. 1,27 mH.
Câu 42: Trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ là , một đoạn dây dẫn thẳng MN có dòng điện không đổi chạy qua được đặt sao cho đoạn dây không song song với đường sức từ. Kí hiệu là lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó. Kết luận nào sau đây là không đúng ?
A. luôn vuông góc với MN.	B. luôn vuông góc với MN và .
C. luôn vuông góc với MN.	D. luôn vuông góc với .
Câu 43: Từ thông Φ qua diện tích giới hạn bởi mạch điện kín biến thiên đều đặn theo thời gian t theo quy luật Φ = 0,03(2t – 2), trong đó Φ tính bằng Vêbe (Wb) và t tính bằng giây (s). Điện trở của mạch là R = 0,3 Ω. Dòng điện cảm ứng chạy trong mạch có cường độ bằng
N
S
(CA)
P
R
Q
A. 0,06 A.	B. 0,2 A.	C. 0,1 A.	D. 0,03 A.
Câu 44: Một nam châm thẳng NS được thả rơi dọc theo trục một vòng dây dẫn tròn (C) được giữ đứng yên như hình bên. Hỏi trong quá trình nam châm NS rơi xuống gần vòng dây tròn (C) thì dòng điện cảm ứng chạy trong vòng dây (C) có chiều như thế nào (chiều PQRP hay PRQP), lực tương tác từ giữa nam châm NS và vòng dây (C) là lực hút hay lực đẩy ?
A. PRQP, lực hút.	B. PQRP, lực đẩy.	C. PRQP, lực đẩy.	D. PQRP, lực hút. 
Câu 45:Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,01 (H), cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ch¹y èng d©y. N¨ng l­îng tõ tr­êng trong èng d©y lµ:
A. 0,250 (J).	B. 0,125 (J).	C. 0,050 (J).	D. 0,025 (J).
Câu 46:Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,01 (H). Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua èng, èng d©y cã n¨ng l­îng 0,08 (J). C­êng ®é dßng ®iÖn trong èng d©y b»ng:
A. 2,8 (A).	B. 4 (A).	C. 8 (A).	D. 16 (A).
Câu 47:Mét èng d©y dµi 40 (cm) cã tÊt c¶ 800 vßng d©y. DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng d©y b»ng 10 (cm2). èng d©y ®­îc nèi víi mét nguån ®iÖn, c­êng ®é dßng ®iÖn qua èng d©y t¨ng tõ 0 ®Õn 4 (A). Nguån ®iÖn ®· cung cÊp cho èng d©y mét n¨ng l­îng lµ:
A. 160,8 (J).	B. 321,6 (J).	C. 0,016 (J).	D. 0,032 (J).
Câu 48:BiÓu thøc tÝnh suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m lµ:
A. 	B. e = L.I	C. e = 4π. 10-7.n2.V	D. 
Câu 49:BiÓu thøc tÝnh hÖ sè tù c¶m cña èng d©y dµi lµ:
A. 	B. L = Ф.I	C. L = 4π. 10-7.n2.V	D. 
Câu 50:Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,1 (H), c­êng ®é dßng ®iÖn qua èng d©y gi¶m ®Òu ®Æn tõ 2 (A) vÒ 0 trong kho¶ng thêi gian lµ 4 (s). SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m xuÊt hiÖn trong èng trong kho¶ng thêi gian ®ã lµ:
A. 0,03 (V).	B. 0,04 (V).	C. 0,05 (V).	D. 0,06 (V).
Câu 51:Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,1 (H), c­êng ®é dßng ®iÖn qua èng d©y t¨ng ®Òu ®Æn tõ 0 ®Õn 10 (A) trong kho¶ng thêi gian lµ 0,1 (s). SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m xuÊt hiÖn trong èng trong kho¶ng thêi gian ®ã lµ:
A. 0,1 (V).	B. 0,2 (V).	C. 0,3 (V).	D. 0,4 (V).
Câu 52:Mét èng d©y dµi 50 (cm), diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng lµ 10 (cm2) gåm 1000 vßng d©y. HÖ sè tù c¶m cña èng d©y lµ:
A. 0,251 (H).	B. 6,28.10-2 (H).	C. 2,51.10-2 (mH).	D. 2,51 (mH).
Câu 53:Muèn lµm gi¶m hao phÝ do to¶ nhiÖt cña dßng ®iÖn Fuc« g©y trªn khèi kim lo¹i, ng­êi ta th­êng:
A. chia khèi kim lo¹i thµnh nhiÒu l¸ kim lo¹i máng ghÐp c¸ch ®iÖn víi nhau.
B. t¨ng ®é dÉn ®iÖn cho khèi kim lo¹i.
C. ®óc khèi kim lo¹i kh«ng cã phÇn rçng bªn trong.
D. s¬n phñ lªn khèi kim lo¹i mét líp s¬n c¸ch ®iÖn.
Câu 54:Khi sö dông ®iÖn, dßng ®iÖn Fuc« sÏ xuÊt hiÖn trong:
A. Bµn lµ ®iÖn.	B. BÕp ®iÖn.	C. Qu¹t ®iÖn.	D. Siªu ®iÖn.
Câu 55:Khi sö dông ®iÖn, dßng ®iÖn Fuc« kh«ng xuÊt hiÖn trong:
A. Qu¹t ®iÖn.	B. Lß vi sãng.	C. Nåi c¬m ®iÖn.	D. BÕp tõ.
(Các bài tự luận)
Câu 56: Một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật có diện tích S = 200 cm2, ban đầu ở vị trị trí song song với các đường sức của một từ trường đều B = 0,01 T. Khung dây quay đều trong thời gian 40 s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung.
Câu 57: Một khung dây dẫn mềm hình tròn, bán kính 12 cm được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,24 T. Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Khung dây được ép ở hai phía đối diện làm cho diện tích của khung bị thu hẹp lại đến giá trị 28 cm2 trong khoảng thời gian 0,25 s. Tìm suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong khung.
Câu 58: Một ống dây hình trụ dài gồm N = 103 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 100 cm2. Ống dây có R = 16 Ω, hai đầu nối đoản mạch và được đặt trong một từ trường đều, vectơ cảm ứng từ B song song với trục ống dây. Độ lớn cảm ứng từ tăng đều mỗi giây 4.10-2 T. Tính công suất tỏa nhiệt trong ống dây.
Câu 59: Một vòng dây dẫn diện tích 100 cm2 nối vào một tụ điện C = 200 μF, được đặt trong một từ trường đều, vectơ B vuông góc với mặt phẳng vòng dây, có độ lớn tăng đều 5.10-2 T/s. Tính điện tích tích trên tụ điện (xem điện trở của dây là nhỏ, không đáng kể).
Câu 60: Phương pháp chụp ảnh cắt lớp được sử dụng để chụp ảnh chẩn đoán bệnh. Bệnh nhận nằm trong từ trường rất mạnh khi chụp. Nếu từ trường bị ngắt đột ngột sẽ làm xuất hiện dòng cảm ứng gây nguy hiểm. Giả thiết rằng diện tích lớn nhất trên người người bệnh có từ thông gửi qua là 320 cm2, cảm ứng từ là 1,5 T. Nếu suất điện động cảm ứng sinh ra trong cơ thể người dưới 0,01 V là an toàn thì thời gian ngắt từ trường ít nhất phải là bao lâu?
Câu 61: Một khung dây dẫn có 1800 vòng được nối vào một điện kế, điện trở tổng cộng bằng 45 Ω. Diện tích của khung bằng 4,5 cm2. Khung được di chuyển tịnh tiến từ miền từ trường bằng 0 vào miền từ trường khác 0. Khung luôn vuông góc với đường sức từ. Điện tích sinh ra trong mạch được đo bằng 8,9.10-3 C. Hãy tìm cảm ứng từ.
