Đề cương ôn tập lí 9 chương I: Điện học

doc 45 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 2631Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương ôn tập lí 9 chương I: Điện học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập lí 9 chương I: Điện học
§Ò c­¬ng «n tËp LÍ 9
Ch­¬ng I. §iÖn häc
KiÕn thøc cÇn nhí.
C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mét d©y dÉn tØ lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn ®ã.
 ==...= h»ng sè
 §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña c­êng ®é dßng ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ lµ mét ®­êng th¼ng ®i qua gèc to¹ ®é
§iÖn trë cña d©y dÉn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho møc ®é c¶n trë dßng ®iÖn cña d©y dÉn nhiÒu hay Ýt.
R = 
 §Þnh luËt «m.
C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn tØ lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn vµ tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn trë cña d©y dÉn.
	 I = 
 5. §Þnh luËt «m cho ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp.
 I = I1 = I2 =...= In 	 R1 R2 Rn
	 	U = U1 + U2 +...+ Un	 
	R = R1 + R2 +...+ Rn
	vµ: = 
* NÕu cã n ®iÖn trë gièng nhau cã gi¸ trÞ R0 m¾c nèi tiÕp th×:
R = nR0	R1
6. §Þnh luËt «m cho ®o¹n m¹ch m¾c song song. 
 U = U1 = U2 =...= Un 	R2
 I = I1 + I2 +...+ In	
	 = + +...+ 	 Rn
	vµ: = 	
 * NÕu cã hai ®iÖn trë m¾c song song th×:
 	R = 
* NÕu cã 3 ®iÖn trë m¾c song song th×:
	R = 
* NÕu cã n ®iÖn trë b»ng nhau cã gi¸ trÞ R0 m¾c song song víi nhau th×:
	R = 	
 6. §iÖn trë cña d©y dÉn tØ lÖ thuËn víi chiÒu dµi d©y dÉn, víi ®iÖn trë suÊt cña vËt liÖu lµm d©y dÉn, tØ lÖ nghÞch víi tiÕt diÖn cña d©y dÉn.
	R = r
 7. BiÕn trë lµ lµ ®iÖn trë cã thÓ thay ®æi ®­îc trÞ sè vµ sö dông ®Ó ®iÒu chØnh c­êng ®é dßng ®iÖn.
 8. Sè o¸t (W) ghi trªn mçi dông cô ®iÖn cho biÕt c«ng suÊt ®Þnh møc cña mçi dông cô ®ã. Khi ë hai ®Çu mét dông cô ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ b»ng hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc th× nã ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ c«ng suÊt tiªu thô b»ng c«ng suÊt ®Þnh møc.
 9. C«ng thøc tÝnh c«ng suÊt ®iÖn.
	P = UI = I2R = 
 10. §iÖn n¨ng lµ n¨ng l­îng cña dßng ®iÖn.
 11. C«ng cña dßng ®iÖn s¶n ra trong mét m¹ch ®iÖn lµ sè ®o l­îng ®iÖn n¨ng chuyÓn ho¸ thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c.
	A = P.t = UIt
	* Mçi sè ®Õm cña c«ng t¬ ®iÖn cho biÕt l­îng ®iÖn n¨ng ®· sö dông trong 1 giê.
	 	1 sè = 1kWh = 3 600 000 J
 12. §Þnh luËt Jun-Len x¬.
	Q = I2Rt	
	* 	1 Jun = 0.24 calo
	 1 calo = 4.18 Jun
* VÝ dô:
Khi ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn moät hieäu ñieän theá 12 V thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn laø 0,5A. Neáu hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn ñoù taêng leân ñeán 36V thì c ñ d ñ chaïy qua noù laø bao nhieâu?
HD: Vì c ñ d ñ chaïy qua daây daãn tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn ñoù neân:
Vôùi U1 = 12V thì I1 = 0,5A
Vôùi U2 = 36V thì I2 =
Doøng ñieän chaïy qua moät daây daãn coù cöôøng ñoä laø 6mA khi noù ñöôïc maéc vaøo hñ t 12V. Muoán doøng ñieän chaïy qua daây daãn ñoù coù cöôøng ñoä giaûm ñi 4mA thì hieäu ñieän theá laø bao nhieâu?
HD: Doøng ñieän coù cöôøng ñoä giaåm ñi 4 mA töùc laø I = 2mA . Cöôøng ñoä doøng ñieän giaûm ñi 3 laàn=> U giaûm ñi 3 laàn khi ñoù U2 = 4V
Cho ñieän trôû R= 15
Khi maéc ñieän trôû naøy vaøo hieäu ñieän theá 6V thì doøng ñieän chaïy qua noù coù cöôøng ñoä baèng bao nhieâu?
Muoán cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñieän trôû taêng theâm 0,3A so vôùi tröôøng hôïp treân thì hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu ñieän trôû ñoù laø bao nhieâu
HD: a)I= 
 b) U’ = RI’= 15* 0,7 = 10,5V ( I’ = 0,4+0,3=0,7A)
4. Coù hai boùng ñeøn ghi 110V-75W vaø 110V-25W.
 So saùnh ñieän trôû cuûa hai boùng ñeøn treân?
	HD: Tính ñieän trôû cuûa moãi boùng ñeøn roài so saùnh
5. Moät daây daãn ñöôïc maéc vaøo hieäu ñieän theá 6V thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua noù laø 0,3A. Moät baïn hoïc sinh noùi raèng: Neáu giaûm hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn ñi 2V thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn khi ñoù coù cöôøng ñoä laø 0,15 A. Theo em keát quaû naøy laø ñuùng hay sai? Vì sao?
