Kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 – 2016 môn: Tin học 6 thời gian: 60 phút (không kể phát đề)

doc 6 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 72Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 – 2016 môn: Tin học 6 thời gian: 60 phút (không kể phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 – 2016 môn: Tin học 6 thời gian: 60 phút (không kể phát đề)
 Trường THCS Tân Long Hội KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC: 2015 – 2016
	 Môn: Tin học 6 
Tên : 	 Thời gian: 60 phút (Không kể phát đề)
Lớp : 6/
Điểm:
ĐỀ A
Lời phê: 
I. Trắc nghiệm (4đ): Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu 0,25 điểm.
1. Dạng thông tin nào mà hiện nay máy tính chưa ‘’nhận biết’’ được?
 A. Mùi vị, cảm giác	B. Âm thanh
 C. Hình ảnh	D. Văn bản, các con số.
2. Khả năng to lớn của máy tính là gì ?
 A. Tính toán nhanh, chính xác.	B. Làm việc không mệt mõi
 C. Lưu trữ thông tin lớn	D. Tất cả đúng
3. Muốn ghi đường dẫn đến thư mục em sẽ dùng kí hiệu nào sau đây ?
 A. / B. \ C. > D. <
4. Trình tự của quá trình 3 bước là:
A.Nhập →Xuất →Xử lý 	B. Nhập→ Xử lý →Xuất
 	C. Xuất →Nhập →Xử lý 	 D. Xử lý→ Xuất →Nhập
5. Tập truyện tranh cho em thông tin:
A.Dạng văn bản
C. Dạng âm thanh
B.Dạng hình ảnh
D.Cả a, b đúng
6. Thiết bị dùng để di chuyển con trỏ trên màn hình máy tính là:
A.Máy quét
C.CPU 
B.Bàn phím 
D. Chuột
7. Đĩa cứng nào dưới đây có dung lượng lưu trữ nhiều thông tin nhất:
A.24 MB
C.240 MB
B.24 GB
D.2400 KB
8. Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là:
A.Bàn phím
C.Chuột máy tính
B.Màn hình
D.CPU
9. Khu vöïc chính cuûa baøn phím bao goàm maáy haøng phím?
A. 2 haøng.	
C. 4 haøng.
 B. 5 haøng.
 D. 6 haøng.
10. Caùc thieát bò löu tröõ thoâng tin laø :
A. Ñóa meàm, thieát bò nhôù USB.	
 C. Ñóa CD.
 B. Ñóa cöùng.	
 D. Taát caû caùc thieát bò treân.
11. Teân taäp tin goàm coù maáy phaàn? 
A. Phaàn teân.	
B. Phaàn teân vaø phaàn môû roäng caùch nhau bởi daáu chaám.
C. Phaàn môû roäng. D. Taát caû ñeàu sai.
12. Nuùt duøng ñeå laøm gì ?
A. Ñoùng cöûa soå chöông trình.	
C. Phoùng to cöûa soå chöông trình.
B. Thu nhoû cöûa soå chöông trình.	
D. Khoâng laøm gì caû.
13. Nhê cã m¸y vi tÝnh ta cã thÓ lµm ®­îc:
 A. Häc tËp vµ lµm viÖc	
 C. Gi¶i trÝ vµ l­u tr÷ d÷ liÖu, th«ng tin
B. T×m kiÕm vµ trao ®æi th«ng tin 	 D.TÊt c¶ 3 ý trªn.
14. Th­ môc ®­îc tæ chøc theo h×nh:
A. H×nh trßn	B. H×nh l¸	C. H×nh c©y	B. Hình chữ nhật
15. Nháy chuột có nghĩa là:
 A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay
 B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay
 C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột trái 
 D. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột phải 
16. Khi tắt máy, toàn bộ thông tin ở đâu sẽ bị mất?
A. USB                                   
C. RAM                      
B. Đĩa cứng                
D. Đĩa mềm
II. Tự luận: (6đ) 
1. Có mấy loại phần mềm? Hãy kể tên từng loại ? (1đ) 
2. Đường dẫn là gì? (1đ)
THUVIEN
KHTN
TOAN
Dai.doc
Hinh.doc
VAT LI
KHXH
TROCHOI
A:\
3. Nêu vai trò của hệ điều hành? (1đ)
4. Cho cây thư mục như hình bên:
a) Cây thư mục có tất cả bao nhiêu thư mục con? (1đ)
b) Hãy viết tất cả tên thư mục con của thư mục THUVIEN (1đ) 
c) Hãy viết đường dẫn đến tệp tin Hinh.doc (1đ)
 -- Hết -- 
 (Ghi chú : Học sinh làm bài trên giấy thi) 
 Trường THCS Tân Long Hội KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC: 2015 – 2016
	 Môn: Tin học 6 
Tên : 	 Thời gian: 60 phút (Không kể phát đề)
Lớp : 6/
Điểm:
ĐỀ B
Lời phê: 
