Kiểm tra học kỳ I môn Toán 6

doc 2 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 930Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I môn Toán 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I môn Toán 6
 KIỂM TRA HỌC KỲ I 
I/ Trắc nghiệm(2 điểm) 
A.Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Ký hiệu a ẻ A, có nghĩa là
A. a là tập con của A
C. a là một phần tử của A
B. a không là tập con của A
D. a không là phần tử của A
Câu 2: Gớa trị tuyệt đối 4 có số liền sau là
A.2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 3: Tính 52 = ?
 A. 10	B. 7	C. 32	D. 25
Câu 4: Tính 21 + (- 7) ?
 A. 14	B. - 28	 C. 28	D. - 14
Câu 5: Các số chia hết cho 2 và5 là các số có
Chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 ; C. Chữ số tận cùng là chữ số chẵn
Tổng các chữ số chia hết cho 3 ; D. Tổng các chữ số chia hết cho 9
Câu 6: Trong các số: 2; 3; 4; 8 số nào là ước chung của 6 và 16
2	B. 3	C. 4	D. 8
x
A
.
y
B. :Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau 
Câu 7.	
Hai tia Ax và Ay được gọi là hai tia .
Câu 8: Nếu PQ + QR = PR thì điểm nằm giữa 2 điểm
II/ Tự luận: 
Câu 9: ( 2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
5(3 + 2) – 4	c) 36 . 27 + 36 . 73
57 : 55 + 2 . 22	d) 14 + (-24)
Câu 10: (2,5 điểm) Tỡm x, y biết:
a. 10 – x = 6
b. 6x – 5 = 613
c. 3x + 6 = 18
d. 112 – 4.( 3x - 2) = 48
e. ụx – 5ụ . ụx + yụ = 0
Câu 11: (1,5 điểm)
Học sinh lớp 6E khi xếp hàng 2; hàng 3; hàng 4 đều dư 1 học sinh. Biết số học sinh lớp 6E trong khoảng từ 35 đến 45 em. Hãy tính số học sinh của lớp 6E
Câu 12: (2 điểm)Trên tia Ox lấy 2 điểm P, M sao cho OP = 5 cm, OM = 3cm. 
a)Trong 3 điểm O, P, M thỡ điểm nào nằm giữa, vỡ sao?
b) So sỏnh MP với OM
c) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trờn tia Oy lấy điểm N sao cho ON = 3cm.
Hỏi: điểm O cú là trung điểm của đoạn MN khụng, vỡ sao?
ĐÁP ÁN
I/ Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
Mỗi câu chọn , điền đúng cho 0,25 điểm
1
2
3
4
5
6
C
D
D
A
C
A
 B. Mỗi câu điền đúng cho 0,25 điểm
7. đối nhau
8. Q .. P và R
II/ Tự luận: (8,0 điểm)
Cõu 9
(2 đ)
a) 5(3 + 2) – 4 = 21	
0,5
b) 57 : 55 + 2 . 22 = 33
0,5
c) 36 . 27 + 36 . 73 = 3600
0,5
d) 14 + (-24) = – 10 
0,5
Cõu 10
(2,5 đ)
a) x = 4
0,5
b) x = 103
0,5
c) x = 4
0,5
d) x = 6
0,5
e) x = 5 ; y = -5
0,5
Cõu 11
(1,5 đ)
 Gọi số học sinh của lớp là x (hs, x ẻ N)
 35 ≤ x ≤ 45
0,25
0,25
 X+1 ẻ BC (2, 3, 4) 
0,25
BC NN(2, 3, 4) = 12
BC (2, 3, 4) = B(12) = { 0; 12; 24; 36; 48; }
0,25
0,25
X+1=36
x = 35
0,125
Vậy số học sinh của lớp 6E là 35 bạn
0,125
Cõu 12
(2 đ)
Vẽ hình chính xác	 N M P
 y	O	x
0,5
M nằm giữa O và P
 OM < OP (3 cm < 5 cm) 
 0,25
 0,25
b) Ta có: M nằm giữa O và P 
OM+ MP = OP
 MP = OP – OM
 MP = 5 – 3 = 2
 MP < OM
0,25
0,25
O cú là trung điểm của MN
O nằm giữa M, N và OM = ON = 3cm
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_toan_hoc_ki_I.doc