Đề thi khảo sát chất lượng các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Lần 3 môn Vật lí - Mã đề 203 - Trường THPT chuyên Lam Sơn (Kèm đáp án)

doc 4 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 24/04/2023 Lượt xem 381Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Lần 3 môn Vật lí - Mã đề 203 - Trường THPT chuyên Lam Sơn (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát chất lượng các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Lần 3 môn Vật lí - Mã đề 203 - Trường THPT chuyên Lam Sơn (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 4 trang)
KÌ THI KSCL CÁC MÔN THI TN THPT NĂM 2022 - LẦN 3
Môn thi:Vật lí
Ngày thi: 12 / 06 / 2022
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ 203
Họ và tên thí sinh:......................................................Số báo danh:.......................
C©u 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 20cos10πt (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy
 = 10. Giá trị của m là
 A. 100 g.	B. 1 kg.	 C. 250 g.	D. 0,4 kg.
C©u 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số f (6 Hz đến 12 Hz). Tốc độ truyền sóng là 20 cm/s. Biết rằng các phần tử mặt nước ở cách A là 13 cm và cách B là 17 cm dao động với biên độ cực tiểu. Giá trị của tần số f là
 A. 7,5 Hz.	B. 12 Hz.	C. 8 Hz.	D. 6 Hz.
C©u 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 2cosl00πt (A). Khi cường độ dòng điện i = 1 A thì điện áp giữa hai đầu tụ điện có độ lớn bằng
 A. 50V. B. 50 V. C. 50 V.	D. 100 V.
C©u 4: Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây D1 và D2. Khi mắc hai đầu cuộn D1 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D2 để hở có giá trị là 8 V. Khi mắc hai đầu cuộn D2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D1 để hở có giá trị là 2 V. Giá trị U bằng 
 A. 4,5 V.	B. 16 V.	C. 6 V.	D. 4 V.
C©u 5: PhÇn øng cña mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã 4 cuén d©y, phÇn c¶m lµ nam ch©m cã 4 cÆp cùc. Muèn m¸y ph¸t ra dßng ®iÖn cã tÇn sè 50 Hz th× r«to ph¶i quay víi tèc ®é b»ng
 A. 375 vßng/phót. B. 750 vßng/phót. C. 3000 vßng/phót. D. 6000 vßng/phót.
C©u 6: Trong thÝ nghiÖm Y-©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng. BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe s¸ng lµ a = 0,4 mm; kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe vµ mµn ¶nh lµ D = 2 m. NÕu sö dông ¸nh s¸ng cã b­íc sãng l th× thÊy 11 v©n s¸ng kÕ tiÕp nhau tr¶i trªn bÒ dµi 3,8 cm. B­íc sãng l lµ
 A. 0,48 mm. B. 0,5 mm. C. 0,66 mm. D. 0,76 mm.
C©u 7: Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 3,68.10-19 J. Khi chiếu vào tấm kim loại đó lần lượt hai bức xạ: bức xạ (I) có tần số 5.1014 Hz và bức xạ (II) có bước sóng 0,25 μm thì 
A. cả hai bức xạ (I) và (II) đều không gây ra hiện tượng quang điện. 
B. bức xạ (I) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (II) gây ra hiện tượng quang điện. 
C. bức xạ (II) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (I) gây ra hiện tượng quang điện. 
D. cả hai bức xạ (I) và (II) đều gây ra hiện tượng quang điện. 
C©u 8: BiÕt c¸c khèi l­îng cña h¹t a (), h¹t pr«t«n, h¹t n¬tron lÇn l­ît lµ ma = 4,0015u; mp =1,0073u; mn=1,0087u. Cho 1u = 931 MeV/c2. N¨ng l­îng liªn kÕt riªng cña h¹t a lµ
