Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5

doc 58 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 3989Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5
 ĐỀ 1
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
1.Giá trị của chữ số 9 trong số : 28,953 là:
A. 	 B. 	C. 	 D. 9 đơn vị
2. 1giờ = phút 
A. 62 	 B. 90 	 C. 100 	 	 D. 120 
3. 8 tấn 77 kg = tấn
A. 8,077 	 B. 8,77 	 C. 87,7 	 D. 8,770 
4. 21 giờ 10 phút còn gọi là mấy giờ?
A. 7 giờ 10 phút B. 8 giờ 10 phút tối C. 9 giờ 10 phút tối D. 10 giờ 10 phút tối
5. 5% của 120 là:
A. 0,06 	 B. 0,6	 C. 6 	 D. 60
6. Một hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộngm, chiều cao m. Diện tích xung quanh của hình hộp đó là:
A. m2
B. 3m2
C. m2
D. m2
 PHẦN II: TỰ LUẬN 
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
 702,84 + 85,69 868,32 – 205,09	 25,56 x 3,7 91,08 : 3,6
Bài 2: Tìm X.	
 12,5 - X = 4,27 18,2 : X = 5,6
3.§óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng:
a) 135phót =13,5 giê
b)2dm3 35cm3 = 2,035 dm3	
c)3ngµy 15 giê + 2 ngµy 12 giê = 6 ngµy 3 giê.
Bài 3: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/ giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/ giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ?
Bài giải:
Bài 4. Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 180 km . Cùng một lúc có hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau.
a) Hỏi sau một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
b) Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B
Bài làm
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ĐỀ 2 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng: 
Câu 1: Một hình thang có diện tích 150cm2 , đáy lớn 8cm, đáy bé 7cm thì chiều cao là : 
 a. 5m 	 b. 10m 	 c. 20m 
Câu 2: Lớp 5A có 25 học sinh , trong đó có 15 học sinh nữ .Tỉ số phần trăm của học sinh nữ và số học sinh cả lớp là.
A	 0,6 %	 B	 10 %	 C	 60%
Câu 3: 2 giờ = ........ phút
a. 165 	b. 170 	c. 180 
Câu 4: Kết quả của phép nhân 3,47 0,6 là:
A	20,82	 B	 18,82	 C	2,082
Câu 5: 25 % của 36 là : 
 a. 4	b. 9	c. 18
Câu 6: Số cần điền vào chỗ chấm của 6m3 17 dm3 = .......m3 là :
a. 6,17 	b. 6,017 	c. 6,170 
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Bài 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính : 
a)23 phút 15 giây - 8 phút 40 giây 	 b)13 giờ 28 phút + 15 giờ 36 phút
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c)29 phút 37 giây 5	 d)65 giờ 52 phút : 4
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Tìm x 	
a)108,19 : x = 84,4 - 68,9 b) 35,5 x 3 + 35,5 x 7 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 
5 m. Người ta quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó (chỉ quét phía trong). 
Tính diện tích cần quét vôi, biết biết rằng phòng có 4 cửa sổ và 2 cửa ra vào cửa sổ hình vuông mỗi cạnh 1,5 m cửa ra vào hình chữ nhật rộng 1,6 m cao 2,2m.
Bài giải
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4:. Một ô tô đi từ thành phố A lúc 9 giờ và đến thành phố B lúc 12 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ thành phố A đến thành phố B.
Bài giải ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ĐỀ 3 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
 a) Chữ số 5 trong số 76,258 thuộc hàng nào ?
 A. Hàng đơn vị B. Hàng trăm C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn 
 b) 0,05% = ?
A. B. C. D. 
4cm
Hình A
b) 10% của 8dm là :
A. 10cm B. 70cm C. 8cm D. 0,8
c) Cho nửa hình tròn A như hình bên. Chu vi hình A là : 
A. 6,28cm B. 10,28cm
C. 12,56cm D. 16,56cm
d) Hỗn số viết dưới dạng phân số là : A. B. C. D. 
