Ôn hình chương 2 môn toán

docx 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 15/08/2017 Lượt xem 307Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn hình chương 2 môn toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn hình chương 2 môn toán
ÔN HÌNH CHƯƠNG 2
A. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác bằng
A. 900	B. 1800	C. 450	D. 800
Câu 2: ABC vuông tại A, biết số đo góc C bằng 520. Số đo góc B bằng:
A. 1480	B. 380	C. 1420	D. 1280
Câu 3: MNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 500. Số đo góc P bằng:
A. 800	B. 1000	C. 500	D. 1300
Câu 4: HIK vuông tại H có các cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ dài cạnh huyền IK bằng
A. 8cm	B. 16cm	C. 5cm	D.12cm
Câu 5: Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ?
	A. 11cm; 12cm; 13cm	B. 5cm; 7cm; 9cm
	C. 12cm; 9cm; 15cm	D. 7cm; 7cm; 5cm
Câu 6: ABC và DEF có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để ABC = DEF ?
A. 	B. 	C. AB = AC	D. AC = DF
Câu 7: Tam giác ABC cân tại A biết góc B bằng 500 . Số đo góc A bằng :
A . 400	 B . 500 	C . 800 	 D . 1300 .
Câu 8: Trong các bộ 3 số sau , bộ 3 số nào là 3 cạnh của tam giác vuông ?
A . 4cm , 7 cm , 10 cm 	B . 7cm ; 12 cm ; 15 cm .
C . 15cm ; 7 cm ; 20 cm	D . 20cm ; 21 cm ; 29cm.
Câu 9: Tam giác ABC và tam giác DEF có : AB = ED ; AC = DF ; BC = EF . Trong các ký hiệu sau , ký hiệu nào đúng .
A . ABC = DEF 	B . ABC = DFE
C . ABC = EDF	D . ABC = FED .
Câu 10: Tam giác ABC vuông tại A và có cạnh AB = 5cm ; BC = 13cm . Vậy , AC bằng :
A . 12 cm 	B . 8 cm 	C . 25cm	D . 18 cm
Câu 11: . Quan sát (H.1) và chọn giá trị đúng 
của x (biết IK // MN)	
A. 1000 ; B. 900 ; C. 800 ; D. 500
Câu 12: Quan sát (H.2) và cho biết
đẳng thức nào viết đúng theo quy ước: 	
A. PQR = DEF ; C. PQR = EDF
B. PQR = DFE ; D. PQR = EFD	
Câu 13: Quan sát (H.3) và chọn giá trị đúng của y:
A. y = 9 B. y = 25	
C. y = 225 D. y = 15
Câu 14: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau ?
A. 5cm, 5cm, 7cm	B. 6cm, 8cm, 9cm
C. 2dm, 3dm, 4dm	D. 9m, 15m, 12m
Câu 15: Cho DABC vuông tại A, có cạnh AB = 3cm và AC = 4cm. Độ dài cạnh BC là:
	A. 1cm	B. 5cm	C. 7cm	D. 25cm
Câu 16: DMNP cân tại M có = 600 thì:
	A. MN = NP = MP	B. 
	C. Cả A và B đều đúng	D. Cả A và B đều sai
Câu 17: Chọn đúng hay sai:
TT
Nội dung
Đúng
Sai
1
Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.
2
Nếu ABC và DEF có AB = DE, BC = EF, thì ABC = DEF
3
Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.
4
Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì > 900.
5
Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau
6
Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 450 thì tam giác đó là tam giác vuông cân
B. TỰ LUẬN:
Câu 1: Tam giác có độ dài ba cạnh 4cm, 5cm, 6cm có phải là tam giác vuông không? Vì sao?
Câu 2: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
 	a. Chứng minh: D ABM = D ACN
	b. Kẻ BH ^ AM; CK ^ AN (H AM; K AN). Chứng minh: AH = AK
	c. Gọi O là giao điểm của HB và KC. Tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao?
Câu 3: Cho góc .Trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Qua A kẻ đường thẳng a vuông góc với Ox; qua B kẻ đường thẳng b vuông góc với Oy. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại C. Chứng minh rằng:
CA = CB 
OC là phân giác của góc .
Gọi D là điểm đối xứng với O qua A. Tam giác COD là tam giác gì? vì sao?
Câu 4: Cho D ABC (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC, trên tia AM lấy điểm D sao cho AM = MD.
Chứng minh: D AMB = D DMC.
Chứng minh: AB // CD.
Vẽ AI ^ BC tại I và DK ^ BC tại K. Chứng minh: MI = MK.

Tài liệu đính kèm:

  • docxon_hinh_chuong_2.docx