 A. 6,1 MeV. B. 7,1 MeV. C. 8,1 MeV. D. 9,1 MeV.
C©u 9: VÐc t¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mçi ®iÓm cã chiÒu
 A. cïng chiÒu víi lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch thö d­¬ng t¹i ®iÓm ®ã.
 B. cïng chiÒu víi lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch thö t¹i ®iÓm ®ã.
 C. phô thuéc ®é lín ®iÖn tÝch thö. D. phô thuéc nhiÖt ®é cña m«i tr­êng.
C©u 10: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây dẫn tròn có bán kính R mang dòng điện cường độ I là 
 A. B = 2p.10-7. B. B = 2.10-7. C. B = 2p.10-7. D. B = 2.10-7.
C©u 11: C«ng thøc dïng ®Ó tÝnh chu k× dao ®éng con l¾c lß xo lµ
 A. T = 2p. B. T = 2p. C. T = p. D. T = p. 
C©u 12: Mét vËt ®ång thêi thùc hiÖn hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng, cïng tÇn sè cã ph­¬ng tr×nh 
x1 = A1cos(wt + j1) vµ x2 = A2cos(wt + j2). Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp lµ A. C«ng thøc ®óng lµ
 A. A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(j2 - j1 ). B. A2 = A12 + A22 - 2A1A2cos(j2 - j1 ).
 C. A2 = A12 + A22 + A1A2 cos(j2 - j1 ). D. A2 = A12 - A22 + 2A1A2 cos(j2 - j1 ).
C©u 13: Sãng ngang lµ sãng mµ c¸c phÇn tö cña m«i tr­êng cã ph­¬ng dao ®éng
 A. n»m theo ph­¬ng ngang. B. vu«ng gãc víi ph­¬ng truyÒn sãng.
 C. n»m theo ph­¬ng th¼ng ®øng. D. trïng víi ph­¬ng truyÒn sãng.
C©u 14: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã biÓu thøc i = 2cos100t (A), th× gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng ®iÖn lµ
 A. 2 A. B. A. C. 3 A. D. A.
C©u 15: §Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m thuÇn L mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã tÇn sè gãc w vµ ®iÖn ¸p hiÖu dông U th× c­êng ®é hiÖu dông ch¹y qua m¹ch lµ I. BiÓu thøc ®óng lµ
 A. U = . B. U = wLI. C. I = wLU. D. U = . 
C©u 16: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña sãng ®iÖn tõ lµ kh«ng ®óng ?
 A. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng ngang. B. Sãng ®iÖn tõ mang n¨ng l­îng.
 C. Sãng ®iÖn tõ cã thÓ ph¶n x¹, khóc x¹, giao thoa. D. Tèc ®é sãng ®iÖn tõ gÇn b»ng tèc ®é ¸nh s¸ng.
C©u 17: §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ quang phæ liªn tôc ?
 A. Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc vµo thµnh phÇn cÊu t¹o cña nguån s¸ng.
 B. Quang phæ liªn tôc phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña nguån s¸ng.
 C. Quang phæ liªn tôc gåm nh÷ng v¹ch mµu riªng biÖt n»m trªn mét nÒn tèi.
 D. Quang phæ liªn tôc do c¸c vËt r¾n, láng hoÆc khÝ ë ¸p suÊt lín khi bÞ nung nãng ph¸t ra.
C©u 18: T¸c dông næi bËt nhÊt cña tia hång ngo¹i lµ
 A. t¸c dông sinh hoc. B. t¸c dông quang häc
 C. t¸c dông nhiÖt. D. t¸c dông hãa häc (lµm ®en phim ¶nh). 
C©u 19: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng tr×nh x = 5cospt (cm). Tèc ®é cña vËt cã gi¸ trÞ cùc ®¹i lµ
 A. - 5p cm/s. B. 5p cm/s. C. 5 cm/s. D. cm/s. 
C©u 20: §Æc tr­ng nµo kh«ng ph¶i lµ ®Æc tr­ng vËt lÝ cña ©m ?