b) 2% của 3000 m = . . . . . . m
A- 40 B- 50	 C- 60	 D- 70	
8. Đặt tính rồi tính :
 a) 419,74 + 372,48 b) 965,7 – 98,34 c) 691,7 x 1,5 d) 59, 2 : 0,16
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8 phuùt 23 giaây + 8 phuùt 52 giaây 2 giôø 18 phuùt 6
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
7 naêm 9 thaùng – 4 naêm 5 thaùng 17 phuùt 55 giaây : 5
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
9. Tính diện tích phần tô màu trong hình bên .
	Bài giải:
 26 cm .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.	Tìm X :
 	X x 10 = 1,643 + 7,357	410 - X = 91,08 : 3,6	
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 280km. Cùng một lúc hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh và đi ngược chiều nhau, sau 3 giờ chúng gặp nhau.
	a) Hỏi một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
	b) Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng vận tốc ô tô đi từ B. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ 4 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Bài 1: 
a. Ch÷ sè 7 trong sè 86,702 cã gi¸ trÞ lµ:
A
 A. 70 B. 7 C. D. 
b. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸cABC lµ: 
A. 9,5 cm 
4 cm
B. 22cm2
B
C. 11cm
C
D. 11cm2 
5,5 cm
c. Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó 820 kg = ....tÊn lµ:
 A. 8,2 B. 0,82 C. 0,082 D. 0,0082
d. Ph©n sè thËp ph©n thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó 0,7% = .....lµ:
 A. B. C. D. 
2. a. ViÕt tiÕp vµo chç chÊm cho thÝch hîp: Mét bôc gç ®­îc ghÐp bëi 4 h×nh lËp ph­¬ng b»ng nhau c¹nh dµi 5dm nh­ h×nh bªn. ThÓ tÝch cña bôc gç ®ã lµ:.......dm3 
5 dm
b. Chu vi cña h×nh trßn cã ®­êng kÝnh 3,5 dm lµ:........
II . PhÇn tù luËn:
Bµi 1. §iÒn dÊu thÝch hîp , =) vµo « trèng:
 a) 4,99 £ 5,01 26,01 £ 26,009 
 b) 43,4 £ 32,399 0,82 £ 0,820
Bµi 2. §Æt tÝnh råi tÝnh
 a) 305,71 + 78,56 ; b) 21,19 - 7,2 ; c) 31,3 x 2,7 ; d) 27,9 : 6 
Bµi 3. T×m x biÕt: a) x x = b) 3,75 + x = 3,4 x 1,6
.
Câu 1 : Đặt tính rồi tính :
 a) 425, 62 + 15, 25 b) 576, 45 – 32, 24 c) 625, 24 x 5,4 d) 278,72 : 5,2
Câu 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 8km362m = km 1 phút 30 giây = phút
 15kg262g = g 32cm2 5mm2 = cm2
Câu 3 : Tính giá trị của biểu thức:
 a)35, 16 + 44, 84 : 4 – 15,6 b) 45,65 x 73 + 22 x 45,65 + 45,65 x 5
Câu 4 : Mét « t« ®i tõ tØnh A lóc 6 giê vµ ®Õn tØnh B lóc 10 giê 45 phót . ¤ t« ®i víi vËn tèc 48 km / giê vµ gi÷a ®­êng nghØ 15 phót . TÝnh qu·ng ®­êng tõ tØnh A ®Õn tØnh B.
Caâu 5 : Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 165km. Sau 1 giờ 30 phút chúng gặp nhau.
Tính vận tốc cuả mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng vận tốc của ô tô đi từ B.
Điểm gặp nhau cách B bao nhiêu kilômét?
ĐỀ 5 
Caâu 1 : ( 2 ñieåm) Ñaët tính roài tính :
 a) 425, 62 + 15, 25 b) 576, 45 – 32, 24 c) 625, 24 x 5,4 d) 278,72 : 5,2
..
Caâu 2 : ( 2 ñieåm) Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám :
 8km362m = km 1 phuùt 30 giaây = phuùt
 15kg262g = g 32cm2 5mm2 = cm2
Caâu 3 : ( 2 ñieåm) Tính giaù trò bieåu thöùc :
 a)35, 16 + 44, 84 : 4 – 15,6 b) 45,65 x 73 + 22 x 45,65 + 45,65 x 5
Caâu 4 : ( 2 ñieåm) Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 6 giôø ñeán tænh B luùc 10 giôø 45 phuùt . OÂ toâ ñi
 vôùi vaän toác 48 km / giôø vaø nghæ doïc ñöôøng maát 15 phuùt . Tính quaõng ñöôøng töø 
 tænh A ñeán tænh B ?
