Đề kiểm tra học kỳ 2 môn: Tin học 12

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 2 môn: Tin học 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn: Tin học 12
SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 
MÔN: TIN HỌC 12
Câu 1( 3 đ ): Thiết kế 3 bảng (Table), được mô tả như sau:
Bảng1: HOA_DON: Khóa chính: Ma_hoa_don
Bảng2: KHACH_HANG: Khóa chính: Ma_khach_hang
Bảng 3: BAN_HANG: Khóa chính: Ma_hang
Câu 2 ( 2 đ ): Tạo liên kết giữa các bảng:
- Bảng HOA_DON và KHACH_HANG thông qua trường Ma_khach_hang
- Bảng HOA_DON và BAN_HANG thông qua trường Ma_hang
Câu 3 ( 3 đ ): Tạo các truy vấn (Queries) để giải quyết các yêu cầu sau:
a) Hiển thị thông tin gồm: Ma_hang, Ten_hang, Don_gia, So_luong, Ngay_ban với Don_gia>50000 (Query 1)
c) Hiển thị thông tin gồm: Ho_ten, So_dien_thoai của những khách hàng mua Monitor hoặc So_luong > 20 (Query 2)
d) Hiển thị thông tin trên hóa đơn gồm: Ma_hoa_don, Ho_ten, Ten_hang, So_luong, Don_gia, Thanh_tien ( [So_luong]*[Don_gia] ( Query 3)
Câu 4 ( 2 đ ): Thiết kế Form nhập dữ liệu cho truy vấn Hóa đơn bán hàng theo mẫu sau

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_hoc_ky_22016.doc