HD: Khi hieäu ñieän theá giaûm ñi 2V töùc laø U2 = 6-2=4V
 Cöôøng ñoä doøng ñieän khi ñoù laø I2 = I1.U2/U1 = 0,3.4/6 = 0,2A
Vaäy keát quaû ôû ñaây laø sai baïn ñaõ nhaàm laø hieäu ñieän theá giaûm ñi 2 V chöù khoâng phaûi hieäu ñieän theá giaûm ñi hai laàn
6. Laøm thí nghieäm khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoï doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá ñaët giöõa hai ñaàu vaät daãn baèng kim loaïi, ngöôøi ta thu ñöôïc baûng soá lieäu sau:
U(v)
0
1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
I(A)
0
0,31
0,61
0,90
0,129
0,149
0,178
R()
Veõ ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc I vaøo U
 Neáu boû qua nhöõng sai soá trong pheùp ño thì ñieän trôû cuûa vaät daãn ñoù baèng bao nhieâu?
HD: a.
b) Ñieän trôû cuûa daây daãn:
R=
8. Moät ñoaïn maïch goàm ba ñieän trôû R1 = 3; R2 = 5; R3 = 7 ñöôïc maéc noái tieáp vôùi nhau. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø U = 6V.
1/ Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch.
2/ Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moãi ñieän trôû.
Höôùng daãn
1/ Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch:
 = 3 + 5 + 7 = 15
2/ Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch chính 
Maø maéc noái tieáp neân I baèng nhau. Neâu ta coù hieäu ñieän theá hai ñaàu moãi ñieän trôû laø:
9. Cho ba ñieän trôû R1 = 6; R2 = 12; R3 = 16 ñöôïc maéc song song vôùi nhau vaøo hieäu ñieän theá U = 2,4V
1/ Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch.
2/ Tính cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch chính vaø qua töøng ñieän trôû.
Höôùng daãn
1/ Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch:
2/ Cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch chính:
Vì maéc song neân U baèng nhau. Neân cöôøng ñoä doøng ñieän qua töøng ñieän trôû laø:
bµi tËp
* ®o¹n m¹ch nèi tiÕp
Câu 1.Cho 2 điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế U ko đổi .Chứng minh rằng hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.
	HD: Đoạn mạch nối tiếp thì : I1= I2 => U1: R1= U2: R2 => U1: U2 = R1:R2
Câu 2.Hai điện trở R1,R2 mắc nối tiếp.Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, UAB = 12V.Tìm:
a.Điện trở tương đương của đoạn mạch
b.Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
c.Hiệu điện thế 2 đầu mỗi điện trở
	HD: a.Điện trở tương đương Rtđ = R1+R2 = 3+6 = 9Ω
b.Cường độ dòng điện 
I = U/Rtđ = 12/9 = 4/3A
Vì R1 nt R2 suy ra I1 = I2 = I = 4/3A
c.
U1 = I1.R1 = 4/3. 3= 4V 
U2 = I2.R2 = 4/3.6 = 8V
Câu 3.Cho R1,R2,R3 mắc nối tiếp, biết:R1= 1Ω, R2 = 2, R3 = 2Ω; UAB = 16V.Tìm:
a.Điện trở tương đương của đoạn mạch
b. Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở
	HD:
a.Điện trở tương đương: Rtđ = R1+R2+R3 = 1+2+1 = 4Ω
b.I=U/Rtđ=16/4=4A
U1,U2,U3=?
•Theo định luật Ôm: I = U/Rtđ = 16/4=4 A
•R1 nt R2 nt R3 nên: I1= I2= I3= I= 4A
•U1 = I1.R1 = 4.1 = 4V
•U2 = I2.R2 = 4.2 = 8V
•U3 = I3.R3 = 4.1 = 4V
Câu 4. Cho R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω mắc nối tiếp nhau, I = 0,5A .Tìm:
a.Hiệu điện thế của mạch 
b.Tính U23 
	HD: a.UAB = ?
Điện trở tương đương: Rtđ = R1+R2+R3 = 6Ω
Do mắc nối tiếp: I1 = I2 = I3 = I = 0,5A
Hiệu điện thế: UAB = I.Rtđ = 0,5.6 = 3V
b.U23=I.R23
Với: I2 = I3 = I23 = 0,5A
 R23 = R2+R3 = 5Ω
Suy ra : U23 = 0,5.5 = 2,5V
Câu 5. Cho 2 điện trở R1=R2=10Ω mắc nối tiếp . 
a.Tìm điện trở tương đương của mạch .
b.Mắc thêm điện trở R3=5Ω nối tiếp với R1. Tìm điện trở tương đương của mạch
	HD: a.Điện trở tương đương R1 nt R2: Rtđ = R1+R2 = 10+10 = 20Ω
b.Điện trở tương đương (R1 nt R2) nt R3: Rtđ = R1+R2+R3 = 20+5 = 25Ω 
Câu 6. Cho R1 = 4Ω và R2 mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế 2 đầu mạch là 12V thì cường độ dòng điện qua mạch là 0,5A . Điện trở R2 bao nhiêu?
	HD: R2 = 20Ω
Câu 7. Cho R2=10Ω mắc nối tiếp R1 hiệu điện thế U = 9V, U2 = 5V . Tính R1.
HD: •I2 = U2/R2 = 5/10 = 0,5A
•Do mắc nối tiếp: I1= I2 = I = 0,5A
•I = UAB/Rtđ => Rtđ = UAB/I = 9/0,5 = 18Ω
•Rtđ = R1+R2 => R1 = Rtđ-R2 = 18 -10 = 8Ω
* §O¹N M¹CH SONG SONG
Câu 1. Cho đoạn mạch R1//R2. Chứng tỏ rằng cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở thõa mãn hệ thức I1/I2 = R2/R1.
