Bài giảng Hình học Lớp 6 (Sách Kết nối tri thức) - Tiết 52: Luyện tập chung (Trang 1)

pptx 28 trang Người đăng hoaian2 Ngày đăng 10/01/2023 Lượt xem 247Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hình học Lớp 6 (Sách Kết nối tri thức) - Tiết 52: Luyện tập chung (Trang 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Hình học Lớp 6 (Sách Kết nối tri thức) - Tiết 52: Luyện tập chung (Trang 1)
Tiết 52: LUYỆN TẬP CHUNG 
HÌNH HỌC 6 
? Em hãy nối tên của các hình sau . 
5 
6 
1 
2 
4 
3 
7 
T am giác cân 
Hình vuông 
Hình lục giác đều 
Hình chữ nhật 
Hình thoi 
Hình thang cân 
Hình bình hành 
 Kiểm tra bài cũ 
Hình 
Tên hình 
Tính chất 
Tam giác cân 
Ba cạnh bằng nhau. 
Ba góc bằng nhau và bằng 
Hình vuông 
B ốn cạnh bằng nhau 
Bốn góc bằng nhau và bằng 
Hai đường chéo bằng nhau 
Hình lục giác đều 
Sáu cạnh bằng nhau 
Sáu góc bằng nhau và bằng 
Ba đường chéo chính bằng nhau 
Hình chữ nhật 
Bốn góc bằng nhau và bằng 
Các cạnh đối bằng nhau 
Hai đường chéo bằng nhau 
Hình 
Tên hình 
Tính chất 
Hình thoi 
B ốn cạnh bằng nhau. 
Hai đường chéo vuông góc với nhau. 
Các cạnh đối song song với nhau 
Các góc đối bằng nhau. 
Hình bình hành 
Các cạnh đối, góc đối bằng nhau. 
Các cạnh đối song song với nhau 
Hình thang cân 
Hai cạnh bên, hai đường chéo bằng nhau. 
Hai đáy song song với nhau 
Hai góc kề một đáy bằng nhau. 
Hình 
Công thức 
Chu vi 
Diện tích 
Hình vuông 
Hình chữ nhật 
Hình thang cân 
Hình bình hành 
Hình thoi 
? Học sinh hoàn thiện bảng sau vào phiếu bài tập 
Hình 
Công thức 
Chu vi 
Diện tích 
Hình vuông 
a 
Hình chữ nhật 
Hình thang cân 
Hình bình hành 
Hình thoi 
C = 4a 
S = 
C = 2(a + b) 
S = ab 
 S = 
C = 2(a + b) 
S = ah 
C = 4a 
 S = 
LUYỆN TẬP 
Bài tập 
Giải 
Hoạt động nhóm 
Ong 
non 
việc 
học 
A. Hình (2) 
B. Hình (1) 
C. Hình (3) 
D. Hình (4) 
Câu 1: 
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng? 
Trong hình vuông thì: 
 Bốn góc bằng nhau và bằng 
 Bốn góc bằng nhau và bằng 
 Hai đường chéo không bằng nhau 
 Hai đường chéo song song với nhau. 
 A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3: Hình chữ nhật có diện tích 800 , độ dài một cạnh 40m thì chu vi của nó là? 
 A. 100m 
B. 120m 
C. 60m 
D. 80m 
Câu 4: Khẳng định nào sau đây là Sai? 
Trong hình vuông thì: 
(a) Bốn cạnh bằng nhau 
(b) Bốn góc bằng nhau và bằng 
(c) Hai đường chéo bằng nhau 
(d) Hai đường chéo vuông góc với nhau 
A. 
B. 
C. 
D. 
Hướng dẫn về nhà 
Làm các bài tập 4.23, 4.24, 4.25trong SGK 
Xem lại phần lý thuyết và các dạng bài tập đã làm. 
Tiết sau: Luyện tập chung (tt). 
1 
2 
5 
4 
3 
pipi 
LUCKY STAR 
GO HOME 
Câu 1: Hình có 4 cạnh bằng nhau và bốn góc bằng nhau là hình gì? 
Hình vuông 
Bạn được thưởng 1 viên kẹo 
GO HOME 
Câu 2: Hình nào có các cạnh đối bằng nhau và song song với nhau? 
Hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành 
Bạn được thưởng 3 viên kẹo 
GO HOME 
Câu 3 : Công thức tính diện tích hình thang cân là gì? 
S = (a + b)h 
Bạn được thưởng 1 viên kẹo 
GO HOME 
Câu 4: Tam giác cân có mấy đường chéo bằng nhau? 
Tam giác không có đường chéo 
Bạn được thưởng 1 tràng pháo tay 
GO HOME 
Câu 5 : Một hình vuông có chu vi là 20cm. Hỏi diện tích của hình vuông đó là bao nhiêu? 
Cạnh hình vuông là: 20 : 4 = 5 (cm) 
Diện tích hình vuông là: 5.5 = 25 ( 
Bạn được thưởng 3 viên kẹo 
Tiết 53: 
LUYỆN TẬP CHUNG (tt) 
HÌNH HỌC 6 
Giải 
Diện tích hình thoi MPNQ là: 8.6 = 48 ( 
Chu vi hình thoi MPNQ là: 4 . 5 = 20 (cm) 
 Đáp số: a) 48 ( 
 b) 20 (cm) 
Hoạt động cá nhân 
Giải 
Diện tích của mảnh vườn hình vuông ban đầu là: 
 20 x 20 = 400 ( 
Phần đất còn lại là hình vuông có kích thước là: 
 20 – 4 = 16(m) 
Diện tích trồng trọt của khu vườn là: 16 x 16 = 256 ( 
 Đáp số: 256 ( 
Hoạt động nhóm 2 HS 
Hoạt động 
 nhóm 
(8 phút) 
Thể lệ 
 Mỗi thành viên suy nghĩ, làm bài trong 4 phút vào phiếu học tập 
Bài của nhóm 
Cá nhân 
Cá nhân 
Cá nhân 
Cá nhân 
Thảo luận nhóm và viết đáp án trong 4 phút 
Hoạt động nhóm 
Cá nhân 
Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là: 
Phần đất dùng để trồng cây gồm bốn hình chữ nhật bằng nhau có chiều dài là: (25 -1): 2 = 12 (m) 
Chiều rộng là: (15 – 1) : 2 = 7 (m) 
Diện tích đất dùng để trồng cây là: (12 x 7) x 4 = 336 ( 
Cá nhân 
Cá nhân 
Cá nhân 
Làm các bài tập còn lại trong SGK 
Xem lại phần lý thuyết và các dạng bài tập đã làm. 
Tiết sau: Ôn tập chương 
Hướng dẫn về nhà 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hinh_hoc_lop_6_sach_ket_noi_tri_thuc_tiet_52_luyen.pptx