Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 môn Tiếng Trung Quốc Khối D - Mã đề thi 724 (Kèm đáp án)

pdf 5 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 220Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 môn Tiếng Trung Quốc Khối D - Mã đề thi 724 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 môn Tiếng Trung Quốc Khối D - Mã đề thi 724 (Kèm đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 5 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 
Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 724 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc cho các câu sau: 
Câu 1: A 今天 B 我 C 学会 D 做这个菜不可。 (非) 
Câu 2: 那种 A 真是 B 没法用语言表达 C,没当过妈妈的人是体会不到的 D。 
(幸福的感觉) 
Câu 3: 笑 A 不但 B 对健康有益 C,而且也 D 我们搞好与他人的关系。 (有助于) 
Câu 4: 开车 A 去那儿 B 跟走路去那儿的时间 C 一样 D 长。 (几乎) 
Câu 5: 那个 A 穿着时髦 B、谈吐优雅 C 女 D 老师是我朋友。 (的) 
Câu 6: 他对所有 A 的 B 人 C 表示热烈的欢迎 D。 (参加会议) 
Câu 7: 我以前是 A 同意 B 他当主任,不过现在看法有 C 了改变 D。 (过) 
Câu 8: 昨天晚上 A 他看了 B 书 C,结果就在沙发上睡着了 D,灯都没关。 (三个小时) 
Câu 9: A 有什么困难 B 尽管说好了,大家 C 会帮助 D 你的。 (一定) 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau: 
Câu 10: 随便听从别人的建议使我犯了错误,可见人应学会自己思考。 
A. 动词 B. 副词 C. 形容词 D. 连词 
Câu 11: 他十年前曾经来过越南。 
A. 叹词 B. 连词 C. 副词 D. 形容词 
Câu 12: 他是我们班中的先进分子,我们应该多向他学习。 
A. 副词 B. 介词 C. 连词 D. 动词 
Câu 13: 她提出的意见并不是所有的人都同意的。 
A. 量词 B. 名词 C. 代词 D. 动词 
Câu 14: 你温柔,美丽,像一朵花儿。 
A. 名词 B. 量词 C. 副词 D. 数词 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau: 
Câu 15: ______放慢经济发展的速度,______把环境保护好。 
A. 不仅而且 B. 宁可也要 
C. 虽然但是 D. 无论也要 
Câu 16: 人______成为“万物之灵”,就______有一个比任何动物都聪明的脑袋。 
A. 之所以是因为 B. 虽然可 
C. 无论也 D. 不管也 
Câu 17: 处理家庭关系也是门艺术,不是______人都能做好的。 
A. 怎样 B. 什么 C. 怎么 D. 谁 
Câu 18: 这段生活______我永远忘不了。 
A. 经验 B. 过程 C. 试验 D. 经历 
 Trang 1/5 - Mã đề thi 724 
Câu 19: 安娜芭蕾舞跳______棒极了,这次晚会可不能没有她的节目。 
A. 着 B. 的 C. 地 D. 得 
Câu 20: 请她来吃饭,我倒是可以去,可她要是不肯来______? 
A. 吗 B. 吧 C. 呢 D. 啊 
Câu 21: 你们在开发大自然的同时,______? 
A. 有考虑没有保护大自然呢 B. 有没有考虑保护大自然呢 
C. 有考虑保护没有大自然呢 D. 保护有没有考虑大自然呢 
Câu 22: 他很聪明,但______还是个孩子,不能要求他什么都懂。 
A. 根据 B. 甚至 C. 毕竟 D. 如何 
Câu 23: 在银行取钱时,通常要______本人的有效证件。 
A. 以 B. 据 C. 跟 D. 凭 
Câu 24: 他知道我打碎花瓶以后,______没有生气,______笑着说:“岁岁平安”。 
A. 如果就 B. 因为所以 
C. 宁可也不 D. 不但反而 
Câu 25: 两个人虽然性格完全不同,但是相处得很愉快,______不吵嘴,也没红过脸。 
A. 总是 B. 从来 C. 经常 D. 一直 
Câu 26: 这件事______小李去办,你就别管了。 
A. 把 B. 使 C. 由 D. 被 
Câu 27: 刚晴了两天,怎么又______? 
A. 下起雨来了 B. 雨下起来了 C. 下雨起来了 D. 下了起来雨 
Câu 28: 这个书包太小了,装不下那么多的词典和东西______? 
A. 了 B. 呢 C. 吧 D. 吗 
Câu 29: 我现在比刚来北京时______忙。 
A. 还 B. 非常 C. 特别 D. 很 
Câu 30: 我认为合理的价格、优良的环境、优质的服务才算是______的高级公寓。 
A. 真正 B. 真情 C. 正确 D. 有意 
Câu 31: 小王,这是怎么______事? 