I. Trắc nghiệm (4đ): Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu 0,25 điểm.
1. Thiết bị dùng để di chuyển con trỏ trên màn hình máy tính là:
A.Máy quét
C.CPU 
B.Bàn phím 
 D. Chuột
2. Muốn ghi đường dẫn đến thư mục em sẽ dùng kí hiệu nào sau đây ?
 A. / B. \ C. > D. <
3. Nuùt duøng ñeå laøm gì ?
A. Ñoùng cöûa soå chöông trình.	
C. Phoùng to cöûa soå chöông trình.
B. Thu nhoû cöûa soå chöông trình.	
D. Khoâng laøm gì caû.
4. Tập truyện tranh cho em thông tin:
A. Dạng văn bản
 C. Dạng âm thanh
 B. Dạng hình ảnh
D. Cả a, b đúng
5. Đĩa cứng nào dưới đây có dung lượng lưu trữ nhiều thông tin nhất:
A.24 MB
C.240 MB
B.24 GB
D.2400 KB
6. Nhê cã m¸y vi tÝnh ta cã thÓ lµm ®­îc:
 A. Häc tËp vµ lµm viÖc	
 C. Gi¶i trÝ vµ l­u tr÷ d÷ liÖu, th«ng tin
B. T×m kiÕm vµ trao ®æi th«ng tin 	 D.TÊt c¶ 3 ý trªn.
7. Trình tự của quá trình 3 bước là:
A.Nhập →Xuất →Xử lý 	B. Nhập→ Xử lý →Xuất
 	C. Xuất →Nhập →Xử lý 	 D. Xử lý→ Xuất →Nhập
8. Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là:
A.Màn hình
B.Bàn phím
B.Chuột máy tính
D.CPU
9. Khả năng to lớn của máy tính là gì ?
 A. Tính toán nhanh, chính xác.	B. Làm việc không mệt mõi
 C. Lưu trữ thông tin lớn	D. Tất cả đúng
10. Khi tắt máy, toàn bộ thông tin ở đâu sẽ bị mất?
A. USB                                   
C. RAM                      
B. Đĩa cứng                
D. Đĩa mềm
11. Nháy chuột có nghĩa là:
 A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay ra
 B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay ra
 C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột trái 
 D. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột phải 
12. Teân taäp tin goàm coù maáy phaàn? 
A. Phaàn teân.	
B. Phaàn teân vaø phaàn môû roäng caùch nhau bởi daáu chaám.
C. Phaàn môû roäng. D. Taát caû ñeàu sai.
13. Dạng thông tin nào mà hiện nay máy tính chưa "nhận biết’’ được?
 A. Mùi vị, cảm giác	B. Âm thanh
 C. Hình ảnh	D. Văn bản, các con số.
14. Khu vöïc chính cuûa baøn phím bao goàm maáy haøng phím?
A. 2 haøng.	
C. 4 haøng.
B. 5 haøng.
 D. 6 haøng.
15. Th­ môc ®­îc tæ chøc theo h×nh:
A. H×nh trßn	B. H×nh c©y	C. H×nh l¸	D. Hình chữ nhật
16. Caùc thieát bò löu tröõ thoâng tin laø :
A. Ñóa meàm, thieát bò nhôù USB.	
 C. Ñóa CD.
 B. Ñóa cöùng.	
 D. Taát caû caùc thieát bò treân.
II. Tự luận: (6đ) 
1. Có mấy loại phần mềm? Hãy kể tên từng loại ? (1đ) 
2. Đường dẫn là gì? (1đ)
THUVIEN
KHTN
TOAN
Dai.doc
Hinh.doc
VAT LI
KHXH
TROCHOI
A:\
3. Nêu vai trò của hệ điều hành? (1đ)
4. Cho cây thư mục như hình bên:
a) Cây thư mục có tất cả bao nhiêu thư mục con? (1đ)
b) Hãy viết tất cả tên thư mục con của thư mục THUVIEN (1đ) 
c) Hãy viết đường dẫn đến tệp tin Hinh.doc (1đ)
 -- Hết -- 
 (Ghi chú : Học sinh làm bài trên giấy thi) 
 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC: 2015 – 2016
	 Môn: Tin học 6 
I. Trắc nghiệm (4đ): Mỗi câu 0,25 điểm.
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Đề A
A
D
B
B
D
D
C
C
C
D
B
A
D
C
A
C
Đề B
D
B
A
D
C
D
B
A
D
C
A
B
A
C
B
D
II. Tự luận: (6đ) 
1. Có 2 loại phần mềm. 	 	(0,5đ)
 Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. 	(0,5đ)
2. Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng. 	(1đ)
3. Vai trò của hệ điều hành:
	- Điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và phần mềm tham gia vào quá trình xử lí thông tin. 	 	(1đ)
4. 
a) Cây thư mục có tất cả 6 thư mục con?	 	(1đ) 
b) Các thư mục con của thư mục THUVIEN là: KHTN, KHXH.	(1đ)
c) A:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Hinh.doc 	(1đ) 
----------

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA HK I TIN 6 NH 15 - 16.doc