 A. TÇn sè ©m. B. ¢m s¾c. C. Møc c­êng ®é ©m. D. §å thÞ dao ®éng ©m.
C©u 21: Khi cã mét sãng dõng xuÊt hiÖn trªn mét sîi d©y dµi 20 cm cã hai ®Çu cè ®Þnh th× ng­êi ta quan s¸t thÊy cã 8 bông sãng. Tèc ®é truyÒn sãng trªn d©y lµ 1 m/s. TÇn sè f cña sãng trªn d©y lµ
 A. 10 Hz. B. 20 Hz. C. 30 Hz. D. 40 Hz.
C©u 22: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R, L, C m¾c nèi tiÕp nÕu cã hiÖn t­îng céng h­ëng th× tæng trë cña m¹ch phô thuéc vµo
 A. R, L vµ C.	 B. L vµ C.	 C. R.	 D. L vµ.
C©u 23: Lo¹i sãng ®iÖn tõ sö dông trong truyÒn th«ng qua vÖ tinh lµ
 A. sãng dµi. B. sãng trung. C. sãng ng¾n. D. sãng cùc ng¾n.
C©u 24: §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi so s¸nh tia X vµ tia tö ngo¹i ?
 A. Tia X cã b­íc sãng dµi h¬n so víi tia tö ngo¹i. B. Cïng b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ.
 C. §Òu cã t¸c dông lªn kÝnh ¶nh. D. Cã kh¶ n¨ng g©y ph¸t quang cho mét sè chÊt.
C©u 25: Pin quang ®iÖn lµ
 A. nguån ®iÖn trong ®ã nhiÖt n¨ng biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng.
 B. nguån ®iÖn trong ®ã quang n¨ng ®­îc biÕn ®æi trùc tiÕp thµnh ®iÖn n¨ng.
 C. nguån ®iÖn ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ.
 D. nguån ®iÖn trong ®ã hãa n¨ng biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng.
C©u 26: HiÖn t­îng ph¸t quang nµo d­íi ®©y lµ hiÖn t­îng quang – ph¸t quang ?
 A. Ph¸t quang ë con ®om ®ãm. B. Ph¸t quang cat«t ë mµn h×nh v« tuyÕn. C. Ph¸t quang ë ®Ìn LED. 
 D. Ph¸t quang trªn c¸c biÓn b¸o giao th«ng hoÆc ë ®Çu c¸c cäc chØ giíi ®­êng. 
C©u 27: H¹t nh©n cã 6 pr«t«n vµ 8 n¬tron lµ
 A. . B. . C. . D. .
C©u 28: Trong ph­¬ng tr×nh ph¶n øng h¹t nh©n: . H¹t nh©n lµ 
 A. . B. . C. . D. .
C©u 29: Mét kÝnh lóp cã ghi 5x trªn vµnh cña kÝnh. Ng­êi quan s¸t cã kho¶ng cùc cËn OCC = 20 cm ng¾m chõng ë v« cùc ®Ó quan s¸t mét vËt. Sè béi gi¸c cña kÝnh ®èi víi ng­êi nµy lµ
 A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
C©u 30: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc a của con lắc bằng
	A. 	B. 	C. 	D. 
C©u 31: §Æt ®iÖn ¸p u = Ucoswt (U kh«ng ®æi, w thay ®æi ®­îc) vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë thuÇn R, cuén c¶m thuÇn cã ®é tù c¶m L vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung C m¾c nèi tiÕp sao cho L = xR2C. H×nh bªn lµ ®å thÞ ®iÖn ¸p hiÖu dông ë hai ®Çu ®iÖn trë UR, hai ®Çu tô ®iÖn UC vµ hai ®Çu cuén c¶m UL theo tÇn sè gãc w. Gi¸ trÞ x cã thÓ lµ
 A. 1,25. B. 0,49. 
 C. 0,83. D. 0,45.
Ux(V)
O
w(rad/s)
w1
w0
w2
C©u 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng và bức xạ màu lục có bước sóng . Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân tối gần nhau nhất của hai bức xạ trùng nhau có bao nhiêu vân sáng màu lục riêng lẻ ?
