Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý 12 - Chương 4 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

docx 5 trang Người đăng khanhhuyenbt22 Ngày đăng 23/06/2022 Lượt xem 337Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý 12 - Chương 4 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý 12 - Chương 4 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)
Trường THPT 
Lớp: 12
Họ và tên: 
KIỂM TRA CHƯƠNG 4
MÔN VẬT LÝ 12 – NĂM HỌC 2021-2022
Thời gian làm bài: 15 phút 
MĐ: 142
Câu 1: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung . Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sóng điện từ mang năng lượng.	B. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
C. Sóng điện từ là sóng dọc.	D. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
A. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
B. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
C. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
Câu 4: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Điện từ trường lan truyền trong chân không với tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong chân không.
B. Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường biến thiên.
C. Điện tích điểm dao động theo thời gian sinh ra điện từ trường trong không gian xung quanh nó.
D. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường biến thiên.
Câu 5: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung . Tần số dao động riêng của mạch là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không. Khi trong mạch có dao động điện từ tự do với biểu thức dòng điện trong mạch là thì giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ điện là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng , tốc độ ánh sáng trong chân không bằng m/s. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm và một tụ điện có điện dung C = 5 pF. Lấy . Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là
A. 60 m.	B. 6 m.	C. 0,6 m.	D. 600 m.
Câu 9: Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi giảm độ tự cảm của cuộn cảm đi 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch
A. tăng 2 lần.	B. tăng 4 lần.	C. giảm 2 lần.	D. không đổi.
Bài làm
Câu
1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Đ/án
Trường THPT 
Lớp: 12
Họ và tên: 
KIỂM TRA CHƯƠNG 4
MÔN VẬT LÝ 12 – NĂM HỌC 2021-2022
Thời gian làm bài: 15 phút 
MĐ: 281
Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
A. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
D. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
Câu 2: Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không. Khi trong mạch có dao động điện từ tự do với biểu thức điện tích trên bản tụ điện là thì giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,25 mH và tụ điện có điện dung . Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm và một tụ điện có điện dung C = 0,5 pF. Lấy . Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là
A. 0,6 m.	B. 6 m.	C. 60 m.	D. 600 m.
Câu 5: Một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng , tốc độ ánh sáng trong chân không bằng m/s. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và tăng điện dung của tụ điện lên 2 lần thì tần số dao động của mạch
A. tăng 2 lần.	B. không đổi.	C. giảm 4 lần.	D. giảm 2 lần.
Câu 7: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung . Chu kỳ dao động riêng của mạch là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sóng điện từ là sóng ngang.	B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.	D. Sóng điện từ không mang năng lượng.
Câu 9: Tần số dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Điện từ trường lan truyền trong chân không với tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng trong chân không.
B. Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường biến thiên.
C. Điện tích điểm dao động theo thời gian sinh ra điện từ trường trong không gian xung quanh nó.
D. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường biến thiên.
Bài làm
Câu
1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Đ/án
Trường THPT 
Lớp: 12
Họ và tên: 
KIỂM TRA CHƯƠNG 4
MÔN VẬT LÝ 12 – NĂM HỌC 2021-2022
Thời gian làm bài: 15 phút 
MĐ: 317
Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
A. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
C. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
D. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
Câu 2: Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung . Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung . Tần số dao động riêng của mạch là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sóng điện từ là sóng dọc.	B. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
C. Sóng điện từ truyền được trong chân không.	D. Sóng điện từ mang năng lượng.
Câu 6: Một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng , tốc độ ánh sáng trong chân không bằng m/s. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm và một tụ điện có điện dung C = 5 pF. Lấy . Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là
A. 60 m.	B. 6 m.	C. 0,6 m.	D. 600 m.
Câu 8: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường biến thiên.
B. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường biến thiên.
C. Điện tích điểm dao động theo thời gian sinh ra điện từ trường trong không gian xung quanh nó.
D. Điện từ trường lan truyền trong chân không với tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong chân không.
Câu 9: Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi giảm độ tự cảm của cuộn cảm đi 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch
A. tăng 4 lần.	B. tăng 2 lần.	C. không đổi.	D. giảm 2 lần.
Câu 10: Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không. Khi trong mạch có dao động điện từ tự do với biểu thức dòng điện trong mạch là thì giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ điện là
A. 	B. 	C. 	D. 
Bài làm
Câu
1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Đ/án
Trường THPT 
Lớp: 12
Họ và tên: 
KIỂM TRA CHƯƠNG 4
MÔN VẬT LÝ 12 – NĂM HỌC 2021-2022
Thời gian làm bài: 15 phút 
MĐ: 459
Câu 1: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,25 mH và tụ điện có điện dung . Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
A. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
D. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
Câu 3: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung . Chu kỳ dao động riêng của mạch là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Điện từ trường lan truyền trong chân không với tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng trong chân không.
B. Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường biến thiên.
C. Điện tích điểm dao động theo thời gian sinh ra điện từ trường trong không gian xung quanh nó.
D. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường biến thiên.
Câu 5: Tần số dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không. Khi trong mạch có dao động điện từ tự do với biểu thức điện tích trên bản tụ điện là thì giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và tăng điện dung của tụ điện lên 2 lần thì tần số dao động của mạch
A. tăng 2 lần.	B. không đổi.	C. giảm 4 lần.	D. giảm 2 lần.
Câu 8: Một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng , tốc độ ánh sáng trong chân không bằng m/s. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm và một tụ điện có điện dung C = 0,5 pF. Lấy . Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là
A. 0,6 m.	B. 60 m.	C. 600 m.	D. 6 m.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sóng điện từ là sóng ngang.	B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.	D. Sóng điện từ không mang năng lượng.
Bài làm
Câu
1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Đ/án
ĐÁP ÁN
MÃ ĐỀ 142
1 D
2 C
3 B
4 A
5 D
6 C
7 A
8 B
9 A
10 A
MÃ ĐỀ 281
1 A
2 B
3 A
4 C
5 C
6 D
7 B
8 D
9 B
10 A
MÃ ĐỀ 317
1 C
2 B
3 C
4 B
5 A
6 A
7 B
8 D
9 B
10 D
MÃ ĐỀ 459
1 C
2 A
3 D
4 A
5 A
6 B
7 D
8 C
9 B
10 D
------HẾT------

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_15_phut_mon_vat_ly_12_chuong_4_nam_hoc_2021_2022.docx