	HD: Chứng minh: I1/I2 = R2/R1
•Do mắc song song : U1 =U2 I1R1 = I2R2 I1/I2 = R2/R1
Câu 2. Phòng học cần sử dụng 1 đèn dây tóc và 1 quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức là 220V . Hiệu điện thế nguồn 220V. Mỗi dụng cụ có công tắc và cầu trì bảo vệ riêng .
a.Phải mắc các dụng cụ đó như thế nào để chúng hoạt động bình thường 
b.Vẽ sơ đồ mạch điện khi đó
	HD: 
a.Đèn và quạt phải mắc song song vào nguồn 220V 
b.Vẽ sơ đồ
Câu 3. Cho R1=3Ω, R2=6Ω mắc song song với nhau .
a.Tính Rtđ .
b.Mắc thêm R3=2Ω. Song song với R2. Tính Rtđ
	HD: 
a.R1 // R2 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 = 1/3 + 1/6 = 1/2 =>Rtđ = 2Ω
b. R1 // R2 // R3
1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/3 + 1/6 + 1/2 = 1 => Rtđ = 1Ω
Câu 4. Cho R1=3Ω, R2 = R3 = 6Ω mắc song song với nhau, U=6V.
a.Tìm Rtđ của mạch .
b.Tính cường độ dòng điện trong mạch
	HD: a.Điện trở tương đương : 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/3 + 1/6 + 1/6 = 2/3 
Rtđ = 1,5Ω
b.I = U/Rtđ = 6/1,5 = 4A
Câu 5. Cho mạch điện có R1=3Ω, R2=6Ω mắc song song với nhau, I1=0,5A. Tìm:
a.Rtđ của mạch 
b.Tính hiệu điện thế của mạch .
c.Tính cường độ dòng điện trong mạch và cường độ dòng điện qua điện trở R2.
	HD: a.Điện trở tương đương : 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 = 1/3 + 1/6 = 1/2 => Rtđ = 2Ω
b.•U1 = I1.R1 = 0,5.3 = 1,5V 
 •Do R1 // R2 => U1 = U2 = U = 1,5V
Câu 6. Cho R1=6Ω mắc song song với R2, I1=0,5A , I = 1,5A. Tìm:
a.Cường độ dòng điện qua điện trở R2 .
b.Hiệu điện thế của mạch .
c.Điện trở R2.
	HD: a.Ta có : I = I1 + I2 => I2 = I – I1 = 1,5 – 0,5 = 1A
b.•Do R1 // R2 nên : U1 = U2 = U = 3V
c.Điện trở R2 : 
I2 = U2/R2 => R2 = U2/I2 = 3/0,5=6Ω
Câu 7. Cho R1 = 2R2 mắc song song với nhau , I = 1,5A , U =12V. Tìm:
a.Rtđ của mạch .
b.Điện trở R1, R2.
c.Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở .
	HD: a.Điện trở tương đương : Rtđ = U/I = 12/1,5 = 8 Ω
b.R1 , R2 = ?
Ta có : 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 (1)
 Mà: R1 = 2R2 (2)
và (2) => 1/Rtđ = 1/2R2 + 1/R2 = 3/2R2
=>R2 = 3/2.Rtđ = 3/2.8 = 12Ω
(2) => R1 = 2R2 = 2.12 = 24Ω
c.I1 , I2 =?
Ta có : U1 = U2 = U = 12V
•I1 = U1/R1 = 12/24 = 0,5A
•I2 = U2/R2 = 12/12 = 1A
Câu 8. Cho 2 điện trở R1, R2 mắc song song , U = 12V ; I1 = 0,5A ; I = 1A.
a.Vẽ sơ đồ mạch điện.
b.Tìm R1 , R2 
	HD: a.Sơ đồ mạch điện :
b. R1 , R2 = ?
•Do mắc song song : U1 = U2 = U = 12V
•R1 = U1/I1 = 12/0,5 = 24Ω
•I = I1 + I2 
=> I2 = I – I1 = 1 – 0,5 = 0,5A
=> R2 = U2/I2 = 12/0,5 = 24Ω
Câu 9. Cho 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nhau.Biết I1 = 2I2 ; I3=3I2 ; Điện trở R1 = 3Ω. 
a.Tìm R2, R3.
b.Khi hiệu điện thế 2 đầu mạch là 6V thì cường độ trong mạch là bao nhiêu ?
	HD: a.R2 , R3 = ?
•Do mắc song song : U1 = U2 = U3 = U
I1 = U/R1
I2 = U/R2
=> I1/I2 = R2/R1
Mà : I1 = 2I2 
=> 2 = R2/R1 => R2 = 2R1 = 6Ω
•I3 = U/R3
•I2/I3 = R3/R2 I2/3I2 = R3/R2 => R3 = R2/3 = 6/3 = 2Ω
b.UAB = 6V
•I1 = U1/R1 = 6/3 = 2A
•I2 = U2/R2 = 6/6 = 1A 
•I3 = U3/R3 = 6/2 = 3A
* §O¹N M¹CH HçN HîP
Vôùi: R1 = 30; R2 = 15; R3 = 10 vaø UAB = 24V.
1/ Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch.
2/ Tính cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi ñieän trôû.
R1
R2
R3
A
B
Baøi 1: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
Höôùng daãn
1/ Ñieän trôû töông ñöông cuûa R2 vaø R3:
Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch:
 6 = 36
2/ Cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch chính:
Maø: 
Ta coù: 
Vì R2 // R3 neân U2 = U3 = U2,3. Ta coù:
Vôùi R1 = 6; R2 = 2; R3 = 4 cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch chính laø I = 2A.
1/ Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch.
2/ Tính hieäu ñieän theá cuûa maïch.
3/ Tính cöôøng ñoä doøng ñieän treân töøng ñieän trôû.
R1
R2
R3
A
B
Baøi 2: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
Höôùng daãn
1/ Ñieän trôû töông ñöông cuûa R2 vaø R3 laø: 
Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch: 
2/ Hieäu ñieän theá cuûa maïch:
3/ Ta coù: = 6V. Neân ta coù:
Bµi tËp ¸p dông ®Þnh luËt «m cho ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp, song song vµ hçn hîp
.
1. Khi ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn mét hiÖu ®iÖn thÕ lµ 18V th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ 0.9A. NÕu hiÖu ®iÖn thÕ t¨ng thªm 6V th× c­êng ®é dßng ®iÖn cã gi¸ trÞ bao nhiªu?