Câu 62: Chän c©u tr¶ lêi ®óng. Trong hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng:
A. gãc khóc x¹ lu«n bÐ h¬n gãc tíi.	B. gãc khóc x¹ lu«n lín h¬n gãc tíi.
C. gãc khóc x¹ tØ lÖ thuËn víi gãc tíi.	D. khi gãc tíi t¨ng dÇn th× gãc khóc x¹ còng t¨ng dÇn.
Câu 63: ChiÕt suÊt tØ ®èi gi÷a m«i tr­êng khóc x¹ víi m«i tr­êng tíi
A. lu«n lín h¬n 1.	B. lu«n nhá h¬n 1.
C. b»ng tØ sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng tíi.
D. b»ng hiÖu sè gi÷a chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng khóc x¹ vµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña m«i tr­êng tíi.
Câu 64: ChiÕt suÊt tuyÖt ®èi cña mét m«i tr­êng truyÒn ¸nh s¸ng
A. lu«n lín h¬n 1.	B. lu«n nhá h¬n 1.	C. lu«n b»ng 1.	D. lu«n lín h¬n 0.
Câu 65: ChiÕu mét tia s¸ng ®¬n s¾c ®i tõ kh«ng khÝ vµo m«i tr­êng cã chiÕt suÊt n, sao cho tia ph¶n x¹ vu«ng gãc víi tia khóc x¹. Khi ®ã gãc tíi i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc
A. sini = n	B. sini = 1/n	C. tani = n	D. tani = 1/n
Câu 66: Mét bÓ chøa n­íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n­íc trong bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n­íc lµ 4/3. ¸nh n¾ng chiÕu theo ph­¬ng nghiªng gãc 300 so víi ph­¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn mÆt n­íc lµ 
A. 11,5 (cm)	B. 34,6 (cm)	C. 63,7 (cm)	D. 44,4 (cm)
Câu 67: Mét bÓ chøa n­íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n­íc trong bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n­íc lµ 4/3. ¸nh n¾ng chiÕu theo ph­¬ng nghiªng gãc 300 so víi ph­¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn ®¸y bÓ lµ: 
A. 11,5 (cm)	B. 34,6 (cm)	C. 51,6 (cm)	D. 85,9 (cm)
Câu 68: Mét ®iÓm s¸ng S n»m trong chÊt láng (chiÕt suÊt n), c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 12 (cm), ph¸t ra chïm s¸ng hÑp ®Õn gÆp mÆt ph©n c¸ch t¹i ®iÓm I víi gãc tíi rÊt nhá, tia lã truyÒn theo ph­¬ng IR. §Æt m¾t trªn ph­¬ng IR nh×n thÊy ¶nh ¶o S’ cña S d­êng nh­ c¸ch mÆt chÊt láng mét kho¶ng 10 (cm). ChiÕt suÊt cña chÊt láng ®ã lµ
A. n = 1,12	B. n = 1,20	C. n = 1,33	D. n = 1,40
Câu 69: Cho chiÕt suÊt cña n­íc n = 4/3. Mét ng­êi nh×n mét hßn sái nhá S m»n ë ®¸y mét bÓ n­íc s©u 1,2 (m) theo ph­¬ng gÇn vu«ng gãc víi mÆt n­íc, thÊy ¶nh S’ n»m c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng b»ng
A. 1,5 (m)	B. 80 (cm)	C. 90 (cm)	D. 1 (m)
Câu 70: Mét ng­êi nh×n hßn sái d­íi ®¸y mét bÓ n­íc thÊy ¶nh cña nã d­êng nh­ c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng 1,2 (m), chiÕt suÊt cña n­íc lµ n = 4/3. §é s©u cña bÓ lµ:
A. h = 90 (cm)	B. h = 10 (dm)	C. h = 15 (dm)	D. h = 1,8 (m)
Câu 71: Mét ng­êi nh×n xuèng ®¸y mét chËu n­íc (n = 4/3). ChiÒu cao cña líp n­íc trong chËu lµ 20 (cm). Ng­êi ®ã thÊy ®¸y chËu d­êng nh­ c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng b»ng
A. 10 (cm)	B. 15 (cm)	C. 20 (cm)	D. 25 (cm)
Câu 73: Cho mét tia s¸ng ®i tõ n­íc (n = 4/3) ra kh«ng khÝ. Sù ph¶n x¹ toµn phÇn x¶y ra khi gãc tíi:
A. i 420.	C. i > 490.	D. i > 430.
Câu 74: Mét miÕng gç h×nh trßn, b¸n kÝnh 4 (cm). ë t©m O, c¾m th¼ng gãc mét ®inh OA. Th¶ miÕng gç næi trong mét chËu n­íc cã chiÕt suÊt n = 1,33. §inh OA ë trong n­íc, cho OA = 6 (cm). M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ sÏ thÊy ®Çu A c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng lín nhÊt lµ:
A. OA’ = 3,64 (cm).	B. OA’ = 4,39 (cm).
C. OA’ = 6,00 (cm).	D. OA’ = 8,74 (cm).
Câu 75: Mét miÕng gç h×nh trßn, b¸n kÝnh 4 (cm). ë t©m O, c¾m th¼ng gãc mét ®inh OA. Th¶ miÕng gç næi trong mét chËu n­íc cã chiÕt suÊt n = 1,33. §inh OA ë trong n­íc, cho OA = 6 (cm). M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ, chiÒu dµi lín nhÊt cña OA ®Ó m¾t kh«ng thÊy ®Çu A lµ:
A. OA ≤ 3,53 (cm).	B. OA > 3,53 (cm).	C. OA ≤ 4,54 (cm).	D. OA > 5,37 (cm).
Câu 76: Mét ngän ®Ìn nhá S ®Æt ë ®¸y mét bÓ n­íc (n = 4/3), ®é cao mùc n­íc h = 60 (cm). B¸n kÝnh r bÐ nhÊt cña tÊm gç trßn næi trªn mÆt n­íc sao cho kh«ng mét tia s¸ng nµo tõ S lät ra ngoµi kh«ng khÝ lµ:
A. r < 53 (cm).	B. r ≥ 53 (cm).	C. r ≥ 55 (cm).	D. r < 51 (cm).
Câu 77: ChiÕu mét chïm tia s¸ng song song trong kh«ng khÝ tíi mÆt n­íc ( n = 4/3) víi gãc tíi lµ 450. Gãc hîp bëi tia khóc x¹ vµ tia tíi lµ:
A. D = 70032’.	B. D = 450.	C. D = 25032’.	D. D = 12058’.
Câu 78: Mét chËu n­íc chøa mét líp n­íc dµy 24 (cm), chiÕt suÊt cña n­íc lµ n = 4/3. M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ, nh×n gÇn nh­ vu«ng gãc víi mÆt n­íc sÏ thÊy ®¸y chËu d­êng nh­ c¸ch mÆt n­íc mét ®o¹n b»ng
A. 6 (cm).	B. 8 (cm).	C. 18 (cm).	D. 23 (cm).
Câu 79. Thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm. Vật AB đặt trước thấu kính cho ảnh A’B’ cách vật 18 cm. Vật cách thấu kính một khoảng:
	A. 38 cm	B. 24 cm	C. 12 cm	D. 20 cm
Câu 80. Vật AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính cho ảnh thật lớn gấp 3 lần vật. Dời vật xa thấu kính thêm 3 cm thì ảnh vẫn là ảnh thật và dời 18 cm so với ảnh ban đầu. Tiêu cự thấu kính là:
	A. 6 cm	B. 9 cm	C. 12 cm	D. 18 cm
Câu 81. Vật thật AB đặt vuông góc với trục chính cho ảnh trên màn cao 2 cm. Dời vật lại gần thấu kính 45 cm thì thu được ảnh trên màn cao 20 cm và ảnh này cách ảnh ban đầu 18 cm. Vị trí ban đầu của vật cách thấu kinh:
	A. 60 cm	B. 45 cm	C. 30 cm	D. 15 cm
Câu 82. Vật phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính cho ảnh rõ nét trên màn ảnh. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính 2 cm thì phải dịch chuyển màn ảnh ra xa thấu kính thêm 30 cm thì thu lại được ảnh rõ nét trên màn. Biết ảnh lúc sau cao gấp 5/3 ảnh trước. Tiêu cự thấu kính là:
	A. 30 cm	B. 15 cm	C. 40 cm	D. 20 cm	
Câu 83. Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5 gãc chiÕt quang A. Tia lã hîp víi tia tíi mét gãc lÖch D = 300. Gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh lµ
