Kiểm tra 1 tiết năm học: 2015 – 2016 môn kiểm tra: Hình học 6 tuần: 27 ; tiết: 22 thời gian làm bài: 45 phút ( kể cả thời gian phát đề )

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 15/08/2017 Lượt xem 68Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết năm học: 2015 – 2016 môn kiểm tra: Hình học 6 tuần: 27 ; tiết: 22 thời gian làm bài: 45 phút ( kể cả thời gian phát đề )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết năm học: 2015 – 2016 môn kiểm tra: Hình học 6 tuần: 27 ; tiết: 22 thời gian làm bài: 45 phút ( kể cả thời gian phát đề )
PHÒNG GD & ĐT PHAN RANG – THÁP CHÀM	KIỂM TRA 1 TIẾT NH:2015 – 2016
	TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH	Môn kiểm tra: Hình học 6	Tuần:27 ; Tiết:22
	Ngày nộp đề: 24.02.2016	Thời gian làm bài: 45 Phút.
	NKT: ( Trong tuần 27 )	 ( Kể cả thời gian phát đề ).
	A/ Mục tiêu:
1/ Làm cho học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học.
2/ Giúp cho học sinh biết Khai thác và Mở rộng những kiến thức đã học qua.
3/ Rèn luyện cho học sinh kỉ năng vẽ hình chính xác.
4/ Rèn luyện cho học sinh kỉ năng tính toán khi vận dụng kiến thức vào bài tập.
5/ Làm phát huy được tính tích cực hoạt động sáng tạo của học sinh trong bài làm kiểm tra 1 tiết.
6/ Nhằm đánh giá quá trình truyền thụ và lĩnh hội kiến thức giữa thầy và trò trong chương II.
	B/ Hình thức: Trắc nghiệm và Tự luận.
	C/ Ma Trận Đề:
 Cấp độ
Chủ đề
 Nhận biết
 Thông hiểu
 Vận dụng
 Điểm
 TN
TL
 TN
 TL
 Thấp
 Cao
1.Số đo góc.
* Biết số đo của góc nhọn; góc vuông;góc tù;góc bẹt.
* Biết được khi nào thì:Hai góc phụ nhau;
Hai góc bù nhau;Hai góc kề bù.
* Hiểu được tổng số đo 
của hai góc:
. Phụ nhau
. Bù nhau.
. Kề bù.
* Biết được tên của 4 góc cơ bản.
* Biết vẽ hình minh họa , đặt tên góc và kí hiệu.
* Hình vẽ đúng.
* Trong ba tia chung gốc xác định được tia nằm giữa hai tia còn lại
* Biết vẽ hai góc kề nhau.Hoặc hai góc kề bù trên cùng một nửa mặt phẳng
*Biết vận dụng hệ thức:
+=
Để tính số đo góc.
* Biết nhận định dạng của góc khi góc đó đã có số đo.
* Biết vẽ tia đối của một tia cho trước.Sau đó vận dụng tính chất của hai góc kề bù để tính số đo góc cần tìm.
* Số câu
* Số điểm
 4
 2,0
 2 
 1,0
 3
 2,5
 3
 2,0
 1
 0,5
 13
 8,0
2. Tia phân giác của một góc.
.
.
*Biết vẽ và nêu được cách vẽ tia phân giác của một góc bất kỳ.
* Biết vận dụng Định nghĩa hoặc Tính chất để chứng tỏ tia phân giác của một góc.
* Số câu
* Số điểm
 2
 1,5
 1
 0,5
 3
 2,0
* Tổng số câu
* Số điểm
* %
 4
 2,0
 20%
 2
 1,0
 10%
 3
 2,5
 25%
 5
 3,5
 35%
 2
 1,0
 10%
 16
10,0
100%
	* Giáo viên ra Ma trận để: Nguyễn – Dũng.
	 PHÒNG GD& ĐT PHAN RANG – THÁP CHÀM	KIỂM TRA 1 TIẾT	 NH: 2015 – 2016
 	 TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH	Môn kiểm tra: Hình học 6 Tuần: 27 ; Tiết: 22
	 Ngày nộp đề: 24.02.2015	Thời gian làm bài: 45 phút. 
	 NKT:( Trong tuần 27 ).	 ( Kể cả thời gian phát để ).
 Đề:
	 (Đề này có..1..trang)
 I/ Trắc nghiệm: ( 3,0 điểm ).( Thời gian: 6 Phút ).