2. Cã 3 ®iÖn trë nh­ nhau ®­îc m¾c víi nhau, mçi c¸i cã ®iÖn trë R. Cã thÓ m¾c chóng theo bao nhiªu c¸ch kh¸c nhau ®Ó t¹o thµnh mét ®o¹n m¹ch ? TÝnh ®iÖn trë cña tõng ®o¹n m¹ch ®ã?
3. Mét m¹ch ®iÖn ®­îc m¾c nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1 = 35 W, R2 = 60 W. 
 Ampe kÕ A1 chØ 2.4A.
A
A1
V
TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua R2 ? R1 
Sè chØ cña V«n kÕ lµ bao nhiªu?
Sè chØ cña Ampe kÕ A lµ bao nhiªu? R2
4. Ba ®iÖn trë R1 = 24 W; R2 = 6 W; R3 = 8 W ®­îc m¾c 
 thµnh mét ®o¹n m¹ch song song. C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua 
 m¹ch chÝnh lµ 4A. 
TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch? 
TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi ®o¹n m¹ch rÏ?
R2
R3
5. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. 
Cho biÕt: UAB = 70V; r1 =15 W ; R2 = 30 W; R3 = 60 W A R1 C B a) TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña toµn m¹ch ®iÖn ?
 b) TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn ?
6. Cã ba ®iÖn trë R1 = 4 W; R2 = 8 W; R3 = 24 W ®­îc m¾c vµo hai ®iÓm A, B cã hiÖu ®iÖn thÕ 
 12V. 
TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch? 	 R1	 r2 
TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë ? A B
 c) TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn R3
trë R1 vµ R2? 
R3
R5
R1
R2
R4
R6
7. Cã 4 ®iÖn trë cã gi¸ trÞ R. Nªu c¸c c¸ch m¾c c¸c ®iÖn trë ®ã thµnh mét m¹ch ®iÖn ? TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña mçi ®o¹n m¹ch ®ã ?
8. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã:	
 R1 = R2 = 4W ; R3 = 6W ; 
 R4 = 5W ; r5 = R6 = 10W ; 
 TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng toµn m¹ch ?
A1
R1
9. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1 = 45 W 
R2
 Ampe kÕ A1 chØ 1.2A, Ampe kÕ a chØ 2.8A	
TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UAB cña ®o¹n m¹ch?
A
TÝnh ®iÖn trë R2? 	
( 54V; 33.75W )
10. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. 	 
 BiÕt R1 = 20W , sè chØ cña c¸c Ampe kÕ A vµ A2
R1
 lÇn l­ît lµ 4A vµ 2,2A. 
R2
A
A2
 a) X¸c ®Þnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch
 vµ gi¸ trÞ ®iÖn trë R2 ?
 b) Gi÷ nguyªn hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch, 
 thay R1 b»ng ®iÖn trë R3 th× thÊy ampe kÕ A 
 chØ 5,2A. Sè chØ cña ampe kÕ A2 khi ®ã lµ bao nhiªu ?
 TÝnh ®iÖn trë R3. ( 36V; 16.36W ; 2.2A ; 12W )
R1
11. M¾c hai ®iÖn trë R1, R2 vµo hai ®iÓm A, B cã hiÖu ®iÖn thÕ 90V. NÕu m¾c R1 vµ R2 nèi tiÕp th× dßng ®iÖn cña m¹ch lµ 1A.NÕu m¾c R1 vÇ R2 song song th× dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh lµ 4,5A. H·y x¸c ®Þnh ®iÖn trë R1 vµ R2 ?
A1
 	( 30W vµ 60W )
R2
A
12. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt v«n kÕ M N
A2
 chØ 84V, ampe kÕ A chØ 4,2A, ®iÖn trë
 R1 = 52,5W .
V
 T×m sè chØ cña c¸c ampe kÕ A1 , A2 
 vµ tÝnh ®iÖn trë R2. ( 1.6A; 2.6A; 32.3W ) 
R1
13. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. 
R3
 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 60V.
R2
A
 BiÕt R1 = 3R2 vµ R3 =8W . sè chØ cña 
 Ampe kÕ A lµ 4A. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua
 c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 vµ gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2. 	
M
N
 	( 1A; 3A; 28W ;28/3W )
R2
A
R3
A
B
C
R1
14. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. Trong ®ã R1= 4W ,
 R2 = 10W , R3 = 15W, hiÖu ®iÖn thÕ UCB = 5,4V.
 TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng RAB cña ®o¹n m¹ch.
A
TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ
 sè chØ cña ampe kÕ A.
	( 10W ; 0.9A; 0.54A; 0.36A)
15. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. BiÕt R1 = 4W ,
 R2 = 6W , R3 = 15W . HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu
 ®o¹n m¹ch UAB = 36V.	R1 R2
TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.
A
T×m sè chØ cña Ampe kÕ A vµ tÝnh R3 
hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu c¸c ®iÖn trë R1, R2.
 	( 6W; 6A; 3.6A; 14.4V; 21.6V)
16. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. A B
 BiÕt R1 =12W , R2 = 18W , R3 = 20W ,
 Rx cã thÓ thay ®æi ®­îc. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai R1 R2 
 ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 45V.
Rx
R3
 a) Cho Rx = 25W. TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng A B 
 cña m¹ch vµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh.
 b) §Þnh gi¸ trÞ Rx ®Ó cho c­êng ®é dßng ®iÖn qua Rx
 nhá h¬n hai lÇn c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë R1. ( 18W; 2.5A; 40W )
17. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. R2 D R3 
Trong ®ã: R1 = 15W ; R2 = 3 W ; R3 = 7W ; R4 = 10 W. A R1 C 
R4
HiÖu ®iÖn thÕ UAB = 35V. 
TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña toµn m¹ch .
TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë.
TÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC vµ UAD.
 	( 20W; 1.75A; 0.875A; 26.25V; 28.875V)
18. Trªn h×nh vÏ lµ mét m¹ch ®iÖn cã hai c«ng t¾c R1 R4 K2 
 K1 vµ K2. 
 C¸c ®iÖn trë R1 = 12,5W , R2 = 4W , R3 = 6W . K1
R2
 HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 48,5V.