A. A = 410.	B. A = 38016’.	C. A = 660.	D. A = 240.
Câu 84. Mét tia s¸ng tíi vu«ng gãc víi mÆt AB cña mét l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt vµ gãc chiÕt quang A = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng qua l¨ng kÝnh lµ:
A. D = 50.	B. D = 130.	C. D = 150.	D. D = 220.
Câu 85. Mét l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5, tiÕt diÖn lµ mét tam gi¸c ®Òu, ®­îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tia s¸ng SI tíi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh víi gãc tíi i = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng khi ®i qua l¨ng kÝnh lµ:
A. D = 2808’.	B. D = 31052’.	C. D = 37023’.	D. D = 52023’.
Câu 86. Mét ng­êi cËn thÞ ph¶i ®eo kÝnh cËn sè 0,5. NÕu xem tivi mµ kh«ng muèn ®eo kÝnh, ng­êi ®ã ph¶i ngåi c¸ch mµn h×nh xa nhÊt lµ:
A. 0,5 (m).	B. 1,0 (m).	C. 1,5 (m).	D. 2,0 (m).
Câu 86. Mét ng­êi cËn thÞ vÒ giµ, khi ®äc s¸ch c¸ch m¾t gÇn nhÊt 25 (cm) ph¶i ®eo kÝnh sè 2. Kho¶ng thÊy râ nh¾n nhÊt cña ng­êi ®ã lµ:
A. 25 (cm).	B. 50 (cm).	C. 1 (m).	D. 2 (m).
Câu 87. Mét ng­êi viÔn thÞ cã ®iÓm cùc cËn c¸ch m¾t 50 (cm). Khi ®eo kÝnh cã ®é tô + 1 (®p), ng­êi nµy sÏ nh×n râ ®­îc nh÷ng vËt gÇn nhÊt c¸ch m¾t
A. 40,0 (cm).	B. 33,3 (cm).	C. 27,5 (cm).	D. 26,7 (cm).
Câu 88. M¾t viÔn nh×n râ ®­îc vËt ®Æt c¸ch m¾t gÇn nhÊt 40 (cm). §Ó nh×n râ vËt ®Æt c¸ch m¾t gÇn nhÊt 25 (cm) cÇn ®eo kÝnh (kÝnh ®eo s¸t m¾t) cã ®é tô lµ:
A. D = - 2,5 (®p).	B. D = 5,0 (®p).	C. D = -5,0 (®p).	D. D = 1,5 (®p).
Câu 89. Lăng kính thủy tinh có chiết suất . Tiết diện thẳng ABC là một tam giác đều. Chiếu tới mặt bên AB một tia tới thì tia sáng ló ra hợp góc 450 so với mặt bên thứ hai AC. Tính góc tới và cho biết nếu giảm góc tới vài độ thì góc lệch thay đổi ra sao.
	A. 150, góc lệch D tăng	C. 150, goc lệch D giảm.
	C. 300, góc lệch D tăng	D. 300, goc lệch D giảm.
Câu 90. Lăng kính thủy tinh có chiết suất 1,6. Chiếu một tia sáng vuôn góc tới mặt bên của lăng kính. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt bên thứ hai. Hỏi góc chiết quang A thỏa mãn điều kiện nào sao đây?