Caâu 5 : Hình chöõ nhaät ABCD coù M laø trung ñieåm cuûa caïnh DC vaø coù caùc kích 
 thöôùc nhö hình veõ : A 32cm B
 	a. Hình veõ treân coù maáy hình tam giaùc ? 
b. Tính chu vi cuûa hình chöõ nhaät ABCD ? 16cm
	c. Tính dieän tích hình tam giaùc AMD ?
 D M C
Baøi laøm :
ĐỀ 6 
PHẦN A: Trắc nghiệm: 
 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
 Câu 1: 5% của 1000kg là:
 a. 20kg b . 30kg c 50kg d . 100kg
Câu 2 Gởi tiết kiệm 1000000 đồng với lãi suất 0,6% một tháng thì mỗi tháng nhận được tiền lãi là:
 Bơi lội Đá bóng 
 50%
 Cầu lông 
a. 600 đồng b. 6000 đồng c. 60000 đồng d. 60 đồng
Câu 3: Có 500 người tham ra chơi thể thao.
 Biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm 
của những người tham gia chơi thể thao. 
Hỏi có bao nhiêu người tham gia môn cầu lông?
a. 200 b. 250 c. 300 d.350 
Câu 4: Hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là:
a. 16dm2 b. 8dm2 c. 24dm2 d. 32dm2
Câu 5: 2m3 4dm3 = m3 ; số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a. 2,4 b. 2,04 c. 2,004 d. 2,0004
Câu 6: Số nào dưới đây có cùng giá trị với 3,07dm2 :
a. 3m27dm2 b. 3dm2 7cm2 c. 3m270dm2 d. 3dm2 70cm2
PHẦN B: VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN:
1 : Đặt tính rồi tính: 
 a. 87,06 + 49,5 b. 42,6 - 27 c. 4,32 x 2,7 d. 1,802 : 0,34
2. Tìm x: (1 điểm)
 a. 9,5 x X = 42,4 + 29,8 b . X : 84 = 46,32 - 29,75
3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 a. 5m326dm3 = .dm3 b. 2045dm3 = m3
 c. 3 ha 75m2 = . ha d. 475dm2 =m2
 4. Một bể cá có dạng HHCN, chiều dài 8cm, chiều rộng 5 dm, chiều cao 6 dm. Lượng nước trong bể chiếm 75% thể tích bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước? 
5/ Một ô tô đi từ A lúc 7giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ. Quãng đường AB dài 23,5 km. Tính vận tốc của ô tô.
6/ Xe máy khởi hành từ A lúc 5 giờ 45 phút và đi đến B lúc 7 giờ với vận tốc 32 km/giờ. Tính quãng đường AB.
7/ Lúc 9 giờ 40 phút, một người đi xe đạp có vận tốc 9 km/giờ đi từ A đến B. Biết A cách B 10,8km. Hỏi người ấy đến B lúc mấy giờ ?
ĐỀ 7 
Phần 1: Trắc nghiệm: (Học sinh khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng)
Câu 1: Lớp 5A có học sinh 15 nữ và 30 học sinh nam . Tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với nam là:
a. 200 % b.50 % c. 200 % d. 40 %Học vẽ nhạc
37%
 Thể thao
43%
Câu 2: Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm học
Sinh tham gia các nhóm sinh hoạt ngoại khóa của lớp 5A
Dựa vào biểu đồ hãy cho biết có bao nhiêu phần trăm 
lớp 5A tham gia học nhạc 
 a. 15 b. 20 c. 30 d.40
Câu 3: Hình lập phương có cạnh 1,5 dm thì có thể tích là:
a. 2,25 dm3 b. 9 dm3 c. 13.5 dm3 d. 3,375dm3
Câu 4: Một hình tròn có bán kính 2 dm thì có chu vi là:
a. 6,28 dm b. 3,14 dm c. 12,56 dm d. 25,12 dm.