A. 种 B. 回 C. 个 D. 件 
Câu 32: 在我的印象______,她是个非常有性格的人,同时也是个很有追求的人。 
A. 外 B. 上 C. 内 D. 中 
Câu 33: 附近所有书店我都跑遍了,但没有找到老师给我们推荐的那______词典。 
A. 只 B. 张 C. 种 D. 本 
Câu 34: 打开房间门,他看见地上______地摆着四双拖鞋,其中有一双就是他的。 
A. 整整齐齐 B. 整齐整齐 C. 齐齐整整 D. 很整整齐齐 
Câu 35: 一般来说,结婚礼品的选择,______是家里的一些摆设儿、床上用品、餐具、茶具,
______是美化房间的物品。 
A. 或者或者 B. 不是而是 
C. 又又 D. 一边一边 
Câu 36: 我家住在______市区不远的地方。 
A. 自 B. 往 C. 从 D. 离 
Câu 37: 真不明白,这么多人,老板为什么______选中了你? 
A. 偏偏 B. 不禁 C. 分明 D. 明明 
Câu 38: 这件事______他来说,简直是易如反掌。 
A. 向 B. 对 C. 为 D. 给 
 Trang 2/5 - Mã đề thi 724 
Câu 39: 人们______懂得夏天体内寒、冬天体内热的道理,夏天就不会饮用大量的冷饮了。 
A. 应该 B. 只有 C. 只要 D. 因为 
Câu 40: 刘阿姨说这个周末得去单位加班,不______来我们家一起吃饭。 
A. 能 B. 要 C. 应 D. 愿 
Câu 41: ______你亲自去请他,______他不会来的。 
A. 因为所以 B. 如果那么 
C. 除非才 D. 除非否则 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau (từ câu 42 
đến câu 51): 
摇滚青年 
我的一个外甥考进了清华大学,他爱好摇滚音乐,白天上课,晚上弹吉他。清华的功课
可不是闹着玩儿的,每当考期临近,他就要熬夜准备功课,几个学期下来,瘦得可以飘
(42)______。他还想毕业后(43)______摇滚音乐为生。不要说他的父母觉得大祸临头,
连我这个当作家的舅舅,也觉得玩摇滚很难谋生。我得负起舅舅的责任,劝他毕业后(44)
______去做电气工程师。可是他说他爱好音乐。我说:“你先挣些钱来养活自己,(45)
______去‘爱好’也不迟。摇滚音乐我不懂,但似乎不是一种快乐(46)______生活。”我
外甥马上接着说:“(47)______要快乐呢?痛苦是艺术的源泉。”我说:“不错,痛苦是
艺术的源泉,(48)______不必是你自己的痛苦,别人的痛苦也可以是你艺术的源泉,如果
你受苦,你可能(49)______别人的艺术源泉。”(50)______我自己并不这么认为,没想
到却(51)______外甥说服了,他同意好好念书,毕业后不搞摇滚,进公司去挣大钱。 
(选自马箭飞《汉语口语速成·提高篇》,北京语言大学出版社,2011 年) 
Câu 42: A. 上来 B. 下去 C. 过来 D. 起来 
Câu 43: A. 给 B. 让 C. 以 D. 将 
Câu 44: A. 还是 B. 就是 C. 或是 D. 或者 
Câu 45: A. 又 B. 还 C. 再 D. 接着 
Câu 46: A. 的 B. 得 C. 过 D. 地 
Câu 47: A. 不必 B. 何况 C. 何必 D. 况且 
Câu 48: A. 因此 B. 但是 C. 因而 D. 反而 
Câu 49: A. 改变 B. 变 C. 变化 D. 成为 
Câu 50: A. 既然 B. 虽然 C. 由于 D. 不管 
Câu 51: A. 对 B. 把 C. 让 D. 拿 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau: 
Câu 52: 波兰科学家丰克经过千百次的试验,终于从米糠中提取了维生素。 
A. 每天一次 B. 很多次 C. 一千次 D. 一千一百次 
Câu 53: 天气晴朗,昨天不少市民都走出了家门。 
A. 多数 B. 有些 C. 很多 D. 少数 
Câu 54: 他偷偷摸摸的,就像去做什么见不得人的事。 
A. 不光彩 B. 看不下去 C. 受不了 D. 看不见 
Câu 55: 晚上吃完饭以后,我偶尔会看电视。 
A. 一般 B. 常常 C. 不能 D. 很少 
Câu 56: 我给你说个对象吧。 
A. 解释 B. 表达 C. 说明 D. 介绍 
 Trang 3/5 - Mã đề thi 724 
Câu 57: 他是我的好友,我怎么能不帮助他呢? 
A. 怎么帮助他 B. 为什么帮助他 
C. 一定帮助他 D. 不知道怎么帮助他 
Câu 58: 我常跟他打交道,他真是个厉害的人啊! 