R3
R3
 a) K1 ®ãng, K2 ng¾t. T×m c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë. 
 b) K1 ng¾t, K2 ®ãng. C­êng ®é dßng ®iÖn qua R4 lµ 1A. 
 TÝnh R4. M N
 c) K1 vµ K2 cïng ®ãng, tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña 
 c¶ m¹ch, tõ ®ã suy ra c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh ? ( 2.94A; 30W; 3A)
P
Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi, tiÕt diÖn
vµ vËt liÖu lµm d©y dÉn - BiÕn trë.
 1. Trªn mét biÕn trë cã ghi 25W - 1A. 
Con sè 25W - 1A cho biÕt ®iÒu g× ? HiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®­îc phÐp ®Æt vµo hai ®Çu biÕn trë lµ bao nhiªu ?
BiÕn trë lµm b»ng nicom cã ®iÖn trë suÊt 1.1.10-6Wm, cã chiÒu dµi 24m . TÝnh tiÕt diÖn cña d©y dÉn dïng lµm biÕn trë ?
 2. Mét d©y dÉn lµm b»ng Constantan cã ®iÖn trë suÊt r = 0.5.10-6 Wm, cã chiÒu dµi l = 20m vµ cã tiÕt diÖn ®Òu S = 0.4mm2. 
Con sè r = 0.5.10-6 Wm cho biÕt ®iÒu g× ?
TÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn ®ã.
 3. §Æt vµo hai ®Çu mét cuén d©y dÉn lµm b»ng ®ång mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 17V th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y dÉn lµ I = 5A. BiÕt tiÕt diÖn cña d©y dÉn lµ 1.5 mm, ®iÖn trë suÊt lµ 1.7.1-8 Wm . TÝnh chiÒu dµi cña d©y dÉn.
 4. Mét d©y dÉn lµm b»ng ®ång dµi 30m, cã tiÕt diÖn 1.5mm2 ®­îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30.8V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y dÉn nµy, biÕt r = 1.7.10-8Wm
 5. Mét bãng ®Ìn cã ghi 18V - 1A m¾c nèi tiÕp víi mét biÕn trë con ch¹y ®Ó sö dông víi hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 24V. 
§iÒu chØnh ®Ó biÕn trë cã gi¸ trÞ Rb = 12W. TÝnh to¸n vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña bãng ®Ìn.
Hái ph¶i ®iÒu chØnh biÕn trë cã gi¸ trÞ bao nhiªu ®Ó ®Ìn s¸ng b×nh th­êng ?
 6. Hai bãng ®Ìn cã cïng hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ U1 = U2 =6V, khi s¸ng b×nh th­êng c¸c bãng ®Ìn cã ®iÖn trë t­¬ng øng lµ R1 = 6W vµ R2= 12W . CÇn m¾c hai bãng nµy víi mét biÕn trë vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 9V ®Ó hai bãng s¸ng b×nh th­êng. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn trªn vµ tÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë ®ã.
 Bµi tËp Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi, tiÕt diÖn
vµ vËt liÖu lµm d©y dÉn - BiÕn trë.
Bµi 1. Mét biÕn trë con ch¹y cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ 50W. D©y ®iÖn trë cña biÕn trë lµ mét hîp kim nicr«m
 cã tiÕt diÖn 0,11mm2 vµ ®­îc cuèn ®Òu xung quanh mét lâi sø trßn cã ®­êng kÝnh 2,5cm.
TÝnh sè vßng d©y cña biÕn trë nµy.
BiÕt c­êng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt mµ day nµy cã thÓ chÞu ®­îc lµ 1,8A. Hái cã thÓ ®Æt vµo hai ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë mét hiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt lµ bao nhiªu ®Ó biÕn trë kh«ng bÞ háng.
 Bµi 2. Mét bãng ®Ìn cã ghi 18V - 1A m¾c nèi tiÕp víi mét biÕn trë con ch¹y ®Ó sö dông víi nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ kkh«ng ®æi 24V.
§iÒu chØnh biÕn trë ®Õn gi¸ trÞ Rb = 12W. H·y tÝnh to¸n vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña bãng ®Ìn.
Hái ph¶i ®iÒu chØnh biÕn trë cã gi¸ trÞ ®iÖn trë bao nhiªu ®Ó ®Ìn cã thÓ s¸ng b×nh th­êng. Bá qua ®iÖn trë c¸c d©y nèi.
 Bµi 3. Cã hai bãng ®Ìn mµ khi s¸ng b×nh th­êng cã ®iÖn trë t­¬ng øng lµ R1= 16W vµ R2 = 12W . Dßng ®iÖn ch¹y qua hai ®Ìn ®Òu cã c­êng ®é ®Þnh møc lµ I = 0,8A . Hai ®Ìn nµy ®­îc m¾c nèi tiÕp víi nhau vµ víi mét biÕn trë vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 28,4V.
TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë ®Ó hai ®Ìn s¸ng b×nh th­êng.
Khi ®Ìn s¸ng b×nh th­êng, sè vßng d©y cña biÕn trë cã dßng ®iÖn ch¹y qua chØ b»ng 75% so víi tæng sè vßng d©y cña biÕn trë. TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë ?
 Bµi 4. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ. AB lµ mét biÕn trë cã con ch¹y C. 
Lóc ®Çu ®Èy con ch¹y C vÒ ®iÓm A ®Ó biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt. B A
Khi dÞch chuyÓn con ch¹y C vÒ phÝa B th× ®é 
 s¸ng cña bãng ®Ìn thay ®æi nh­ thÕ nµo? Gi¶i thÝch?
BiÕt ®iÖn trë cña bãng ®Ìn lµ R§ = 18W . §iÖn trë 
 toµn phÇn cña biÕn trë lµ 42W vµ con ch¹y C ë ®iÓm 
 chÝnh gi÷a AB. HiÖu ®iÖn thÕ do nguån cung cÊp
 lµ 46,8V. TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã?