Câu 5: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 420cm2, chiều cao 7cm. Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:
 a. 60cm b. 210 cm c. 2940cm d. 6cm
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a. 826,27 m2 = 82627dm2 b. 4,7 dm3 = 4700 m3 
Phần 2: Vận dụng và tự luận:
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
a. 456,74 + 352,48 b. 196,7 – 97 c. 67,8 x 1,5 d. 87,5 : 1,75 
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 2,8dm3 = .cm3 m3 = cm3
69 ,5dm3 =. m3 354689 cm3 = ..m3
Bài 3 .Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ở trong lòng bể là: 25 cm, 40 cm, 50 cm. Hiện nay thể tích của bể có chứa nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để 95% thể tích của bể có chứa nước?
 Bài 4: Tính nhanh 
 + 9% + + 0,24
5/ Một ô tô chở khách đi từ A với vận tốc 32,5 km/giờ, bắt đầu đi lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 14 giờ 45 phút. Biết dọc đường có nghỉ 15 phút. Tính đoạn đường xe ô tô đã đi?
6/ Lúc 8 giờ xe tải có vận tốc 42 km/giờ bắt đầu đi từ TP.HCM đến Gò Công. Đến 9 giờ 24 phút thì xe bị hỏng. Hỏi chỗ hỏng cách Gò Công bao xa, biết TP.HCM cách Gò Công 62 km?
ĐỀ 8 
Phần 1: Trắc nghiệm: (Học sinh khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng)
Câu 1: 35% của 80 là:
a. 26 b. 27 c. 28 d. 28
Câu 2: Một hình tròn có đường kính là 6cm thì diện tích là:
Giỏi Khá
25% 35%
Trung bình
 40%
a. 18,84cm2 b. 28,26cm2 c. 113,04cm2 d. 9,42cm2 
Câu 3: Biểu đồ bên cho biết tỉ lệ xếp loại học lực 
của 200 học sinh khối Năm ở một trường tiểu học. 
Dựa vào biểu đồ, em biết số học sinh xếp loại khá là:
a. 70 c. 50
b. 80 d. 60
Câu 4: Một hình tròn có bán kính là 8cm. Chu vi hình tròn là:
a. 50,24cm b. 25,12cm c. 12,56cm d. 200,96cm
Câu 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m, chiều cao 1,2m. Vậy thể tích là:
a. 1,6m3 b. 2,6m3 c. 2,7m3 d. 3,6m3 
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a. 4m3 59dm3 = 4,59dm3 b. 1689dm3 = 1,689m3 
Phần 2: Vận dụng và tự luận:
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
a. 213,25 + 23,568 b. 562,1 - 65 c. 21,63 x 2,05 d. 26,64 : 37 
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 2,5dm3 = .cm3 m3 = cm3
78,5dm3 =. m3 456789cm3 = ..m3
Bài 3: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?
.
Bài 4: Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: dài 4m, rộng 3m, cao 1,8m và 75% thể tích của bể đang có nước. Hỏi:
a) Trong bể chứa bao nhiêu lít nước (biết 1dm3 = 1lít)?
b) Mức nước trong bể cao bao nhiêu mét?
.
Bài 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính:
Thể tích hình hộp chữ nhật
Thể tích hình lập phương.
 Bài 6: Một người đi bộ từ A với vận tốc 4,5 km/giơ và đến B lúc 12 giờ. Biết quãng đường AB dài 14,4 km. Hỏi người đó đi từ A lúc mấy giờ, biết dọc đường có dừng lại mất 40 phút ?
.
ĐỀ 9
Phần 1: Trắc nghiệm: (Học sinh khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng)
Câu 1: 25% của một số là 100. Vậy số đó là ::
a. 40 b. 400 c. 25 d. 250
Câu 2: Một hình lập phương có thể tích 27 m3 . Cạnh của hình đó là:
Giỏi Khá
 35%
Trung bình
 40%
a. 3 m b. 4 m c. 5 m d. 9 m 
Câu 3: Biểu đồ bên cho biết tỉ lệ xếp loại học lực 
của 36 học sinh của lớp 5A. 
Dựa vào biểu đồ, em biết số học sinh xếp loại giỏi là:
a. 9 c. 5
b. 8 d. 6
Câu 4: Bánh xe của một xe máy có bán kính 25 cm. Chu vi bánh xe đó là :
a. 15700cm b. 1570cm c. 157cm d. 78,5cm
Câu 5 : Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 6cm là : 
 a. 108m2 b. 108 cm c. 54cm2 d. 96 cm2 
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
 a/ 20 m 3 < 19000 dm3 
 b/ 2,5 dm 3 > 2400 cm3 
Phần 2: Vận dụng và tự luận:
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
a. 256,25 +45,658 b. 782,4 – 41,45 c. 19,63 x 5,25 d. 8,216 : 5,2 
Bài 2 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 25dm3 = .cm3 m3 = dm3
8,5dm3 =. m3 4789cm3 = ...d m3
Bài 3: Một bể bơi hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu chứa 388,8m3 nước thì mực nước lên tới chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể bằng bao nhiêu m?