 A. 7.	B. 8.	C. 6.	D. 9.
C©u 33: Hai con lắc lò xo giống nhau được treo vào hai điểm ở cùng độ cao, cách nhau 4 cm. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của hai vật như hình vẽ bên. Kể từ thời điểm t = 0, hai vật cách nhau 4 cm lần thứ 2022 là
 A. 726,6 s. B. 726,12 s. 
 C. 727,8 s. D. 727,18 s.
t(s)
x(cm)
O
2
4
6
0,6
C©u 34: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Nguồn điện có suất điện động E = 9 V và điện trở trong r = 1 W. Đèn có ghi 6 V – 3 W. Bỏ qua điện trở của dây nối. Giá trị của biến trở R để đèn sáng bình thường là
 A. 5 W. B. 4 W. C. 1 W. D. 0,2 W.
E , r
I
+
-
R
Đ
C©u 35: Dao động của một vật có khối lượng 200 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương D1 và D2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ của D1 và D2 theo thời gian. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Biết cơ năng của vật là 22,2 mJ. Biên độ dao động của D2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?
 A. 5,1 cm.	B. 5,4 cm.	
 C. 4,8 cm.	D. 5,7 cm.
C©u 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R và cuộn cảm thuần L không đổi. Gọi φ là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hình vẽ bên là đồ thị của công suất mà mạch tiêu thụ theo giá trị của φ. Giá trị của φ2 gần giá trị nào nhất sau đây ?
	A. 0,48 rad. 	B. 0,52 rad.	
 C. 1,15 rad.	 D. 0,42 rad.
P (W)
j1
j(rad)
O
j2
C©u 37: Trong mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Biết tụ điện có điện có điện dung 2 nF và cuộn cảm có độ tự cảm 8 mH. Tại thời điểm t1, cường độ dòng điện quan mạch có độ lớn là 5 mA. Tại thời điểm , điện áp giữa hai bản tụ có độ lớn là
 A. 20 V.	B. 10 mV.	C. 10 V.	D. 2,5 mV.
C©u 38: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi êlectron trong nguyên tử chuyển động tròn đều trên quỹ đạo dừng M thì có tốc độ v (m/s). Biết bán kính Bo là r0. Nếu êlectron chuyển động trên một quỹ đạo dừng với thời gian chuyển động hết một vòng là (s) thì êlectron này đang chuyển động trên quỹ đạo
 A. P.	B. N.	C. M.	D. O.
C©u 39: Trong ®iÒu trÞ ung th­, bÖnh nh©n ®­îc chiÕu x¹ víi mét liÒu x¸c ®Þnh nµo ®ã tõ mét nguån phãng x¹. BiÕt nguån cã chu k× b¸n r· 4 n¨m. Khi nguån ®­îc sö dông lÇn ®Çu th× thêi gian cho mét liÒu trÞ x¹ lµ 
10 phót. Hái sau 4 n¨m th× thêi gian cho mét liÒu chiÕu x¹ lµ bao nhiªu ?
 Chó thÝch: x 1 th× e-x » 1 - x.
 A. 14 phót. B. 18 phót. C. 20 phót. D. 40 phót.
C©u 40: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng có công suất không đổi. Điểm A cách O một đoạn d (m) có mức cường độ âm là LA = 40 dB. Trên tia vuông góc với OA tại A lấy điểm B cách A 6 m. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho AM = 4,5 m và góc có giá trị lớn nhất. Để mức cường độ âm tại M là 50 dB thì cần đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn âm nữa ?
 A. 35.                            B. 25.                          	C. 15.                       	D. 33.
................HÕt...................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_khao_sat_chat_luong_cac_mon_thi_tot_nghiep_thpt_nam_2.doc
  • docĐáp án Đề thi khảo sát chất lượng các môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 Lần 2 môn Vật lí - T.doc