 	 Câu 1: Một góc có số đo bằng.Với ( 00 < < 90o ).Gọi là ?
A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc bẹt.
 Câu 2: Một góc có số đo bằng.Với (= 90o ).Gọi là ?
A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc bẹt.
 Câu 3: Một góc có số đo bằng.Với ( 90o < < 180o.Gọi là ?
A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc bẹt.
 Câu 4: Một góc có số đo bằng .Với (= 180o ).Gọi là ?
A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc bẹt.
 Câu 5: Tổng số đo hai góc bất kỳ bằng 90o. Gọi là hai góc ?
A. Phụ nhau B. Bù nhau C. Kề nhau D. Kề bù.
 Câu 6: Tổng số đo hai góc bất kỳ bằng 180o.Gọi là hai góc ?
A. Phụ nhau B. Bù nhau C. Kề nhau D. Kề bù.
 II/ Tự luận: ( 7,0 điểm ).( Thời gian: 39 Phút ).
 Bài 1:( 1,5 điểm ). 
a/ Vẽ Oz là tia phân giác của.Biết = 80o.
b/ Em hãy nêu cách vẽ Oz là tia phân giác của ?
Bài 2:( 2,5 điểm ) a / Có mấy loại góc cơ bản ? Nêu tên ? b / Hãy vẽ các góc đó ? Đặt tên ? c / Ghi các góc đó bằng kí hiệu ?
 Bài 3:( 3,0 điểm ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax .Hãy vẽ hai tia Ay và At sao cho
 = 135o ; = 45o.
a/ Trong ba tia Ax , Ay và At thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
 b/ Tính ?
c/ Vẽ Oz là tia đối của tia Ot thì là góc gì ?
 d/ Chứng tỏ rằng Oy là tia phân giác của.
  Hết.
* Giáo viên ra để: Nguyễn – Dũng.
PHÒNG GD & ĐT PHAN RANG – THÁP CHÀM	KIỂM TRA 1 TIẾT NH:2015 – 2016
	TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH	Môn kiểm tra:Hình-Học 6 Tuần:27 ; Tiết:22
	Ngày nộp đề: 24.02.2015	Thời gian làm bài: 45 Phút.
	NKT: ( Trong tuần 27 )	 ( Kể cả thời gian phát đề ).
	 ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM & BIỂU ĐIỂM.
 ( Đáp án hướng dẫn có..1..trang ).
	Trắc nghiệm: ( 3,0 điểm ).( Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm ).
 Câu
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 Đáp án
 A
 B
 C
 D
 A
 B
	Tự luận: ( 7,0 điểm ).
 Bài
 Nội dung cần đạt
 Điểm
* Bài 1: ( 1,5 điểm )
GIẢI Bài 1: 
 a/ Vẽ hình:
 b/ Nêu cách vẽ:
B1:Vẽ tia Ox bất kỳ.
B2:Vẽ tia Oy tạo với tia Ox một góc 800.Ta có: = 800
B3:Vẽ tia Oz tạo với tia Ox một góc 400.Ta có Oz là tia phân giác cần vẽ.
0,75
0,25
0,25
0,25
* Bài 2: ( 2,5 điểm )
 GIẢI Bài 2:
 a/ Có 4 góc cơ bản : 
Góc- nhọn Góc- vuông Góc- tù Góc- bẹt
 b/ Vẽ 4 góc trên đúng và đặt tên theo từng góc đúng.
 c/ Ghi ký hiệu đúng.
0,25
0,75
1,0
0,5
* Bài 3: ( 3,0 điểm )
Hình vẽ: ( 0,5 điểm )
 GIẢI Bài 3:
 a/ Trong ba tia Ax , Ay và At thì tia At nằm giữa hai tia Ax và Ay vì 
 < ( 450 < 1350).
 b/ Tính:
 Vì At nằm giữa Ax và Ay nên ta có:
 c/ Vì Az là tia đối của tia Atlà góc bẹt.( = 180o ).
 d/ Chứng tỏ Ay là tia phân giác của:
Vì.Điều này chứng tỏ Ay là tia phân giác của .
0,75
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25 
0,5
 * Giáo viên trình bày đáp án: Nguyễn – Dũng. 
 * Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa.

Tài liệu đính kèm:

  • docMa_tran_de_KT1T_Hinh_hoc_6_Tuan_27_Tiet_22.doc