Kiểm tra học kì I năm học : 2014 - 2015 môn: Tin học khối 7 (đề 1) thời gian: 45 phút

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 83Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm học : 2014 - 2015 môn: Tin học khối 7 (đề 1) thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I năm học : 2014 - 2015 môn: Tin học khối 7 (đề 1) thời gian: 45 phút
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8	
	TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH	
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 7
THỜI GIAN: 45 phút
Tên chủ đề
Nhận biết
TNKQ
Thông hiểu
TNKQ
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cộng
TNKQ
TL
Bài 1: Chương trình Bảng tính là gì ?
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ = 5%
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
3 câu
1.5 đ = 15%
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ = 5%
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
1 đ
4 câu
2.5 đ = 25%
Bài 5: Thao tác với bảng tính
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
3 câu
1.5 đ = 15%
Bài 6: Định dạng trang tính
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ
1 câu
1 đ
4 câu
2.5 đ = 25%
Bài 7: Trình bày và in trang tính
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ = 5%
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
1 câu
0.5 đ
1 câu
0.5 đ = 5%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8 câu
4 đ
40%
4 câu
2 đ
20%
4 câu
2 đ
20%
2 câu
2 đ
20%
Số câu: 18
Số điểm: 10
100%
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 7 (ĐỀ 1)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Tính năng của chương trình bảng tính ?
	 A. Dữ liệu dạng bảng	 B. Tính toán, sử dụng hàm	 C. Sắp sếp, lọc dữ liệu	 D. Gồm các tính năng trên
2/ Ô địa chỉ cho biết vị trí ô đang chọn, ô địa chỉ nằm trên đâu ?
	 A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh bảng chọn	 C. Thanh công cụ	 D. Thanh công thức
3/ Để biết nội dung ô được chọn ta xem trên đâu ?
	 A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh bảng chọn	 C. Thanh công cụ	 D. Thanh công thức
4/ Cho biết tất cả các ô đang chọn khi viết A3:B5 ?
	 A. A3,B5	 B. A3,A5,B3,B5	 C. A3,A4,A5, B3,B4,B5	 D. Tất cả đều sai
5/ Cần tính tổng của ô A2 và B3, sau đó nhân với ô D2, công thức nào sau đây là đúng ?
	 A. =(A2+B3)xD2	 B. (A2+B3)*D2	 C. =A2+B3*D2	 D. =(A2+B3)*D2
6/ Hàm nào là hàm tính tổng, trung bình cộng ?
	 A. Sum, Average	 B. Sum, Max	 C. Average, Min	 D. Max, Min
7/ Hàm nào là hàm tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ?
	 A. Sum, Average	 B. Sum, Max	 C. Average, Min	 D. Max, Min
8/ Tính tổng từ ô A2 đến ô D2, công thức nào sau đây là đúng ?
	 A. =Sum(A2:D2)	 B. =Sum(A2,B2,C2,D2)	 C. =A2+B2+C2+D2	 D. Tất cả đều đúng
9/ Để chèn thêm một hàng ta chọn lệnh nào sau đây ?
	 A. Insert ->Columns	 B. Insert ->Rows	 C. Insert ->Table	 D. Insert ->Picture
10/ Để chèn thêm một cột ta chọn lệnh nào sau đây ?
	 A. Insert ->Columns	 B. Insert ->Rows	 C. Insert ->Table	 D. Insert ->Picture
11/ Để di chuyển nội dung vùng chọn ta dùng các lệnh nào ?
	 A. Rename, Delete	 B. Copy, Paste	 C. Cut, Paste	 D. Cut, Delete
12/ Để thay đổi màu chữ ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
13/ Để nối các ô với nhau chọn ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
14/ Để viền khung các ô đang chọn ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
15/ Để xem trước trang in ta chọn lệnh nào sau đây ?
	 A. File->Print Preview	 B. View->Page Break Preview C. File->Page Setup	 D. View->Normal
16/ Để lọc dữ liệu cần phải dùng lệnh gì trước ?
	 A. File->Page Setup	 B. View->Page Break Preview C. View->Normal	 D. Data->Filter->AutoFilter
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Viết công thức tính trung bình cộng từ ô B4 đến ô B20, sau đó nhân với tổng ô C3 và D5 ? 
(1 điểm)
Trả lời: =Average(B4:B20)*Sum(C3,D5)
Câu 2: Ô A1= -4, ô B1=3, cho biết kết quả của công thức: =average(A1,B1,5,0) ? (1 điểm)
Trả lời: =1
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 7 (ĐỀ 2)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Chương trình bảng tính có tính năng gì ?
	 A. Dữ liệu dạng bảng	 B. Tính toán, sử dụng hàm	 C. Sắp sếp, lọc dữ liệu	 D. Gồm các tính năng trên
2/ Hộp tên cho biết vị trí ô đang chọn, hộp tên nằm trên đâu ?