Bài 4: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính ( không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm, chiều cao 45 cm. mực nước ban đầu cao 35 cm
a/ Tính diện tích dùng làm bể cá đó
b/ Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 10 dm3 . Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu ? 
Bài 5: Một ôtô và một xe máy khởi hành cùng lúc 12giờ 30phút và đi ngược chiều nhau trên quãng đường AB. Ôtô đi với vận tốc 51 km/giờ; xe máy đi với vận tốc bằng vận tốc ôtô. Hai xe gặp nhau lúc 15giờ 15phút cùng ngày. Tính quãng đường AB?
ĐỀ 10 
PHẦN A: Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: 10 % của 99 dm là:
	a. 10 dm	b. 0,99 dm	c. 99 dm	d. 9,9 dm
Câu 2: Lớp 5A có 14 học sinh nữ, chiếm 40 % số học sinh cả lớp. Cách tính số học sinh cả lớp là:
	a. 14 : 100 x 40	b. 40 : 14 x 100	c. 40 x 14 : 100	d. 14 : 40 x 100
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7500 cm3 = ..dm3
	a. 7,5	b. 0,75	c. 75	d. 0,075
Câu 4: Hình tròn có bán kính 5 cm thì diện tích là:
	a. 7,85 cm2	b. 78,5 cm2	c. 78,5 cm	d. 785 cm2
Câu 5: Hình lập phương có cạnh 8 cm thì thể tích là:
	a. 512 cm3	b. 64 cm3	c. 512 cm2	d. 384 cm3
Câu 6: Biểu đồ bên cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh. 
Giỏi	khá 
25% 30%	
Trung bình
 45% 
Dựa vào biểu đồ, em biết số học sinh xếp loại khá là:
25 học sinh
30 học sinh
60 học sinh 
120 học sinh
PHẦN B: Tự luận
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
a. 36,48 + 9,2	b. 98 – 73,96 c. 19,62 x 1,3	d. 3,91 : 1,7
.
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
	a. 25 m3 = cm3	b. 897 dm3 = ..m3
	c. 7,93 dm3 = cm3	d. 32 m3 67 dm3 =..m3
Bài 3: Một thùng đựng dầu hoả không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,7 m, chiều rộng 2 m, chiều cao 4 dm.
Tính diện tích mặt đáy của thùng.
Để chống rỉ sét người ta quét sơn tất cả các mặt ngoài của thùng. Như vậy diện tích quét sơn là bao nhiêu m2 ?
.
..
Bài 4: Tình bằng cách nhanh nhất: 
2,5 x 12,5 x 8 x 0,4 25 x 1,25 x 8 x 0,4
Bài 5: Hai người ở cách nhau 37,8 km đi lại gặp nhau và cùng khởi hành lúc 8 giờ. Người thứ nhất đi bộ với vận tốc 5,6 km/giờ, ngưòi thứ hai đi xe đạp với vận tốc 16 km/giờ. Hỏi :
Hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?
Mỗi người đã đi được mấy kilômét?
Bài 6: Lúc 7 giờ, một ôtô và một xe máy khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều nhau. Ôtô đi từ A với vận tốc 48,5 km/giờ; xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ôtô và xe máy gặp nhau. Hỏi:
Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
Quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?
ÑIEÅM
ĐỀ 11 LUYEÄN TAÄP TOÁN-LỚP 5 
 Hoï vaø teân :
Phaàn I:traéc nghieäm 
Khoanh vaøo chöõ caùi ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
1. Chu vi cuûa hình troøn coù baùn kính r = 3 cm:
A. 9,42 cm	B. 18,84 cm	C. 28,26 cm	D. 38,26 cm
2. Dieän tích hình tam giaùc coù ñoä daøi ñaùy 

Tài liệu đính kèm:

 • docDe_on_thi_HK_2_lop_5_tqt.doc