Bµi 5. Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, trong ®ã bãng ®Ìn cã 
 hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc 24V vµ c­êng ®é dßng ®iÖn 
 ®Þnh møc 0,6A ®­îc m¾c víi mét biÕn trë con ch¹y
 ®Ó sö dông víi nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 30V.
 a) §Ó ®Ìn s¸ng b×nh th­êng th× ph¶i ®iÒu chØnh biÕn trë
 cã ®iÖn trë lµ bao nhiªu? Bá qua ®iÖn trë ë d©y nèi.
 b) NÕu biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ 40W th× khi ®Ìn 
 s¸ng b×nh th­êng dßng ®iÖn ch¹y qua bao nhiªu phÇn tr¨m ( %) tæng sè vßng d©y cña biÕn trë?
Bµi 6. Hai bãng ®Ìn cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ U1= 12V, U2 = 24V, khi s¸ng b×nh th­êng cã ®iÖn trë t­¬ng øng lµ R1 = 6W vµ R2 = 4W . CÇn m¾c hai ®Ìn nµy víi mét biÕn trë vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 36V ®Ó hai ®Ìn s¸ng b×nh th­êng.
VÏ s¬ ®å cña m¹ch ®iÖn .
TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë khi ®ã.
* BµI TËP PHÇN §IÖN N¡NG
Baøi 1: Moät daây daãn baèng nikeâlin coù chieàu daøi 100m, tieát dieän 0,5mm2 ñöôïc maéc vaøo nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá 120V.
1/ Tính ñieän trôû cuûa daây.
2/ Tính cöôøng ñoä doøng ñieän qua daây.
Höôùng daãn
1/ Ñieän trôû cuûa daây:
2/ Cöôøng ñoä doøng ñieän qua daây:
Vôùi: R1 = 30; R2 = 15; R3 = 10 vaø UAB = 24V.
1/ Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch.
2/ Tính cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi ñieän trôû.
3/ Tính coâng cuûa doøng ñieän sinh ra trong ñoaïn maïch trong thôøi gian 5 phuùt.
R1
R2
R3
A
B
Baøi 4: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
Höôùng daãn
1/ Ñieän trôû töông ñöông cuûa R2 vaø R3:
Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch:
 6 = 36
2/ Cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch chính:
Maø: 
Ta coù: 
Vì R2 // R3 neân U2 = U3 = U2,3. Ta coù:
3/ t = 5 ph = 300s
Coâng doøng ñieän laø:
A = UAB.I.t
 = 24. 0,67. 300 = 4 824J
Vôùi R1 = 6; R2 = 2; R3 = 4 cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch chính laø I = 2A.
1/ Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch.
2/ Tính hieäu ñieän theá cuûa maïch.
3/ Tính cöôøng ñoä doøng ñieän vaø coâng suaát toûa nhieät treân töøng ñieän trôû.
R1
R2
R3
A
B
Baøi 5: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
Höôùng daãn
1/ Ñieän trôû töông ñöông cuûa R2 vaø R3 laø:
Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch:
2/ Hieäu ñieän theá cuûa maïch:
Ta coù: = 6V. Neân ta coù:
Coâng suaát toûa nhieät treân töøng ñieän trôû:
P1 = 
P2 = 
P3 = 
Baøi 6: Moät beáp ñieän coù ghi 220V – 1000W ñöôïc söû duïng vôùi hieäu ñieän theá 220V ñeå ñun soâi 2,5lít nöôùc ôû nhieät ñoä ban ñaàu laø 20oC thì maát moät thôøi gian laø 14phuùt 35 giaây.
1/ Tính hieäu suaát cuûa beáp. Bieát nhieät dung rieâng cuûa nöôùc laø 4200J/kg.K.
2/ Moãi ngaøy ñun soâi 5lít nöôùc ôû ñieàu kieän nhö treân thì trong 30 ngaøy seõ phaûi traû bao nhieâu tieàn ñieän cho vieäc ñun nöôùc naøy. Cho bieát giaù 1kWh ñieän laø 800ñoàng.
Höôùng daãn
Vì beáp ñöôïc söû duïng ôû hieäu ñieän theá 220V ñuùng vôùi hieäu ñieän theá ñònh möùc cuûa beáp neân coâng suaát ñieän cuûa beáp laø 1000W.
1/ Nhieät löôïng cung caáp cho nöôùc:
 (vôùi )
= 2,5. 4200. 80 = 840 000J
Nhieät löôïng beáp toûa ra:
Q = I2.R.t = P.t (vôùi t = 14ph 35s = 875s)
= 1000. 875 = 875 000J
Hieäu suaát cuûa beáp:
2/ Nhieät löôïng beáp toûa ra moãi ngaøy luùc baây giôø:
Q’ = 2Q 
= 2. 875000 = 1750000J (vì 5l = 2. 2,5l)
Ñieän naêng tieâu thuï trong 30 ngaøy:
A = Q’.30 
= 1750000. 30 
= 52500000J = 14,6kWh
Tieàn ñieän phaûi traû:
T = 14,6. 800 = 11680 ñoàng.
Baøi 7: Moät hoä gia ñình coù caùc duïng cuï ñieän sau ñaây: 1 beáp ñieän 220V – 600W; 4 quaït ñieän 220V – 110W; 6 boùng ñeøn 220V – 100W. Taát caû ñeàu ñöôïc söû duïng ôû hieäu ñieän theá 220V, trung bình moãi ngaøy ñeøn duøng 6 giôø, quaït duøng 10 giôø vaø beáp duøng 4 giôø.
1/ Tính cöôøng ñoä doøng ñieän qua moãi duïng cuï.
2/ Tính ñieän naêng tieâu thuï trong 1 thaùng (30 ngaøy) vaø tieàn ñieän phaûi traû bieát 1 kWh ñieän giaù 800 ñoàng.