	 A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh bảng chọn	 C. Thanh công cụ	 D. Thanh công thức
3/ Nội dung ô được chọn thể hiện trên đâu ?
	 A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh bảng chọn	 C. Thanh công cụ	 D. Thanh công thức
4/ Cho biết tất cả các ô đang chọn khi viết A2:B3 ?
	 A. A1,B2,A2,B3	 B. A2,A3,B2,B3	 C. A1, A2,A3, B1, B2, B3	 D. Tất cả đều sai
5/ Viết công thức Tính tổng của ô A2 và B3, sau đó nhân với ô D2?
	 A. =(A2+B3)xD2	 B. (A2+B3)*D2	 C. =(A2+B3)*D2	 D. =A2+B3*D2
6/ Hàm nào là hàm tính trung bình cộng, hàm tính tổng?
	 A. Sum, Average	 B. Average, Sum	 C. Max, Min	 D. Min, Max
7/ Hàm nào là hàm tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất ?
	 A. Sum, Average	 B. Average, Sum	 C. Max, Min	 D. Min, Max
8/ Tính tổng từ ô A1 đến ô D1, công thức nào sau đây là đúng ?
	 A. =Sum(A1:D1)	 B. =Sum(A1,B1,C1,D1)	 C. =A1+B1+C1+D1	 D. Tất cả đều đúng
9/ Để chèn thêm một hàng ta chọn lệnh nào sau đây ?
	 A. Insert ->Table	 B. Insert ->Rows	 C. Insert ->Colums	 D. Insert ->Picture
10/ Để chèn thêm một cột ta chọn lệnh nào sau đây ?
	 A. Insert ->Table	 B. Insert ->Rows	 C. Insert ->Colums	 D. Insert ->Picture
11/ Để di chuyển nội dung vùng chọn ta dùng các lệnh nào ?
	 A. Rename, Delete	 B. Copy, Paste	 C. Cut, Paste	 D. Cut, Delete
12/ Để thay đổi màu chữ ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
13/ Để nối các ô với nhau chọn ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
14/ Để viền khung các ô đang chọn ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
15/ Để cài đặt lại trang tính đứng hoặc nằm ta chọn vào đâu ?
	 A. File->Print Preview	 B. View->Page Break Preview C. File->Page Setup	 D. View->Normal
16/ Để lọc dữ liệu cần phải dùng lệnh gì trước ?
	 A. File->Page Setup	 B. View->Page Break Preview C. View->Normal	 D. Data->Filter->AutoFilter
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Viết công thức tính trung bình cộng từ ô B10 đến ô B30, sau đó nhân với tổng ô C10 và D15 ? 
(1 điểm)
Trả lời: =Average(B10:B30)*Sum(C10,D15)
Câu 2: Ô A1= -4, ô B1=8, cho biết kết quả của công thức: =average(A1,B1,-4,0) ? (1 điểm)
Trả lời: =2
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 7 (ĐỀ 1)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
ĐIỂM
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Tính năng của chương trình bảng tính ?
	 A. Dữ liệu dạng bảng	 B. Tính toán, sử dụng hàm	 C. Sắp sếp, lọc dữ liệu	 D. Gồm các tính năng trên
2/ Ô địa chỉ cho biết vị trí ô đang chọn, ô địa chỉ nằm trên đâu ?
	 A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh bảng chọn	 C. Thanh công cụ	 D. Thanh công thức
3/ Để biết nội dung ô được chọn ta xem trên đâu ?
	 A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh bảng chọn	 C. Thanh công cụ	 D. Thanh công thức
4/ Cho biết tất cả các ô đang chọn khi viết A3:B5 ?
	 A. A3,B5	 B. A3,A5,B3,B5	 C. A3,A4,A5, B3,B4,B5	 D. Tất cả đều sai
5/ Cần tính tổng của ô A2 và B3, sau đó nhân với ô D2, công thức nào sau đây là đúng ?
	 A. =(A2+B3)xD2	 B. (A2+B3)*D2	 C. =A2+B3*D2	 D. =(A2+B3)*D2
6/ Hàm nào là hàm tính tổng, trung bình cộng ?
	 A. Sum, Average	 B. Sum, Max	 C. Average, Min	 D. Max, Min
7/ Hàm nào là hàm tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ?
	 A. Sum, Average	 B. Sum, Max	 C. Average, Min	 D. Max, Min
8/ Tính tổng từ ô A2 đến ô D2, công thức nào sau đây là đúng ?
	 A. =Sum(A2:D2)	 B. =Sum(A2,B2,C2,D2)	 C. =A2+B2+C2+D2	 D. Tất cả đều đúng
9/ Để chèn thêm một hàng ta chọn lệnh nào sau đây ?
	 A. Insert ->Columns	 B. Insert ->Rows	 C. Insert ->Table	 D. Insert ->Picture
10/ Để chèn thêm một cột ta chọn lệnh nào sau đây ?