A. 打架 B. 有来往 C. 一起工作 D. 打听 
Câu 59: 他真想对小孩子发一通脾气,可忍了忍,还是忍住了。 
A. 解释 B. 帮助 C. 友好 D. 发怒 
Câu 60: 哪怕是山高路远,他也一定要去。 
A. 只要 B. 不怕 C. 即使 D. 恐怕 
Câu 61: 他居然在很多人面前指出一位学识丰富的人的错误。 
A. 干脆 B. 然而 C. 究竟 D. 竟然 
Câu 62: 他反复解释自己只不过是想了解一下情况,并没有别的意思。 
A. 进一步 B. 再三 C. 主动 D. 再一次 
Câu 63: 在这里,你可以圆你少年的梦。 
A. 破坏 B. 实现 C. 创立 D. 满足 
Câu 64: 这个女孩儿长得一般,不过挺会打扮。 
A. 反而 B. 竟 C. 果然 D. 很 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau: 
Câu 65: 当______国遭到外来侵略的时候,全国同胞都要团结起来,一起抗战。 
A. 阻 B. 组 C. 租 D. 祖 
Câu 66: 我相信这次考______一定能取得好成绩。 
A. 轼 B. 试 C. 拭 D. 式 
Câu 67: 我们学生沐浴着烛光,在知识的海洋里______游。 
A. 激 B. 傲 C. 遨 D. 邀 
Câu 68: 练书法不仅能______高人的书写水平,也能增长知识,还可以修身养性。 
A. 提 B. 踢 C. 堤 D. 题 
Câu 69: 现在摆在世界人民面前的任务是______化地球。 
A. 禄 B. 碌 C. 绿 D. 录 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau: 
Câu 70: Phiên âm đúng của từ 标志 là: biāo______ì. 
A. ch B. sh C. z D. zh 
Câu 71: Phiên âm đúng của từ 宠物 là: ch______wù. 
A. ǒng B. ǎng C. ǎn D. uǎng 
Câu 72: Phiên âm đúng của từ 辅导 là: fǔd______. 
A. ǒu B. iǎo C. uǒ D. ǎo 
Câu 73: Phiên âm đúng của từ 简历 là: ______iǎnlì. 
A. d B. j C. q D. x 
Câu 74: Phiên âm đúng của từ 亲情 là: ______. 
A. qīnqíng B. qìnqĭng C. qīnqĭng D. qìnqíng 
Câu 75: Phiên âm đúng của từ 文章 là: ______. 
A. wēnzhàng B. wénzhàng C. wénzhāng D. wēnzhāng 
 Trang 4/5 - Mã đề thi 724 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc (từ câu 76 đến câu 80): 
伦敦的出租汽车 
英国伦敦的出租汽车不仅外观特别,而且还以服务周到闻名世界。1989 年和 1990 年连
续获得国际出租汽车协会授予的“世界最佳出租汽车服务奖”。 
在伦敦街头行驶的一万六千多辆出租汽车,几乎都是老式“奥斯汀”牌汽车,这些车看
上去不够华丽,但坐起来却十分舒服,因为它比一般的车高大宽敞。这种车后排可坐四人,
另外还有一把折叠椅,打开以后可以坐两人。亲朋好友五六个人外出,叫上一辆车就行了。 
伦敦的出租汽车司机都受过严格的训练,他们对伦敦一万八千多条街道和上千个医院、
旅馆、办公室、娱乐场所的位置都十分熟悉。只要你坐上出租汽车,司机就能以最短的线
路、最快的速度把你送到目的地,尽量节约你的时间和金钱。他们不仅技术好,而且也有良
好的职业道德,拒载、多收费、与乘客争吵的事很少发生。乘客如果对服务不满意,可以到
市警察局投诉,违反规定的司机会受到处罚,严重的将被吊销驾驶执照。 
(根据 1996 年 12 月 11 日《国际商报》中的文章改写) 
Câu 76: 这篇文章主要介绍: 
A. 伦敦出租汽车的情况 B. 伦敦出租汽车的数量 
C. 伦敦出租汽车司机的技术 D. 伦敦出租汽车的外观 
Câu 77: 伦敦的出租汽车: 
A. 大部分是一个样子 B. 都很破旧 
C. 很漂亮 D. 开得很慢 
Câu 78: 文章中没有提到: 
A. 伦敦出租汽车获得过的奖项 B. 伦敦出租汽车司机的职业道德 
C. 伦敦出租汽车的价钱 D. 伦敦出租汽车的服务质量 
Câu 79: 在伦敦,严重违反规定的司机: 
A. 会被关进监狱 B. 会被没收出租汽车 
C. 会被警察抓起来 D. 不能再开出租汽车 
Câu 80: 作者对伦敦出租汽车的态度是: 
A. 赞赏的 B. 不满的 C. 没有特别的感觉 D. 有保留地表扬 
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
 Trang 5/5 - Mã đề thi 724 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_nam_2013_mon_tieng_trung_quoc_khoi.pdf
  • pdfĐáp án Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 môn Tiếng Trung Quốc Khối D.pdf