Höôùng daãn
1/ Vì taát caû duïng cuï ñeàu ñöôïc söû duïng ñuùng vôùi hieäu ñieän theá ñònh möùc neân coâng suaát ñaït ñöôïc baèng vôùi coâng suaát ghi treân moãi duïng cuï. Neân ta coù:
Töông töï tính ñöôïc: Iñ = 0,45A vaø Iq = 0,5A
2/ Ñieän naêng tieâu thuï cuûa moãi duïng cuï trong 1 thaùng:
Ab = 1. Pb.t = 1. 0,6. 4. 30 = 72kWh
Aq = 4. Pq.t = 4. 0,11. 10. 30 = 108kWh
Añ = 6. Pñ.t = 6. 0,1. 6. 30 = 132kWh
Toång ñieän naêng tieâu thuï:
A = Ab + Aq + Añ = 312kWh
Tieàn ñieän phaûi traû:
T = 312. 800 = 249600 ñoàng
R1
R2
R3
A
V
– 
+
M
N
Baøi 8: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
Ampe keá coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå, voân keá coù ñieän trôû raát lôùn.
Bieát R1 = 4; R2 = 20; R3 = 15. Ampe keá chæ 2A.
a/ Tính ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch.
b/ Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm MN vaø soá chæ cuûa voân keá.
c/ Tính coâng suaát toûa nhieät treân töøng ñieän trôû.
d/ Tính nhieät löôïng toûa ra treân toaøn maïch trong thôøi gian 3 phuùt ra ñôn vò Jun vaø calo.
Höôùng daãn
a/ Ñieän trôû töông ñöông cuûa R2 vaø R3
Ñieän trôû töông ñöông cuûa caû maïch
b/ Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm MN
Soá chæ cuûa voân keá
c/ Hieäu ñieän theá hai ñaàu R1
U1 = UMN – U2,3 = 25,14 – 17,14 = 8V
Coâng suaát toûa nhieät treân töøng ñieän trôû
P1 = 
P2 = 
P3 = 
d/ t = 3ph = 180s
Nhieät löôïng toûa ra treân toaøn maïch
Tính baèng calo: Q = 0,24. 9050,4 = 2172 cal
 §iÖn n¨ng, c«ng vµ c«ng suÊt, §Þnh luËt Jun - Len- X¬
1. Trªn mét bãng ®Ìn cã ghi 6V - 3W.
Cho biÕt ý nghÜa c¸c con sè nµy ?
TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc qua bãng ®Ìn ?
TÝnh ®iÖn trë cña bãng ®Ìn khi nã s¸ng b×nh th­êng ?
2. Khi m¾c mét bãng ®Ìn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30V th× dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã c­êng ®é 0,75A.
TÝnh ®iÖn trë vµ c«ng suÊt ®iÖn cña bãng ®Ìn khi ®ã. 
TÝnh nhiÖt l­îng táa ra ë d©y tãc bãng ®Ìn trong thêi gian 30 phót ?
NÕu dïng bãng ®Ìn nµy víi hiÖu ®iÖn thÕ 36V th× c«ng suÊt tiªu thô cña bãng ®Ìn lµ bao nhiªu?
 3. Mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V- 100W vµ mét bµn lµ cã ghi 220V - 400W cïng ®­îc m¾c 
 vµo æ lÊy ®iÖn 220V ë gia ®×nh.
 a) TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch nµy.
 b) TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc cña mçi bãng ®Ìn	
 b) H·y chøng tá r»ng c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch b»ng tæng c«ng suÊt cña ®Ìn vµ cña bµn lµ.
 c) TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña hai thiÕt bÞ trªn trong thêi gian 45 phót?
 4. Cho 2 bãng ®Ìn lÇn l­ît cã nghi : 120V - 40W vµ 120V - 60W. Trong hai tr­êng hîp sau, tÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®Ìn vµ cho biÕt ®Ìn nµo s¸ng h¬n?
Hai ®Ìn m¾c song song vµo m¹ch ®iÖn 120V.
Hai ®Ìn m¾c nèi tiÕp vµo m¹ch ®iÖn 240V.
5. Trªn mét Êm ®iÖn cã ghi 220V - 770W.
TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc cña Êm ®iÖn.
TÝnh ®iÖn trë cña Êm khi ho¹t ®éng b×nh th­êng.
Dïng Êm nµy ®Ó nÊu n­íc trong thêi gian 30 phót ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V . TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña Êm.
6. Trªn hai bãng ®Ìn cã ghi 110V- 60W vµ 110V- 75W.
BiÕt t»ng d©y tãc cña hai bãng ®Ìn nµy ®Òu b»ng v«nfam vµ cã tiÕt diÖn b»ng nhau. Hái d©y
tãc cña ®Ìn nµo cã ®é dµi lín h¬n vµ lín h¬n bao nhiªu lÇn?
Cã thÓ m¾c hai bãng ®Ìn nµy nèi tiÕp víi nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®­îc kh«ng? T¹i sao?
7. Trªn nh·n cña mét ®éng c¬ ®iÖn cã ghi 220V - 850W.
TÝnh c«ng cña dßng ®iÖn thùc hiÖn trong 45 phót nÕu ®éng c¬ ®­îc dïng ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V.
NÕu hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo ®éng c¬ chØ lµ 195V th× ®iÖn n¨ng tiªu thô trong 45 phót lµ bao nhiªu?
 8. Trªn mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V - 100W.
TÝnh ®iÖn n¨ng sö dông trong 30 ngµy khi th¾p s¸ng b×nh th­êng bãng ®Ìn nµy mçi ngµy 6 giê.
M¾c nèi tiÕp bãng trªn ®©y víi mét bãng ®Ìn d©y tãc kh¸c cã ghhi 220V - 75W vµ hiÖu ®iÖn thÕ 220V. TÝnh c«ng suÊt tiªu thô cña mçi ®Ìn vµ cña c¶ m¹ch. Coi ®iÖn trë cña c¸c bãng ®Ìn lµ kh«ng ®æi.
 9. Mét d©y dÉn lµm b»ng v«nfam cã p = 5,5. 10-8 W.m, ®­êng kÝnh tiÕt diÖn d = 1mm vµ chiÒu dµi 
 lµ l = 40m, ®Æt d­íi hiÖu ®iÖn thÕ U = 24V.