	 A. Insert ->Columns	 B. Insert ->Rows	 C. Insert ->Table	 D. Insert ->Picture
11/ Để di chuyển nội dung vùng chọn ta dùng các lệnh nào ?
	 A. Rename, Delete	 B. Copy, Paste	 C. Cut, Paste	 D. Cut, Delete
12/ Để thay đổi màu chữ ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
13/ Để nối các ô với nhau chọn ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
14/ Để viền khung các ô đang chọn ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
15/ Để xem trước trang in ta chọn lệnh nào sau đây ?
	 A. File->Print Preview	 B. View->Page Break Preview C. File->Page Setup	 D. View->Normal
16/ Để lọc dữ liệu cần phải dùng lệnh gì trước ?
	 A. File->Page Setup	 B. View->Page Break Preview C. View->Normal	 D. Data->Filter->AutoFilter
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Viết công thức tính trung bình cộng từ ô B4 đến ô B20, sau đó nhân với tổng ô C3 và D5 ? 
(1 điểm)
Trả lời: 	
Câu 2: Ô A1= -4, ô B1=3, cho biết kết quả của công thức: =average(A1,B1,5,0) ? (1 điểm)
Trả lời: 	
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
Họ tên HS: ...
Lớp: STT:Ngày: ./12 / 2014
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TIN HỌC KHỐI 6 (ĐỀ 2)
THỜI GIAN: 45 PHÚT
ĐIỂM
I.Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (0,5 điểm/câu)
1/ Chương trình bảng tính có tính năng gì ?
	 A. Dữ liệu dạng bảng	 B. Tính toán, sử dụng hàm	 C. Sắp sếp, lọc dữ liệu	 D. Gồm các tính năng trên
2/ Hộp tên cho biết vị trí ô đang chọn, hộp tên nằm trên đâu ?
	 A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh bảng chọn	 C. Thanh công cụ	 D. Thanh công thức
3/ Nội dung ô được chọn thể hiện trên đâu ?
	 A. Thanh tiêu đề	 B. Thanh bảng chọn	 C. Thanh công cụ	 D. Thanh công thức
4/ Cho biết tất cả các ô đang chọn khi viết A2:B3 ?
	 A. A1,B2,A2,B3	 B. A2,A3,B2,B3	 C. A1, A2,A3, B1, B2, B3	 D. Tất cả đều sai
5/ Viết công thức Tính tổng của ô A2 và B3, sau đó nhân với ô D2?
	 A. =(A2+B3)xD2	 B. (A2+B3)*D2	 C. =(A2+B3)*D2	 D. =A2+B3*D2
6/ Hàm nào là hàm tính trung bình cộng, hàm tính tổng?
	 A. Sum, Average	 B. Average, Sum	 C. Max, Min	 D. Min, Max
7/ Hàm nào là hàm tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất ?
	 A. Sum, Average	 B. Average, Sum	 C. Max, Min	 D. Min, Max
8/ Tính tổng từ ô A1 đến ô D1, công thức nào sau đây là đúng ?
	 A. =Sum(A1:D1)	 B. =Sum(A1,B1,C1,D1)	 C. =A1+B1+C1+D1	 D. Tất cả đều đúng
9/ Để chèn thêm một hàng ta chọn lệnh nào sau đây ?
	 A. Insert ->Table	 B. Insert ->Rows	 C. Insert ->Colums	 D. Insert ->Picture
10/ Để chèn thêm một cột ta chọn lệnh nào sau đây ?
	 A. Insert ->Table	 B. Insert ->Rows	 C. Insert ->Colums	 D. Insert ->Picture
11/ Để di chuyển nội dung vùng chọn ta dùng các lệnh nào ?
	 A. Rename, Delete	 B. Copy, Paste	 C. Cut, Paste	 D. Cut, Delete
12/ Để thay đổi màu chữ ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
13/ Để nối các ô với nhau chọn ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
14/ Để viền khung các ô đang chọn ta chọn lệnh nào sao đây ?
	 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
15/ Để cài đặt lại trang tính đứng hoặc nằm ta chọn vào đâu ?
	 A. File->Print Preview	 B. View->Page Break Preview C. File->Page Setup	 D. View->Normal
16/ Để lọc dữ liệu cần phải dùng lệnh gì trước ?
	 A. File->Page Setup	 B. View->Page Break Preview C. View->Normal	 D. Data->Filter->AutoFilter
II.Tự luận: (2 điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Viết công thức tính trung bình cộng từ ô B10 đến ô B30, sau đó nhân với tổng ô C10 và D15 ? 
(1 điểm)
Trả lời: 	
Câu 2: Ô A1= -4, ô B1=8, cho biết kết quả của công thức: =average(A1,B1,-4,0) ? (1 điểm)
Trả lời: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 7.doc