	A. A ≤ 38042’	B. A > 38042’	C. 	A ≤ 34028’	D. > 34028’	
Câu 91. Lăng kính thủy tinh có chiết suất 1,5 và có tiết diện vuông góc như hình vẽ. Trên mặt huyền có giọt chất lỏng trong suốt. Chùm tia hẹp SI chiếu tới mặt bên theo phương vuông góc và gặp chất lỏng tại I. Chiết suốt giọt chất lỏng thỏa điều kiện nào để có phản xạ toàn phần tại I?
	A. n’ > 1,5	B. n’ ≤ 1,5	C. n’ > 1,3	D. n’ ≤ 1,3	
Câu 92: Hạt mang điện dương chuyển động thẳng đều trong một vùng không 
gian có cả điện trường và từ trường như hình vẽ. Biết vận tốc hạt là 8.106m/s, 
cảm ứng từ B có độ lớn 0,001T. Xác định chiều và độ lớn của điện trường E.
Câu 93: Ba thanh OA, OB, MN hợp thành một khung dây dẫn kín, 
MN có thể trượt trên OA, OB. Đặt khung dây trong từ trường B. Để 	
dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung có chiều như hình vẽ, ta có thể
	a) Giữ yên thanh MN, giảm B.	b) Giữ yên thanh MN, tăng B
	c) Trượt thanh MN ra xa O, B không đổi	d) a, b đều được.
Câu 94: Cho hai vùng từ trường đều sát nhau, cảm ứng từ có chiều như hình vẽ. Hãy cho biết ở vị trí nào không có dòng điện cảm ứng, ở vị trí nào dòng điện cảm ứng có chiều quay theo kim đồng hồ, vị trí nào dòng điện cảm ứng ngược chiều quay kim đồng hồ? Vì sao?
Câu 95: Một thanh nam châm thả rơi vuông góc mặt phẳng khung dây 
và đi qua tâm. Hãy xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trên 	
khung và lực tương tác giữa nam châm và khung dây trong hai trường hơp:
a) Nam châm ở phía trên khung.
b) Nam châm rơi và ở phía dưới khung
Câu 96: Xác định chiều của dòng điện cảm ứng qua R 
trong mạch điện bên trong các trường hợp sau:
	a) Ngay sau khi K dóng.	
	b) Một lúc sau khi K đóng.
	c) Ngay sau khi K mở.
Câu 97: Khung dây kín quay quanh trục ox trong từ
trường đều như hình vẽ. Hỏi trong giai đoạn nào của 
chuyển động quay dòng điện cảm ứng có chiều:
	a) Từ P đến Q	
	b) Từ Q đến P
c) Bằng 0.
Câu 98: Trường hợp nào sau đây có dòng điện cảm ứng trong khung?
a) Cho diện tích giảm đều xuống ½ và cảm ứng từ có độ lớn tăng 
đều ½ và hướng không đổi trong cùng một khoảng thời gian.	
	b) Chỉ đổi chiều cảm ứng từ nhưng giữ nguyên độ lớn.	
	c) Cho khung quay đều quanh trục đối xứng song song với .
	d) Cho khung chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều .
Câu 99: Chọn câu sai: “Đoạn dây dẫn chuyển động trong 
từ trường đều như hình vẽ. Hai đầu dây tồn tại một hiệu điện thế là do”
a) có sự phân bố lại điện tích trên dây dẫn dưới tác dụng của lực Lorentz.
b) các electron bị lực Lorentz kéo về một đầu, đầu còn lại thiếu electron 
sẽ tích điện dương.
c) các electron bị lực Lorentz kéo về một đầu, còn Ion + kim loại bị kéo
về đầu dây dẫn còn lại.
d) Các electron ngoài chuyển động nhiệt còn tham gia chuyển động theo phương 
của nên chịu tác dụng lực Lorentz kéo về một đầu dâu dẫn.

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_on_tap_hoc_ki_2_mon_vat_ly_lop_11_tu_truong_cam_ung.doc