TÝnh ®iÖn trë cña d©y.
TÝnh nhiÖt l­îng to¶ ra trªn d©y trong thêi gian 40 phót theo ®¬n vÞ jun vµ calo.
 10. D©y xo¾n cña mét bÕp ®iÖn dµi 12m , tiÕt diÖn 0,2mm2 vµ ®iÖn trë suÊt p = 1,1.10-6 W.m.
TÝnh ®iÖn trë cña d©y xo¾n.
TÝnh nhiÖt l­îng to¶ ra trong 10 phót khi m¾c bÕp ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V.
Trong thêi gian 10 phót, bÕp nµy cã thÓ ®un s«i bao nhiªu lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é 25oC. Cho nhiÖt dung riªng cña n­íc 4200J / Kg.K. Bá qua mäi sù mÊt mÊt nhiÖt.
 11. Mét Êm ®iÖn cã ghi 220V - 600W ®­îc sö dông víi hiÖu ®iÖn thÕ ®óng 220V ®Ó ®un s«i 2,2lÝt n­íc 
 Tõ nhiÖt ®é ban ®Çu lµ 27oC. Bá qua nhiÖt l­îng lµm nãng vá Êm vµ nhiÖt l­îng to¶ vµo m«i tr­êng. 
 TÝnh thêi gian ®un s«i n­íc. 
12. Mét bÕp ®iÖn ho¹t ®éng liªn tôc trong 1 giê 30 phót ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V. Khi ®ã sè chØ cña c«ng t¬ ®iÖn t¨ng thªm 2 sè. TÝnh ®iÖn n¨ng mµ bÕp ®iÖn sö dông, c«ng suÊt cña bÕp ®iÖn vµ c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua bÕp trong thêi gian trªn ?
13. Trªn mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V - 100W.
TÝnh ®iÖn n¨ng bãng ®Ìn sö dông trong 30 ngµy, mçi ngµy 4 tiÕng.
M¾c nèi tiÕp bãng ®Ìn trªn víi mét bãng ®Ìn kh¸c cã ghi 220V - 75W vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V. TÝnh c«ng suÊt tiªu thô cña mçi bãng vµ cña c¶ m¹ch. Coi ®iÖn trë cña c¸c bãng ®Ìn lµ kh«ng ®æi. 
Ch­¬ng ii. ®iÖn tõ häc
I. kiÕn thøc cÇn nhí.
 1. Nam ch©m cã hai cùc: cùc B¾c (N), cùc nam (S) 
	Khi ®Æt hai nam ch©m gÇn nhau chóng t­¬ng t¸c víi nhau: Cïng cùc ®Èy nhau, kh¸c cùc hót nhau.
2. Tõ tr­êng lµ kh«ng gian nam ch©m hoÆc xung quanh dßng ®iÖn cã kh¶ n¨ng t¸c dông lùc tõ lªn kim nam ch©m. 
3. Tõ phæ cho ta h×nh ¶nh trùc quan vÒ tõ tr­êng. Thu ®­îc tõ phæ b»ng c¸ch r¾c m¹t s¾t lªn tÊm b×a råi gâ nhÑ cho c¸c m¹t s¾t tù s¾p xÕp trªn tÊm b×a.
4. §­êng søc tõ chÝnh lµ h×nh ¶nh cô thÓ cña tõ tr­êng. C¸c ®­êng søc tõ cã chiÒu x¸c ®Þnh.
 5. Quy t¾c n¾m tay ph¶i ( ¸p dông t×m chiÒu dßng ®iÖn, chiÒu ®­êng søc tõ)
N¾m bµn tay ph¶i, råi ®Æt sao cho bèn ngãn tay h­íng theo chiÒu dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c vßng d©y th× ngãn tay c¸i cho·i ra chØ chiÒu cña ®­êng søc tõ trong lßng èng d©y
8. Quy t¾c bµn tay tr¸i ( ¸p dông t×m chiÒu dßng ®iÖn, chiÒu cña lùc ®iÖn tõ, chiÒu ®­êng søc tõ)
§Æt bµn tay tr¸i sao cho c¸c ®­êng søc tõ h­íng vµo lßng bµn tay, chiÒu tõ cæ tay ®Õn ngãn tay gi÷a h­íng theo chiÒu dßng ®iÖn th× ngãn tay c¸i cho·i ra 900 chØ chiÒu cña lùc ®iÖn tõ.
9. C«ng suÊt hao phÝ do to¶ nhiÖt trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn.
P = 
 §Ó gi¶m hao phÝ ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn th× tèt nhÊt lµ t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu ®­êng d©y nµy.
10.M¸y biÕn thÕ 
Gåm hai cuén d©y s¬ cÊp n1 vµ thø cÊp n2 ®Æt c¸ch ®iÖn víi nhau trong cïng mét lâi thÐp kÜ thuËt.
NÕu ®Æt vµo hai ®Çu cuén s¬ cÊp mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu th× ë cuén thø cÊp xuÊt hiÖn dßng ®iÖn xoay chiÒu: = 
 	NÕu n1 < n2 th× m¸y cã t¸c dông t¨ng thÕ.
	NÕu n1 > n2 th× m¸y cã t¸c dông h¹ thÕ.
Bµi tËp ®iÖn tõ häc
1. T×m chiÒu dßng ®iÖn, chiÒu lùc tõ, cùc tõ cña nam ch©m trong c¸c tr­êng hîp sau:
 N S
 I 
 F I F I 
 F
 S N
a)
b)
c)
2. Haõy xaùc ñònh cöïc cuûa nam chaâm trong caùc tröôøng hôïp sau:
A
B
A
B
A
B
a)
b)
c)
3. Haõy xaùc ñònh ñöôøng söùc töø cuûa töø tröôøng oáng daây ñi qua kim nam chaân trong tröôøng hôïp sau. Bieát raèng AB 

Tài liệu đính kèm:

  • docon_tap_vat_ly_9.doc